تعبیر خواب

تعبیر خواب باغ – دیدن باغ میوه در خواب چه تعبیری دارد؟

3.9/5 - (8 امتیاز)

تعبیر خواب باغ – معنی دیدن باغ در خواب

تعبیر خواب باغ - دیدن باغ میوه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب باغ – دیدن باغ میوه در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب باغ این است که شما درباره جنبه های مهم زندگی تان از جمله افرادی که با آن ها زمان خود را می گذرانید، یا ایده ها و روش زندگی تان عمیقاً فکر می کنید. این خواب نشان می دهد شما در زندگی به دنبال کمی هیجان، نشاط و یا رشد شخصی هستید. در ادامه همچنان همراه ما باشید تا به معنای دیدن باغ در خواب بپردازیم.

 

تعبیر خواب باغ

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن باغ در خواب بر هفت وجه بود.

اول: زن خوب

دوم: فرزند نیک

سوم: عیش خوش

چهارم: مال

پنجم:عزت و سر بلندی

ششم: شادی

هفتم: کنیزک

باغ در خواب دیدن قیم زن بود.

اگر کسی بیند که باغبانی می کرد، دلیل که زنی ثروتمند گیرد و به شغل او مشغول شود و به ایشان سازگاری و مدارا کند

معبران در مورد این خواب گویند:

دیدن باغ بر سه وجه است،

اول: کدخدای سرای.

دوم: قیم زن.

سوم: فرزند قُرّهُ الْعَیْن.

لیلا برایت می گوید:

مشاهده‏ ى باغ در خواب، بیانگر آشنایى با افراد جدید است. اگر خواب ببیند که در باغى مشغول کار هستید، دلالت بر داشتن لحظات خوب دارد. اگر خواب ببیند که مالک یک باغ میوه هستید، بیانگر به دست آوردن ثروت است.

 

تعبیر خواب باغ در سرزمین رویاها آمده:

در سر زمین رویاها آمده:

 • خواب باغ بهشت : فرصت بسیار مناسب برای اینکه نقشه هایتان را دنبال کنید .
 • یک باغ خیلی مرتب : امور مالی شما بخوبی پیش خواهند رفت .
 • یک باغ نامرتب : یک خطرپشت یک راز مخفی شده
 • باغ همسایه : خوشبختی
 • باغ یک دوست : یک دوره بد شروع می شود .
 • باغ یکی از اعضاء فامیل : موفقیت در پیش است با اینکه شرایط فعلی شما ابداً خوب نیست .
 • یک باغ زیبا : ثروت شما بیشترخواهد شد .
 • یک باغ عریان : یک مرگ نزدیک است .
 • به یک باغ رسیدگی می کنید : پول
 • یک باغ بهم ریخته و کثیف : بی پولی و فلاکت
 • در یک باغ قدم می زنید : شادی .
 • یک باغ پر از درخت : خوشبختی
 • یک باغ با گلهای زیبا : یک ازدواج سریع .
تعبیر خواب باغ - دیدن باغ میوه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب باغ – دیدن باغ میوه در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب باغ سرسبز 

جابر مغربی می‌گوید:

اگر در باغ، سبزه ببینی، یـعـنـی کار تو خوب پیش می‌رود و آراسته می‌شود.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

اگر ببینی باغ، سرسبز و دارای بناها و قصرهای متعددی است و زن زیبایی تو را به طرف خودش فرا می‌خواند، یـعـنـی در آخرت به بهشت و حورالعین می‌رسی و به درجه شهیدان نائل می‌شوی.

ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید:

اگر ببینی در بهار یا تابستان باغ سرسبز و خرم شده و در آن انواع میوه‌ها و گل و گیاهان خوشبو درآمده و جویهای آب در آن جاری شده و تو هم در باغ نشسته بودی، یـعـنـی با شهادت از دنیا می‌روی (زیرا تمام اینها از خصوصیات بهشت است).

تعبیرگری می‌گوید:

اگر ببینی تو را برای مهمانی به باغی پر از میوه برده‌اند، یـعـنـی در جنگ با دشمنان دین شهید می‌شوی.

آنلی بیتون می‌گوید:

دیدن باغی پرگل با درختانی سبز در خواب، نشانه آرامش فکری بسیار و آسایش است.

دیدن سبزیجات در باغ، علامت از دست دادن ثروت و آبرو است. اگر زنی چنین خوابی ببیند، علامت آن است که در محیط خانواده‌اش شادی فراوان موج خواهد زد و به شهرت دست خواهد یافت.

اگر دختری خواب ببیند با نامزد خود در باغی پر از بوته‌های گل و گیاه قدم می زند، نشانه آن است که به شادمانی و ثروت دست خواهد یافت.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

اگر ببینی باغ تو سرسبز و آباد و دارای عمارت و قصر و انواع میوه‌هاست و از آن‌ها می‌خوری و با زن خودت منظره باغ را تماشا می‌کنی، یـعـنـی از اهل بهشت می‌شوید.

اگر ببینی در فصل پائیز وارد باغی شده‌ای که تا به حال آن را ندیده‌ای و برگ درختانش در حال ریختن می‌باشد، یـعـنـی دچار غم و ناراحتی می‌شوی.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

باغ سرسبز در خواب، به اسلام و دین تعبیر میشود و اگر مردهای را در باغی دیدند، او در بهشت به سر میبرد.

علامه مجلسی رحمه الله علیه می فرمایند:

بسیار شده که در خواب بباغ سبزی در آمدیم و معرفتی یافتیم

 

تعبیر خواب دیدن حیوانات در باغ

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی در باغ شترهایی وجود دارد، یـعـنـی پادشاه آنجا بر دشمنان پیروز می‌شود.

اگر گوسفندان را در باغ ببینی، یـعـنـی پادشاه به تو مال و اموال می‌دهد و همچنین تعبیرش هیبت عظیم پادشاه می‌باشد.

تعبیرگری می‌گوید:

اگر در باغی بلبل هزاردستان ببینی و آن را بگیری، یـعـنـی با انسان‌های شاد و شوخ و ثروتمند ارتباط و پیوند برقرار می‌کنی.

 

مطالب مرتبط : تعبیر خواب باغچه، آبیاری گل و گیاهان در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب آبیاری باغ

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی باغ را آبیاری می‌کنی، یـعـنـی بوسیله مالی که بدست آورده‌ای با زنی ازدواج می‌کنی و یا اینکه «کنیزکی» به دست می‌آوری، ‌‌‌‌‌ و اگر ببینی در آن باغ میوه وجود دارد، یـعـنـی صاحب فرزندی می‌شوی،

حضرت دانیال (ع) نیز می‌فرمایند:

اگر بیند باغ را آب می‌داد، دلیل که با زن خویش مجامعت کند. اگر بیند که باغ را آب می‌داد و تر نمی‌شد، که زن او از شوهر مجامعت کند.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

 • اگر ببینی به باغ آب می‌بری، یـعـنـی با زنی ازدواج می‌کنی یا «کنیزکی» به دست می‌آوری.
 • اگر ببینی باغ و زمین کشت را با استفاده از “جوی آب” و رود آبیاری می‌کنی، تعبیرش بدست آوردن مال و اموال و رها شدن از غم و اندوه می‌باشد .

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی باغ را بوسیلۀ قنات آب می‌دهی، یـعـنـی با زن خودت آمیزش خواهی کرد.

دانیال نبی علیه السلام می فرماید:

آب دادن باغ و کشت، از جوی ها و رودها، دلیل کند بر مال و رستگاری از غم و اندوه.

 

تعبیر خواب باغ - دیدن باغ میوه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب باغ – دیدن باغ میوه در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب باغ میوه

لیلا برایت می‌گوید:

مشاهده‌ی باغ در خواب، بیانگر آشنایی با افراد جدید است. اگر خواب ببیند که در باغی مشغول کار هستید، دلالت بر داشتن لحظات خوب دارد.

اگر خواب ببیند که مالک یک باغ میوه هستید، بیانگر به دست آوردن ثروت است.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

 • اگر در بیداری فصل هر میوه‌ای باشد و در خواب ببینی که در باغ از آن خورده‌ای، یـعـنـی به اندازه آن مال و اموال جمع می‌کنی، ولی اگر فصل آن نباشد، تعبیرش برعکس است یعنی مال و اموال تو تلف می‌شود.
 • اگر ببینی در باغ سرسبز و آبادی هستی و از میوه درختان آن می‌خوری، یـعـنـی با زن ثروتمندی ازدواج می‌کنی و از او مال و نعمت به دست می‌آوری.
 • گر ببینی باغ تو سرسبز و آباد و دارای عمارت و قصر و انواع میوه‌هاست و از آن‌ها می‌خوری و با زن خودت منظره باغ را تماشا می‌کنی، یـعـنـی از اهل بهشت می‌شوید.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی از باغ سرسبزی میوه جمع می‌کنی و به خانه می‌بری، یـعـنـی به اندازه آن به تو خیر و منفعت می‌رسد.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی در باغ خرم و زیبایی هستی و کسی به تو گفت که این باغ برای فلان کس می‌باشد و تو هم از میوه باغ می‌خوری، یـعـنـی به اندازه آن از صاحب باغ سود و منفعت به دست می‌آوری.

در سر زمین رویاها آمده:

 • شما در یک باغ هستید : دوستان بسیار خوبی دارید.
 • به اتفاق بچه ها در باغ میوه هستید : خوشبختی در خانواده
 • در یک باغ میوه قدم می زنید : هرآرزویی دارید برآورده میشود .
 • یک باغ میوه می چینید : آرزوی شما هرگز برآورده نمی شود .
 • یک باغ میوه که میوه هایش را چیده اند : شانس پیشرفت را از دست می دهید .
 • یک باغ پر از میوه : شانس
 • میوه ها کمیاب در یک باغ میوه : برثروت شما به علت صبر زیادی که دارید اضافه می شود .
 • میوه های رسیده در یک باغ : موفقیت بزرگ
 • میوه های نرسیده در باغ : دوستان بد دور شما هستند .

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید که به همراه دوست خود از میان باغهای پرمیوه می گذرید ، علامت خاتمه عشقی طولانی است . اگر خواب ببینید که باغهایی که از آن می گذرید پر از درختانی است که میوه هایش رسیده و آماده چیدن است ، نشانه پاداش دادن به افراد زیردستی است که با خدمت وفادارانه شان باعث به ثمر رسیدن طرحها و نقشه های مهم گشته اید .

اگر زنی خواب ببیند از باغ پرمیوه ای عبور می کند ، علامت آن است که همسر وفادار او به همراه فرزندانی مطیع خانه و زندگیِ راحتی برای او مهیا خواهند کرد .

اگر خواب ببینید که در باغِ میوه ای خوکها مشغول خوردن میوه هایی هستنند که بر زمین افتاده است ، علامت آن است که ثروتی که از ابتدا به شما تعلق نداشته است از دست خواهید داد .

اگر خواب ببینید که مشغول چیدن میوه های رسیده اید ، علامت آن است که در فراوانی و آسایش خواهید کرد .

اگر خواب ببینید که باغ میوه ای مورد هجوم باد قرار گرفته است ، علامت آن است که به زندگی نکبت بار مبتلا خواهید شد . و شادمانی و پولی اندک خواهید داشت .

اگر خواب ببینید که به هنگام عبور از باغ میوه ، در بوته های خارگیر می کنید ، علامت آن است که رقیبی حسود خواهید داشت .

اگر باغ میوه ای با درختان عریان به خواب ببینید ، علامت آن است که فرصتهایی مناسب را برای رسیدن به مقامهای بالا نادیده می گیرید .

اگر باغ میوه ای را در فصل زمستان ببینید ، علامت آن است که به هنگام زندگی در زمان اکنون نسبت به آینده بی اعتنا هستید .

دیدن باغ میوه طوفان زده در خواب ، علامت وظایفی نامساعد است که باید بر دوش بگیرید .

 

 

تعبیر خواب باغ - دیدن باغ میوه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب باغ – دیدن باغ میوه در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب نابودی باغ

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی باغ بدون سبزه و میوه می‌باشد، یـعـنـی کار تو خوب نمی‌شود. اگر در فصل بهار یا تابستان باغ خرابی را ببینی، طوری که هیچ سبزه و درختی در آن نباشد، یـعـنـی «پادشاه» بر مردم تحت حکومت خود ظلم و ستم خواهد کرد

ابراهیم کرمانی می‌گوید

اگر ببینی در تابستان آب رودخانه باغ میوه‌دار و سرسبزی را به طور کلی خراب کرده و از بین برده است، یـعـنـی احتمال نابودی و هلاکت «پادشاه» آنجا وجود دارد، یا اینکه پادشاهی بزرگتر او را از پادشاهی برکنار می‌کند. اگر ببینی آتشی آمد و درختان آن را سوزاند، یـعـنـی پادشاه دچار مرگ ناگهانی می‌شود.

 

تعبیر خواب باغ انگور

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

اگر ببینی باغ انگور خراب می‌باشد، یـعـنـی حال و روز صاحب آن بد می‌شود.

تعبیرهای باغ انگور عبارتند از:

1- زن

2- سود و منفعت بردن به سبب زن

3- رنج و غم و اندوه.

جابر مغربی می گوید:

اگر در آن باغ به وقت خود انگور دید، دلیل که مال و منزلت یابد به قدر همت خویش.

ابن سیرین می‌گوید:

تعبیر باغ انگور، زن نیکوکار و بخشنده می‌باشد. اگر ببینی باغ انگور جزء املاک و دارائیهای تو نمی‌باشد، یـعـنـی هر تعبیر خوب و بدی که گفته می‌شود به صاحب باغ برمی‌گردد.

اگر در خواب ببینی که باغ انگور سرسبز و تمیزی داری، یـعـنـی با زن نیکوکاری ازدواج می‌کنی و از او خیر و منفعت می‌بینی (البته اگر در بیداری نیز فصل درخت انگور و سبز بودن آن باشد)، ولی اگر ببینی درخت‌های باغ انگور برگ ندارند، تعبیرش بر خلاف حالت قبلی می‌باشد. اگر ببینی برگ درخت‌های باغ انگور زرد شده است، یـعـنـی بیمار می‌شوی

 

داستان

اگر در آن باغ به وقت خود انگور دید، دلیل که مال و منزلت یابد به قدر همت خویش. آورده اند که مردی پیش “سلیمان (ع)”  آمد و گفت: ای پیغمبر خدا، به خواب دیدم باغی آراسته و در وی میوه های بسیار بود و در آن باغ دیدم خوکی بزرگ نشسته بود، مرا گفتند که این باغِ این خوک است. من از آن حال متحیر گردیدم و در باغ خوکان بسیار دیدم که میوه میخوردند و گفتند که این خوکان میوه به فرمان این خوک بزرگ می خورند. سلیمان گفت: این خوک بزرگ پادشاه ظالم و ستمگر است و خوکان دیگر اندیشمندان آن حرام خواره، که مطیع و فرمان بر پادشاه ظالم اند و دین را به دنیا فروشند و از عذاب حق تعالی نترسند.

 

تعبیر خواب باغ - دیدن باغ میوه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب باغ – دیدن باغ میوه در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب باغبان

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب باغبانى را دیدید، بیانگر آن است که در امور مالى زیان خواهید کرد.

در سر زمین رویاها آمده:

 • خواب یک باغبان : کارها و فعالیتهای فعلیتان شما را پولدار خواهد کرد.
 • شما یک باغبان هستید : ثروت شما بیشتر خواهد شد
 • شما باغبان خودتان هستید : خوشبختی از آن شماست .
 • یک باغبان در فکر باغش نیست : بد شانسی
 • یک باغبان درختان را هرس می کند : شادی و ازدواج

 

باغبانی یا ساخت باغ

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی با دستان خودت باغی را احداث می‌کنی و می‌سازی و در آن درخت کاشته‌ای و میوه داده است، یـعـنـی با زن ثروتمندی ازدواج می‌کنی و صاحب مال و نعمت و فرزندانی خواهی شد.

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

اگر ببینی باغبانی می‌کنی، یـعـنـی با زنی ثروتمند ازدواج می‌کنی و برای او کار می‌نمایی و با او سازش و مدارا خواهی کرد.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

اگر ببینی در باغ، شفتالو میکاری، یـعـنـی صاحب فرزندی می‌شوی که علم و ادب را سریعاً یاد می‌گیرد .

اگر ببینی در باغ، گل و گیاهان خوشبو میکاری، یـعـنـی صاحب فرزندی خوب و صالح می‌شوی.

 

مطالب مرتبط: تعبیر خواب آبیاری – معنی دیدن آبیاری در خواب

 

تعبیر دیدن نهر جاری در باغ

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

حال اگر دیدید باغی است که رودی و نهری وارد آن می‌شود اما آب آن نهر گل آلود است عاملی شناخته یا ناشناخته موجب تکدر خاطر شما می‌شود و عیش شما را نه کلی بلکه جزئی و موقتی نقض می‌کند.

 

تعبیر خواب باغ - دیدن باغ میوه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب باغ – دیدن باغ میوه در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب قدم زدن در باغ

منوچهرمطیعی تهرانی گوید:

قدم زدن و دیدن باغ نوید زندگی سالم و خوب است و این نوع زندگی بدون وجود زن میسر نیست.

اگر از باغی سبز و خرم بیرون آمدید که با حسرت به پشت سر خود نگریستید از زنی با این خصوصیات که در زندگی شما هست دور می‌شوید.

 

تعبیر خواب باغ و بوستان

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن بوستان هدیه فرزند بود

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن بوستان در خواب، بر زن دلالت دارد؛ زیرا همانگونه که بوستان بعد از آبیاری سبز و خرم می شودو میوه میدهد، زن نیز، با ریختن آب مرد در رحمش، حامله شده و بچهدار میگردد.

اگر بینندهی خواب مجاهد و رزمندهی راه خدا باشد، شهید میشود (انشاءالله)؛ به ویژه اگر در داخل آن بوستان زنی باشد و او را به خود بخواند یا در آن بوستان، شیر یا عسل بنوشد. ممکن است دیدن بوستان در خواب به زن و فرزندان و زندگی مرفّه و از بین رفتن غصه و ناراحتی تعبیر شود.

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا