تعبیر خواب

تعبیر خواب ترس – ترسیدن در خواب چه تعبیری دارد؟

4.3/5 - (3 امتیاز)
[ type=”blue”]تعبیر خواب ترس و ترسیدن از دیدگاه روانشناسی یونگ: خواب دیدن اینکه شما احساس ترس می کنید بیانگر این است که دستاورد های شما به آن اندازه که پیش بینی کرده اید موفق نخواهد بود. شما در جنبه های مختلف زندگی تان را تجربه می کنید. کلید غلبه بر ترستان این است که با آغوش باز راجب آنها بحث می کنید. با آنها رو در رو شوید.

 

تعبیر خواب ترس - ترسیدن در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب ترس – ترسیدن در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب ترسیدن

از دیگاه روانشناسی یونگ

خواب دیدن اینکه ترسیده اید بیانگر این است که احساس شک به خود ، ناکامل بودن و نداشتن کنترل در زندگی بیداریتان را تجربه می کنید. شاید شما در مورد تصمیمی که گرفته اید شک کرده اید. خشم معمولا به شکل ترس تغییر قیافه می دهد. مسائلی که در زندگی بیداری تان ازشان عصبانی هستیر را در نظر بگیرید

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب هراس دیگران را ببینید ، نشان از آن دارد که دوستی به خاطر مشکلات شخصی خود ، از محبت کردن به شما عاجز است .

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

ترسیدن درخواب، نصرت است، اگر بیند از دزدی یا جانوری همی ترسید، دلیل که از کسانی که به او منسوبند وبستگانش مضرت رسد.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

ترسیدن در خواب، ایمنی است و هر که در خواب دید می ترسد از کسی و نداند ترس او از کیست، دلیل که مکروهی از آن ترساننده به وی رسد.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

ترس در خواب، بر حفاظت از خود یا بر شرّ و بدی دلالت دارد و ممکن است به توبه کردن نیز، تعبیر شود.

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن ترسیدن در خواب سلامتی بود

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

ترس در خواب های ما شادی و خبر خوش است. اگر در خواب ترسیدید و یکه خوردید خوشحال می شوید و خبری ناگهانی و خوب و شادی بخش دریافت خواهید داشت. نوشته اند ترس ایمنی است. اگر از دزد ترسیدید از جانب خویشاوندان یا اهل بیت خود آسیب و زیان می بینید. امام جعفر صادق علیه السلام فرموده ترسیدن در خواب نصرت است.

لیلا برایت می گوید:

اگر خواب ببینید که موضوعى موجب ترس شما شده است، به این معنا است که در تلاش هستید تا دشمنانتان را نابود سازید.

در سر زمین رویاها آمده:

شما از چیزی می ترسید : یکنفر مراقب شماست.

برترستان غلبه می کنید : همه چیز به خوبی پیش می رود.

شما ترس مداوم دارید : در مقابل خیانت و دورئی قرار خواهید گرفت .

شما گرفتارترسهای بزرگ هستید : جرات شما خارق العاده است .

 

تعبیر خواب ترسائی

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

اگر دید با ترسایان و مسیحیان صحبت داشت، دلیل که دوستدار و هواخواه او بود و اعتقادش در دین اسلام ضعیف است.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر مسلمانی بیند ترسا شد، دلیل که او را در راهی بدعت و گمراهی پدید آید و اعتقاد در دین مسلمانی ندارد.

جابر مغربی می گوید:

اگر کسی این خواب را بیند که دشمنی دارد، دلیل است بر وی نصرت یابد، زیرا که ترسا نصرانی است و او مشتق از نصرت است. اگر ترسائی بیند که مسلمان شد، دلیل که مسلمان شود و بمیرد.

 

تعبیر خواب ترس از ارتفاع

آنلی بیتون می گوید:

معمولاً ترس از افتادن از ارتفاع در حقیقت ترس از فروپاشی شخصیت است. خواه این ترس در عالم واقع و بیداری باشد خواه در عالم خواب. البته ترس از فروپاشی شخصیت تقریباً در همه انسان‌ها وجود دارد.

 

تعبیر خواب ترس - ترسیدن در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب ترس – ترسیدن در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب ترسیدن از شخصی

ابن سیرین می گوید:

هر که در خواب دید می‌ترسد از کسی و نداند ترس او از کیست، دلیل که مکروهی از آن ترساننده به وی رسد.

علامه طباطبایی می گویند:

چنان چه برای ما آن فرد بیگانه باشد خیر و خوب است و به معنای رسیدن به مراد دل و زدوده شدن غم ها و رنج ها در ادامه ی زندگی است و اگر از بستگان ما باشد به علامت این است که در کارهای خود موفق می شویم اما این خوشحالی و این لذت را دیگران که اکثرا آشنا هستند از ما سلب میکنند و با زدن صحبت های مهمل و بیهوده این شادی را به غم تبدیل میکنند

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب هراس دیگران را ببینید ، نشان از آن دارد که دوستی به خاطر مشکلات شخصی خود ، از محبت کردن به شما عاجز است .

معبران می گویند:

خواب ببیند از شخصی می ترسد که او را نمی شناسد بیانگر این است که بصورت تدریجی دردها و غم هایش برطرف می شود

مولف می گوید:

تعبیر خواب ترسیدن از شخصی که آن را بشناسینم و بدانیم یکی از بستگان ماست بیانگر رسیدن ضرر و یا خسارت از طرف دوستان و اشنایان است ضررها و خساراتی که البته در روحیه ما تاثیر منفی میگذارند و باعث می شوند تا در ادامه ی زندگی بی امید بی انگیزه و بی هدف باشیم و مدام در گذشته ی خود و در رفتار و اعمالی که قبلا به اشتباه انجام داده ایم غرق شویم و به سبب آن نتوانیم برای دراز مدت و آینده تصمیم گیری درست داشته باشیم.

