تعبیر خواب

تعبیر خواب پا – معنی دیدن پای شکسته، پای فلج، پای بریده شده، پای زخمی

4.1/5 - (9 امتیاز)
[ type=”blue”]تعبیر خواب پا از دیدگاه روانشناسی یونگ: دیدن پا در خواب بیانگر این است که اعتماد به نفس خود را دوباره بازیافته اید تا دوباره ایستادگی کرده و کنترل را بدست گیرید. بیانگر پیشرفت و توانایی شما برای پیشروی در زندگی است. برخی معبران می گویند: اگر پاهای ضعیف ببینید بیانگر این است که شما ممکن است از نظر احساسی آسیب پذیر باشید، دیدن پاهای شکسته، زخمی یا فلج شده بیانگر نبود تعادل، خودمختاری یا استقلال در زندگی تان است شما ممکن است قادر نباشید یا مشتاق نباشید که روی پای خود بایستید، شاید شما جسارت ندارید و نمی خواهید روی پای خود بایستید.

 

تعبیر خواب پا - معنی دیدن پای شکسته، پای فلج، پای بریده شده، پای زخمی
تعبیر خواب پا – معنی دیدن پای شکسته، پای فلج، پای بریده شده، پای زخمی

 

تعبیرخواب پا

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن پای در خواب بر هفت وجه است.

اول: عیش وعشرت،

دوم: عمر،

سوم: سعی وتلاش کردن،

چهارم: طلب مال،

پنجم: قوت ونیرومندی،

ششم: سفر،

هفتم: زن.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

هر دو پای به تاویل، پدر و مادر باشد و هر ضعف و نقصانی که در پا بیند، همین دلیل بر پدر و مادر کند. اگر بیند پای بسیار داشت، دلیل که به سفر شود. اگر درویش است، توانگر شود و دیدن پیش پای خود، دلیل زینت مرد است و حصول مال و طاعت که کرده است.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن پا در خواب، بر استواری و ثبات و استقامت انسان تعبیر میشود و اگر کسی در خواب ببیند که پای پیاده راه میرود، خسته و درمانده خواهد شد. هر دو پای انسان در خواب بر ملک و دارایی و اسباب رفتن دلالت دارد.
آنلی بیتون می‌گوید:

دیدن پای خود در خواب، علامت نومیدی و مغلوب اراده دیگری شدن، است.

لوک اویتنهاو می‌گوید:

پا: سلامتی و نیکبختی

 

[ type=”red”]مطالب مرتبط: تعبیر خواب قطع شدن پا ، پای قطع شده در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب پا در سرزمین رویاها آمده

در سر زمین رویاها آمده:

پا از مچ به پائین :

 • خواب پاهای خود را میبنید : حسادت
 • پای شما درد می کند : دورانی پر از سختی در انتظار شماست .
 • پاهای شما برهنه است : یک بدشانسی پیش بینی نشده .
 • پاهای شخصی را می بوسید : باید روشتان را در کارها عوض کنید .
 • پای یک بچه : مصیبت
 • پاهایتان را شستشو میدهید : مشکلات و بدرفتاری در انتظار شما است .
 • پاهایتان را درون آب رودخانه شستشو میدهید : بیماری
 • پای شما کثیف است : شما بسیار راحت طلب هستید.
 • پای شما می سوزد : بدشانسی در کار
 • پای شما از مفصل در می رود : یک بیماری در فامیل
 • پای شما می خارد : یک شادی ناخواسته
 • دیگران پای شما را می خارانند : مخالفان شما آنقدر کوچک هستند که احتیاجی نیست توجهی به آنها داشته باشید .
 • پای اشخاص دیگر : بزودی عازم سفر می شوید .
 • پاهای حیوانات یا پرندگان : دوستان صادق و وفاداری دارید

پا ـ از مچ به بالا:

 • خواب پاهای خوش ترکیب : در یک رقابت برنده میشوید .
 • پاهای نازک : تبدیل به آدم مسخره ای می شوید .
 • پاهای ورم کرده : ضرر مالی
 • شما پاهای زیبایی دارید : شادی و خوشبختی
 • یک پای شما را می برند : یک دوست را ازدست میدهید .
 • یک زن با پاهای زیبا ازمقابل شما عبور می کنید :یک تغییر مهم در موقعیت فعلی شما رخ خواهد داد.
 • یک پایتان را از دست می دهید : مرگ یکی از بستگان
 • یک زن شوهردار خواب ببیند که پاهای زیبا دارد : یک سفر طولانی در پیش دارید .
 • شما نمی توانید پاهایتان را تکان دهید : ناکامی و ضررمالی
 • پای شما کبود می شود : مشکلات مالی

 

تعبیر خواب پا - معنی دیدن پای شکسته، پای فلج، پای بریده شده، پای زخمی
تعبیر خواب پا – معنی دیدن پای شکسته، پای فلج، پای بریده شده، پای زخمی

 

تعبیر دیدن پای خود در خواب

لیلا برایت می‌گوید :

اگر در خواب پای خود را بیش از اندازه بزرگ دیدید ، به این معنا است که به زودی ملکی خواهید خرید .

اگر در خواب پای خود را بیش از اندازه لاغر دیدید ، یعنی کارهای سختی پیش رو دارید.

آنلی بیتون می‌گوید :

 • دیدن پای خود در خواب ، علامت نومیدی و مغلوب اراده دیگری شدن ، است .
 • اگر خواب ببینید پای خود را می شویید ، نشانه آن است که اجازه می دهید تا دیگران شما را فریب بدهند .
 • اگر خواب ببینید پایتان درد می کند ، علامت آن است که دچار مشکلات خانوادگی دست و پاگیر و حقیری خواهید شد .
 • اگر خواب ببینید پای شما ملتهب و متورم است ، علامت آن است که با جدا شدن از خانواده خود ، تغییراتی در زندگی و کار خواهید داد

 

تعبیر خواب پای دیگران

آنلی بیتون می گوید:

دیدن پای دیگران در خواب بیانگر این است که شما با سختی از حقوق خود دفاع می کنید و به مقام بالاتری در زندگی خود دست می یابید.

 

تعبیر خواب تغییر اندازه پا

لیلا برایت می گوید:

اگر در خواب پاى خود را بیش از اندازه بزرگ دیدید، به این معنا است که به زودى ملکى خواهید خرید. اگر در خواب پاى خود را بیش از اندازه لاغر دیدید، یعنى کارهاى سختى پیش رو دارید. اگر در خواب ببینید که پایتان فلج شده، به این معنا است که باید بیشتر مراقب خود باشید. شکستن پا در خواب، نشانه‏ى وقوع اتفاقات ناگوار است.

از دیدگاه روانشناسی یونگ

خواب دیدن اینکه یکی از پاهایتان از دیگری کوتاه تر است بیانگر عدم تعادل در جنبه ای از زندگی تان است. تاکید بیشتر و وزن بیشتری روی یک چیز می گذارید در حالی که جنبه های مهم دیگر را که همان اندازه نیاز به توجه دارند نادیده می گیرید.

خواب دیدن اینکه سه پا با بیشتر دارید بیانگر این است که پروژه های زیادی را برعهده میگیرید. شما بیشتر از مقداری که می توانید مدیریت کنید به عهده میگیرید برخی از این پروژه ها ، معکوس خواهند شد.

در سر زمین رویاها آمده:

شما پاهای بزرگی دارید : عمر شما طولانی است .

پاهای شما کوچک هستند : نگرانیهای شما برطرف می شود.

لوک اویتنهاو می گوید :

کوچک بودن پا : تنگدستی

 

تعبیر خواب پای مرده

معبران می گویند:

دیدن قطع شدن پای مرده در خواب یکی از بدترین خواب هایی است که می توانیم ببنیم و نشانه این است که به زودی مشکلات زیادی گریبان گیر ما خواهد شد.

 

تعبیر خواب نالیدن مرده از درد پا

معبران می گویند:

اگر شخصی خواب ببیند که یکی از آشناهایش که مرده است پای راستش قطع شده و از درد به این طرف و آن طرف لنگ لنگان می رود نشانه این است که آن شخص به زودی با مسائلی روبرو خواهد شد که باعث ناراحتی شدید او خواهد شد. توصیه می شود اگر مسافرتی در پیش رو دارید آن را به تعویق بیندازید یا کنسل کنید.

 

تعبیر خواب پای بریده

حضرت دانیال می گوید:

اگر کسی بیند یک پای او بریده بود یا شکسته، دلیل که نیمه مال او از وی ضایع گردد. اگر هر دو پای شکسته یا بریده بیند، دلیل که جمله مالش برود یا خود بمیرد. و معبران گویند: اگر شخصی هر دو پای خود را بریده یا شکسته بیند، دلیل که به سفر شود.

محمدبن سیرین می گوید:

اگر بیند پایش نبود و با چوب راه می‌رفت، دلیل که اعتماد بر کسی کند که از آن کس وفا نیابد. اگر کسی عامل پادشاه بیند هر دو پای او بریده است، دلیل که از عمل معزول گردد و مالش تلف شود.

 

تعبیر خواب پا - معنی دیدن پای شکسته، پای فلج، پای بریده شده، پای زخمی
تعبیر خواب پا – معنی دیدن پای شکسته، پای فلج، پای بریده شده، پای زخمی

 

تعبیر خواب بریدن پاشنه پا

جابر مغربی می گوید:

اگر شخصی خواب ببیند که پاشنه پای خود را می برید و به خورد حیوانات درنده مثل گرگ می دهد نشانه این است که هر آنچه دارد به خورد دشمنان خواهد داد. و اگر ببیند که پاشنه پای او افتاد نشان از این است که کار و کسبی نخواهد داشت و درویش گردد.

 

تعبیر خواب پای زخمی

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید که پایتان درد می کند یا زخمی شده است نشانه آن است که دچار مشکلات خانوادگی حقیر و دست و پاگیری خواهید شد. و اگر خواب ببینید که پایتان ملتهب و متورم است نشان از آن است که با جدا شدن از خانواده خود ، تغییراتی در زندگی و کار خواهید داد.

در سرزمین رویا ها آمده:

یک پای زخمی : مشکلات مالی

پای شما زخم می شود : یک عمل جراحی در پیش دارید .

 

[ type=”red”]مطالب مرتبط: تعبیر خواب لنگیدن پا ، لنگ شدن پا در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب زخمی کردن پا

از دیدگاه روانشناسی یونگ

خواب دیدن اینکه شما پاهایتان را زخمی می کنید یا صدمه می زنید بیانگر عدم پیشرفت ، آزادی و استقلال است. تعبیر دیگر بیانگر این است که شما در مسیر اشتباه قدم برداشته اید بویژه اگر شما خواب ببینید که پاهایتان با شیشه بریده می شود بیانگر بی ارادگی و منفعل بودن است. شما در برداشتن قدم اول به سمت یک هدف یا تصمیم دو دل هستید یا بی میل هستید.

 

تعبیر خواب زخمی شدن پاشنه پا

محمد بن سیرین می گوید:

اگر شخصی خواب ببیند که پاشنه پای او بشکافت یا زخمی شد آن شخص به کاری مشغول خواهد شد که از آن کار پشیمان خواهد شد ولی ندامتش از آن کمتر خواهد بود.

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

اگر خواب ببینید که پاشنه پای شما شکست و از رفتن باز ماندید خواب شما می گوید : در آینده نزدیک ، کاری ناصواب می کنید که پشیمانی می آورد و شماتت و ملامت خواهید شنید.

اچ میلر می گوید:

زخمی شدن پاشنه پا در خواب را نشانه این است که افرادی قصد سوء استفاده از شما را دارند.

 

تعبیر خواب شستن پا

از دیدگاه روانشناسی یونگ

خواب دیدن اینکه شما پاهایتان را می شورید بیانگر این است که دیگران می توانند به سادگی از شما سوء استفاده کنند

 

تعبیر خواب بوسیدن پا

از دیدگاه روانشناسی یونگ

اگر کسی پاهیتان را می بوسد ، نمادی از خضوع ، فروتنی و از خود گذشتگی است.

 

تعبیر خواب بو دادن پا

از دیدگاه روانشناسی یونگ

خواب دیدن اینکه پاهیتان بو می دهد بیانگر این است که نیاز دارید مراقب مرحله بعدتان باشید. اگر شما خواب ببینید که کسی پاهایتان را بو می کند ، به این معنی است که کسی به گام هایی که برمی دارید توجه نشان می دهد

بو کردن پاهای کسی در خواب بیانگر این است که شما مسیر کس دیگری را در زندگی دنبال می کنید به جای اینکه مسیر خود را بروید ( دنباله رو کسی هستید).

 

تعبیر خواب پا - معنی دیدن پای شکسته، پای فلج، پای بریده شده، پای زخمی
تعبیر خواب پا – معنی دیدن پای شکسته، پای فلج، پای بریده شده، پای زخمی

 

تعبیر خواب پای شکسته

لیلا برایت می‌گوید :

شکستن پا در خواب ، نشانه‌ی وقوع اتفاقات ناگوار است .

حضرت دانیال می گوید :

اگر شخصی خواب ببیند که پای او بریده یا شکسته است نشانه این است که نیمی از مال و اموال او ضایع گردد و اگر هر دو پا را بریده و یا شسکته ببینید همون ضرب المثل معروف است که می گوید : “مالش برود یا خود بمیرد”.

محمد بن سیرین می گوید:

اگر خواب ببینید که پا ندارید و با چوب راه می روید نشانه این است که به کسی اعتماد خواهید کرد که از آن کس وفا نخواهید دید. و اگر شخصی خواب ببیند که پاشنه پای او شکست نشانه رفتن به کاری است که از آن پشیمان خواهد شد.

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید که اسخوان پایتان شکسته است نشانه این است که در مدیریت ، شکست هایی خواهید خورد. اصفهانی می گوید : اگر خواب ببینید که یکی از اندام هایتان شکست نشانه زیان است به سبب خوشی که به آن اندام تعلق دارد.

در سرزمین رویاها آمده:

پای شما شکسته : یکی از نزدیکانتان را از دست میدهید .

 

[ type=”red”]مطالب مرتبط: تعبیر خواب شکستن پا ، دیدن پای شکسته در خواب چه معنایی دارد؟

 

تعبیر خواب پای دربند

محمد بن سیرین می گوید:

دیدن پا در بند را نشانه زیان دیدن تعبیر می کند و می گوید : اگر شخصی خواب ببیند که پای او به ستونی بسته است تعبیرش بد نیست اما اگر ببیند که پای او در دامی گرفتار شده است و یا در جایی فرو رفته است نشانه گرفتار شدن در مکر و حیلتی خواهد بود و اگر خواب ببیند که پای او در گودی یا جایگاهی لغزید نشانه این است که از کار دین و دنیا بازماند یا کسی سخنی به او بگوید که از آن سخن آزرده خاطر شود.

جابر مغربی می گوید:

اگر شخص بیننده خواب بیمار باشد و خواب ببیند که پایش در بند است خواب او نشان از خلاص شدن از بیماری خواهد بود. و اگر شخصی در زندان پاهایش را در بند ببیند یعنی اینکه کارش بسیار طولانی خواهد بود.

 

تعبیر خواب پا شبیه پای حیوانات

● شتر یا گاو:

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی پای تو مثل پای شتر یا گاو می‌باشد، یـعـنـی مال و اموال و قوت تو بیشتر می‌شود.

● اسب یا خر:

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی پای تو مثل پای اسب یا خر می‌باشد، یـعـنـی قوت و جاه و مقام تو بیشتر می‌شود.

● درندگان:

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی پای تو مثل پای درندگان می‌باشد، یـعـنـی چیز حرامی بدست می‌آوری.

● پرندگان:

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی پای تو مثل چنگال و پای پرندگان می‌باشد، یـعـنـی قوت تو در کسب رزق و روزی افزایش می‌یابد و بر دشمن پیروز خواهی شد.

 

تعبیر خواب پا - معنی دیدن پای شکسته، پای فلج، پای بریده شده، پای زخمی
تعبیر خواب پا – معنی دیدن پای شکسته، پای فلج، پای بریده شده، پای زخمی

 

تعبیر خواب پای راست

محمد بن سیرین می گوید:

اگر شخصی خواب ببیند که پای راست خود را از دست می دهد و خون زیادی از او می رود نشانه مرگ غم از دست دادن عزیزی و یا شکست های سخت مالی می باشد. و اگر تعدادی زیادی پای قطع شده در خواب ببینید نشانه خطری است که آن شهر و دیار را تهدید می کند مانند زلزله ، سیل و …

ابراهیم کرمانی می گوید:

قطع شدن پای راست در خواب را نشانه طلاق و جدایی زن و مرد عاشق تعبیر می کند. اگر زنی خواب ببیند که پای راست خودش قطع شده است از همسرش جدا می شود و اگر ببیند که پای راست دیگری قطع شده است چه او را بشناسد و چه نشناسد خواب او نشانه بدبخت شدن و یا فلاکت نزدیک همسایه ای است که او می شناسد.

 

تعبیر خواب لرزیدن پا

ابراهیم کرمانی می گوید :

اگر خواب ببینید که پایت می لرزد یعنی اینکه در مسافرت دچار مشقت و زحمت خواهی شد.

 

تعبیر خواب جنس پا

● آهن یا مس:

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

اگر ببینی پای تو آهنی یا مسی می‌باشد، یـعـنـی عمر طولانی به دست می‌آوری و مال و اموالت باقی و پایدار می‌ماند

محمدبن سیرین گوید :

اگر دید پای او آهنی است ، دلیل که مالش زیاد شود . اگر دید پایش سیمی بود هم همین نشانه را دارد .

● شیشه:

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

اگر ببینی پای تو شیشه‌ای می‌باشد، یـعـنـی عمر تو کوتاه می‌باشد (زیرا شیشه پایداری و استحکام ندارد).

● نقره و طلا:

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی پای تو از نقره و پاشنۀ آن هم از طلا می‌باشد، یـعـنـی مال و اموال تو زیاد می‌شود.

● چوب:

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی پا نداری و با چوب راه می‌روی، یـعـنـی به کسی اعتماد می‌کنی که به تو وفادار نخواهد بود.

از دیدگاه روانشناسی یونگ

خواب دیدن اینکه یک پای چوبی یا عصا مانند دارید بیانگر این است که تعادل در زندگی پر هرج و مرج و گیج کننده شما ترمیم شده است. شما قادرید دوباره با کمک و حمایت دیگران بایستید

در سرزمین رویاها آمده:

یک پای چوبی : احترامی که دوستانتان به شما داشته اند کاهش می یابد.

 

تعبیر خواب پای قطع شده

محمد بن سیرین می گوید:

اگر زنی خواب ببیند که پای همسرش قطع شده است خوب او نشانه خیانت و بی وفایی است که در آینده نزدیک از همسرش خواهد دید. و اگر مردی خواب ببیند که پاهای همسرش قطع شده است یا همسرش روی ویلچر نشسته است خواب او نشانه راز مهمی است که همسرش مدت هاست از او مخفی کرده است.

 

تعبیر خواب پا - معنی دیدن پای شکسته، پای فلج، پای بریده شده، پای زخمی
تعبیر خواب پا – معنی دیدن پای شکسته، پای فلج، پای بریده شده، پای زخمی

 

تعبیر خواب مچ پا

آنلی بیتون می گوید:

دیدن مچ زیبای پایی در خواب نشانه این است که همسرتان به شما اهانت خواهد کرد. و اگر زنی در خواب از دیدن مچ پای خود لذت ببرد بیانگر این است که آن زن در عشق نومید خواهد شد. و اگر آن زن در خواب مچ پای چاق حیوانی را ببیند نشان از آن است که در زندگی آسوده و راحت خواهد بود.

اگر زنی در خواب مچ پای خود را بسیار لاغر ببیند نشان از بیمار شدن و ناامید شدن آن زن خواهد بود. اما اگر مچ پای خود را چاق ببیند نشانه این است که آبروی او در خطر برباد رفتن است.

 

تعبیر خواب پای فلج

لیلا برایت می گوید:

اگر در خواب ببینید که پایتان فلج شده، به این معنا است که باید بیشتر مراقب خود باشید. شکستن پا در خواب، نشانه‌ی وقوع اتفاقات ناگوار است.

مولف می گوید:

دیدن پای فلج و ناتوان مربوط می شود به شغل شخص یعنی مشکلی در شغل شخص پدیدار خواهد شد این در صورتی است که خواب بین شاغل باشد

 

[ type=”red”]مطالب مرتبط: تعبیر خواب فلج شدن ، معلول بودن در خواب چه معنایی دارد؟

 

تعبیر خواب پای برهنه

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب خود را با لباس‏هایى پاره و پا برهنه سرگردان دیدید، به این معنا است که براى رسیدن به اهداف خود باید توقعات خود را کم کنید تا دچار ناامیدى نشوید.

لیلا برایت می گوید:

اگر در خواب ببینید که پا برهنه بر روى سبزه‏زارى قدم مى‏زنید، به این معنا است که اوقات خوشى پیش رو دارید. اگر در خواب پا برهنه بر روى صخره‏ ها راه مى‏روید، به این معنا است که دچار گرفتارى و مشکلات خواهید شد.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن پای برهنه در خواب، بر خستگی دلالت دارد. اگر کسی ببیند که با یک پا راه میرود، شریکش از او جدا میشود.

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم: نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا