خوش آمدید - امروز : شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
خانه » سرگرمی » تعبیر خواب » تعبیر خواب حنا – حنا زدن به مو در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب حنا – حنا زدن به مو در خواب چه تعبیری دارد؟

معنا و مفهوم دیدن حنا در خواب چیست؟

تعبیر خواب حنا - حنا زدن به مو در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب حنا – حنا زدن به مو در خواب چه تعبیری دارد؟

دیدن حنا در خواب در حالت کلی تعبیر خوبی ندارد و معبرین دیدنش را بیانگر غم و اندوه میدانند. اما باید دید شما خواب حنا را با چه شرایطی دیده اید. بی شک تعبیر خواب حنا زدن مو با تعبیر خواب حنا زدن دست و پا متفاوت است. شما می توانید کاملترین تعبیر خواب حنا را از دید معبرین بزرگ تعبیر خواب را در ادامه مطالعه کنید

 

تعبیر خواب حنا 

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

حنا بستن در خواب بر سه وجه است

اول: آرایش خویشان وبستگان

دوم: پوشاندن اهل بیت

سوم: غم و اندوه

 

تعبیر خواب حنا زدن به دست و پا

ابراهیم کرمانی گوید:

 • اگر بیند حنا بر دست و پای خود می‌نهد، دلیل که خویشان و اهل بیت خود را بیاراید و مزین کند، لیکن در دین وی را کراهت بود و بعضی گویند حال خویشان و اهل بیت پوشیده کند.
 • اگر این خواب را کسی بیند که حنا بستن او را نشاید دلیل که او را غم و اندوه رسد، لکن زود فرج یابد.

ابن سیرین می گوید:

 • اگر بیند دست و پای خویش را حنا می‌بست، دلیل که مال از دست رفته باز آید.
 • اگر بیند هر دو دست و پای خویش را حنا بست، دلیل که فرزندان یا برادران خود را بیاراید، به آرایشی که خلاف دین و شریعت بود.

ابراهیم کرمانی می گوید:

 • اگر بیند کف دست خود حنا می‌کرد، دلیل که در طلب معیشت رنجور گردد.
 • اگر بیند که هر دو دست خود به حنا نگاه می‌کرد، دلیل که خداوند مکر و حیله بود در کسب و عمل خود.
 • اگر بیند دست و پای را چون زنان حنا کرد، دلیل که در ترس و بیم عظیم افتد.
 • اگر این خواب را زنی بیند او را خرمی و شادی بود، زیرا که این حنا کردن ایشان رسم بود.
 • گر بیند که هر دو دست و پای او بنفش بود، دلیل که در کسب و کار حیله کند.

اسماعیل بن اشعث می گوید:

 • اگر مردی بین دست و پای خود حنا کرد، دلیل که کاری کند که مردمان بر وی افسوس کنند و بخندند.
 • اگر بیند سرانگشتان را حنا کرد، دلیل که تسبیح کند.
 • اگر بیند هر دو دست را به حنا کردن نقش می‌کرد، دلیل که با دوستان مکر و حیله بازد.

 

تعبیر خواب خواب حنا زدن به مو

معبران می گویند:

اگر کسی خواب ببیند که حنا میمالد ولی بعد از شستن آن هیچ رنگی و یا اثری روی موهایش نگذاشته است خواب شما میگوید یا برای خودتان کاری میکنید که نتیجه نمیگیرید یا خدمتی به دیگران میکنید که آنها قدر خدمت شما را نمیدانند و برای کارتان ارج و ارزش قائل نیستند

 

تعبیر خواب حنا - حنا زدن به مو در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب حنا – حنا زدن به مو در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب حنا گذاشتن مرده

تعبیر گران می گویند:

 • اگر کسی خواب ببیند که مرده ای در حال گذاشتن حنا است و فرقی نمیکند چه روی بدن خودش باشد و یا چه روی بدن شما حادثهای بد اتفاق میافتد و چنانچه آن مرده را بشناسید و اشنا باشد حادثهای برای شما که بیننده خواب هستید پیش میآید.
 • اگر در خواب ببینید که مرده ای از شما میخواهد که برایش حنا بگذارید کسی در طریق تأمین معاش شما دشمنی میکند و راه را بر شما میبندد.

 

تعبیر خواب حنا زدن به دست و پای مرده

مولف می گوید:

اگر ببینی فرد مورد نظر از دوستان و یا فامیل شماست خیر است و این رویا نوید بخش آمدن روزهای آیده ال و مورد علاقه ی شماست ایامی که در آن خاطرات بسیار خوش و خرمی خواهید داشت و اما اگر از بیگانگان بود خوب نیست و دلالت بر این دارد که بین خانواده ی شما مشاجره ای سخت صورت بگیرد که منجر به جدایی و یا قهر شود

 

تعبیر خواب رنگ گرفتن حنا

دانیال نبی می گوید:

اگر بیند حنایش رنگ گرفت، دلیل که حالش نیکو گردد.

محمدبن سیرین گوید:

اگر بیند حنایش نیکو رنگ گرفت، دلیل که حالتش پوشیده شد.

 

تعبیر خواب حنا گذاشتن بر مو و سر

حضرت دانیال می گوید:

اگر بیند سر و رویش را حنا می‌کرد و حنایش رنگ نمی‌گرفت، دلیل که ظاهر حال را به مردمان نماید.

کتاب سرزمین رویاها آمده:

موهاینان را حنایی می‌کنید: یک دوست را از دست می‌دهید.

 

تعبیر خواب دور ریختن حنا

تعبیر گری می گوید:

اگر دیدی که حنا را به دور میریزی و یا آن را اصراف میکنی این معنی همان کامجوئی دشوار را میرساند. به دنبال چیزی میروید که رسیدن به آن دشوار است و تازه وقتی رسیدید از آن همه کوشش و پیگیری نادم میگردید و احساس خستگی بیسود میکنید.با توجه به این مطلب دیدن حنا به مقدار زیاد در خواب نوید مال و نعمت است.

 

نعبیر خواب حنا گذاشتن به ریش

حضرت دانیال می گوید:

حنای ریش پوشش کارها است.

 

تعبیر خواب حنا - حنا زدن به مو در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب حنا – حنا زدن به مو در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب حنا به رنگ های مختلف

رنگ حنا در تعبیر آن نیز تاثیر مستقیم دارد

سیاه

چنان چه ببینی از حنای سیاه استفاده میکنی این خوب نیست و نشان دهنده ی مصیبت و رنج و در بیشتر موراد نزدیک شدن اجل است

قرمز

رنگ قرمز آن بیانگر شور و شوق فعالیت زیاد پشتکار موفقیت و به گفته ی احمد طوسی به علامت برگشتن معشوق است

قهوه ای

چنان چه رنگ آن قهوه ای (روشن یا کمرنگ) بیانگر پایان یافتن آلام وناراحتی هاست و شروع یک دوران خوب را خبر میدهد

سفید

اگر رنگ آن سفید بود به علامت جشن های شادی ازدواج (عقد نامزدی و یا عروسی) است

 

تعبیر خواب حنا گذاشتن مرد

مولف می گوید:

اگر مردی خواب ببیند که همچون زنان گیسوان بسیار بلند و کشیده ای دارد و روی آن ها رنگ میمالد این را معبران بد دانستهاند و معتقدند که حیات بیننده خواب را خطری حتمی تهدید میکند. جالب است بدانید که از جابر مراکشی نقل است که حنای مشکی در خواب گشادگی کارهاست.

 

برای مطالعه تعبیر خواب های زیر به لینک های داده شده مراجعه کنید

تعبیر خواب اصلاح کردن ، تعبیر خواب آرایش کردن ، تعبیر خواب آرایشگاه و آرایشگر

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

تعبیر خواب حنا – حنا زدن به مو در خواب چه تعبیری دارد؟
3 رای، میانگین: (3.3) (66.67%)

باز نشر مطالب فقط با ذکر منبع و لینک مطلب در سایت namagard.com مجاز است.