 

[ type=”red”]بیشتر بخوانید: تعبیر خواب سقوط کردن ، تعبیر خواب ارواح ، تعبیر خواب تصادف

 

تعبیر خواب ترس از آتش سوزی

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی شهر یا محله و مکانی آتش گرفته، طوری که آتش سهمگین بود و همه چیز را سوزانده و دچار ترس و خوف شده‌ای، یـعـنـی در آن مکان جنگ و درگیری بوجود خواهد آمد یا بیماری سختی گسترش می‌یابد

اگر ببینی آتش، بعضی چیزها را سوزانده و بعضی را نسوزانده و تو را دچار ترس و خوف کرده است، یـعـنـی در آنجا جنگ و درگیری بوجود می‌آید و اگر نور و زبانه و شعله نداشته باشد تعبیرش بیماری سخت می‌باشد.

 

تعبیر خواب ترس از دریا

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی در کشتی نشسته‌ای و از دریا می‌ترسی، یـعـنـی نزدیک و مقرب «پادشاه» می‌شوی و مال و اموال جمع می‌کنی.

 

تعبیر خواب ترسیدن از موضوعی

لیلا برایت می‌گوید:

اگر خواب ببینید که موضوعی موجب ترس شما شده است، به این معنا است که در تلاش هستید تا دشمنانتان را نابود سازید.

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر در خواب ببینید که به خاطر سفری وحشت‌زده شده‌اید، بیانگر بروز مشکلات خانوادگی است. اگر در خواب دیگران را ببینید که از موضوعی ترسیده‌اند، بیانگر آن است که چیزی شما را نگران می‌سازد.

 

تعبیر خواب ترس - ترسیدن در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب ترس – ترسیدن در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب ترس از حیوانات

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

اگر ببینی از دزد یا جانوری میترسی، یـعـنـی از کسانی که با تو نسبتی دارند دچار ضرر و زیان می‌شوی. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی ببر از تو می‌ترسد و فرار می‌کند، یـعـنـی از دشمن ایمن می‌شوی.

 

تعبیر خواب ترسیدن از سگ

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر زنی خواب ببیند از سگ ترسیده است، نشانه آن است که در صداقت دوست خود شک خواهد کرد.

 

تعبیر خواب ترس از تاریکی

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

ما نمی‌دانیم درون تاریکی چیست به همین علت گاه اشخاص از تاریکی می‌ترسند و به جائی که تاریک است قدم نمی‌نهند. در خواب نیز جهل و گمراهی و غفلت و اعمال ناشی از نادانی ما به صورت تاریکی شکل می‌گیرد.

 

تعبیر خواب ترسیدن از دزد

امام صادق (ع) می فرمایند:

اگر بیند از دزدی یا جانوری همی ترسید، دلیل که از کسانی که به او منسوب‌اند وبستگانش مضرت رسد.

مطیعی تهرانی می گوید:

در علم تعبیر ترس نیز شادی است. یک صاحب خانه وقتی در خانه خویش با دزد رو به رو شود می‌ترسد. این ترس فطری است و در خواب شادی تعبیر می‌شود

 

تعبیر خواب ترسو بودن

خواب دیدن اینکه شما یا کس دیگری ترسو هستید بیانگر این است که می ترسید که خود واقعی تان و کسی که هستید را ببینید. شما رشد شخصی تان را مانع می شوید

 

[ type=”green”]برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید.

 

گرد آوری و تنظیم: نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
  • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
  • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
  • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
  • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
  • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
  • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

یک دیدگاه

  1. با سلام و عرض ادب
    بنده شب پیش خواب دبدم که در خانه ای چند طبقه در کنار یک رودخانه هستم و صدای همهمه و بازی بچه ها اطراف رودخانه به گوش میرسید، که ناگهان متوجه شدم کروکودیلی روی آب روخانه شنا می کند که برای همه تعجب برانگیز بود که این حیوان در این محل چه میکند، کروکودیل از آب بیرون آمد و خشمگین بود، و به صورتی که خشم خود را با غرش های بلند و اژدها مانند نشان می داد، بسیار خود را بزرگ جلوه می داد و به اصلاح محلی ها خود را پر از باد کرده بود، یعنی بزرگ تر از حالت معمول خود که درآرامش است، ناگهان پلنگ خال خالی بزرگی به سمت کروکودیل حمله کرد و پس از آن به داخل ساختمان آمد که من از ترس به طبقات بالا رفتم و در نهایت به داخل پشت بام خانه رفته و در را از پشت قفل کردم. وقتی در پشت بام قدم میزدم بسیار شبیه پشت بام خانه پدریم در شهرستان بود با این تفاوت که خانه پدری من در کویر است و نزدیک به هیچ رودخانه ای نیست و همچنین اینکه یک طبقه بیشتر نیست.مابقی خواب را دقیقا به یاد ندارم منتها، احساس میکنم در نهایت داخل یکی از واحد ها در حال استراحت بودم بصورت که دیگران من را به آرامش دعوت می کردند و گویا خطر رفع شده بود ( البته ای مورد را مطما نیستم) .ممنون میشوم در تعبیر این خواب به بنده کمک کنید.مرسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا