تعبیر خوابسرگرمی

تعبیر خواب – تعبیر خواب آتش پرست

اولین نفری باشید که امتیاز میدهد.

تعبیر خواب آتش پرست، تعبیر دیدن آتش پرست در خواب

تعبیر خواب - تعبیر خواب آتش پرست
تعبیر خواب – تعبیر خواب آتش پرست

روشنایی و نور و آتش نماد یزدان پاک، نشانه دانش الهی و راهی به سوی عرفان و پاکی از هر گونه بدی معرفی می شود، اگر کسی در خواب ببیند که آتش می پرستتد نشانه  این است که دوستدار و طالب دنیا و مادیات می‌شود یا نزد پادشاهی سجده می کند و به او خدمت می کند. ما مطالبی در مورد تعبیر خواب آتش پرست آماده کردیم. همراه ما باشید تا به تعبیر های آن بپردازیم.

 

 تعبیرخواب آتش پرست به گفته دانیال نبی

دانیال نبی علیه السلام می فرماید:

اگر کسی آتش را می پرستید و سجده می کرد، دلیل که پادشاه ستمگر را سجده کند و به خدمت او مشغول شود.

اگر بیند که تنور یا آتش یا چراغ را سجده می کرد، دلیل که به خدمت زنان همی مشغول شود.

اگر بیند که آتش را بوسه همی داد و می پرستید، دلیل بود که صاحب خبر پادشاه شود.

اگر بیند که در میان آتش می غلتید، دلیل که برای پادشاه به طوع و رغبت بازرگانی کند، ولیکن عاقبت کارش بر خطر بود، خاصه که از آتش بر تن او آسیب رسد.اگر از آتش به او آسیبی نرسد، دلیل کند بر رسالت و سلامت نفس و جمعیت با روزگار او از پادشاه وقت.

اگر بیند که در میان آتش رفت، دلیل کند که به قدر آن از پادشاه منفعت یابد.

اگر بیند که آتش از روی جامه یا از دست او روشنایی می داد، چنانکه خلق از نور او متحیر بودند، دلیل بود که بر دشمن ظفر یابد، و مراد دو جهانی حاصل شود.

 

تعبیر خواب آتش پرست از نظر بزرگان

ابن سیرین می‌گوید:

اگر در خواب ببینی زرتشتی و آتش‌پرست شده‌ای، تعبیرش این است که دوستدار و طالب دنیا و مادیات می‌شوی.

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

اگر روحانی زرتشتی را ببینی، یـعـنـی به کارهای دنیوی فریفته و سرگرم می‌شوی و از آخرت غافل می‌مانی .

اسماعیل بن اشعث گوید:

اگر کسى در خواب بیند که آتش مى‏پرستید، دلیل کند که بازدارى و عوانى کند، و آن آتش که مى‏پرستید، اگر بر شکل اخگرى بود، غرض او از دین جمع کردن مال بود، و مال حرام بسیار حاصل کند

 

 

تعبیر خواب - تعبیر خواب آتش پرست
تعبیر خواب – تعبیر خواب آتش پرست

 

تعبیر خواب پشیمانی از آتش پرست بودن 

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی از زرتشتی بودن و آتش‌پرستی پشیمان شدی و مسلمان گشتی، یـعـنـی از گناه و معصیت توبه می‌کنی و به کار خیر مشغول می‌شوی.

ابن سیرین می‌گوید:

تعبیر خواب آتشکده، محلی ناپسند می‌باشد، ‌‌‌‌‌

کرمانی نیز می‌گوید:

تعبیرش جایگاه مردم احمق است.

 

تعبیرخواب آتشکده در خواب

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی در آتشکده رفته‌ای و از آنجا چیزی بدست آورده‌ای، یـعـنـی به اندازه چیزی که بدست آورده‌ای خوار و ذلیل می‌شوی، ولی از بدی و ذلت نجات پیدا کرده و سرانجام از کار خودت پیشیمان می‌شوی.

اگر ببینی لباس روحانیان زرتشتی را پوشیده‌ای، یـعـنـی به افراد بددین و جاهل میل و علاقه داری.

 

در این قسمت تعبیر دیدن آب ایستاده و  تعبیر خواب برداشتن  را ببینید

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صحفه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا