تعبیر خواب

تعبیر خواب بز – دیدن بزغاله در خواب چه معنایی دارد؟

3.5/5 - (15 امتیاز)

تعبیر خواب بز – معنی دیدن بز کوهی در خواب

تعبیر خواب بز - دیدن بزغاله در خواب چه معنایی دارد؟
تعبیر خواب بز – دیدن بزغاله در خواب چه معنایی دارد؟

بز: تمایلات جسمانی، اگر بز ماده باشد نیروی باروری و زایایی، توان بالا رفتن که اشاره به ترقی شخصی یا اجتماعی دارد. طاقت و تحمل بالا برای بقا در شرایط سخت، گاهی این تصویر در رویا نمایانگر غرایز طبیعی شخص است که وارون و اهریمنی شده‌اند. خواب دبدن اینکه یک بز به شما شاخ می زند. هشدار فریب، کار پنهانی و دروغ است. در ادامه با تعبیر خواب نماگرد همراه باشید.

 

کارل گوستاو یونگ در رابطه با دیدن بز در خواب می‌گوید:

 • دیدن بز در خوابتان بیانگر این است که عدم توانایی برای قضاوت و ساده لوحی شماست.
 • خواب دیدن یک بز نر شما را شاخ می زند، هشدار فریب، کار پنهانی و دروغ است.
 • دیدن بز کوهی در خواب بیانگر این است که آرزوی های بزرگ شما (جاه طلبی شما)، تنها از طریق صرف انرژی زیاد بدست می آید. شما موفقیت بیشتری را درنتیجه ی تلاشتان تجربه خواهید کرد. تعبیر دیگر این است که، خواب ممکن است به شما بگوید که از برخی موقعیت ها بگریزید یا عقب نشینی کنید.
 • دیدن سقوط یک بز کوهی در خواب به این معنی است که شما در نابودی یک رابطه ی عاشقانه مقصر هستید.

 

تعبیر خواب بز

رسول خدا (ص) گوید:

حضرت امام صادق (ع) از پیغمبر (ص) شنیدم : هر که فرزند بز را به خواب بیند که بخرید و به خانه برد، چهل سال درویشی از وی دور گردد

در سر زمین رویاها آمده:

خواب یک بز : ثروت

تعداد بسیاری بز :فراوانی

بزها با یکدیگر می جنگند : رنج بسیاری خواهید داشت .

شما صاحب گله بز هستید : فراوانی و ثروت

بزهایتان را دریک محوطه نگهداری می کنید : شما را ترک خواهند کرد .

یک بز به شما شاخ می زند : رقبای شما خوشحال خواهند شد .

بزهای سفید : شانس به نفع شما می چرخد ولی بصورت بوالهوسانه و متغیر .

بزهای سیاه : به دوستان اعتماد نکنید .

بزهای سفید و سیاه : در کارهایتان بسیار محتاط باشید .

یک بز را می کشید : خوشبختی

شاخهای یک بز : فلاکت

خواب ببینید که از بزها نگهداری می کنید : به شما بی احترامی می شود .

مردم فقیر خواب ببینند که از بزها نگهداری میکنند:

پول فراوانی به دستشان می آید .

آنلی بیتون می گوید:

اگردرخواب بز نری به شما شاخ بزند ، نشانه آن است که باید آگاه باشید تا دشمنان به اسرار شما دست نیابند .

اگر زنی خواب ببیند سوار بز نری شده است ، علامت آن است که به خاطر رفتار بی ادبانه احترام خود را نزد دیگران از دست می دهد .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • بز حیوان زیرک و باهوش و چالاکی است و در عین حال مفید که هم از گوشتش استفاده می کنیم و هم از شیرش.
 • بز مثل گوسفند و بره در خواب نیکو است ولی تفاوت هایی هست که توضیح داده می شود. برای کسانی که ذاتا کم تحرک و تنبل هستند و کارهای خود را از امروز به فردا موکول می کنند اگر بز در خواب ببیند هشداری است که چنانچه تنبلی را ترک گویند و پر تحرک باشند سود خواهند برد.
 • چنانچه بزی در آغوش یا همراه داشته باشید گویای نعمتی است که در اختیار دارید و تصاحب آن مستلزم به کار بردن هوش و درایت و جنب و جوش و فعالیت است.
 • خوردن گوشت بز بیماری است و چنانچه کسی در خواب ببیند که کباب گوشت می خورد و آن کباب از گوشت بز تهیه شده بیمار می شود.
 • خوردن شیر بز نیز نیکو است و دوشیدن شیر بز نیز همین تعبیر را دارد.
 • چنانچه در خواب ببینید که گله ای از بز دارید و گله ای را تماشاش می کنید خواب از فراوانی نعمت خبر می دهد و می گوید که پیش روی شما سفره ای بزرگ و پرنعمت گسترده خواهد شد که شما می توانید به قدر رحمت خود از آن سفره بهره مند شوید.
 • چیدن پشم بز نیز خوب است و از پیش آمدهای خوب به شما خبر می دهد.
 • تنیدن پشم بز نیز همین تعبیر را دارد و نیکو است و نعمت و رفاه را بشارت می دهد.

 

تعبیر خواب بز - دیدن بزغاله در خواب چه معنایی دارد؟
تعبیر خواب بز – دیدن بزغاله در خواب چه معنایی دارد؟

 

تعبیر خواب دیدن شاخ بز

ابن سیرین می‌گوید:
اگر ببینی شاخ‌های بز دراز و قوی و محکم شده، یا تعدادش زیاد شده است، یـعـنـی در انجام کار خودت قوی و بزرگ می‌شوی و بر مردی بزرگ پیروز خواهی شد.
ابراهیم کرمانی می‌گوید:
اگر ببینی شاخ‌های بز قوی و محکم می‌باشند، یـعـنـی توانا می‌شوی .
ابن سیرین می‌گوید:
اگر ببینی هر دو شاخ بز را شکسته‌ای، یـعـنـی مانع انجام کار مردی بزرگ می‌شوی.

تعبیر خواب نوشیدن شیر بز

آنلی بیتون می گوید:

اگر زنی خواب ببیند شیر بز می نوشد ، علامت آن است که بخاطر ثروت و مادیات ازدواج می کند و از این کار پشیمان نمی شود .

جابر می‌گوید:

اگر در خواب ببینی شیر بز می‌خوری، مال و اموال دشمن را می‌گیری.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر در خواب ببینی بز ماده‌ای را دوشیدی و از شیرش خورده‌ای، تعبیرش این است که از زنی مال و اموال بدست می‌آوری

اگر ببینی شیر بز می‌خوری، زنی به تو سود و منفعت می‌رساند.

 

تعبیر خواب پوست و مو بز

جابر مغربی می‌گوید:

تعبیر پوست و مو بز در خواب این است که خیر و برکت و مال و اموال به تو می‌رسد.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی موی بز زیاد شده است، مال و اموال تو زیاد می‌شود.

اگر ببینی موی بز را زده‌ای، به اندازه آن از فرزندت مال و اموالی خواهی گرفت.

اگر ببینی پوست بز را کنده‌ای، مال و اموال زیادی را گرفته و خرج می‌نمایی.

 

تعبیر خواب دیدن بز در مزرعه

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید بزهای سرگردان در اطراف مزرعه چرا می کنند ، علامت آب و هوای موسمی و محصول فراوان است . اگر آنها را جایی دیگر ببینید ، نشانه انجام معاملاتی محتاطانه و کسب ثروتی بیشتر است .

 

تعبیر خواب بز - دیدن بزغاله در خواب چه معنایی دارد؟
تعبیر خواب بز – دیدن بزغاله در خواب چه معنایی دارد؟

 

تعبیر خواب سوار بز شدن

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

اگر ببینی بز نری را به دست آوردی و برویش سوار شده‌ای، پیشقراول و پیشرو لشکر می‌شوی و یا بین تو و پیشقراول و پیشرو لشکر ارتباط و مصاحبت برقرار می‌شود و و به ثروت و قدرت می‌رسی .

ابن سیرین می‌گوید:

اگر در خواب ببینی سوار بز شده‌ای و به هر طرفی حرکت می‌کنی و می‌گردی، تعبیرش این است که به مرد بزرگی حقه و فریب می‌زنی و هر طور که بخواهی او را می‌گردانی.

اگر ببینی بز تو را از پشت خودش انداخته است، یـعـنـی آن مرد تو را از جاه و مقام و احترام می‌اندازد.

تعبیر خواب گوشت بز

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

تعبیر بز ماده و خوردن گوشت آن، مال جمع شده می‌باشد.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر گوشت بز خوشمزه باشد خیر و منفعت است، ولی اگر بدمزه باشد غم و اندوه می‌باشد.

اگر ببینی گوشت بز ماده را خورده‌ای، بیمار می‌شوی ولی به زودی بهبود پیدا می‌کنی

اگر ببینی گوشت کره بز را خورده‌ای، چیزی از مال و اموال فرزندت را مصرف خواهی کرد.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی از گوشت بز خورده‌ای، مال و اموالی را مصرف خواهی کرد.

بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند:

خوردن گوشت بز به معنای بدست آوردن مال جمع شده است.

 

تعبیر خواب بز کوهی

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن گوزن وبز کوهی ونخجیرو آنچه به این ماند روزی حلال به وی رسد

آنلی بیتون می گوید:

دیدن بز کوهی در خواب ، نشانه آن است که خواسته های شما از حد معمول ارتقاع می یابد و با تلاش زیاد به خواسته ها و آرزوهای خود خواهید رسید .

اگر دختری خواب ببیند زیر پای بز کوهی خالی می شود و از کوه می افتد ، نشانه آن است که به کسی دل بسته است ، اما او نسبت به آن عشق خطاست

 

تعبیر خواب بز - دیدن بزغاله در خواب چه معنایی دارد؟
تعبیر خواب بز – دیدن بزغاله در خواب چه معنایی دارد؟

 

تعبیر خواب کشتن یا خوردن بز

ابن سیرین می‌گوید:

اگر در خواب ببینی بزی را کشته‌ای که تا به حال آن را ندیده‌ای، تعبیرش این است که بر مرد بزرگی پیروز می‌شوی.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی بز ماده را کشته‌ای ولی نه برای گوشتش، با زنی ازدواج می‌کنی ولی از او فائده‌ای نمی‌رسد.

اگر ببینی کره بز را نه برای گوشتش کشته‌ای و خورده‌ای، به خاطر فرزندت دچار مصیبتی می‌شوی.

اگر ببینی بز ماده را کشتی و گوشتش را خورده‌ای، خواسته تو از زنی برآورده می‌شود.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی بزکوهی شکار کرده‌ای و از گوشت آن خورده‌ای، تعبیرش سود و منفعت می‌باشد.

 

تعبیر خواب بزغاله

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن کشتن بزغاله غم و اندوه باشد

آنلی بیتون می گوید:

دیدن بزغاله در خواب ، نشانه آن است که در کسب لذتهای دنیوی افراط می کنید و احتمالاً انسانی خوش قلب را اندوهگین خواهید ساخت .

در سر زمین رویاها آمده:

یک بزغاله : در بازی برنده می شوید .

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند که بزغاله بدو دادند، یا بیافت، یا بخرید، دلیل که وی را فرزندی مبارک آید.

اگر بزغاله را بکشت، دلیل که فرزند او هلاک شود.

اگر بیند گوشت بزغاله را بخورد، دلیل که ازمال فرزند چیزی بخورد.

 

بز یکی از حیوانات اهلی است که دیدنش در خواب بیانگر عدم توانایی برای قضاوت و ساده لوحی شماست همچنین تعابیر مرتبطی در رابطه با تعبیر خواب بز وجود دارد که در این قسمت مشاهده می کنید.

تعبیر خواب استر ، تعبیر خواب آهو ، تعبیر خواب اسب ، تعبیر خواب خر 

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

‫۶ دیدگاه ها

  1. با سلام و احترام
   بیشای عزیز، همانطور که در مطلب ذکر شد، بطور کلی خود بز نماد رشد و ترفی است، حاملگی و زایمان یک بز نیز برای زنان حامله نشانه این است که آن زن بزودی زایمان خواهد کرد. ولی اگر در خواب ببینید که بز حامله با بچه ای مرد، برای زنان حامله نشانه سقط جنین خواهد بود و در صورتی که زن متاهل باشید ولی حامله نباشید نشانه یک مشکل برای شکم و رحم خواهد بود. و بطور کلی این خواب نشانه ای از عجله برای نیایش و روزه گرفتن است

 1. سلام
  خواب دیدم بزی دارم و وقتی داشتم با اون بازی میکردم چشم چپ اون در اومد و روی زمین افتاد من چشم رو برداشتم و اون رو شستم و وارد کاسه چشم بز کردم.بز بروی زمین افتاد و داشت جان میداد من همسایه مون رو صدا کردم تا بیاد بز رو حلال کنه زمانی که همسایه مون داشت میومد من به پدرم گفتم که بز دیگه ای برام بگیره پدرم خیلی زود بز دیگه ای رو آورد و همون موقع بزی که داشت جان میداد بلند شد و شروع کرد به بازی کردن با بز جدید.

 2. با سلام
  خواب دیدم که بز سفید بارداری رو خریداری کردم و بعدش ۳ بزغاله زایید و من از اونها مراقبت می کردم
  ممنون میشم اگه تعبیرش رو بگید

 3. سلام خواب دیدم خاهرم با شوهرش یه بزغاله سفید سفید ک نور خاصی داشت برامون اوردن فکر کنم جهت قربانی کردن،من تو دلم میگفتم آخی گناع داره چطور دلمون بیاد بکشیمش،،بعد سر سفره بودیم ک اون بزغاله انگار یه بچه بود یعنی تبدیل شده بود ب بچه ولی یادم نبود دختر بود یاپسر،،دیگ نکشتیمش،،از خاب بیدارشدم،،،ممنون

 4. دیدم یه بزغاله کوچک قهوه ای پیدا کردم و در آغوش گرفتمش وقتی به پاهاش نگاه کردم بجایِ سُم پنجه شیر داشت و انگار یه انرژی بهم توی سرم در عالَمِ خواب میگفت ببین پنجه شیر داره.
  میشه لطفاً تعبیرشو بگین بِهِم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا