تعبیر خواب

تعیبر خواب ماهی – خوردن ماهی در خواب چه تعبیری دارد؟

4.7/5 - (8 امتیاز)

تعبیر خواب ماهی – معنی دیدن ماهی در خواب چیست؟

تعیبر خواب ماهی - خوردن ماهی در خواب چه تعبیری دارد؟
تعیبر خواب ماهی – خوردن ماهی در خواب چه تعبیری دارد؟

در این پست از تعبیر خواب نماگرد قصد داریم مطالبی در رابطه با تعبیر دیدن ماهی در خواب برای شما همراهان همیشگی سایت آشنا کنیم. بنا بر گفته معبرین دیدن ماهی در خواب نمایانگر آن چیزی است که از درون انسان برمی‌خیزد، که می‌تواند مغذی و مقوی یا مخرب باشد و این بستگی به محتوای رویا دارد. با ما همراه باشید تابه معانی دیگر دیدن ماهی بپردازیم

 

 

 • اگر دیدید ماهی بزرگی ماهی کوچکی را خ ورد، بیانگر این است که نباید توانایی های کسی را به خاطر جثه ی کوچکش دست کم بگیرید

 

 • پختن ماهی : 1- داشتن خانه با سامان. 2- یک ازدواج  قزل آلا می پزید : مشاجره با اعضاء فامیل

 

 • خواب ماهیگیری : نشانه سود زیاد و کسب قدرت و علم اقتصاد است . اما اگر در هنگام ماهیگیری چیزی صید نکنید ، نشانه آن است که تلاشهای شما برای یافتن افتخار و ثروت بی حاصل است

 

 • خواب ماهی فروش : اگر دید ماهی فروشی می کرد،دلیل که منفعت یابد.

 

 • خواب توجه کردن یا خوردن چشم ماهی: بیانگر این است که نیاز دارید چشم انداز وسیع تری را در مورد یک موقعیت کسب کنید. اگر چشم ماهی به صورت فوق العاده بزرگ است،خوابتان تلاش می کند که توجهتان را به سمت آنها جلب کند. به شما می گوید که دیدگاهتان در موقعیت ممکن است تحریف شود درکتان در مورد یک چیز غلط است.

 

 • خواب ماهی درحال تخم ریزی : یک زن خواب یک ماهی در حال تخم ریزی ببیند : دوران بارداری بسیار سختی در پیش دارد .

 

 • خواب دیدن اینکه یک ماهی غول پیکر تلاش می کند که شما را بخورد: بیانگر این است که افراد پرقدرت تلاش می کنند که شما و توانایی هایتان را خراب کنند

 

 • خواب دیدن ماهی فاسد شده: بیانگر پریشانی است که شما با تظاهر به شادی ،اینگونه می نمایید که غم ندارید

 

 • خواب تمیز کردن ماهی: بیانگر این است که شما ابراز احساسی تان را به شیوه ای تغییر می دهید که قابل ارائه به دیگران باشد شما خودتان را سانسور می کنید و اینکه کاملا چه احساسی دارید را ابراز نمی کنید

 

 • خواب دیدن تبغ ماهی: بیانگر نگرش ، افکار یا دیدگاه های قدیمی اشاره دارد که قبلا روشن شده است. شما این ایده را پرورش داده اید آن را کسب دانش کرده اید.

 

 • حوض پرورش ماهی: علامت نگرانی و دلواپسیست از بعد مادی بیشتر .پ

 

 • تعبیر خواب ماهی شدن : اگر دید کسی ماهی شود و خشک به وی داد، دلیل که بزرگی ظلم کند. اگر ماهی خورد، دلیل که از غلام مضرت بیند و بعضی می گویند، دلیل سفر است.

 

تعیبر خواب ماهی - خوردن ماهی در خواب چه تعبیری دارد؟
تعیبر خواب ماهی – خوردن ماهی در خواب چه تعبیری دارد؟

تعیبر خواب ماهی

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن ماهی بر شش و جه است.

اول: وزیر.

دوم: لشگر.

سوم: دختر دوشیزه.

چهارم: غنیمت.

پنجم: غم و اندوه.

ششم: کنیزکی هندوی

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن ماهی، روزی است

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

دیدن ماهی در خواب نیکو است بخصوص اگر آبی که ماهی در آن شنا می کند صاف و روشن باشد. اگر در خواب ببینید جائی در کنار آبگیر یا حوض و یا دریا و استخر ایستاده اید و درون آب ماهیان فراوان می بینید که شنا می کنند بسیار خوب است چرا که خواب شما از آینده ای روشن خبر می دهد ولی شرط این است که آب صاف و زلال باشد چنان چه آبی که ماهیان در آن شنا می کنند تیره و گل آلود باشد نشان آن است که جاه و مقام و پول و مال و منال در دسترس شما قرار می گیرد اما بعد از طی مراحلی بسیار دشوار و دست و پنجه نرم کردن با مشکلات فراوان و غم و غصه خوردن زیاد.

اگر آب متعفن باشد و در آن ماهیان خوش رنگ و زیبا شنا کنند خوب نیست چرا که خواب شما می گوید چیزهائی بدست می آورید که به رنج و بدبختی و بیماری در برخورد به آن نمی ارزد. آب متعفن نشان بیماری و حبس و محکومیت است.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن ماهی در خواب، اگر تعداد آنها مشخص و قابل شمارش بود به زن و اگر تعداد آنها بیشمار و نامشخص بود به مال و غنیمت تعبیر میشود.اگر ماهی زنده باشد به کنیز یا دختر باکره تعبیر میشود.

آنلی بیتون می گوید:

دیدن ماهی در آب زلال و پاکیزه رودخانه ، در خواب ، علامت آن است که اشخاص قدرتمند و ثروتمند شما را مورد محبت و لطف خود قرار می دهند .

اگر دختری خواب ماهی ببیند ، نشانه آن است که همسری زیبا و با استعداد به دست خواهد آورد .

اگر در خواب برای گرفتن ماهی به آب بزنید ، نشانه آن است که با توانایی و شهامت ثروتی به دست می آورید .

جابر مغربی می گوید:

اگر دید ماهیان دریا با او سخن گفتند، دلیل که راز پادشاه آگاه شود و مراد خود حاصل کند.

منوچهر مطیعی می گوید:

اگر بیننده خواب ببیند که با دستش ماهی می گیرد یعنی با تلاش کم به سعادت می رسد .

اگر پولک ماهی ببیند نشان از بی نیازی در زندگی است .

در سر زمین رویاها آمده:

خواب یک ماهی که به آزادی در آب شنا میکند : شانس

یک ماهی می گیرید : شما را به نهایت دوست خواهند داشت

یک ماهی روی پیشخوان : منتظر دردسر باشید .

یک ماهی در حال شنا در آب کم عمق : خوشنامی خود را از دست خواهید داد .

شما ماهی دارید : لذتهای متعددی نصیبتان میشود

 

تعیبر خواب ماهی - خوردن ماهی در خواب چه تعبیری دارد؟
تعیبر خواب ماهی – خوردن ماهی در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خریدن ماهی

در سر زمین رویاها آمده:

ماهی می خرید : یک ملاقات غیره منتظره

بازار ماهی فروشان : به یک موقعیت پرافتخار خواهید رسید

ماهی قزل آلا در بازار : پیشرفت چشمگیری در اجتماع کسب خواهید کرد .

لوک اویتنهاو می گوید :

ماهی خریدن  : اطلاعات غلط

 

تعبیر خواب صید ماهی

جابر مغربی می‌گوید:

اگر در خواب ببینی از دریا صید می‌کنی، تعبیرش این است که به اندازه آن روزی حلال بدست می‌آوری و معاش و معیشت زندگانی برای اهل و عیال و زن و فرزند تو گسترده می‌شود، همانطور که در قرآن کریم آمده: اُحِلَّ لَکُمْ صَیْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّکُمْ… _ حلال شده است برای شما شکار دریایی… (مائده-96).

در سر زمین رویاها آمده:

دیگران قزل آلا صید می کنند : بدشانسی در عشق

قزل آلا صید می کنید : پول فراوان خواهید داشت .

یک ماهی بزرگ صید می کنید : پول و شادی

ماهیهای کوچک صید می کنید : شکست و انحطاط شما متناسب با اندازه ماهی خواهد بود .

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید گربه ماهی صید می کنید ، نشانه آن است که نقشه های دشمنان شما را پریشان می کند ، اما حضور ذهن و اقبال به شما کمک می کند تا از دام آنها بگریزید .

 

تعیبر خواب ماهی - خوردن ماهی در خواب چه تعبیری دارد؟
تعیبر خواب ماهی – خوردن ماهی در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب ماهی قرمز ( ماهی هفت سین)

همواره ماهی قرمز در خواب به تنهایی دیده نخواهد شد و بایستی به تمامی نکات یا اعمالی که در خواب همراه دیدن ماهی قرمز رخ داده می‌شوند دقت کرد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر کسی در خواب یک یا چند ماهی درون شیشه یا تنگ آن طور که در مراسم هفت سین نوروز موسوم است به شما بدهد بسیار خوب است چون از جانب او متمتع و بهره مند می شوید و به آرزوهای خود می رسید و چنان چه شما به کسی ماهی بدهید او را کمک و یاری می کنید که به آرزو هایش برسد.

در سر زمین رویاها آمده:

دیدن ماهی قرمز و ماهی زیبا و تزیئنی و و زینتی و فیل ماهی در خواب نشان شادمانی و نشاط است

لوک اویتنهاو می گوید:

دیدن ماهی‌های قرمز، بیانگر ازدواج با فردی ثروتمند می‌داند.

در سر زمین رویاها آمده:

یک زن مجرد خواب ماهی قرمز ببییند : او یک ازدواج پرپول خواهد کرد .

یک زن متاهل خواب ماهی قرمز ببیند : او بزودی طلاق می گیرد .

بچه ها با یک ماهی قرمزبازی می کنند : شادی

یک ماهی قرمز : رضایت و شادی بزرگ

اگر حوض پر از ماهی قرمز یا چشمه ماهی بینید نشان از اتفاق بسیار خوب و شادی مانند ازدواج یا بدنیا آمدن فرزندی در خانواده می باشد .

اگر ماهی در حال جان دادن باشد یا نیمه جان باشد یعنی باید تلاش خود را زیادتر کنید در زندگی و

اگر ماهی یا ماهی قرمز را نجات دهید یعنی تلاش شما به ثمر می رسد و نتیجه اش شادمانی خیلی زیاد و یا ثروت زیاد است .

 

تعیبر خواب ماهی - خوردن ماهی در خواب چه تعبیری دارد؟
تعیبر خواب ماهی – خوردن ماهی در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تونی کریسپ در کتاب فرهنگ تفسیر رویا بیان می‌کند:

ماهی ها و آبزیان: هنگامی که عزم می‌کنیم که حرکتی کنیم یا سخنی بگوییم، فرایند انگیزه های ناخودآگاه جسمانی و روانی، تولید واکنش می‌کنند. ماهی ها اغلب این فرایندهای ژرف ناخودآگاه را به تصویر می‌کشند. پس ماهی نمایانگر آن چیزی است که از درون انسان برمی‌خیزد، که می‌تواند مغذی و مقوی یا مخرب باشد و این بستگی به محتوای رویا دارد.

برای مثال، شخصی به احساساتی که مدت ها سرکوبشان کرده بود اجازه ابراز می‌دهد. با جاری شدن احساسات، فرد ادراک جدیدی از نفس را حس میکند، و این فرایند در رویا به صورت ماهی نمایش داده می‌شود؛ نگرش، کردار و غرایزی از ما که با دیگر اعضای بشریت یکسان است – ناخودآگاه جمعی – و سائقه ها و شناختی که از آن سرچشمه می‌گیرد؛ غرایز جنسی در مورد تولید مثل، ماهیان بسیار ریز همان اسپرم ها هستند و بدین معنا ما آن ماهی ریز اسپرمی هستیم که مسیر شگرفی به سوی رشد و تبدیل شدن به آدمی در پیش دارد. ماهی ممکن است خردی باشد که، با در نظر گرفتن سیر و سلوک ما در مکان و زمان، هنوز به خودآگاهی ما نرسیده است.

 

تعبیر خواب انواع ماهی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

ماهی سفید، بخت و اقبال است ،

ماهی زرد طلائی، پول و مال و ثروت است

ماهی سرخ، شکوه است.

لیلا برایت مى‌گوید:

اگر در خواب ماهى بزرگى ببینید، یعنى درآمد خوبى خواهید داشت.

دیدن ماهى قرمز در خواب، نشانه‌ى خوش شانسى است.

دیدن ماهى قزل ‌آلا در خواب، نشانه‌ى آن است که اقبال و شانس به شما رو آورده است.

دیدن ماهى کولى در خواب، نشانه‌ى شنیدن اخبار ناخوشایند است.

دیدن ماهی لجن خوار در خواب، مشکلات و سختی هایی که در پیش دارید ختم به خیر می شود

با ماهی کولی غذا درست می کنید : پول

بعضی از تعبیرگران می گویند:

دیدن ماهی ، احساس ناخوشایندی و کراهت و بی‌میلی و بیزاری تو می‌باشد.

اچ میلر مى‌گوید:

اگر در خواب ماهى آزاد ببینید، به این معنا است که آینده‌ى درخشانى خواهید داشت.

دیدن ماهى ساردین در خواب، علام نگرانى و ناراحتى است.

دیدن ماهى طلایى در خواب، علامت آن است که ازدواج موفقى خواهید داشت.

در سر زمین رویاها آمده:

یک زن خواب ماهیهای رنگی ببیند : بیماری او را تهدید می کند .

یک مرد خواب ماهیهای رنگی ببیند : مشاجره و عذاب

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر ببینی ماهی سقنقور داری، یـعـنـی امور دنیایی تو درست می‌شود و به خواسته‌های دنیوی خودت می‌رسی، ولی دین و ایمان دچار ضعف و اشکال خواهد شد،

اگر دید کسی ماهی شود و خشک به وی داد، دلیل که بزرگی ظلم کند. اگر ماهی خورد، دلیل که از غلام مضرت بیند و بعضی می گویند، دلیل سفر است.

جابر مغربی می‌گوید:

تعبیر ماهی تازه، غنیمت می‌باشد (زیرا در سفرۀ حضرت عیسی (ع) که از بهشت آورده بودند، ماهی وجود داشت).

در سر زمین رویاها آمده:

ماهی شور : برای رهائی از فقر باید کار و مبارزه کنید .

ماهی دودی : نارضایتی در زندگی

خواب یک ماهی پرنده : دوستانتان شما را فریب خواهند داد

یک ماهی پرنده در حال پرواز در هوا : خیانت و فریب

تعداد بسیار ماهی پرنده پشت سرهم پرواز میکنند : خوشبختی

دیدن ماهی سیاه در آب زلال نشانه بدست آوردن موقعیت شغلی خوب است .

 

تعیبر خواب ماهی - خوردن ماهی در خواب چه تعبیری دارد؟
تعیبر خواب ماهی – خوردن ماهی در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر دیدن ماهی در دریا

دانیال نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن ماهی در خواب در دریای گرمسیر، دلیل بلا و سختی بود و در دریای سردسیر تاویلش نیکو بود.

اگر دید ماهی بسیار داشت تازه و بزرگ دلیل غنیمت است و اما ماهی کوچک غم است.

اگر بیند از شکم ماهی مروارید یافت، دلیل که پسری آورد.

 

تعبیر خواب خوردن ماهی

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی ماهی کباب و بریان شده خورده‌ای، یـعـنـی اگر فرد عفیف و پاکدامنی هستی، یـعـنـی به مسافرت می‌روی و به کسب علم و دانش می‌پردازی، یا با مرد بزرگی ارتباط و مصاحبت برقرار می‌کنی، ولی اگر انسان مفسد و بدی هستی، تعبیرش رنج و غم و اندوه و دشمنی می‌باشد؛ همچنین در نظر داشته باشید که ماهی کباب شده تازه بهتر از ماهی شور می‌باشد و ماهی بزرگ بهتر از ماهی کوچک است.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی قلیه‌ای از گوشت ماهی می‌خوری، یـعـنـی از طریق مسافرت مال و اموال به دست می‌آوری.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر ببینید ماهی شور می خورید چه دودی باشد و چه تازه به شرطی که شور باشد به بلا و مصیبت گرفتار می شوید.

جابر مغربی می‌گوید:

گر در خواب ببینید که ماهی را درسته قورت دادید طمع می کنید و دچار حرص و آز می شوید و اگر غذائی بخورید، به نعمت می رسید

اگر در خواب ببینی ماهی تازه پخته می‌خوری، تعبیرش این است که به اندازه آن مال و اموال به دست می‌آوری،

ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید:

اگر ببینی گوشت ماهی می‌خوری، یـعـنـی مال فراوانی به دست می‌آوری.

در سر زمین رویاها آمده:

شما قزل آلا می خورید : علامت پول

ماهی آب پز می خورید : شادی

ماهی سرخ کرده می خورید : نگرانی و اضطراب شدید

آنلی بیتون می گوید:

خوردن ماهی در خواب ، علامت روابط دوستانه و پایدار است .

 

تعیبر خواب ماهی - خوردن ماهی در خواب چه تعبیری دارد؟
تعیبر خواب ماهی – خوردن ماهی در خواب چه تعبیری دارد؟

خروج ماهی از بدن

جابر مغربی می‌گوید:

اگر در خواب ببینی از «دهان» تو ماهی بیرون آمده است، تعبیرش این است که دروغ‌های زیادی خواهی گفت .

ابن سیرین نیز می‌گوید:

اگر ببینی از «آلت مردانه» تو ماهی بیرون آمده است، تعبیرش این است که از زنی که اصلیت او به کنارۀ دریای مشرق مربوط است، صاحب فرزندی دختر می‌شوی.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر زنی ببیند از «فرج» او ماهی بیرون آمده است، یـعـنـی صاحب فرزندی دختر می‌شود.

 

تعیبر خواب ماهی مرده

تعبیر خواب دیدن ماهی مرده یا گندیده چه در خشکی و چه در آب خوب نیست .

آنلی بیتون می گوید:

دیدن ماهی مرده در خواب ، نشانه آن است که در اثر اتفاق درد آوری ثروت و قدرت خود را از دست می دهید .

در سر زمین رویاها آمده:

ماهی های مرده : نشانه بر باد رفتن خوشی ها و شادیهاست

یک ماهی قرمز مرده : ناکامی در انتظار شماست .

یک ماهی مرده در یک جویبار : تمامی امیدهایتان را از دست می دهید .

 

تعیبر خواب ماهی - خوردن ماهی در خواب چه تعبیری دارد؟
تعیبر خواب ماهی – خوردن ماهی در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب اردک ماهی

آنلی بیتون می گوید:

دیدن اردک ماهى در خواب، معنایش این است که شما را به مهمانى دعوت مى‏کنند.

 

تعبیر خواب تیغ ماهی

لیلا برایت می گوید:

اگر خواب ببینید که تیغ ماهى را خورده‏اید، نشانه‏ى آن است که هیچ میلى براى انجام مسؤولیتى که بر عهده‏ى شما گذاشته‏اند ندارید.

 

تعیبر خواب ماهی خواره

محمد ابن سیرین بصری گوید:

دیدن ماهی خواره، دلیل زن بود. اگر دید ماهی خواره داشت، دلیل که زنی بخواهد.

اگر دید ماهی خواره از دست او بپرید، دلی که زن را طلاق دهد.

جابرمغربی می گوید:

دیدن ماهی خواره، دلیل غم و اندوه است

شیخ مفید نوشته اند:

اگر ببینی خودت مشغول صید یا خوردن این نوع ماهی هستی دلالت بر این دارد که از کسی یا کسانی کینه به دل میگیری و این اختلاف تا مدت ها ادامه دارد اگر ببینی دیگران مشغول خوردن ماهی قزل هستند بیانگر این است که کسانی که شما با ان ها رابطه ی خوبی ندارید و یا دوست ندارید با آن ها ملاقات داشته باشید در زندگی خصوصی شما دخالت و یا تصمیم گیری میکنند اگر ماهی قزل آلا را مرده ببینی به علامت این است که بر دشمنان حسودان و یا اشنایانی که نیتی به جز اسیب رساندن به شما ندارند پیروز می شوید اگر ببینی کسی به تو ان را تعارف و یا هدیه کرد بیانگر این است که با یکی از کسانی که با ایشان مدت ها قهر و یا اختلاف داشتی دوباره آشتی میکنید

سوال : خواب دیدم به همراه چند نفر از دوستان و همسرم برای صید ماهی رفته بودیم که تور و تمام وسایل ماهیگیری نیز همراه ما بود بعد وقتی تور را به داخل آب انداختم بعد از یک الی دو ساعت احساس کردم تور در حال تکان خوردن هست به بالا کشیدم و دیدم تعداد بسیار زیادی از ماهی های قزل در داخل تور هستند و چند تا از اونا را کنار دریا آتیش درست کردیم و کباب کردیم تعبیرش چیه؟

پاسخ : دیدن تعداد زیادی از ماهی های قزل به نشانه ی ورود یک هیجان و یک اضطراب و تنش بالا زندگی شماست که ممکن است شما و خانواده تان را سخت درگیر مشکلات و گرفتاری ها کند

سوال : خواب دیدم در یک جشن مهمانی خیلی بزرگ شرکت کرده بودم که گویا مراسم خواستگاری بود بعد برای ما داخل بشقاب های زیبا و جدید ماهی قزل آلا اوردند و مشغول خوردن شدیم تعبیرش چیه؟

پاسخ: به نشانه ی این است که مراسم عروسی عقد و یا ازدواج یکی از دوستان نزدیک یا دور شما بخاطر بروز درگیری و اختلاف بین اقوام به هم میخورد و این خبر به گوش شما نیز میرسد
بطور کلی بیشتر معبران دیدن ماهی قزل در خواب را خوب و یا خیر تعبیر نکرده اند و به دنبال آن از دردسر ها گرفتاری ها بحث های خانوادگی و کشمکش ها صحبت شده است و اما در همه موراد به این شکل نیست خالد اصفهانی میگویند اگر خواب ببینی مرده ای از بستگان خودت و یا دیگری در حال خوردن ماهی قزل باشد از آینده ای آرام و روشن خبر می دهد

علی مدنی نوشته است:

اگر ببینی ماهی زنده قزل در دست داری بیانگر این است که به خاطر تصمیم گیری های نادرست و یا عجولانه کاری را مرتکب می شوی که به تو خسارت میزند و جبران آن نیز سال ها به طول خواهد کشید اگر دیدی ماهی قزل آلا را بصورت خام و نا پخته خوردی بیانگر این است که بین تو و همسرت مشاجره ای شدید شکل میگیرد

 

در مورد تعبیر خواب ماهی تعابیر مرتبط دیگری وجود دارد که میتوانید در این بخش مشاهده کنید

تعبیرخواب آب  ، تعبیر خواب آکواریوم ،  تعبیر خواب آبگیر

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صحفه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

‫۳ دیدگاه ها

 1. با سلام و درود امیدوارم حالتون خوب باشه . من دیشب خواب دیدم که شاهد متولد شدن کودک از شکم مادر هستم انگار توی خوابم سه چهار تا مادر رو دیدم که همشون بچه بدنیا اوردن اما یدونشون وقتی شکمش رو باز می کنن توش خیلی ماهی تقریبا بزرگ وجود داره توی شکم مادر خون نبود توش ابی بود که یکمی توش خون وجود داشت یعنی رنگش مایل به قرمزی هم نمی رفت . رنگ ماهی ها نقره ای بود ماهی ها هم خیلی سرحال بودن ماهی رو گرفتن و توی یه اکواریوم با اب کاملا شفاف و تمیز گذاشتن و اینم بگم که من می خواستم ارزوهام رو عملی کنم و با خودم شب قبل از خواب نیت کردم که خداوند هرچیزی که به صلاح من هستش رو در خوابم قرار بده و الان خیلی مشتاقم که بدونم تعبیر خوابم چی هستش ممنون میشم در همین سایت جوابم رو بدید

 2. و این که تعداد ماهی ها واقعا زیاد بود . من در نگاه اول فکر کردم کوچیکن ولی وقتی دوباره نگاهشون کردم دیدم خیلی بزرگن

 3. سلام خواب دیدم یه ماهی قرمز دارم که میخوام بدم به یکی که الان یادم نیس کی بود که در کنار ماهی خودش نگهداری کنه اما قبول نکرد ولی من ماهی رو انداختم پیش ماهی اون ولی ماهی اون دنبال ماهی من کرد و تبدیل به سه تا ماهی شدن که یکیشون بزرگتر بود و دم ماهی من رو کند و من هم ماهی خودم رو گرفتم و انداختم سر جای قبلیش و به از روی عصبانیت اون ماهی بزرگ رو هم سه بار گرفتم و به زمین زدم و انداختم سر جای خودش ولی همه ماهی ها همچنان زنده بودن. ممنون میشم تعبیر خواب رو عالمانه بگید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا