تعبیر خواب

تعبیر خواب قورباغه + تعبیر مشاهده وزغ در خواب چیست؟

4/5 - (1 امتیاز)

تعبیر خواب قورباغه و معنی دیدن وزغ در خواب

در کتابهای‌ قدیمی‌ تعبیر خواب‌ آمده‌ است‌ که‌ مشاهده‌ قورباغه‌ در خواب‌ خوش‌ یمن‌ محسوب‌می‌شود و نشان‌ دهنده‌ شادی‌ و دوستی‌های‌صمیمانه‌ و عالی‌ است‌. از زاویه‌ دیدگاهی‌ جدیدتر،می‌توان‌ گفت‌ که‌ قورباغه‌ها سمبل‌ ضمیر ناخودآگاه‌ هستند، چرا که‌ در آب‌ زندگی‌ می‌کنند. هم‌ چنین‌ قورباغه‌ در خواب‌ سمبل‌ دگرگونی‌ و تغییر از نوع‌ مثبت‌ است‌

 

تعبیر خواب قورباغه + تعبیر مشاهده وزغ در خواب چیست؟
تعبیر خواب قورباغه + تعبیر مشاهده وزغ در خواب چیست؟

 

تعبیر خواب قورباغه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • معبران اسلامی و قدیمی در مورد قورباغه یا وزغ یا غوک مطالب متفاوت و مختلفی نوشته اند که چون تباین زیاد دارد از ذکر آن ها در می گذریم.
 • این تعبیرات و تاویلات بر مبنای توجه به نحوه زیست قورباغه انجام گرفته است به این صورت که چون این جاندار ذوحیاتین غالبا شبها ظاهر می شود و در آبگیرها سر و صدا راه می اندازد آن را به شب زنده داران و زهاد تشبیه کرده اند. برای نمونه “ابن سیرین نوشته” اگر کسی در خواب ببیند وزغ دارد با مردی زاهد هم صحبت می شود.
 • اگر در خواب قورباغه ای ببینید با انسانی کج خو و یاوه گو و پرمدعا برخورد خواهید داشت. کلا قورباغه در رویاهای ما آدمی است نمام، بدگو و غیبت کننده که بسیار حرف می زند و حتی کسانی که سخنانش را می شنوند به بیهودگی گفتارش وقوف کامل دارند.
 • گر در خواب ببینید جائی قورباغه های بسیار هست در جمعی مردم بدطینت و بدسیرت وارد می شوید که طبعا چنین محلی امن نمی تواند باشد.

 

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب خرچنگ ، دیدن خرچنگ مرده در خواب چه تعبیری دارد؟

 

معبرین غربی گویند:

 • دیدن قورباغه در خواب نشان دهنده پتانسیلی برای تغییرات و حوادث غیر منتظره است. به طور کلی قورباغه جانوری است که استاد مخفی شدن، تغییرات ناگهانی و تولد است. بنابراین قورباغه نماد کثیفی و باروری است.
 • اگر در خواب قورباغه ای را در حال خوردن حشره ای مشاهده کردید اشاره به موقعیت‌های مناسبی دارد که در پیش روی شما قرار خواهد گرفت ولی بایستی به سرعت در جهت بدست آوردن این موقعیت‌ها تلاش کنید.
 • دیدن پریدن و جهش قورباغه در خواب نشان دهنده عدم تعهد بیننده خواب است. شما تمایل به جهش از کاری به کار دیگر داشته و پایبند به امور کاری خود نیستید

 

تعبیر خواب قورباغه + تعبیر مشاهده وزغ در خواب چیست؟
تعبیر خواب قورباغه + تعبیر مشاهده وزغ در خواب چیست؟

 

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب قورباغه ای بگیرید ، نشانه آن است که از خودتان به درستی مراقبت نمی کنید و احتمال دارد بیمار شوید.

دیدن قورباغه در سبزه ها ، علامت آن است که دوستی آرام و محرم اسرار خواهید یافت.

اگر زنی در خواب قورباغه ای بزرگ ببیند ، علامت آن است که با مردی ثروتمند که همسر خود را از دست داده است و فرزندانی نیز دارد ، ازدواج خواهد کرد.

خانم ایتانوس معبر یونانی می گوید:

قورباغه کسی است که در حضور انسان لبخند می زند و خوش خدمتی می کند ولی همین که از او جدا شدید پشت سرتان فحش می دهد و تهمت می زند و بد و بیراه می گوید. این تعریف در مورد قورباغه در خواب های ما کاملا درست است.

در سر زمین رویاها آمده:

 • یک مرد خواب قورباغه ببیند : ضررهای مالی و هجوم مشکلات
 • یک زن خواب قورباغه ببیند : او با یک مرد بیوه و ثروتمند که فرزندان بسیاری دارد ازدواج خواهد کرد .
 • قورباغه می گیرید : یک زخم باعث رنج شما میشود
 • قورباغه ها فرار می کنند : مشکلات شما حل خواهند شد.

 

تعبیر خواب قورباغه + تعبیر مشاهده وزغ در خواب چیست؟
تعبیر خواب قورباغه + تعبیر مشاهده وزغ در خواب چیست؟

 

تعبیر خواب له کردن قورباغه

در سر زمین رویاها آمده: 

روی قورباغه راه می روید و آنرا له می کنید : دوستان در موقعی که شما به آنها احتیاج دارید به شما پشت می کنند .

 

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب مارمولک ، مفهوم دیدن مارمولک در خواب چیست؟

 

تعبیر خواب قورباغه در آب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر قورباغه را در جوی آب یا مجاری قنوات و آبگیرها یا در حوض و استخر ببینید آنقدرها بد نیست که در محلی غیر مالوف مشاهده کنید. مثلا جای قورباغه در اتاق و کمد لباس نیست و مشاهده این جاندار در چنین جاهایی خوب نیست.

در سر زمین رویاها آمده:

قورباغه در آب : پول

 

تعبیر خواب خوردن قورباغه

آنلی بیتون می گوید:

خوردن قورباغه در خواب، علامت آن است که از معاشرت با برخی مردم چیزی نصیبتان نمی‌شود و خوشی‌ها زودگذرند.

در سر زمین رویاها آمده:

قورباغه می خورید : ثروتمند خواهید شد .

 

تعبیر خواب قورباغه + تعبیر مشاهده وزغ در خواب چیست؟
تعبیر خواب قورباغه + تعبیر مشاهده وزغ در خواب چیست؟

 

تعبیر خواب کشتن قورباغه

در سر زمین رویاها آمده:

قورباغه می کشید : یک دوست دورو بسیار به شما نزدیک است .

 

تعبیر خواب قورباغه در رختخواب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

جای قورباغه در اتاق و کمد لباس نیست و مشاهده این جاندار در چنین جاهایی خوب نیست. اگر در خواب ببینید که قورباغه ای در بستر و رختخواب شماست یا مثلاً زیر تختخواب شما رفته و قایم شده چنانچه ازدواج نکرده یا همسر نداشته باشید زنی بد نصیب شما می‌شود و اگر زن دارید با همسرتان برخورد نامطلوب خواهید داشت تا آنجا که فحاشی می‌کنید. این تعبیر برای زن و مرد یکسان است.

 

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب عقرب ، نیش زدن عقرب در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب شنیدن صدای قورباغه

آنلی بیتون می گوید:

شنیدن صدای قورباغه در خواب ، علامت آن است که به رفت و آمد با دوستان ادامه می دهید و سرانجام می فهمید این رفت و آمدها ثمره خوبی برایتان دربر ندارد .

در سر زمین رویاها آمده:

صدای قورباغه ها را می شنوید : لذت و خوشی در انتظار شماست .

 

تعبیر خواب قورباغه + تعبیر مشاهده وزغ در خواب چیست؟
تعبیر خواب قورباغه + تعبیر مشاهده وزغ در خواب چیست؟

 

تعبیر خواب دیدن قورباغه در جاهای مختلف

آنلی بیتون می گوید:

دیدن قورباغه‌ها در جاهای باتلاقی، علامت آن است که به لطف دیگران از دردسر خلاص می‌شوید.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • اگر ببینید قورباغه ای در جیب لباس شماست مال شما را می‌برند و ناسپاسی می‌کنند و پشت سر شما بد می گویند.
 • اگر قورباغه ای در خواب به پشت شما چسبیده باشد از جانب برادرتان اندوهی به شما می‌رسد
 • اگر ببینید قورباغه ای در اتاق یا خانه شماست مهمانی به شما وارد می شود که از حضورش خشنود نمی شوید و رنج می برید.
 • اگر بر سینه شما چسبیده باشد از جانب پسرتان اندوهگین می‌شوید.
 • اگر در شلوارتان باشد زن و همسرتان شما را ناراحت خواهند کرد.
 • چنانچه در خواب کیف یا ساک داشته باشید و آن را بگشایید و قورباغه ای را در آن ببینید نشان آن است که به سفر می‌روید و در این سفر همسفری نا اهل نصیب شما می‌گردد.
 • اگر قورباغه را بر درخت، مخصوصاً روی شاخه‌های درخت ببینید شما را فریب می‌دهند و در واقع گندم نمایی و جو فروشی می‌کنند.

 

تعبیر خواب قورباغه + تعبیر مشاهده وزغ در خواب چیست؟
تعبیر خواب قورباغه + تعبیر مشاهده وزغ در خواب چیست؟

 

تعبیر خواب وزغ

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب وزغ بینید، بیانگر آن است که موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود.

خالد اصفهانی می گوید:

 • اگر کسى در خواب وزغ داشت، دلیل است که با مردى زاهد صحبت دارد.
 • اگر بیند که وزغ او را بگزید، دلیل است که زاهدى مضرت بیند.
 • اگر بیند که وزغى از آب گرفت و بر زمین انداخت، دلیل که با زاهدى ظلم کند.

 

بیشر بخوانید: تعبیر خواب ملخ ، دیدن ملخ مرده در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب شنیدن صدای وزغ

امام صادق (ع) می‌فرمایند: 

اگر ببینی وزغ بانگ و فریاد و آواز می‌کند، تعبیرش این است که وارد جائی می‌شوی.

خالد اصفهانی می گوید:

اگر بیند که وزغان بسیار در جایى جمع شدند و فریاد نمودند، دلیل است عذاب حق تعالى بدان موضع رسد.

لیلا برایت می گوید:

اگر در خواب صداى وزغى را بشنوید، به این معنا است که اخبارى به گوشتان مى‏رسد.

 

تعبیر خواب قورباغه + تعبیر مشاهده وزغ در خواب چیست؟
تعبیر خواب قورباغه + تعبیر مشاهده وزغ در خواب چیست؟

 

تعبیر خواب کشتن وزغ

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب وزغى را بکشید، به این معنا است که دچار مشکل خواهید شد.

 

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه معنایی دارد؟

 

تعبیر خواب خوردن وزغ

لیلا برایت می گوید:

خوردن وزغ در خواب، بیانگر بیمارى است. دیدن وزغ مرده در خواب، بیانگر ضرر و زیان است.

خالد اصفهانی می گوید:

اگر بیند که وزغ را کشت و گوشت او را خورد، دلیل که زاهدى را شکست دهد.

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا