تعبیر خواب

تعبیر خواب پر – دیدن پر پرندگان در خواب چه تعبیری دارد؟

3.3/5 - (7 امتیاز)
[ type=”blue”]تعبیر خواب پر چیست؟ دیدن پر در خواب نمادی از گرمی است. شما جنبه ی لطیف و زیبایتان را ابراز می کنید و تمایل دارید که به کسی نزدیک شوید. خواب دیدن پری که در هوا تاب می خورد بیانگر یک زندگی راحت، بی دردسر، پر از دستاورد های مالی است ممکن است نشاط و لذت از زندگی تان را توصیف کند. برای مطالعه بقیه تعابیر با ما همراه باشید.

 

تعبیر خواب پر - دیدن پر پرندگان در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب پر – دیدن پر پرندگان در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب پر

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

پر در خوابهای ما آبروست و امکانات مالی. دیدن پر در خواب بد نیست و چنانچه در خواب دیدید که پر دارید به رفاه دست و پا گیر می رسید.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن پر در خواب، بر دستیابی به پول و ثروت یا جاه و مقام دلالت دارد.

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید پر هایی که گرداگرد شما پراکنده اند بر زمین می نشینند ، نشانه آن است که سنگینی مسئولیتهای زندگی را به تنهایی بر شانه خود حمل می کنید .

اگر فردی که به ادبیات علاقمند است خواب پر ببیند ، علامت آن است که دوره ای از زندگی اش با موفقیت همراه خواهد بود .

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر کسی به خواب دید او را پرها است چون پرمرغ، دلیل که او را مهتری و بزرگی است به قدر پرها و بعضی ازمعبران گویند: پر دیدن به خواب، قوت پناه است.

لوک اویتنهاو می گوید :

پر : افتخار ؛ پیروزی

پر بر تن کردن : سفری بزرگ

 

تعبیر خواب پر از نظر منوچهر مطیعی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • منظور پری است که در بالش می ریزیم مثل پر قو یا پر مرغ و چنانچه ببینید که مقداری پر جمع آوری کرده اید و پرها را جایی انباشته اید خواب شما می گوید که به رفاه و نعمت می رسید ولی این رفاه دست و پا گیر است همان طور که پر وقتی به لباس و موی سر و دست و صورتتان بچسبد جدا کردن پرها از لای مو و لباس مشکل می شود و وقت می گیرد.
 • اگر در خواب احساس کنید که پر داشته اید و پرهای شما ریخته یا در حال ریختن است نگران آن باشید که به شما زیان مالی وارد آید و یا به حیثیت و آبروی شما لطمه بزنند.
 • اگر دیدید که بال دارید خواب شما می گوید که امکانات شما فزونی می یابد و کارهایی را که نمی توانستید بکنید قادر خواهید شد که انجام دهید.
 • اگر در خواب ببینید که بال دارید و اینجا و آنجا پرواز می کنید خواب شما می گوید که به سفر می روید.
 • اگر دیدید که مثل مرغ بال درآورده اید نشان آنست که به بزرگی می رسید. البته در حد شغل و سمتی که دارید.
 • به هر حال دیدن پر در خواب خوب است بخصوص اگر سفید باشد و این چنین پری گویای امکانات و آبروی بیننده خواب است

 

تعبیر خواب پر جوجه

آنلی بیتون می گوید:

دیدن پر جوجه ها در خواب، علامت تحمل آزار و اذیتهای اندک است .

 

تعبیر خواب پر غاز و اردک

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید پر اردک یا غاز می خرید یا می فروشید ، نشانه موفقیت و خوشبختی است .

 

تعبیر خواب پر طاووس

از دیدگاه روانشناسی یونگ

دیدن پر طاووس در خواب بیانگر بالا رفتن از نردبان اجتماعی است. شما آینده روشنی دارید

 

[ type=”red”]بیشتر بدانید:  تعبیر خواب پرنده، تعبیر خواب طاووس ، تعبیر خواب جغد ، تعبیر خواب بال

 

تعبیر خواب پر عقاب

آنلی بیتون می گوید:

دیدن پرهای عقاب در خواب ، نشانه آن است که آرزوهای شما برآورده خواهد شد

 

تعبیر خواب پر مرغ 

از دیدگاه روانشناسی یونگ

دیدن پر مرغ در خوابتان بیانگر یک سری دلخوری کوچک است.

 

تعبیر خواب پر جغد

از دیدگاه روانشناسی یونگ

دیدن پر جغد در خواب بیانگر این است که نیاز دارید دانش و خردتان را با دیگران به اشترااک بگذارید

 

تعبیر خواب پر شتر مرغ

آنلی بیتون می گوید:

اگر زنی در خواب پر شتر مرغ یا پرهای تزئینی دیگری ببیند ، علامت آن است که در کارهای اجتماعی پیشرفت می کند . اما دیگران روش او را برای پیشرفت در کارهای اجتماعی نمی توانند به کار گیرند .

 

تعبیر خواب پر - دیدن پر پرندگان در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب پر – دیدن پر پرندگان در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب پر به رنگ های مختلف

سیاه

آنلی بیتون می گوید:

دیدن پرهای سیاه در خواب ، نشانه نومیدی در روابط دوستانه است.

دیدن پرهاى سیاه در خواب، نشانه‏ى غم و اندوه است

پر سیاه : شانس خیلی کم

لوک اویتنهاو می گوید :

پر سیاه : عزاداری

قرمز

آنلی بیتون می گوید:

پر قرمز : کارهای شما به نتیجه خواهند رسید .

قهوه ای

آنلی بیتون می گوید:

پر قهوه ای : موفقیت .

سفید

لیلا برایت می گوید:

دیدن پرهاى سفید در خواب، بیانگر آن است که فکرهاى بیهوده در سر دارید.

آنلی بیتون می گوید:

پرسفید : شانس فراوان

لوک اویتنهاو می گوید :

پر سفید : شما آبروی خود را خواهید خرید

خاکستری

آنلی بیتون می گوید:

پر خاکستری : ثروت

آبی

آنلی بیتون می گوید:

پر آبی روشن : خواسته هایتان را برآورده خواهید کرد.

حنایی

آنلی بیتون می گوید:

پر حنایی رنگ : یک سفر در پیش دارید .

 

تعبیر خواب پر برای تزئینات

لیلا برایت می گوید:

اگر در خواب ببینید که از پر براى تزیین استفاده مى‏کنید، نشانه‏ى آن است که روزهاى خوشى پیش رو دارید.

آنلی بیتون می گوید:÷

اگر دختری خواب ببیند کلاهی که بر سر گذاشته به پری مزین شده است ، نشانه آن است که توفیق و اقبال او در زندگی ، به جذابیتهایش بستگی خواهد داشت .

دیگران روی کلاهشان پر دارند : به نتیجه رسیدن امیدهای شما .

 

تعبیر خواب جمع کردن پر

آنلی بیتون می گوید:

شما پرها را جمع می کنید : زندگی شما پراز شادی خواهد شد .

یک مشت پر حمل می کنید : مردم به شما احترام فراوان خواهند گذاشت .

 

تعبیر خواب پر داشتن

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر دید پرها داشت و می پرید، دلیل است که به سفر رود و کارش نیکو شود. اگر بیند با خود پر مرغ داشت، دلیل است که به قدر آن وی را خیر و منفعت حاصل شود. اگر بیند پرهای او بیفتاد، دلیل که از بزرگی و جاه بیفتد مالش نقصان گردد.

 

[ type=”green”]برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید.

 

گرد آوری و تنظیم: نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

‫۳ دیدگاه ها

 1. سلام خواب دیدم خانمان پر از پر است و به حدی که زیاد بود ما ازیت میشدیم بعد مادرم پر های خانه را جم کرده بود اما ورودی خانمان باز پر از پر بود و پرها سفید بودند

  1. تانیای عزیز
   خانواده شما رفاه بیشتری را خواهند دید و زندگی آبرومندانه و با ثروت بیشتری را تجربه خواهید کرد

 2. سلام
  من خواب دیدم که یه کبوتر پرید توی خونمون و من یهو ازش حس ترس و وحشت گرفتم
  رفتم سمتش و از دم گرفتمش و میخاستم از در پرتش کنم بیرون که هی کبوتره مقاومت میکرد و انگار یه نیرویی به من وارد میکرد که نذاره پرتش کنم بیرون و توی همین حین هی داشت پراش میریخت. یه بار پرتش کردم بیرون ولی درجا برگشت تو و دوباره بلافاصله از دم گرفتم و پرتش کردم بیرون و درو بستم
  ولی وقتی برای بار اخر پرتش گروم بیرون تمام پراش ریخته بود
  پرهاش هم سفید بود
  میشه لطفا تعبیرش کنید 🥲🙏

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا