تعبیر خواب

تعبیر خواب پیشانی – دیدن پیشانی در خواب چه تعبیری دارد؟

4.3/5 - (3 امتیاز)

تعبیر خواب پیشانی و معنی دیدن پیشانی زخمی

تعبیر خواب پیشانی - دیدن پیشانی در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب پیشانی – دیدن پیشانی در خواب چه تعبیری دارد؟

در این قسمت از سایت نماگرد مطالبی در رابطه با تعبیر خواب پیشانی برای شما همراهان همیشگی سایت آماده کردیم. دیدن پیشانی در خواب به دلیل جایگاه مقدسی که به هنگام نماز خواندن دارد به مقام و عزت بزرگی تعبیر شده است. در ادامه با ما همراه باشید تا به تعابیر آن بپردازیم.

 

تعبیر خواب پیشانی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

  • در محاورات روزمره زیاد راجع به پیشانی صحبت می شود. مثلا می گویند (هر چه بر پیشانیش نوشته همان می شود) یا (فلانی پیشانیش بلند است) یعنی آدم خوشبخت و سعادتمندی است. از این قبیل ضرب المثل هائی است که در همه آن ها پیشانی را نشانه بخت و سرنوشت شناخته اند.
  • در خواب نیز پیشانی نشانه قدر و منزلت بیننده خواب است. ابن سیرین استدلال می کند که چون پیشانی محل سجده حضرت باریتعالی است در بدن آدمی موضعی ارزشمند است.

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن پیشانی در خواب بر شش وجه است.

اول: جاه و قدر.

دوم: عز و بزرگی.

سوم: فرزند ثروتمند.

چهارم: معیشت محمود.

پنجم: دیانت.

ششم: جود و نیکی واحسان.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

پیشانی، به جاه و مقام و نفوذ سخن در میان مردم دلالت دارد

محمد ابن سیرین بصری گوید:

پیشانی در خواب، قدر و جاه است. زیرا که موضع سجده باریتعالی است و بعضی گویند پیشانی، دلیل بر فرزند است که از اهل بیت او توانگر شود.

امام رضا علیه السلام می فرمایند:

امام رضا علیه السلام سپیدی در پیشانی علی ابن یقطین دید آنرا به دیانت تعبیر فرمود.

برخی از معبران می گویند:

پیشانی فرزند است و برخی هم پیشانی را نماینده شانس و بخت بیننده خواب می دانند که البته دومی درست است.

آنلی بیتون می گوید:

شما پیشانی قشنگی دارید : به قدرت خواهید رسید.

پیشانی اشخاص دیگر : کارکهای جدیدی را شروع خواهید کرد .

یک پیشانی بزرگ : شادی و اخلاق خوش .

 

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب ، دیدن صورت زخمی و خون آلود در خواب چه مفهومی دارد؟

 

تعبیر خواب داشتن پیشانی زشت

آنلی بیتون می گوید:

داشتن پیشانى زشت در خواب، نشان‏دهنده‏ى آن است که مشکلات گریبان شما را خواهد گرفت.

در سرزمین رویاها آمده:

پیشانی زشت : غذاب

 

تعبیر خواب تغییر حالت در پیشانی

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر بیند پیشانی او کوچک شد، تاویلش به خلاف این است.

اگر دید که پیشانی او را حال خود بگشت، دلیل که زیانی به وی رسد.

اگر دید از پیشانی او مار یا کژدم یا چیزی دیگر بیرون آمد، دلیل که او را الم و رنج رسد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر دیدید که پیشانی شما شکل طبیعی خود را از دست داده زیانی متوجه شما می شود

 

تعبیر خواب بوسه زدن بر پیشانی

آنلی بیتون می گوید:

بوسیدن پیشانی دیگران در خواب، به این معنا است که رفتار ناپسند شما باعث ناراحتی دیگران می‌گردد.

 

تعبیر خواب پیشانی - دیدن پیشانی در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب پیشانی – دیدن پیشانی در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب بوسیدن پیشانی مرده

خالد اصفهانی می گوید:

در اکثر موارد این رویا به معنی شروع کارهای جدید و بزرگ رسیدن به قدرت در یک دوره زمانی کوتاه و نفوذ و صاحب شخصیت شدن در میان مردم است در مواردی نیز دلالت بر این دارد که بواسطه ی حمایت دیگران و مخصوصا والدین به جایگاهی خواهید رسید که سایرین آرزوی داشتن چنین موقعیتی را که شما دارید میکنند

جابر مغربی می گوید:

اگر خواب دیدی بر پیشانی مرده ای بوسه به همراه شهوت می زنی به نشانه ی عذاب دنیوی رنج و سختی است

ابراهیم کرمانی می گوید:

اگر ببینی بر پیشانی همسر مرده ات بوسه زدی دلیل بر اینکه عمرت دراز شود و مشکلات دنیا برایت آسان می شود

 

تعبیر خواب پیشانی بلند

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

چنان چه در خواب ببینیم پیشانی بلند و صاف و روشنی داریم که هیچ خط یا لکه ای بر آن دیده نمی‌شود آینده ای روشن در پیش داریم و راهی هموار پیش روی ما قرار می‌گیرد که بدون زحمت و به آسانی پیش می‌رویم.

آنلی بیتون می گوید:

داشتن پیشانی صاف و زیبا در خواب، بیانگر موفقیت در انجام کارهای شما است.

در سرزمین رویاها آمده:

یک پیشانی صاف و صیقلی : نفوذ و قدرت بسیاری خواهید داشت .

 

بیشتر بخوانید: تعیبر خواب ابرو ، ابرو برداشتن، تراشیدن ابرو در خواب چه معنایی دارد؟

 

تعبیر خواب داشتن نشانی در پیشانی

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی روی پیشانی تو نشانی وجود دارد، یـعـنـی در پرهیزکاری و پارسائی مشهور می‌شوی.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر بر پیشانی شما چیزی نوشته بود که حتی نتوانستید بخوانید در آینده صاحب فرزندی سرنوشت ساز خواهید شد.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی روی پیشانی تو خط سبزی نوشته شده است، یـعـنـی صاحب فرزندی عالم و پرهیزکار می‌شوی.

اگر ببینی روی پیشانی تو آیۀ رحمت نوشته شده است، یـعـنـی عاقبت به خیر می‌شوی و با شهادت از دنیا می‌روی

اگر آیه عذاب نوشته بود، یـعـنـی عاقبت به خیر نمی‌شوی و تعبیرش بر خلاف آیه رحمت می‌باشد.

 

تعبیر خواب جوش روی پیشانی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر کله یا زخم و یا زگیل زشت و کراهت انگیزی بر پیشانی بود بیننده خواب غمگین می‌شود.

آنلی بیتون می گوید:

اگر برپیشانی خود جوش ببینید، دلالت بر بیماری یکی از اقوام دارد.

 

دیدن خون بر پیشانی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر بر پیشانی خود لکه ای از خون یا نشان دیگری که کراهت انگیز نباشد دیدیم که در مقام و منزلت تا جائی پیش می‌رویم و بزرگ می‌شویم که انگشت نما می‌گردیم و مردم همه درباره ما سخن می گویند

 

تعبیر خواب دیدن چشم بر پیشانی

جابر مغربی می گوید:

اگر کسی دید بر پیشانی یک چشم داشت، دلیل که به کار کدخدائی خود پندار شود. اگر دید در پیشانی چشمهای بسیار داشت، همین دلیل کند، که او را مصالح خود پنداری تمام است.

 

تعبیر خواب پیشانی - دیدن پیشانی در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب پیشانی – دیدن پیشانی در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب پیشانی پر مو

محمد بن سیرین گوید:

اگر دید بر پیشانی او مو رسته است، دلیل که وام دار شود.

اگر دید آن موی سرخ یا سفید است، دلیل که وامش از جهت عیال است.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر بر پیشانی موی رسته بود بیننده خواب وام دار و مقروض می‌شود.

اگر کسی در خواب ببیند که بر پیشانیش موی رنگین با رنگ‌های غیر معمول روئیده خانواده‌اش چنان خرج گزافی بر او تحمیل می‌کند که مقروض و بدهکار می‌شود.

 

تعبیر خواب پیشانی زخمی

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

اگر کسی در خواب ببیند که پیشانیش به علت شکستگی یا به هر علت دیگری زخمی یا معیوب گشته است، از جاه و مقام و شهرتش کاسته میشود.

ابن سیرین می گوید:

اگر بیند کسی زخمی بر پیشانی او زد و خون روان شد، دلیل که قدر و جاهش زیاده شود. اگر بیند پیشانی او کوچک شد، تاویلش به خلاف این است.

اگر ببینی پیشانی تو درد می‌کند، تعبیرش نادرستی دین و ایمان، و غم و اندوه می‌باشد.

اگر ببینی پیشانی تو ورم کرده است، یـعـنـی مال و اموال تو زیادتر می‌شود

در سرزمین رویاها آمده:

یک پیشانی با اثر زخم : پول هنگفتی پیدا خواهید کرد.

 

تعبیر خواب پیشانی بند

مولف می گوید:

دیدن پیشانی بند زرد دلیل بر دندان درد و سر درد می باشد

 

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب آرایش کردن در خواب چیست؟

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
  • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
  • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
  • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
  • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
  • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
  • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا