تعبیر خوابسرگرمی

تعبیر خواب انگور، آب انگور و تعبیر خوردن انگور در خواب

5/5 - (2 امتیاز)

تعبیر خواب آب انگور، خوشه انگور و خوردن انگور سیاه

تعبیر خواب آب انگور، خوردن انگور به روایت بزرگان
تعبیر خواب آب انگور، خوردن انگور به روایت بزرگان

در این پست از بخش تعبیر خواب نماگرد، قصد داریم شما عزیزان را با انواع تعبیر خواب آب انگور آشنا سازیم. در بسازی از منابع معتبر از آب انگور بطورکلی به عنوان مال مقام و خیرو برکت یاد کرده اند. در اینجا با ما همراه باشید تا شرح جامعی از تعبیر خواب آب انگور از منابع مختلف ایرانی ، غیر ایرانی و اسلامی را با هم بخوانیم.

 

تعبیر خواب آب انگور بطور کلی

تعبیر خواب درخت انگور
حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:  تعبیر درخت انگور، زن زیبا و نیکوکار است،

امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای درخت انگور عبارتند از: 1- سود و منفعت 2- ضرر و زیان 3- مرد حیله‌گر 4- جنگ و دشمنی 5- مال «شبهه‌ناک».

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

اگر کسی در خواب ببیند که آب انگور میگیرد و از آن شربت میسازد، خیر و برکت به او روی میآورد و اگر مستمند باشد ثروتمند خواهد شد. اگر در زمانی که مردم در گرانی، قحطی و خشکسالی بهسر میبرند، کسی در خواب ببیند که همه مردم آب انگور یا عصاره زیتون میگیرند، دروازه خیر و رحمت بر آنها گشوده خواهد شد.

ابن سیرین می‌گوید:

چنانچه هر انگوری شیرین‌تر و تازه‌تر باشد، تعبیرش مال و مقام و عزت بیشتر است.
تعبیر خواب هر انگوری که پوست سختی داشته باشد، یـعـنـی مال و اموالی با سختی و دشواری به دست می‌آید، یا اگر پوست نرمی داشته باشد تعبیرش مال حلال می‌باشد.

 

تعبیر خواب انگور به روایت امام جعفر صادق

انگور سیاه و سفید به وقت خود و بی وقت، بر سه وجه بود.
اول: فرزند نیک،
دوم: علم فرائض،
سوم: مال حلال.

تعبیر خواب آب انگور، خوردن انگور به روایت بزرگان
تعبیر خواب آب انگور، خوردن انگور به روایت بزرگان

 

فشردن انگور (گرفتن عصاره و آب انگور)
جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی روی معصر چوبی (وسیله‌ای برای گرفتن آب انگور) انگور می‌فشاری، تعبیرش این است که به «پادشاهی» ستمگر خدمت می‌کنی و اگر جنس معصر خشتی باشد، تعبیرش این است که به پادشاهی دیندار خدمت می‌کنی، و اگر معصر از آجر و گچ و سنگ و آهک باشد، تعبیرش این است که به پادشاه پرهیبتی خدمت می‌کنی، یا اگر انگور را در تشت می‌فشاری، یـعـنـی به زن بزرگی خدمت می‌کنی، یا اگر کاسه باشد، یـعـنـی به آدم خسیسی خدمت می‌کنی.
اگر در خدمت پادشاه هستی و در خواب ببینی با اهل و عیال و زن و فرزند خودت انگور را در معصر می‌فشاری، یـعـنـی تو و اهل و عیالت در خدمت پادشاه به سود و منفعت می‌رسید، ولی اگر در خدمت پادشاه نیستی، یـعـنـی مردی باعث می‌شود که کاری به دست آوری .
امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای فشردن انگور عبارتند از: 1- مال با خیر و برکت 2- فراخی و زیادی نعمت 3- در امان ماندن از قحط و بلا و گرفتاری، همانطور که در قرآن کریم آمده: … عَامٌ فِیهِ یُغَاثُ النَّاسُ وَفِیهِ یَعْصِرُونَ _ … در آن سال مردم عصیر می‌گیرند [به خاطر فراوانی میوه‌ها و دانه‌ها آن‌ها را فشرده و عصاره و آب آن‌ها را می‌گیرند] (یوسف-49).

تعبیر خواب آب انگور، خوردن انگور به روایت بزرگان
تعبیر خواب آب انگور، خوردن انگور به روایت بزرگان

تعبیر خواب آب انگور به روایت منوچهر مطیعی تهرانی
در خواب های ما تاک خوب است و به امید تعبیر شده است. ریشه امیدی است که در زمین می نشانیم و از بر و میوه آن سالیان دراز استفاده می کنیم.
ابن سیرین درخت انگور را زنی کریمه تعبیر کرده و برخی دیگر از معبران مرد بزرگوار دانسته اند ولی تاک در خواب ما فرزندان ما هستند که به ایشان دل بسته و به خود امید داده ایم.
برای افراد بی تفاوت میراث است و ملک وقفی.

برای بیمار شفا است و برای تهی دست ثروت و این بستگی به آن دارد که تاک در خواب ببینیم و خودمان در بیداری چه وضع و موقعیتی داشته باشیم.

تاک نشان بی خردی و سرمستی هم می تواند باشد.
اگر بیننده خواب مرفه و مال دار باشد و ببیند در خانه اش تاک روئیده این خواب هشدار سرمستی است و احیانا تند روی چون از انگور شراب می گیرند و شراب مستی می آورد و مستی علت گمراهی و تباهی است لذا دیدن تاک ممکن است هشدار باشد که تشخیص آن با معبر است.

حضرت دانیال گوید:

خوردن انگور سیاه به وقت خود غم و اندوه بود و بی وقت، ترس و بیم بود. معبران گفته اند: به عدد هر انگور که خورده بود زخم چوب یاتازیانه بر او زنند و خوردن انگور سفید به وقت خود نعمت و خیر دنیا بود، بیش از آن که امید دارد و به غیر وقت، دلیل کند که از دهان خداوند خوب سخن خیری بیرون آید و دلیلش بر حرف و مال بود. اگر انگور سرخ بیند همین دلیل کند.

 

تعبیر خواب انگور به روایت آنلی بیتون

تعبیر خواب چیدن انگور این است که بعد از دردسر به شادی می رسید، تعبیر خواب انگور سبز خطا برای لذت بردن است و با احساس رفتار کردن است. تعبیر خواب دیدن انگور فرار از کار سخت است، تعبیر خواب انگور خوردن برای دختر دلسردی از آرزوهای خود است

 

تعبیر خواب آب انگور ، یوسف نبی علیه السلام گوید:
دیدن انگور سفید روزی حلال بود.
و دو جوان با او به زندان درآمدند [روزی] یکی از آن دو گفت من خویشتن را [به خواب ] دیدم که [انگور برای] شراب می فشارم و دیگری گفت من خود را [به خواب ] دیدم که بر روی سرم نان می برم و پرندگان از آن می خورند به ما از تعبیر ش خبر ده که ما تو را از نیکوکاران می بینیم. سوره یوسف آیه «36»

ای دو رفیق زندانیم اما یکی از شما به آقای خود باده می نوشاند و اما دیگری به دار آویخته می شود و پرندگان از [مغز] سرش می خورند امری که شما دو تن از من جویا شدید تحقق یافت. سوره یوسف آیه «41»

تعبیر خواب انگور به روایت لوک اویتنهاو
لوک اویتنهاو درباره تعبیر خواب انگور می گوید:
خوردن: تب مختصر
چیدن آن: جدایی غیر منتظره
انگور سفید: شادمانی
انگور سیاه: غصه
دیدن آن : شما به هدفتان خواهید رسید
کسی آنرا به شما بدهد : آشناییهای تازه
کشمش : دعوا در همسایگی

 

تعبیر خواب انگور از دید کتاب سرزمین رویاها
تعبیر خواب یک درخت مو پر از انگور این است که عمرتان طولانی خواهد بود.

تعبیر خواب انگور خوردن این است که نگرانی و اضطراب بر شما غلبه میکند.

تعبیر خواب انگور خوردن بچه ها این است که نفوذ شما بر دیگران بیشتر می شود.

تعبیر خواب خرید انگور این است که در کارهایتان بسیار محتاط باشید.

تعبیر خواب انگور فروختن این است که نگرانیها برطرف می شود و کارهای شما با موفقیت پیش خواهند رفت .

تعبیر خواب انگور سفید این است که پیروزی بر دشمنان و بد خواهان خواهید یافت

تعبیر خواب انگور سیاه این است که در کارهایتان بسیار محتاط باشید .

تعبیر خواب آب انگور، خوردن انگور به روایت بزرگان
تعبیر خواب آب انگور، خوردن انگور به روایت بزرگان

 

تعبیر خواب انگور سبز و زرد
1ـ اگر خواب ببینید انگور می چینید ، علامت آن است که بعد از دردسر به شادی دست می یابید . و در آینده به کارهایی دست خواهید زد .

2ـ خوردن انگور سبز در خواب ، علامت آن است که برای کسب لذت مرتکب خطایی خواهید شد و سرنوشت خود را به دست احساسات خواهید سپرد .

3ـ دیدن انگور در خواب ، علامت آن است که از کار سختی فرار می کنید .

4ـ اگر دختری در خواب ببیند انگور می خورد ، علامت آن است که نسبت به آرزوهای خود اندکی دلسرد خواهد شد .

 

تعبیر خواب انگور سبز و قرمز
تعبیر خواب خوشه های انگور این است که دارایی شما به مقدار قابل توجه ای بیشتر خواهد شد .

تعبیر خواب چیدن انگور این است که شانس بزرگی در نزدیکی شماست .

تعبیر خواب له کردن انگور این است که باید روش زندگیتان را تغییر دهید .

تعبیر خواب حمل کردن انگور این است که ثروت بدست می آورید

تعبیر خواب درست کردن کشمش این است که موفقیت شما در حال حاضر امکان پذیر نیست .

تعبیر خواب کشمش خوردن این است که پول از دست میدهید .

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صحفه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

یک دیدگاه

  1. سلام
    خواب دیدم تو ساحل کنار دریا با مادرمو یه مرد میانسالی وایساده بودیم دریا تاریک بود. اون آقاهه به من بوته سبز انگور که انگورم داشت داد و به من گفت که اونجایی که اشاره کرده اونو خاک کنم جلو تر دوتا پله از سنگ بود روی پله ی دومی چندتا سنگ رو هم بود اونجارو خیلی راحت که انگار خاک نرم باشه کندم و اون بوته که ریشه ی خیلی پر و کمی قرمز بود رو خواستم بزارم دیدم کسی که دوسش دارم کنارم نشسته بهم لبخند می زنم اونم دستشو آورد تو گودی و دستمو گرفت لباسشو جوری که دستامونو کسی نبینه کشید جلومون.
    ممنون میشم خوابمو تعبیر کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا