تعبیر خواب

تعبیر خواب سیل + تعبیر خواب سیلاب و سونامی

5/5 - (1 امتیاز)

تعبیر خواب سیل چیست؟ سیل در خواب های ما حادثه ای است بزرگ و خانمان بر انداز که اگر انتظارش را هم نداشته باشیم قدرت مقابله با آن را فاقد هستیم زیرا سیل در بیداری بنیان کن و منهدم کننده می باشد. معبرین غربی دیدن سیل در خواب را بیانگر مشکل غیر قابل انتظار می دانند . که شما درگیر یک آشفتگی احساسی بزرگ می‌شوید. با ادامه مطالب همراه ما باشید.

 

تعبیر خواب سیل + تعبیر خواب سیلاب و سونامی
تعبیر خواب سیل + تعبیر خواب سیلاب و سونامی

 

تعبیر خواب سیل از دیدگاه روانشناسی

کارل گوستاو یونگ می‌گوید:

 • خواب دیدن اینکه شما در سیل هستید بیانگر این است که نیاز دارید برخی تمایلاتتان را آزاد کنید. اگر سیل مواج است، بیانگر مسائل و تنش‌های احساسی است. احساسات سرکوب شده‌ی شما دارد شما را له می‌کند. جایی که سیل آمده را در نظر گیرید، نشانه‌هایی در مورد جایی در زندگی‌تان دارد که استرس و تنش برای شما ایجاد می‌کند. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که شما با تقاضا‌ها و نظر قوی‌تان، دیگران را تحت فشار می‌گذارید (زیر بار تقاضا‌های شما له می‌شوند). تفسیر دیگر این است که شما تمایل دارید که هر چیزی را تمیز کنید و یک شروع تازه داشته باشید.
 • دیدن یک سیل ملایم در خوابتان بیانگر این است که در مورد یک مساله خاص نگرانید که به زودی رفع و رجوع می‌شود.
 • خواب دیدن اینکه خانه تان را سیل برده (سیل گرفته) بیانگر این است که شما زیر بار احساساتتان له می‌شوید. دیدن خانه‌های زیر آب بیانگر این است که شما با احساساتتان خیلی راحتید.

 

تعبیر خواب سیل

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن سیل در خواب بر چهار وجه است

اول: دشمنی بزرگ

دوم: پادشاهی ستمگر

سوم: لشگر غالب وپیروز

چهارم: فتنه و بلا

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن سیل در خواب، بر هجوم دشمن دلالت دارد. اگر آن سیل برای مردم سودمند باشد و ضرر نرساند، به خیر و برکت مستمر تعبیر میشود.

در سر زمین رویاها آمده:

 • خواب سیل : به مخالفت و ناکامی برمی خورید .
 • کنار یک سیلاب راه می روید : آرزهای شما بعد از مدت معین برآورده خواهند شد .
 • از یک سیلاب رد می شوید : به هدفتان خواهید رسید .
 • درون سیل می افتید : بدست آوردن قدرت از همه چیز در زندگی مهمتر نیست .
 • برای خارج شدن از سیلاب شنا می کنید : خطر شما را شدیداً تهدید میکند .

آنلی بیتون می گوید:

دیدن سیل در خواب ، نشانه آن است که به زودی نگرانی و اضطراب به طرف شما سرازیر می شود .

جابر مغربی می گوید:

اگر در خواب بیند سیل درجائی خرابی کرد، دلیل که مردم آنجا را از پادشاه منفعت رسد.

ابن سیرین می گوید:

 • دیدن سیل به خواب، دلیل بر دشمنی بزرگ بود یا پادشاهی ظالم.
 • اگر در خواب بیند با سیل در کوشش بود، دلیل که با دشمنی درافتد.
 • اگر بیند از سیل بیرون آمد، دلیل که بر دشمن ظفر یابد. دیدن سیل درخواب در ملک سردسیر، دلیل غم و اندوه بود و در گرمسیر، دلیل منفعت و شادی بود
 • اگر بیند که سیل به خانه یا به کوچه درشد، دلیل گشایش است.

جابر مغربی می گوید:

اگر در خواب بیند سیل درجایی خرابی کرد، دلیل که مردم آنجا را از پادشاه منفعت رسد

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

 • چنانچه در خواب دیدید سیل حادث شده در زندگی آینده شما اتفاقی می‌افتد بزرگ و سهمگین که چنانچه در خواب دیدید سیل حادث شده در زندگی آینده شما اتفاقی می‌افتد بزرگ و سهمگین که خطر آفرین است و طبعاً نمی‌تواند از هیچ جهت خوب و مفید باشد.
 • اگر دیدید در سیل هستید و آب به سوی شما می‌آید حادثه شما را در بر می‌گیرد. چنانچه در خواب دیدید سیل شما را فرا گرفت و دستتان به جایی استوار است و آب نمی‌تواند شما را بشوید و ببرد مهابت خطر کمتر است.

 

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب آب از منابع معتبر ، معنی دیدن آب در خواب چیست؟

 

تعبیر خواب نابودی در اثر سیل

اگر خواب ببینید سیل قسمتی از شهر را نابود ساخته است ، نشانه آن است که بیمار خواهید شد و در حرفه خود زیان خواهید دید و هنگام ازدواج شما حوادثی باعث اغتشاش و هرج و مرج می گردد و شما را اندوهگین می سازد .

 

تعبیر خواب سیل + تعبیر خواب سیلاب و سونامی
تعبیر خواب سیل + تعبیر خواب سیلاب و سونامی

 

تعبیر خواب نجات یافتن از سیل

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر دیدید دور از جریان سیل ایستاده‌اید و از محلی امن به آن نگاه می‌کنید از گزند حادثه در امان می‌مانید و با این که آن اتفاق مهم واقع می‌شود به شما گزندی وارد نمی‌آید

در سر زمین رویاها آمده:

دیگران شما را از سیلاب نجات می دهند : یک دوست به شما خیانت می کند .

 

تعبیر خواب سیل با آب زلال و گل آلود

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

 • اگر در خواب ببینید سیل جاری است اما آب آن روشن است و ماهی آن در آن شنا می‌کند حادثه ای بزرگ چنان که گفتم اتفاق می‌افتد اما نیک فرجام است.
 • هرچه آب سیل گل آلود وکثیف باشد خطر بیشتر و غم و اندوه حاصله از وقوع حادثه پیش بینی نشده افزون تر می‌باشد.
 • اگر در خواب ببینید سیل جاری شده و شما جائی امن ایستاده‌اید ولی آب خرابی ایجاد کرد و منطقه ای که خانه شما نیز در آن واقع است ویران نمود نشان آن است که به علت همان حادثه بزرگ دگرگونی بنیادی به وجود می‌آید و اهالی آن منطقه از جمله شما زیان می‌برید ولی اگر دیدید سیل جائی را خراب نکرد و شما بیمناک ویرانگری آن بودید شما زیان نمی‌بینید.

 

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب افتادن در آب گل آلود و دیدن آب گل آلود در خواب

 

تعبیر خواب سونامی

معبرین غربی گویند:

 • سونامی و دیدن آن در خواب سمبل و نمادی از قدرت است. محل وقوع سونامی، اندازه موج‌ها و افرادی که در خواب همراه شما حضور داشتند در تعبیر و تفسیر خواب مؤثر است. به
 • دیدن سونامی و موج‌های بلند ناشی از آن بیانگر سرکوب کردن احساسات و عواطف بیننده خواب است. دیدن سونامی بدون اینکه در آن موقعیت قرار گرفته باشید نشانه تجربه اتفاقی تلخ و احساساتی ناپایدار در زندگی بیداری است.
 • رویاهایی که در مورد حوادثی مانند سیل و سونامی‌های شدید دیده می‌شوند بیانگر رخ دادن اتفاقات مهمی هستند.
 • اگر در خواب دیدید که از سونامی در حال فرار کردن هستید نشانه آن است که شما سعی در فرار کردن از پایمال شدن احساساتتان دارید.

 

تعبیر خواب فرار از سیل خروشان

منوچهر مطیعی تهرانی میگوید:

اگر در خواب ببینید سیل بدون خشم و خروش و حتی بی آنکه شما بترسید و بگریزید وارد خانه شما شد خوب است و سودی عایدتان می‌گردد اما اگر خشم و خروش داشته باشد نیکو نیست. اگر بترسید و بگریزید حتی سیل به شما کاری نداشته باشد نیکو نیست. اگر آب زلال و صاف اما سیل صدا داشته باشد خوب نیست. شنیدن صدای سیل در معرض خطر و غم و رنج قرار گرفتن است.

 

تعبیر خواب سیل + تعبیر خواب سیلاب و سونامی
تعبیر خواب سیل + تعبیر خواب سیلاب و سونامی

 

تعبیر خواب شناور شدن خواب بیننده در سیل

از دیدگاه رونشناسی یونگ

 • اگر در خواب ببینید که سیل شما را با خود می برد، این خواب نشانه خوبی نیست و تعبیر آن است که شما احتمالا در آینده ای نزدیک مشکلاتی در رابطه با وضعیت سلامتی خود تجربه می کنید و به همین دلیل بهتر است به پزشک مراجعه کنید.
 • همچنین این خواب به این معنا است که شما در حرفه و شغل خود شاهد موفقیت نخواهید بود. دوره بدی پیش روی شما است و به این ترتیب تا جایی که می توانید باید مثبت اندیشی خود را حفظ کنید.

 

تعبیر خواب تهدید شدن به وسیله سیل

معبران می گویند:

اگر در خواب ببینید که سیل زندگی شما را تهدید می کند، این خواب نشانه ای شوم و بد است و نشان دهنده آن است که در آینده ای نزدیک با درد و رنج بسیار زیادی روبرو خواهید شد. شما فردی محبوب یا چیزی دوست داشتنی را از دست می دهید و به این ترتیب باید خود را برای وضعیت پیش رویتان آماده کنید.

 

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب باران + تعبیر خواب بارش باران و خیس شدن زیر باران

 

تعبیر خواب تلاش برای فرار از سیل

تعبیر گران می گویند:

اگر در خواب ببینید که تلاش می کنید تا از سیل فرار کنید نشان دهنده آن است که به زودی سرگرمی جدیدی برای خودتان کشف می کنید. این سرگرمی شما را شدیدا مجذوب خود ساخته و شما را به شدت خوشحال می کند.

 

تعبیر خواب سیل به همراه باد و باران

از دیدگاه رونشناسی یونگ

دیدن سیل همراه باد و باران نشان دهنده آن است که شما باید پول خود را پس انداز کنید زیرا برای انجام کارهای مهمی در آینده به آن ها نیاز خواهید داشت. به یاد داشته باشید که نباید پول خود را در موارد غیرضروری هدر بدهید.

 

تعبیر خواب سیل + تعبیر خواب سیلاب و سونامی
تعبیر خواب سیل + تعبیر خواب سیلاب و سونامی

 

تعبیر خواب سیل که خانه تان را خراب می کند

منچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر در خواب ببینید که سیل خانه شما را نابود و ویران می کند، احتمالا خانواده شما در آینده ای نزدیک با مشکلاتی روبرو خواهد شد و در نتیجه این مشکلات روابط شما با افراد خانواده تان تحت تاثیر قرار گرفته و اوضاع نابسامانی را در روابط خود مشاهده خواهید کرد. به این ترتیب بهتر است آرامش خود را حفظ کنید تا اوضاع موجود در خانه را وخیم تر از این نسازید.

 

تعبیر خواب قربانی شدن در سیل

از دیدگاه رونشناسی یونگ

اگر در خواب ببینید که دستخوش سیل شده و در آن گیر افتاده و قربانی آن شده اید، تعبیر آن است که غرایز شما نقش بسیار مهمی در زندگی تان دارند. به همین دلیل شاید شما مسئول درد و رنج برخی از اطرافیان خود باشید.

 

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب زمستان ، دیدن فصل زمستان در خواب چه معنایی دارد؟

 

تعبیر خواب مشاهده سیل

از دیدگاه رونشناسی یونگ

اگر در خواب خود را فقط در حال مشاهده کردن سیل ببینید، تعبیر آن است که کنترل برخی چیزها از دست شما خارج خواهد شد و شا احساس ناتوانی را تجربه خواهید کرد.

 

تعبیر خواب سیل + تعبیر خواب سیلاب و سونامی
تعبیر خواب سیل + تعبیر خواب سیلاب و سونامی

 

تعبیر خواب احاطه شدن در سیل

از دیدگاه رونشناسی یونگ

اگر در خواب ببینید که کاملا درون سیلی احاطه شده یا در آن گیر افتاده اید، این خواب نشانه ای خوب است و نشان دهنده آن است که زندگی بسیار راحت و در عین حال عجیب و غریبی دارید. شما کاملا از زندگی خود راضی هستید و وضعیت مالی بسیار خوبی دارید. اطراف شما پر شده است از افرادی که سرمایه و ثروت بسیار زیادی دارند و آینده ای سرشار از کامیابی و موفقیت در انتظارتان است.

 

تعبیر خواب آوار باقی مانده از سیل

از دیدگاه رونشناسی یونگ

اگر در خواب خود آوار باقی مانده از سیل را ببینید و اگر مشاهده کنید که سیل این آوار را در امتداد خیابان با خود می برد، تعبیر آن است که در آینده ای نزدیک شایعه هایی در مورد شما پراکنده خواهد شد. شاید فردی حرف بدی در مورد شما بزند و شهرت و آوازه تان را بطور کلی نابود کند.

 

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب بهار + تعبیر خواب شکوفه

 

تعبیر خواب سیل بهاری

معبران می گویند:

دیدن سیل بهاری در خواب نشانه ای بسیار خوب است. این خواب از تغییرات خوشایندی خبر می دهد که در آینده ای نزدیک در زندگی شما به وقوع می پیوندد.

 

تعبیر خواب غرق شدن در سیل

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

خوابی که در آن خودتان را در حال غرق شدن در سیل ببینید خوابی بسیار وحشتناک و آزار دهنده است. اما باید بدانید که این خواب تعبیری مثبت دارد و به این ترتیب دلیلی برای نگرانی وجود ندارد. این خواب نشان دهنده آن است که اوضاع مالی شما در آینده ای نزدیک بسیار بهتر از قبل خواهد شد.

 

تعبیر خواب سیل + تعبیر خواب سیلاب و سونامی
تعبیر خواب سیل + تعبیر خواب سیلاب و سونامی

 

تعبیر خواب سیل احتمالی

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر در خواب خبر سیل احتمالی به گوش شما برسد، نشانه خوبی برای شما نیست. این خواب نشان دهنده آن است که در آینده ای نزدیک مشکلاتی سلامتی شما را تهدید می کند و همچنین با مسائل و مشکلاتی در سایر حوزه های زندگی خود روبرو خواهید شد.

 

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب برف + تعبیر خواب باریدن و آب شدن برف

 

تعبیر خواب سیل که راه شما را مسدود کرده است

از دیدگاه رونشناسی یونگ

اگر در خواب خود را در حال رانندگی یا راه رفتن ببینید و متوجه شوید که سیل راه شما را مسدود کرده است، تعبیر آن است که شما در آینده با مشکلات عاطفی زیادی روبرو خواهید شد. بهتر است بدانید که برای رسیدن به اهداف خود باید صبور و شکیبا باشید.

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم: نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا