تعبیر خواب

تعبیر خواب حنا – ۴۴ نشانه و تعبیر حنا زدن به مو در خواب

2.7/5 - (13 امتیاز)

معنا و مفهوم دیدن حنا در خواب چیست؟

تعبیر خواب حنا - حنا زدن به مو در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب حنا – حنا زدن به مو در خواب چه تعبیری دارد؟

دیدن حنا در خواب بسته به شرایط دیدن میتواند دو معنی کاملا متفاوت غم و اندوه یا شادی و رفاه و پولداری داشته باشد. پس باید دید شما خواب حنا را با چه شرایطی دیده اید. تعبیر خواب حنا زدن مو، حنا زدن یا دیدن نقش حنا و تعبیر خواب حنا زدن دست و پا با هم تفاوت دارند. شما می توانید کاملترین تعبیر خواب حنا را از دید معبرین بزرگ تعبیر خواب را در ادامه مطالعه کنید

 

تعبیر خواب حنا 

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

حنا بستن در خواب بر سه وجه است

1: آرایش خویشان وبستگان

2: پوشاندن اهل بیت

3: غم و اندوه

 

تعبیر خواب حنا زدن به دست و پا

ابراهیم کرمانی گوید:

4: اگر بیند حنا بر دست و پای خود می‌نهد، دلیل که خویشان و اهل بیت خود را بیاراید و مزین کند، لیکن در دین وی را کراهت بود و بعضی گویند حال خویشان و اهل بیت پوشیده کند.

5: اگر این خواب را کسی بیند که حنا بستن او را نشاید دلیل که او را غم و اندوه رسد، لکن زود فرج یابد.

ابن سیرین می گوید:

6: اگر بیند دست و پای خویش را حنا می‌بست، دلیل که مال از دست رفته باز آید.

7: اگر بیند هر دو دست و پای خویش را حنا بست، دلیل که فرزندان یا برادران خود را بیاراید، به آرایشی که خلاف دین و شریعت بود.

ابراهیم کرمانی می گوید:

8: اگر بیند کف دست خود حنا می‌کرد، دلیل که در طلب معیشت رنجور گردد.

9: اگر بیند که هر دو دست خود به حنا نگاه می‌کرد، دلیل که خداوند مکر و حیله بود در کسب و عمل خود.

10: اگر بیند دست و پای را چون زنان حنا کرد، دلیل که در ترس و بیم عظیم افتد.

11: اگر این خواب را زنی بیند او را خرمی و شادی بود، زیرا که این حنا کردن ایشان رسم بود.

12: اگر بیند که هر دو دست و پای او بنفش بود، دلیل که در کسب و کار حیله کند.

اسماعیل بن اشعث می گوید:

13: اگر مردی بین دست و پای خود حنا کرد، دلیل که کاری کند که مردمان بر وی افسوس کنند و بخندند.

14: اگر بیند سرانگشتان را حنا کرد، دلیل که تسبیح کند.

15: اگر بیند هر دو دست را به حنا کردن نقش می‌کرد، دلیل که با دوستان مکر و حیله بازد.

 

تعبیر خواب خواب حنا زدن به مو

معبران می گویند:

16: اگر کسی خواب ببیند که حنا میمالد ولی بعد از شستن آن هیچ رنگی و یا اثری روی موهایش نگذاشته است خواب شما میگوید یا برای خودتان کاری میکنید که نتیجه نمیگیرید یا خدمتی به دیگران میکنید که آنها قدر خدمت شما را نمیدانند و برای کارتان ارج و ارزش قائل نیستند

 

تعبیر خواب حنا - حنا زدن به مو در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب حنا – حنا زدن به مو در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب حنا گذاشتن مرده

تعبیر گران می گویند:

17: اگر کسی خواب ببیند که مرده ای در حال گذاشتن حنا است و فرقی نمیکند چه روی بدن خودش باشد و یا چه روی بدن شما حادثهای بد اتفاق میافتد و چنانچه آن مرده را بشناسید و اشنا باشد حادثهای برای شما که بیننده خواب هستید پیش میآید.

18: اگر در خواب ببینید که مرده ای از شما میخواهد که برایش حنا بگذارید کسی در طریق تأمین معاش شما دشمنی میکند و راه را بر شما میبندد.

 

تعبیر خواب حنا زدن به دست و پای مرده

مولف می گوید:

19: اگر ببینی فرد مورد نظر از دوستان و یا فامیل شماست خیر است و این رویا نوید بخش آمدن روزهای آیده ال و مورد علاقه ی شماست ایامی که در آن خاطرات بسیار خوش و خرمی خواهید داشت و اما اگر از بیگانگان بود خوب نیست و دلالت بر این دارد که بین خانواده ی شما مشاجره ای سخت صورت بگیرد که منجر به جدایی و یا قهر شود

 

تعبیر خواب رنگ گرفتن حنا

دانیال نبی می گوید:

20: اگر بیند حنایش رنگ گرفت، دلیل که حالش نیکو گردد.

محمدبن سیرین گوید:

21: اگر بیند حنایش نیکو رنگ گرفت، دلیل که حالتش پوشیده شد.

22: اگر خواب دیدید که دست هایتان را حنا کردید ولی رنگ نگرفت تعبیرش این است که سعی می کنید در کارتان سود کنید اما موفق نمیشوید. این خواب همچنین نشانه این است که احساسات شما کمرنگ و بسیار ناچیز است.

تعبیر خواب حنا گذاشتن بر مو و سر

حضرت دانیال می گوید:

23: اگر بیند سر و رویش را حنا می‌کرد و حنایش رنگ نمی‌گرفت، دلیل که ظاهر حال را به مردمان نماید.

کتاب سرزمین رویاها آمده:

24: موهاینان را حنایی می‌کنید: یک دوست را از دست می‌دهید.

تعبیر خواب رنگ کردن مو

تعبیر خواب دور ریختن حنا

تعبیر گری می گوید:

25: با توجه به این مطلب دیدن حنا به مقدار زیاد در خواب نوید مال و نعمت است، اگر دیدی که حنا را به دور میریزی و یا آن را اصراف میکنی این معنی همان کامجوئی دشوار را میرساند. به دنبال چیزی میروید که رسیدن به آن دشوار است و تازه وقتی رسیدید از آن همه کوشش و پیگیری نادم میگردید و احساس خستگی بی سود میکنید.

 

نعبیر خواب حنا گذاشتن به ریش

حضرت دانیال می گوید:

26: حنای ریش پوشش کارها است.

27: همچنین گفته شده است که حنا گذاشتن ریش مردان در خواب به معنای ایمان و اعتقاد آن فرد است که دو حالت دارد:

اگر ریش آن مرد رنگ گرفت، او یک مومن است

و اگر ریش اون رنگ نگرفتم معنای آن بی اعتقاد بودن آن مرد است.

 

تعبیر خواب حنا - حنا زدن به مو در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب حنا – حنا زدن به مو در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب حنا به رنگ های مختلف

رنگ حنا در تعبیر آن نیز تاثیر مستقیم دارد

سیاه

28: چنان چه ببینی از حنای سیاه استفاده میکنی این خوب نیست و نشان دهنده ی مصیبت و رنج و در بیشتر موراد نزدیک شدن اجل است

قرمز

29: رنگ قرمز آن بیانگر شور و شوق فعالیت زیاد پشتکار موفقیت و به گفته ی احمد طوسی به علامت برگشتن معشوق است

قهوه ای

30: چنان چه رنگ آن قهوه ای (روشن یا کمرنگ) بیانگر پایان یافتن آلام وناراحتی هاست و شروع یک دوران خوب را خبر میدهد

سفید

31: اگر رنگ آن سفید بود به علامت جشن های شادی ازدواج (عقد نامزدی و یا عروسی) است

 

تعبیر خواب حنا گذاشتن زن

32: در صورتی که ببینده خواب زن باشد، معمولا تعبیر خواب حنا خوب و به معنای ازدواج و پول است.
33: در صورتی که زنی در خواب ببیند که دستانش را حنا کرد تعبیر این خواب اسن است که زندگی خوبی در انتظارش است.
34: در صورتی که زنی خواب دید که به دستانش حنا زد اما دستانش رنگ نشد تعبیرش این است که همسرش عشقش را به او ابراز نمی کند و ممکن است در آینده کارشان به جدایی ختم شود ولی در مورد مردان این خواب به معنی این است که در کاری که انجام می دهد موفق نمیشود

تعبیر خواب حنا گذاشتن مرد

مولف می گوید:

35: اگر مردی خواب ببیند که همچون زنان گیسوان بسیار بلند و کشیده ای دارد و روی آن ها رنگ میمالد این را معبران بد دانستهاند و معتقدند که حیات بیننده خواب را خطری حتمی تهدید میکند.

36: جالب است بدانید که از جابر مراکشی نقل است که حنای مشکی در خواب گشادگی کارهاست.

37: اگر کسی (چه مرد چه زن) در خواب ببیند پایش را حنا بسته است، تعبیرش این است که به جایی میرود که دوست ندارد و یا ممکن است از چیزی در زندگی رنج ببرد.

38: اگر مردی در خواب ببیند که حنا را به دست راستش بسته است ممکن است با آن دست کار اشتباهی انجام دهد و اگر دو دستش را حنا بسته باشد یعنی رازی از او فاش خواهد شد یا از موضوعی یا رازی خبر دارد.

39: اگر در خواب دیدید شخصی میخواهد به زور بر دست شما حنا بگذارد، یعنی آن فرد میخواد به شما سود و پول برساند، هرچند ممکن است این سود از طریق دیگری به دست شما برسد.

40: با توجه به اینکه نقش یا تتوی حنا به معنی مکر است، اگر دیدید کسی بر روی دستان شما نقشی زشت و نازیبا از حنا را میکشید، یعنی آن فرد قصد فریب شما را دارد، پس در رابطه با او محتاط باشید تا نقشه اون به سرانجام نرسد.

41: تتوی حنا بر پشت دست نشانه فاش شدن راز و تتوی حنا بر کف دست به معنای شادی، آرامش، پول و ثروت است.

42: در مورد جشن حنابندان که یکی از بخش های عروسی های ایرانی ها است، تعبیرش شادی و خوشبختی و رسیدن به آرزو در خواب است و در پس آن بزودی خبر خوبی خواهد آمد.

43: برای دختران، دیدن حنابندانی که در آن دستشان حنا بسته می شود، بدین معناست که بزودی ازدواج می کنند. البته رنگ نگرفتن دست نیز معنای آن را برعکس می کند و به معنای آینده بد و شکست عشقی است.

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید:
44: دیدن تتوی حنا در خواب به معنای خوش شانسی است و بعد از این خواب، بیننده خواب به مرحله جدید و بهتری در زندگی خود وارد می شود.

 

برای مطالعه تعبیر خواب های زیر به لینک های داده شده مراجعه کنید

تعبیر خواب اصلاح کردن ، تعبیر خواب آرایش کردن ، تعبیر خواب آرایشگاه و آرایشگر 

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
  • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
  • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
  • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
  • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
  • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
  • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

یک دیدگاه

  1. سلام من( دخترم )خواب دیدم که بابام داره به مو هام حنا میزنه و مو هام از مو هایی که الان دارم.بلند تر بود وتا کمرم می رسید خیلی خوش رنگ و قرمز شده بود خىلى خوشحال شده بودم آخه خودم بهش گفتم که رو مو هام حنا بزاره بعد حنا گذاشتن حمام نکردم و فقط سرم رو شستم. خواستم ببىنم چه تعبىرى داره؟؟ ممنون مىشم اگه بگىد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا