خوش آمدید - امروز : دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
خانه » سرگرمی » تعبیر خواب » تعیبر خواب ابرو – ابرو برداشتن، تراشیدن ابرو در خواب چه معنایی دارد؟

تعیبر خواب ابرو – ابرو برداشتن، تراشیدن ابرو در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب ابرو – ابرو برداشتن در خواب چه تعبیری دارد؟

تعیبر خواب ابرو - ابرو برداشتن، تراشیدن ابرو در خواب چه معنایی دارد؟

تعیبر خواب ابرو – ابرو برداشتن، تراشیدن ابرو در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب ابرو : ابرو در خواب های مانشانه است از شگفتی، کفر، تعجب، و یا شک همچنین ممکن است نگرانی و یا مخالفت ها را نشان دهد. اگر شما خواب دیدید که ابروهایتان به هم پیوسته است نشان است که شما در مورد ظاهر فیزیکی خود احساس بدی دارید. به روش دیگر احساس عدم اعتماد به نفس را هم می توان از برداشت کرد. و ریزش ابرو در خواب نشانه بی حرمتی و بی آبرو شدن است همواره به یاد داشته باشید نوع و کیفیت خواب در تعبیر و تفسیر آن بسیار تاثیر گذار است.

 

تعیبر خواب ابرو

محمد ابن سیرین بصری گوید:

ابروها دیدن به خواب دین بود.

اگر بیند که ابروهایش تمام بود و هیچ نقصان در آن نبود، دلیل است که زینت وی تمام و کمال بود.

اگر دید که ابروهایش فرو ریخت، تاویلش به خلاف این بود.

آنلی بیتون می گوید:

دیدن ابرو در خواب ، نشانه آن است که در آینده ای نزدیک با مسایل گمراه کننده ای روبرو خواهید شد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

ابرو در چهره انسان مکمل حسن و جمال است و در زنان نوعی زینت و وسیله ای برای افزودن زیبایی. چنان چه کسی در خواب ببیند که ابروهای سالم و طبیعی و خوبی دارد که هیچ نقصی در آن نیست نشان آن است که نزد مردم محترم است یا می شود و اطرافیان عیب او را نمی گویند.

نداشتن ابرو در خواب هتک حرمت و خدشه به آبرو و حیثیت و بیننده خواب است.

داشتن یک ابرو زیان مالی است. تراشیدن ابرو نشانه کاری است که روی جهالت و نادانی انجام می دهد که با اعمال و دخالت عقل می تواند مانع زیان و خسران گردد.

 

تعبیر خواب ریزش ابرو

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر بیننده خواب ببیند که ابروانش ریخته و بالای چشمان خویش ابرو ندارد می گوید که بیننده خواب بی حرمت و کم آبرو می شود و دیگران درباره اش بد می گویند و به بدی عمل می کنند.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر بیند که ابرو نداشت یا موی ابرویش فرو ریخت، دلیل است که آهنگ چیزی می کند که از آن چیز وی بدنامی حاصل گردد و اگر به خلاف این بیند، دلیل می کند که از آن چیز وی را بدنامی حاصل گردد و اگر به خلاف این بیند دلیل است قصد چیزی کند، که وی را نیک نامی و صلاح دین حاصل آید.

جابر مغربی می گوید:

اگر یک ابروی خویش را ریخته دید دیگری راکنده دید، دلیل که در مال و جاه وی نقصان افتد و بعضی گفته اند که دلیل نقصان زینت دین وی کند.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن ابرو در خواب، برای مرد بر مردانگی، جوانمردی، امانتداری، شهرت و مقام بالا، دلالت دارد.

اگر کسی ببیند که ابروانش در هم فرو رفتهاند، به تفاهم و محبت تعبیر میشود

اگر ابروها بر روی چشمها پایین آمده باشند، دلالت بر این دارد که احوال یکی از بستگان و اطرافیانش مانند فرزند، پدر، همسر، دوست، شریک و … دگرگون میشود و ممکن است به عمر طولانی نیز، تعبیر شود.

 

تعبیر خواب ابرو های سفید

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر دید که ابروهایش سفید گشته بود، دلیل که علم و آهستگی وی زیاد گردد، ولیکن مالش را نقصان بود.

منوچهر مطیعی تهران گوید:

ابروهای سفید علم و دانش و احترام و شخصیت اجتماعی است.

 

تعیبر خواب ابرو - ابرو برداشتن، تراشیدن ابرو در خواب چه معنایی دارد؟

تعیبر خواب ابرو – ابرو برداشتن، تراشیدن ابرو در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب ابرو های رنگی و ابرو های دیگران

در سر زمین رویاها آمده:

ابروی خودتان : یک منفعت مالی

ابروهای بلوطی رنگ : شانس بزرگ

ابروهای سیاه : شادی بزرگ

ابروهای عضو یک فامیل : طرفداران بسیاری پیدا میکنید

ابروهای شوهرتان : عشق

ابروهای زنتان : شانس قابل توجه

ابروهای بچه هایتان : منفعت مالی

ابروهای دشمنانتان : شما را فریب می دهند

 

تعبیر خواب ابرو برداشتن پسر

مطیعی تهرانی گوید:

آرایش چهره، زیر ابرو برداشتن و ماتیک مالیدن به لب‌ها و همه این کارها که برای زنان مجاز و عادی است برای مردان در خواب خوب نیست و گویای بدنامی و رسوایی است.

 

تعبیر خواب ابرو های پر پشت

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

ابروهای پر پشت و سیاه احترامی است که مردم به خاطر پولی که دارید یا تحصیل می کنید برای شما قائلند. ابروهای سفید و پر پشت ، شان و شخصیتی است که بر مبنای علم و دانش تحصیل می نمائید.

در سر زمین رویاها آمده:

ابروهای کلفت : پول

ابروهای خیلی بلند : خوشبختی در عشق

لیلا برایت می گوید:

اگر در خواب ابروهاى پر پشت را ببینید، بدین معنى است که روزگار شاد و خوبى را سپرى خواهید کرد. دیدن ابروهاى کم پشت و سوخته، علامت آن است که خسارت زیادى به شما مى‏رسد.

تعبیررخواب ابرو های نازک

در سر زمین رویاها آمده:

ابروهای سر پایین : عشق به شما وفادارنیست

ابروهای باریک : غم بزرگ

تعیبر خواب ابرو - ابرو برداشتن، تراشیدن ابرو در خواب چه معنایی دارد؟

تعیبر خواب ابرو – ابرو برداشتن، تراشیدن ابرو در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب ابرو برداشتن به روایت دانیال نبی

دانیال (ع) نیز فرموده اند: ابرو چیدن خانم های بیوه و یا مجرد در خواب به تعبیر دشمنیست غیرمسلمان و دروغگو،یا زنی فریبکار ، و در برخی موارد بی شرمی و فساد است

کرمانی نوشته است: اگر دختری ببیند با وسایلی مثل قیچی و یا چاقو ابروهایش را می چیند و یا کوتاه میکند به هوای نفس مبتلا میشود منظور از هوای نفس این است که توسط جنس مخالف خودش فریب داده میشود و یا بقول معبران قدیمی تر با احساسات و عواطفش بازی میشود

سوال: دختری مجرد هستم ۱۷ ساله خواب دیدم در حال برداشتن ابروهای خودم هستم و با موچین در حمام خانه و به تنهایی این کار را انجام میدادم که مادرم متوجه این موضوع شد و دعوام کرد گفت تو که هنوز شوهر نکرد چرا ابروهاتو برمیداری منم در جواب گفتم دلم میخاد مثل همکلاسی هام چهره ی زیبایی داشته باشم و خلاصه باهاش بحث کردم لطفا تعبیرش را بهم بگید

پاسخ: حضرت امام جعفر صادق (ع) فرموده اند: اگر دختری که هنوز شوهری اختیار نکرده و مجرد است دست به ابروهای خود ببرد و اصلاح کند این خطرناک است و میتواند نشانگر این موضوع باشد که کسی یا کسانی دین ایمان و وژدانش را نشانه رفته اند همچنین حضرت حتما توصیه کرده اند در صورت دیدن چنین رویایی بمدت سه روز صبح زود سوره ی ایت الکرسی را بخوانند همچنین یوسف پیامبر نیز فرموده اند آرایش و زینت دادن ابروها برای دختران مجرد موجب دردسر و گمراهی میشود و بیشتر به این تعبیر است که مال و جاه او کم شود و بعضی ها نیز گفته اند در دینش نقصان حاصل شود

 

تعبیر خواب ابرو برداشتن دختر مجرد به روایت محمد ساهونه

ایشان نوشته اند اگر ببینی که دیگران این کار را برایت انجام می دهند بر ۹ دلیل است

اول: حکمت و زیاد شدن دانش

دوم: مدیریت کردن یا رییس شدن

سوم: پادشاهی کردن یا امر نهی به دیگران

چهارم: رحمت رفاه و یا آسایش

پنجم: پرهیزکاری

ششم: به خطر افتادن دین و معرفت ادمی

هفتم: گرسنگی کشیدن و قحطی

هشتم: بلا و ضرر نهم فتنه دوزی و ریا

پرسش: خواب دیدم با دوستم رفتیم آرایشگاه دوستم ابروهاش را برداشت و بعد به منم پیشنهاد داد گفت تو هم بردار گفتم نه هنوز زوده چند ماهه دیگه که نامزد کردم انجام میدم ولی با اصرار زیاد اخرش ابروهامو برداشتم لطفا تعبیرش را بهم بگید

پاسخ : نشان دهنده ی این است که فتنه ای از طرف همین شخص که با ایشان به آرایشگاه رفته بودید بر شما وارد میشود که متاسفانه ضربات سخت و جبران ناپذیری به زندگیتان وارد میکند

 

همچنین اگر دوست دارید این تعبیر خوابها را نیز بخوانید

تعبیر خواب آزمایشگاه ، تعبیر خواب آرایشگاه ، تعبیر خواب آتش نشانی

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صحفه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

یک ستارهدو ستارهسه ستارهچهار ستارهپنج ستاره (2 امتیاز, میانگین: 3٫50 از 5)
Loading...

تاکنون ۵ نظر ثبت شده است.

  1. سلام . خواب دیدم دارم با موچین انبری ابروهای کم پشت مادربزرگ فوت شده ام را برمیدارم و از کارم هم راضی بودم چون خط ابروهایشان پیدا بود و سپس درهمان خواب ابروهای مادر و خواهرم ک درقید حیات میباشند راهم گرفتم برای مادرم خوب شده بود ولی خواهرم هم از دید من خوب شده بود ولی کمی ناراحت بود و ایراد گرفت .تعبیر خواب ابروهای ماربزرگم بیشتر برام مهمه . ممنون میشم بهم بگویید .

  2. سلام وقتتون بخیر خواب عجیبی دیدم که در خوابم خواهر شوهرم با ماشین ریش تراش سر شوهرم را اصلاح میکرد که در همان حال نصف ابروهای شوهرم را با ماشین ریش تراش برد وبا اینکه متوجه بود چه اشتباهی کرده ولی همچنان به کارش ادامه میداد که من متوجه شدم عصبی شدم وماشین ریش تراش رو از دستش کشیدم وخواهر شوهرم هم باحالت مدعی قهر کرد ورفت ناگفته نماند که شوهرم وخواهرش باهم قهرن وحرف نمیزنن این خواب چه تعبیری داره ممنون

    • سلام وقتتون بخیر من خواب دیدم که یکی از ابروهام خیلی کلفت تر از اون یکی هست و با تیغ سعی کردم درستش کردم (البته من همیشه ابروهامو با تیغ درست میکنم )
      من سه هفته ای هست که عقد کردم و خیلی نگران آینده هستم ممنون میشم اگه تعبیر خوابم رو بگید

  3. سلام من در خواب دیدم که ابرو های خود را با مو چینک میچیندم و بخاطر میچیندم که عروسی میرفتیم اما در زمان چیندن یک قسمتش خراب شد می‌شود برایم تعبیرش را بگوید

  4. سلام دختری ۲۹ ساله هستم مجرد و در حالت عادی ابروهامو برمیدارم. نزدیک ب تولدم هست دیشب خاب دیدم صورتم پره مو شده ک میخام اصلاح کنم وایینه رو نگاه ک کردم تیغ ابرو دستم بود ک میخاستم آبرومو تیخ بندازم ک یه دفه دیدم ابرو مامانمو تیغ میندازم ک دستم لیز خورد و کوچولو کنار ابرو مامانمو برید و خون خیلی کمی اومد. در واقیعت هم ۲ روزی هست از کارم تعدیل شدم. ممنون میشم تعبیرش بهم بگید

17 + شش =

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای پورتال نماگرد محفوظ است