تعبیر خواب

تعبیر خواب اسلحه – تعبیر دیدن تفنگ در خواب چیست؟

3.5/5 - (2 امتیاز)

تعبیر خواب اسلحه – تیر اندازی با تفنگ در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب اسلحه - تعبیر دیدن تفنگ در خواب چیست؟
تعبیر خواب اسلحه – تعبیر دیدن تفنگ در خواب چیست؟

تعبیر خواب اسلحه و تفنگ را می توانید در سایت نماگرد مشاهده کنید. دیدن اسلحه در خواب نشانگر ترس و اظطراب ها و داشتن اعتماد به نفس در برابر انتقادات دیگران است. اگر برای مطالعه تعبیر خواب آهن ربا ،  تعبیر خواب آلومینیوم ، تعبیر خواب آهن تمایل دارید می توانید به پست های قبلی سایت ما سر بزنید. با ما همراه باشید…

 

تعبیر خواب اسلحه

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن شمشیر کارد وسلاح قوت بوی رسد

آنلی بیتون می گوید:

دیدن اسلحه در خواب ،‌ نشانه رنج و اندوه است .

شنیدن صدای شلیک اسلحه در خواب ، نشانه از دست دادن کار است .

لیلا برایت می گوید:

دیدن اسلحه در خواب، علامت آن است که به جنس مخالف دل مى‏بندید.

اگر در خواب با اسلحه شلیک کردید، علامت آن است که به خاطر انجام کارى بسیار ناراحت مى‏شوید.

در سر زمین رویاها آمده:

یک رولور دارید : اشیاء قیمتی گمشده را پیدا می کنید .

شما مسلح به تعدادی رولور هستید : یک فرصت مناسب

دیگران رولور دارند : نگرانیها بر طرف می شوند

 

تعبیر خواب اسلحه گرم

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

خواب اسلحه گرم: 1- به حقیقت پیوستن سریع امیدهای شما 2- مشاجره

یک تفنگ دارید: یک نفر دیگر از چیزی که شما خواستارش هستید استفاده می‌کند.

تعدادی اسلحه گرم دارید: پول فراوان

اسلحه گرم حمل می‌کنید: یک محکمه در پیش دارید.

اسلحه می‌فروشید: با گداها سروکار پیدا می‌کنید.

 

تعبیر خواب تیراندازی با اسلحه

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر در خواب با اسلحه به طرف کسی تیراندازی کنید، نشانه آن است که به راهی خطا خواهید رفت.

اگر در خواب کسی با اسلحه به طرف شما تیراندازی کند، علامت آن است که به بیماریی خطرناک دچار خواهید شد و افراد خطاکار شما را ناراحت خواهند ساخت.

اگر زنی خواب ببیند با اسلحه تیراندازی می‌کند، علامت آن است که با دیگران جروبحث و مشاجره خواهد کرد و شهوت نامطلوب او را به تباهی خواهد کشاند.

 

تعبیر خواب سلاح

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن سلاح درخواب بر شش وجه است.

اول: قوت

دوم: بزرگی

سوم: دولت

چهارم: ولایت

پنجم: ریاست

ششم: حصن به قدر و قیمت سلاح

و سلاح به خواب دیدن پادشاهی است دادگر و منصب بزرگ.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر دید سلاح پوشیده داشت و در میان بیگانه بود، دلیل است جمعی زنان زبان تعرض بر وی دراز کنند، لکن به وی مکروهی نتوانند رسانید. اگر آن گروه آشنا بودند، دلیل که از دشمنان مکروهی برسد.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن سلاح در خواب، بر پیروزی، قدرت، سرافرازی و رفع بدی ها دلالت دارد.

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند کسی او را زخم زد و نداند که زد، دلیل است وی را از کسی مضرت رسد.

اگر دید در آن زخم ریم جمع آمد دلیل که به قدر آن، مال حرام جمع کند.

اگر دید بدان زخم که زد گوشت و استخوان ببرید، دلیل که از وی مال و نعمت بدان کس رسد از متاع دنیا.

اگر بیند که در حرب دست کسی را ببرید، دلیل است سخن سخت بدان کس گوید و در میان ایشان جدائی افتد.

اگر دید که سرش را ببرید، دلیل که سخن سخت گوید مهتر و بزرگتر را.

اگر دید که پایش را ببرید، دلیل که آن کس مال و نظامش قطع شود.

 

تعبیر خواب زخم یا ضربه سلاح

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

 • اگر ببینی کسی تو را با تیر زده است، یـعـنـی بوسیلۀ ارسال نامه یا فرستادن پیغام، حرف سخت و تلخی به تو می‌زند،
 • اگر ببینی با کسی جنگ می‌کنی و تو را با تیر زدند و زخمی کردند، یـعـنـی با شخصی جنگ و دشمنی خواهی کرد.
 • اگر بیند که کسی وی را بزد، دلیل که بر آنکس دراز زبان شود.
 • اگر بیند کسی وی را به نیزه زد، دلیل که آن کس مضرت به وی رساند.
 • اگر کسی خود را با سلاح در میان قومی مجهول بیند و آن گروه پیران باشند، دلیل بر دوستان و آشنایان او کند. اگر جوانان بودند، دلیل بر دشمنان او کند.
 • اگر دید با سلاح تیرو کمان داشت یا چیزی دیگر، دلیل است خداوند جاه و دولت شود.
 • اگر بیند آن آلتهائی که بدان جنگ کنند ضایع شد، دلیل بر نقصان بزرگی او بود.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی کسی را با زوبین مجروح می‌کنی، یـعـنـی به کسی افترا و تهمت و بهتان می‌زنی.

اگر ببینی تو را با سلاحی زخمی کرده‌اند و نفهمیدی که چه کسی این کار را کرده است، یـعـنـی از کسی به تو ضرر و زیان می‌رسد.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی کسی بدن تو را زخمی کرده است ولی اثری از خون وجود ندارد، یـعـنـی بر زخم زننده پیروز می‌شوی و همچنین خیر و منفعت به دست می‌آوری.

 

تعبیر خواب مسلح بودن در بین عدّه‌ای

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی در حالی که مسلح می‌باشی در بین عده‌ای پیر و غریبه قرار داری، تعبیرش دوستان و آشنایان تو می‌باشد ولی اگر جوان بودند تعبیرش دشمنان تو است.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی در بین افرادی بیگانه سلاح به خودت بسته‌ای و مسلح می‌باشی، یـعـنـی عده‌ای از زن‌ها می‌خواهند با حرف‌هایشان به تو تعرض کنند و مزاحمت ایجاد نمایند، ولی نخواهند توانست.

اگر ببینی در بین افرادی آشنا سلاح به خودت بسته‌ای، یـعـنـی دشمنانت برای تو مسئله ناخوشایندی به وجود می‌آورند

 

تعبیر خواب تفنگ

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

چنان چه در خواب ببینید که تفنگ دارید کسی را به دوستی بر می گزینید که صدیق و راستگو است. ممکن است اشتباه مرتکب شود اما خیانت نمی کند. تفنگ دوست است و دوست صادق است.

اگر در خواب ببینید که تفنگ های زیادی دارید با جمعی می آمیزید که صداقت و پاکی در رفتار و گفتار یا در محیطی کار می کنند که دوستی لازمه دوام و بقا افراد آن است.

اگر تفنگی یافتید یا کسی به شما هدیه داد با کسی دوستی می کنید که حامی شما خواهد بود.

برای دختران جوان تفنگ هدف و محبت و عشق است و شوهر، بخصوص اگر ببینند که با تفنگ کسی را هدف قرار می دهند.

در سر زمین رویاها آمده:

شما یک تفنگ دارید : یک خطردرپیش است

به شما یک تفنگ اهدا می کنند : احترام شما بیشتر خواهد شد .

یک تفنگ می خرید : درآمد خوبی خواهید داشت .

یک تفنگ مجهز به سرنیزه : عشق

یک فروشنده اسلحه : یک شراکت از هم پاشیده خواهد شد .

 

تعبیر خواب اسلحه - تعبیر دیدن تفنگ در خواب چیست؟
تعبیر خواب اسلحه – تعبیر دیدن تفنگ در خواب چیست؟

تعبیر خواب افتادن تفنگ از دست

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر چه در خواب ببینید که تفنگ از دست شما افتاده دوستی را از دست می دهید که در سختی ها می توانستید بر او متکی باشید

 

تعبیر خواب دیدن تفنگ ساچمه ای

لیلا برایت می گوید:

دیدن تفنگ ساچمه‏اى در خواب، بیانگر آن است دایما سعى دارید به دیگران دستور دهید. تیراندازى با تفنگ در خواب، نشانه‏ى آن است که موضوعى موجب عصبانیت شما مى‏گردد.

 

تعبیر خواب تفنگ و گلوله

مؤلف کتاب بانک جامع تعبیر خواب گوید:

اگر گلوله‌ها قدرت کافی را داشت و به هدف اصابت کرد دلیل که آن شخص را با دلایل وحجت مقلوب کند.

اگر شخصی با گلوله شما را مورد اثابت مورد هدف قرار داد دلیل بر این است که شما را با دلایل کافی قانع خواهد نمود

 

تعبیر خواب تفنگ شکاری

آنلی بیتون می‌گوید:

دیدن تفنگ شکاری در خواب، نشانه آن است که مشکلات خانواده و فرزندان، شما را نگران و مضطرب خواهد ساخت.

تیراندازی با تفنگ دولول شکاری در خواب، نشانه آن است که با چنان محیط سردی در خانواده و اجتماع روبرو می‌شوید که رفته رفته خلق و خوی ملایم شما به خلق و خویی غضب آلود تبدیل می‌گردد.

 

تعبیر خواب تیر اندازی با تفنگ

آنلی بیتون می‌گوید:

با تفنگ به یکنفر شلیک می کنید : بی احترامی و شرمندگی

صدای شلیک یک تغییر را می شنوید : 1- بدشانسی 2-ناکامی در کار

دیگران با تفنگ شلیک می کنند :به مدت کوتاهی ناخوش خواهید شد .

با تفنگ به یک دشمن شلیک می کنید : یک محکمه و مرافعه در پیش دارید .

مولف می گوید:

اگر در خواب با تفنگ تیر اندازی کرد وازآن گلوله ای خارج نشد ویا گلوله های آن فاصله زیادی را طی نکرده و در زمین افتاد و قدرت کافی نداشت دلیل بر این است که فرزندش دختر خواهد بود.

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر زنی خواب ببیند با تفنگ تیراندازی می‌کند، علامت آن است که با دیگران جروبحث و مشاجره خواهد کرد و شهوت نامطلوب او را به تباهی خواهد کشاند.

اگر در خواب با تفنگ به طرف کسی تیراندازی کنید، نشانه آن است که به راهی خطا خواهید رفت.

اگر در خواب کسی با تفنگ به طرف شما تیراندازی کند، علامت آن است که به بیماریی خطرناک دچار خواهید شد و افراد خطاکار شما را ناراحت خواهند ساخت.

 

تعبیر خواب تفنگ بادی

در سر زمین رویاها آمده:

 • خواب یک تفنگ بادی : تصمیمهایتان را کمی به تعویق بیندازید .
 • شما یک تفنگ بادی دارید : یک تغییر در زندگی شما رخ خواهد داد.
 • یک تفنگ بادی می خرید : به شما خیانت خواهد شد
 • یک تفنگ بادی به شما اهدا می شود : در عشق به شما خیانت شده است .
 • دیگران از یک تفنگ بادی استفاده می کنند : دشمنان بدنبال ازمیان بردن شما هستند

 

اگر کسی در خواب ببیند که با اسلحه به سمت کسی شلیک میکند، و مرتکب قتل می شود. برای اطلاع از تعبیر خوابش می تواند تعبیر خواب آدم کشی و به قتل رساندن را در این قسمت مشاهده کند

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا