خوش آمدید - امروز : سه شنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۸
خانه » سرگرمی » تعبیر خواب » تعبیر خواب شاهین – حمله شاهین در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب شاهین – حمله شاهین در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب شاهین چیست؟ دیدن شاهین در خواب بیانگر این است که سوظن اطراف شما  و کارهایتان کمین می کند. شما نیاز دارید که با احتیاط پیش روید شاهین نمادی از بینش است. چشم شاهین، به این معنی است که شما نیاز دارید روی کسی یا موقعیتی دقیق شوید ( با دقت تحت نظرش بگیرید). با ما همراه باشید.

 

تعبیر خواب شاهین - حمله شاهین در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب شاهین – حمله شاهین در خواب چه معنایی دارد؟

 

تعبیر خواب شاهین

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن شاهین درخواب بر چهار وجه است.

اول: قدرومقام و منزلت.

دوم: فرمانروائی.

سوم: مال و نعمت.

چهارم: فرزند.

در سر زمین رویاها آمده:

یک شاهین در دست دارید : شانس و لذت

دیگران یک شاهین در دست دارند : افراد بدذات شما را احاطه می کنند .

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

دیدن شاهین در خواب، دلیل که از پادشاه ظالم بزرگی یابد. اگر بیند که شاهین مطیع او بود، دلیل که فرزندی آورد.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن شاهین در خواب، بر پادشاهی، عمر طولانی، ثروت یا دردسر و گرفتاری دلالت دارد.

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن شاهین چرغ چکاری بزرگی است

آنلی بیتون می گوید:

دیدن شاهین در خواب ، نشانه آن است که دیگران به پیشرفت و موفقیت شمابا حسادت می نگرند .

اگر دختری خواب شاهین ببیند ، نشانه آن است که کسی به او تهمت خواهد زد .

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

دیدن شاهین درخواب، دلیل بر مردی بسیار دانا بود.

در سر زمین رویاها آمده:

خواب یک شاهین : 1- ثروت شما بیشتر می شود 2- خطر خیانت

تعدادی شاهین : 1- در هراقدامی که می کنید خطرشما را تهدید می کند 2- دوستان به شما خیانت می کنند

 

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب عقاب ، تعبیر دیدن عقاب در حال پرواز چیست؟

 

تعبیر خواب شاهین از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

  • شاهین مرغی است شکاری و تیزچنگ و بلند پرواز که دیدنش در خواب نیکو است.
  • شاهین فرزند ذکور است و شاهین سفید بخت بیدار و به زبان گویاتر شاهین چنان پسری است که موجب سربلندی پدر می شود و نام آور می گردد و خدمت و شوکت و شهرتش همگان را به اعجاب و تحسین وا می دارد.
  • اگر ببینید که شاهین رام شماست و بر دست و پنجه شما نشسته بی تلاش و زحمت پیروز و کامروا می شوید اما نیکو نیست
  • اگر ببینید که شاهین به شما که صاحبش هستید زحمت و جراحتی وارد می آورد. در خواب نگریستن به چشم شاهین نیز خوب نیست.

 

تعبیر خواب شاهین - حمله شاهین در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب شاهین – حمله شاهین در خواب چه معنایی دارد؟

 

تعبیر خواب شکار شاهین

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر ببینید که به شکار شاهین رفته اید بسیار نیکو است و خواب شما از پیروزی و کامروایی خبر می دهد. از “امام صادق علیه السلام” نقل می کنند که شاهین در خواب قدر و منزلت است و کامروایی است.

در سر زمین رویاها آمده:

یک شاهین را با تبر می زنید : مانع برای شما وجود ندارد

 

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب پرنده ، دیدن پرنده مرده در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب حمله شاهین

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

نیکو نیست اگر ببینید که شاهین به شما که صاحبش هستید زحمت و جراحتی وارد می‌آورد. در خواب نگریستن به چشم شاهین نیز خوب نیست.

معبرین غربی گویند:

  • اگر در خواب شاهینی را همراه با دیگر پرندگان در هوا آماده برای شکار دیدید بیانگر نگرانی شما در مورد آینده خود می‌باشد.
  • اگر شاهین با سرعت زیاد به سمت شکار حرکت کرد و آن را به چنگال خود گرفت نشان دهنده بدست آمدن شواهد و مدارکی از دیگران که فعالیت‌های خشن انجام می‌دهند.

 

تعبیر خواب پرواز شاهین

در سر زمین رویاها آمده:

شاهین در حال پرواز : دسیسه دیگران باعث شکست شما می شود .تعداد بسیاری شاهین در حال پرواز : دوستان به شما خیانت می کنند

 

تعبیر خواب شاهین - حمله شاهین در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب شاهین – حمله شاهین در خواب چه معنایی دارد؟

 

تعبیر خواب کشتن شاهین

معبرین غربی می گویند:

اگر در خواب شاهینی را کشتید این خواب علایم خوبی به همراه دارد. این رویا نشان می‌دهد که در زندگی روزانه می‌توانید از حقوق خود در برابر دشمنان محافظت کنید.

 

تعبیر خواب خوردن گوشت شاهین

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی گوشت شاهین می‌خوری، یـعـنـی شخص ستمگری باعث آسایش و راحتی تو می‌شود.

 

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب کرکس ،  دیدن لاشخور در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب گرفتن شاهین

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر در خواب ببینید که برای به دام افکندن شاهین تلاش می‌کنید این نشان تلاشی است که در جهت کسب جاه و مقام و مال انجام می‌دهید و چنانچه شاهین را به چنگ بیاورید پیروز می‌شوید و مقام و منزلت می‌یابید. اگر ببینید که شاهین رام شماست و بر دست و پنجه شما نشسته بی تلاش و زحمت پیروز و کامروا می‌شوید

 

تعبیر خواب شهباز

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

شهباز بازی است ممتاز. بازی است از نژاد بهتر و برتر و در خواب های ما تقریبا همان تعبیری را دارد که برای شاهین نوشته ایم.

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم: نماگرد

 

تعبیر خواب شاهین – حمله شاهین در خواب چه معنایی دارد؟
3 رای، میانگین: (4) (80%)

باز نشر مطالب فقط با ذکر منبع و لینک مطلب در سایت namagard.com مجاز است.