تعبیر خواب آتش دان – دیدن منقل آتش در خواب

تعبیر خواب - تعبیر خواب آتش دان

تعبیر خواب – تعبیر خواب آتش دان

آتشدان نوعی ظرفی است که شبیه منقل که جایگاهی است برای روشن کردن آتش، معبرین دیدن ظرف آتش دان و منقل آتش در خواب را نشانه زن خدمتکار می دانند همچنین جنس آتشدان و زمان دیدن خواب بر تعبیر آن اثر می گذارد، حتما در ادمه تعبیر های مختلف آتش دان را از دید معبرین بزرگ تعبیر خواب بخوانید تا دقیقا متوجه تعبیر خواب خود شوید.

 

تعبیر خواب آتش دان طبق گفته امام صادق

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن آتش دان به خواب بر دو وجه است:

اول: زن خادمه،

دوم: کنیزک.

 

تعبیر خواب آتش دان آهنی

اگر آن آتش دان آهنین بود، دلیل کند که آن زن از خویشان اهل آن خانه بود

 

تعبیر خواب آتش دان چوبی

اگر آتش دان چوبین است، دلیل کند که آن زن از خویشان اهل آن خانه نبود و از اهل نفاق بود.

 

تعبیر خواب - تعبیر خواب آتش دان

تعبیر خواب – تعبیر خواب آتش دان

 تعبیر دیدن آتش دان

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر آتش دان از گل است، دلیل کند که آن زن از اهل گردنکشان باشد، و از مشرکان نیز بود.

آتش دان به خواب، زنی بود که خدمت خانه کند،

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر در خواب ببینی در تنور یا آتش‌دان آتشی روشن کرده‌ای (بدون آنکه بخواهی غذائی درون آن بپزی) تعبیرش این است که با مردی از خانواده یا فامیل درگیری و دشمنی پیدا می‌کنی (دفع بلا و گرفتاری).

 

معنی آتش دان در فرهنگ فارسی معین

۱- منقل

۲-اجاق

۳- تنور

۴- ظرفی مخصوص در آتشکده که در آن آتش مقدس افروزند

 

تعابیر مرتبط با موضوع اصلی

تعبیر خواب آب انگور ، تعبیر خواب برداشتن ، تعبیر خواب آب خروشان

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صحفه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری وتنظیم : نماگرد

 

مطالب متنوع دیگر