تعبیر خواب

تعبیر خواب آتش – دیدن آتش در خواب چه تعبیری دارد؟

3.5/5 - (2 امتیاز)

 تعبیر خواب آتش و معنای دیدن آتش در خواب 

تعبیر خواب آتش - دیدن آتش در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب آتش – دیدن آتش در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب آتش تعبیر های گوناگونی دارد که دیدن آتش در رویا نمادی از شور زندگی، فساد، خصومت و دشمنی، فایده و منفعت، گشایش کارها، توصیف شده است. پیشنهاد میکنم
حتما در ادامه تعبیر های مختلف آتش را از دید معبرین بزرگ تعبیر خواب بخوانید تا دقیقا متوجه تعبیر خواب شوید.

 تعبیر خواب آتش گرفتن به روایت امام صادق علیه السلام

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

اگر بیند پاره های آتش می خورد، دلیل کند که مال یتیمان خورد

اگر بیند که از دهان وی آتش بیرون می آید، دلیل کند که سخن دروغ و بهتان گوید.

اگر بیند که از هر جایی آتش های سوزنده می گرفت، دلیل کند که از هر جائی میانجی کند، میان رعیت و مردمان پادشاه.

اگر بیند که در پهلوی او آتشی افروخته بود او را زیان نداشت، دلیل کند که بدو خیر و نیکی رسد.

اگر بیند هیزم آتش عظیم می سوخت، دلیل کند بر جنگ و فتنه در آن دیار.

اگر بیند که آتش در مردم می زد، دلیل نصرت بود او را بر دشمنان.

اگر ببیند آتشى او را سوزاند که نور نداشت ، به بیمارى سردرد دچار خواهد شد.

اگر بیند که آتش وی را بسوخت و آن آتش را نور نیست، دلیل است که کسی را از خویشان و فرزندان وی فرزندی آید، که مردمان بر وی ثنا گویند و مال و بزرگی یابد به قدر آن آتش

اگر در رزمگاه، آتش بیند، دلیل کند بر بیماریهای صعب، چون آبله و طاعون وسرسام وسکته و مرگ مفاجات.

اگر در رزمگاه، آن آتش را با دود بیند، دلیل کند که از پادشاه، او را ترس و بیم بود.

اگر آتش را در بازار بیند، دلیل کند بر بی دینی اهل بازار و آن که اهل بازار در تجارت، انصاف ندهند و در خرید، دروغ گویند.

اگر در دریای آتشی افتاده بیند، دلیل کند که در مردم آنجا، مصادره بود از پادشاه، و از اوبر رعیت ظلم رسد.

اگر در راه مجهول آتش بیند، دلیل بر بی دینی بود.

اگر آتش در جامه کسی افتاده بیند، دلیل کند که آن کس را مصیبت و ترس و بیم بود

اگر خویشتن را بر آتش ایستاده بیند، دلیل که او را رنج رسد.

تعبیر خواب آتش - دیدن آتش در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب آتش – دیدن آتش در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر دیدن آتش در خواب 

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن آتش در خواب بیست و پنج وجه دارد:

1. فتنه.

2. جنگ و کارزار.

3. فساد .

4. رنج وتعب.

5. خصومت و دشمنی.

6. سخنهای زشت .

7. منع و جلوگیری از کام مراد.

8. خشم پادشاه

9. کیفروعقوبت

10. نفاق و دو روئی.

11. بیراهی و کجروی

12. علم و حکمت

13. راه هدایت

14. مصیبت.

15. ترس و بیم.

16. سوختن.

17. خدمت پادشاه.

18. طاعون.

19. سرسام.

20. آبله.

21. گشایش کارها.

22. فضیلت.

23. مال حرام.

24. رزق و روزی.

25. فایده و منفعت.

 

تعبیر خواب آتش - دیدن آتش در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب آتش – دیدن آتش در خواب چه تعبیری دارد؟

دیدن آتش به همراه دود در خواب

دانیال نبی علیه السلام می فرماید:

اگر کسی آتش بی دود در خواب بیند دلیل که به پادشاهی نزدیک شود و کار بسته او گشاده شود.

اگر بیند که آتش را دود بود، دلیل کند که به قدر آن مال حرام، وی را به رنج و تیمار حاصل گردد یا جنگ و خصومت

 

تعبیر خواب آتش گرفتن خانه

 • اگر بیند که آتش در خانه وی افتاد و همه اندام وی را بسوخت و زبانه همی زد و از او سهم و ترس در دل او نیامده، دلیل کند که محنت و مصیبت بدو رسد و سبب بیماری و ضعف بود، چون سرما و طاعون و آبله و سرخچه و آن چه بدین ماند،
 • اگر در خواب دیدید خانه ‏ى شما در آتش مى‏سوزد، تعبیر آن این است که همسرى مهربان و فرزندانى، بسیار خوب نصیب شما خواهد شد. مشاهده‏ى آتش روشن در خواب، علامت آن است که اتفاقات خوشایندى براى شما پیش خواهد آمد.
 • اگر بیند که کسی وی را در آتش افکند و وی را سوخت دلیل کند که پادشاه بر وی ستم کند، لیکن زود خلاصی یابد و بشارت و نیکوئی یابد.
 • اگر بیند که آتش وی را نسوخت، دلیل کند که روی به کراهت، سفری کد
 • اگر آتش را با تف و سوز بیند، دلیل کند که از علت تب، بیمار گردد
 • اگر بیند که آتش اندام وی را بسوخت، دلیل کند که به قدر آن سختگی وی را رنج و مضرت رسد،
 • اگر بیند که از آن آتش فرا گرفت، دلیل کند که به قدر آن، از مال حرام به وی رسد
 • اگر بیند که از آتش، گرمی و تیس به او رسید دلیل که کسی وی را در روز غیبت کند

 

تعبیر خواب آتش - دیدن آتش در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب آتش – دیدن آتش در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب آتش

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر بیند که شعله آتش به مردمان همی انداخت، دلیل کند که در میان مردم، عداوت و دشمنی افکند

اگر بازرگانی بیند که آتش در دکان و کالای او افتاد، دلیل کند که کالائی که دارد بر باد دهد، یا آن چه به دُر می ارزد، به سه درم فروشد و بر کسی شفقت نبرد،

اگر بیند که آتش در خانه کسی افتاده، دلیل که آن کس در جنگ و فتنه و جور سلطان افتد.

اگر بیند که آتش جامه او را به سوخت، دلیل که با خویشان جنگ و خصومت کند، یا از سبب مال اندوهگین گردد.

اگر کسی آتشی عظیم در زمین بیند، دلیل کند کمه در آن موضع فتنه و جنگ افتد

اگر چیزی سوخته بیند دلیل کند که از جهت زنان وی، را با کسی خصومت کند

اگر بیند در شهری یا محلی یا در سرائی آتش افتاد، چنانکه هر چه بود همه را بسوخت و آن آتش زبانه می زد و او را سهمگین همی داد، دلیل کند که در آن موضع، جنگ و کارزار بود، یا بیماری صعب افتد.

اگر بیند که آتش برخی چیزها را بسوخت و برخی رها کرد و اورا سهمگین بداشت، دلیل بود بر جنگ و کارزار در آن موضع.

اگر زبانه و فروغ نداشت، دلیل بر بیماری صعب کند.

اگر آتش را با دود بیند دلیل کند بر ترس و بیم اندر کارها.

اگر بیند که آتش از آسمان بیفتاد، شهری یا محله یا سرائی بسوخت، دلیل کند که آن بلا و فتنه که گفته شد، بر اهل آن موضع شهر بود.

اگر بیند که آواز سهمگین داشت و زبانه همی زد و درجائی افتاد، لیکن گزند نمی کرد، دلیل بود که در میان اهل آن موضوع، گفتگوی و خصومت افتد به زبان.

اگر بیند که از زیرزمین آتش سهمگین برآمد سوی آسمان شد، دلیل بود که اهل آن موضع یا دوستان حق تعالی حرب کند به دروغ و بهتان گفتن بر وی، به قدر و قوه آن آتش که دیده بود.

اگر بیند آتشی از جائی به جائی افتاد و آن آتش هیچ گزند نمی کرد، دلیل بود که در آن منفعت یابد و اگر درویش بود توانگر گردد

 

تعبیر خواب آتش درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

در سر زمین رویاها آمده:

شما آتش داخل بخاری یا اجاق را بهم میزنید : نمی دانید چطور خشمتان را کنترل کنید .

یک آتش با شعله های خوب : شادی بزرگ در پیش دارید.

دود بسیار بدون آتش : یک مصیبت در پیش است.

شما اصلا توجهی به آتش سوزی ندارید : شما را خیلی دوست دارند.

مأموران آتش نشانی آتش را خاموش میکنند : خبرهای خوش

یک آتش بدون دود : پول به فراوان به دستتان می آید

یک نفر به درون آتش می افتد : بد شانسی

بستگان شمای در آتش می سوزند : بزودی تب شدیدی می کنید .

شما شاهد خاموش شدن یک آتش هستید : ناکامی

شما در آتش هستید : موفقیت و خوشحالی

یک آتش خاکستر شده : شانس نخواهید داشت.

یک آتش بزرگ : تغییرات بسیار جدی در کارها

یک شعله کوچک : خبرهای خوش

شما در آتش می سوزید : ضرر و شکست درکار

آب بر روی آتش می ریزید : کنترل خودتان را از دست خواهید داد.

آتش از آسمان می بارد : غم واندوه

شما یک آتش روشن می کنید : مجذوب یکنفر خواهید شد .

چیزی را از میان آتش با دستتان بیرون می کشید: از موانع و مشکلات عبور می کنید.

شما یک آتش را بکلی خاموش می کنید : به شما پاداش خوبی می دهند.

آتش مصنوعی : بزودی بچه دار خواهید شد.

حریق روی زمین : یک تغییر خوشایند

حریق روی دریا : ماجراهایی که به موفقیت می رسند.

حریق در خانه دیگران : احترام و امتیاز شما بالاتر می رود .

حریق در خانه شما با شعله های روشن و واضح : یک شغل خوب

یک حریق در خانه شما با شعله های تیره : ورشکستگی مالی

حریق در خانه شما با شعله های کوچک : پول هنگفت

 

تعبیر خواب آتش - دیدن آتش در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب آتش – دیدن آتش در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب خوردن آتش در خواب

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

اگر ببیند که آتش میخورد، مال یتیم یا مال حرامی را به ناحق میخورد. رسیدن به آتش و خوردن آن در خواب به جنگ، طاعون یا مرگ نیز، تعبیر میشود.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن آتش در خواب، به جنگ و عداوت و شکست تعبیر میشود و هرچه دود آن آتش بیشتر باشد، خطر آن بیشتر است.

اگر کسی در خواب ببیند که آتش را میپرستد، انسانی جنگ طلب است و ممکن است از اوامر شیطان اطاعت کرده باشد

اگر کسی در خواب ببیند که آتش، قسمتی از لباسها یا اندامی از بدنش را سوزانده است، به بلا و مصیبت دچار میشود. دیدن آتشی که سودمند و مایه روشنایی باشد به مژده و ایمن شدن از ترس، هراس برای آن کس که ترسی دارد، تعبیر میشود.

اگر کسی در خواب ببیند که در میان مردم، آتشی روشن کرد، میان آنان عداوت و تفرقه میاندازد و خاموش شدن آتش در خواب به خاموش شدن فتنه و آشوب تعبیر میشود.

لوک اویتنهاو می گوید :

آتش : اعلان خطر در مقابل یک دزد

شعله های آتش : مبلغ زیادی پول به دستتان خواهد رسید

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر بیننده خواب ببیند که آتش را برای روشنائی افروخته یا دیگران افروخته اند و یا به سبب افروختن آتشی که افروزنده آن ناشناس می باشد اتاق یا محیط روشن شده نشانه آن است که جستجو و کنجکاوی می کنیم که به سبب این تفحص و پیگیری معنا سود می بریم و بینائی و هشیاری حاصل می کنیم. اگر بیننده خواب ببیند که با آتش افروخته شده لباسش سوخت زیانی به او می رسد و اگر دستش سوخت به یکی از اعضا بدنش آسیب می رسد. اگر در خواب دیده اید که کنار آتش نشسته اید ولی از شدت حرارت آتش چنان گرم شده اید که احتمالا می سوزید و خود را در کنار کشیدید نشان آن است که پشت سر شما بد می گویند و در زبان مردم می افتید و اینجا و آن جا از شما عیب جویی می کنند. معبران کهن متذکر شده اند که برداشتن آتش خوردن مال حرام و تصرف و غصب مال یتیم است. آتش سوزندگی دارد ولی اگر در خواب ببینیم که آتش برمی داریم و ما را نمی سوزاند توفیقی بزرگ حاصل می کنیم و به اوج موفقیت می رسیم. اگر بیننده خواب ببیند که او را در آتش افکندند و از هول و هراس بیدار شد نشان آن است که از منبع قدرتی به او ستم می شود و اگر آتش او را نسوزاند نشان آن است که با بی رغبتی به سفری می رود که از آن سفر هیچ سودی عاید او نمی شود.

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن آتش فتنه بود

دیدن سوختن آتش مصیبه بود

دیدن در میان آتش بینه باشد

دیدن خانه سوختن یا در آتش افتادن دلیل بر افتادن دراندک زحمتی از سلطان باشد

آنلی بیتون می گوید:

دیدن آتش در خواب اگر در آن نسوزید ، نشانه خوشبختی و سعادت است . این خواب برای دریا نوردان و مسافران کشتی و همینطور برای افرادی که در خشکی بسر میبرند ، علامت موفقیت و خوشبختی همیشگی است .

 

تعبیر خواب جرقه آتش

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن جرقه آتش یا اخگر، بر سخن زشت و ناروا دلالت دارد. اگر کسی در خواب ببیند که اخگرهایی از آسمان به سمت او میآیند، به عذابی دچار میشود و اگر ببیند که جرقهای از آتش به میان قوم و طایفهاش افتاد، آنان دچار تفرقه و دشمنی میشوند.

 

تعبیر خواب آتش - دیدن آتش در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب آتش – دیدن آتش در خواب چه تعبیری دارد؟

اسماعیل بن اشعث گوید:

اگر کسی بیند که از آسمان، مانند باران آتش می بارید، دلیل بر بلا و فتنه و خونریزی بود، از جهت پادشاهان در آن موضع

اگر بیند که آتشی از آسمان بیامد و چیزهای خوردنی که از آن او بود بسوخت، دلیل کند که طاعتهای وی، نزد حق تعالی پذیرفته شود.

اگر بیند که از آسمان آتش همی آمد و کسی را نسوخت، بیم عذاب حق تعالی باشد. و باشد که از پادشاه وی را بیم بود

اگر بیند که بر سر آتشی بزرگ گرم می شد، دلیل کند که به پادشاهی بزرگ نزدیک گردد

اگر بیند که بر آتشی چیزی همی ریخت، دلیل کند که شغل دنیای وی تمام گردد.

اگر بیند که آتشی از آسمان فرود آمد و نبات زمین را بسوخت، دلیل کند که در آن دیار مرگ مفاجات بسیار بود.

اگر بیند که آتشی بزرگ، قبّه یا مناره بسوخت، دلیل کند که پادشاه آن موضع هلاک گردد.

بعضی از معبران گویند: اگر کسی بیند که آتشی از زمین برآید و فروغ می داد، دلیل کند که در آن موضع، گیج بود.

 

تعبیر خواب پرستیدن آتش

لوک اویتنهاو می گوید :

پرستیدن شما به سخره گرفته خواید شد

 

تعابیر مرتبط با تعبیر خواب آتش تعبیر دیدن آتش زنه در خواب ، تعبیر خواب آتشفشان، تعبیر خواب آتش افروختن

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صحفه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

یک دیدگاه

 1. باعرض سلام وخسته نباشید
  من خواب دیدم که انگار تمام لباسام خیسه از آب وفکر میکردم از بارونه و مخفی شدم یه جا ومیترسم وبعد که حس کردم دیگه خیس نمیشم از مخفیگاهم بیرون رفتم و پدرمو دیدم که مخفی شده ویه فندک دستشه
  وهمون موقه فهمیدم که خیسی من مال بنزینه و التماس میکردم به پدرم که فندک ونندازآتیش میگیرم ولی سریعتر روشن کردوانداختش جلو پام وسریع آتیش گرفتم وتمامم هی میسوخت.تعبیراین خواب چیه؟؟️😣بیدارشدم ساعت۷صبح بود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا