سرگرمیتعبیر خواب

تعبیر خواب آبگینه و دیدن آبگینه در خواب

اولین نفری باشید که امتیاز میدهد.

تعبیر خواب آبگینه و دیدن آبگینه در خواب نشانه چیست؟

تعبیر خواب آبگینه و دیدن آبگینه در خواب
تعبیر خواب آبگینه و دیدن آبگینه در خواب

مادر این قسمت از تعبیر خواب نماگرد، مطالبی درباره تعبیر خواب آبگینه آماده کردیم. در بیشتر تعابیر از آبگینه به عنوان زن یا حاجت تعبیر شده است. جابر مغربی می گوید: اگر بیند که آبگینه داشت، بیفتاد و بشکست، دلیل کند اگر زن دارد طلاقش دهدو اگر زن ندارد، زنی ازخویشان وی رحلت کند و بدان که آبگینه به تاویل، به منزله خداوندگار بود.در ادامه با ما همراه باشید.

 

 دیدن آبگینه در خواب چه مفهومی دارد؟

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر بیند که در کاسه آبگینه به زن خویش آب داد و کاسه آبگینه را نسبت به جوهر زنان کرده اند و آب که در کاسه آبگینه باشد فرزند و طفل بود که در شکم مادرمی باشد.

اگر بیند کاسه بشکست و آب بریخت، دلیل کند که جفت او بمیرد و فرزندش بماند،

اگر دید که آب بریخت و کاسه تهی ماند، دلیل کند که فرزندش بمیرد و زن او بماند،

دانیال نبی علیه السلام می فرماید:

آبگینه در خواب زن بود.

اگر بیند که در آبگینه آب خورد، دلیل کند که زن خواهد و مال یابد.

اگر بیند که در آبگینه به کسی شراب داد، دلیل کند که از بهر کسی زن خواهد.

 

 تعبیر خواب آبگینه از نظر محمد ابن سیرین بصری 

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

اگر کسی بیند که آبگینه سفید داشت و نامش بر آنجا نوشته بود، دلیل کند که دولت دینی و دنیایی یابد و جاجت او روا گردد.

اگر بیند که بر این آبگینه نام پادشاه نوشته بود، دلیل کند که اجلش نزدیک بود،اگر بیننده خواب پادشاه باشد.

اگر پادشاه نباشد، دلیلل کند که بر قدر واندازه او خیر و خرمی یابد.

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند که آبگینه داشت، بیفتاد و بشکست، دلیل کند اگر زن دارد طلاقش دهد

و اگر زن ندارد، زنی ازخویشان وی رحلت کند و بدان که آبگینه به تاویل، به منزله خداوندگار بود.

معبران در مورد این خواب گویند:

آبگینه کسی بود که کارهای زنان گذارد و پیوسته او را زنان مخالطت بود.

 

تعبیر خواب آبگینه و دیدن آبگینه در خواب
تعبیر خواب آبگینه و دیدن آبگینه در خواب

 

 تعبیر خواب آبگینه

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

معبران آبگینه را به زن تعبیر کرده اند و این به خاطر ظرافت و شکنندگی آن است چرا که زن ظریف و شکننده است.

از دانیال نبی نقل می شود:

چنان چه بیننده خواب ببیند که از ظرفی ساخته شده از آبگینه آب می خورد گویای آن است که او ازدواج می کند و یا با زنی وارد معامله سودبخش می شود. در دست داشتن ظرف آبگینه نیکو است. خویشتن را در میان تعدادی ظروف آبگینه دیدن مهمانی رفتن یا مهمانی دادن است و شاید عروسی. روی هم رفته دیدن آبگینه در خواب با توجه به این که آبگینه را به زن تعبیر کرده اند خوب است . مگر در یک صورت و آن این است که ظرفی از آبگینه داشته باشد و آن ظرف از دستتان بیافتد و بشکند. معبران نوشته اند همسر بیننده خواب می میرد و چنان چه بیننده خواب زن است یا مردی که همسر ندارد زنی از نزدیکان خویش را از دست می دهد.

 

تعبیر خواب هایی که میتوانید در این قسمت مشاهده کنید

تعبیر خواب آب خروشان ، تعبیر دیدن آب بینی در خواب ، تعبیر خواب حمل آب

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صحفه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا