تعبیر خواب پدر مقدس چیست؟

تعبیر خواب پدر مقدس + تعبیر خواب پدر روحانی

تعبیر خواب پدر مقدس + تعبیر خواب پدر روحانی

در این پست از سایت نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب پدر مقدس آشنا کنیم با توجه به گفته معبرین دیدن پدر مقدس در خواب نشانه آن است که توطئه هایی برای نابودی شما در حال چیده شدن است. برای مطالعه ادامه مطالب با ما همراه باشید.

 

تعبیر خواب پدر مقدس

آنلی بیتون می گوید:

۱ـ اگر در خواب ببینید پدر مقدس شده اید ، نشانه آن است که توطئه هایی برای نابودی شما در حال چیده شدن است .

۲- اگر پدر مقدس را در حال عبادت ببینید ، نشانه آن است که با فریب و چاپلوسی ، قربان دامی خواهید شد و از این حیله ها پس از اسارت متحیر خواهید ماند .

 

تعبیر خواب صحبت کردن با پدر مقدس

آنلی بیتون می گوید:

اگر زنی جوان در خواب ببیند که با پدر مقدس مشغول حرف زدن است ، نشانه آن است که در مقابل چرب زبانیهای حیله گرانه تسلیم خواهد شد و با این کار به شهرت خود لطمه خواهد زد.

 

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب کلیسا + تعبیر دیدن معبد در خواب

 

تعبیر خواب ازدواج با پدر مقدس

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب ببیند که با پدر مقدس ازدواج می کنید ، با وجود فقر و بد بختی و وسوسه های درونی آبروی خود را حفظ خواهد کرد.

 

تعبیر خواب پدر مقدس + تعبیر خواب پدر روحانی

تعبیر خواب پدر مقدس + تعبیر خواب پدر روحانی

 

تعبیر خواب پدر روحانی

هانس کورت می گوید:

مشاهده‏ى پدر روحانى در خواب، بیانگر تغییر و تحولات نامطلوب در زندگى است. شنیدن صداى موعظه‏ى پدر روحانى در خواب، نشان‏دهنده‏ى آن است که فردى قصد فریب شما را دارد.

آنلی بیتون می گوید:

۱ـ اگر در خواب پدر روحانی را ببینید ، نشانه آن است که به سفرهایی نامساعد خواهید رفت و در زندگی شما دگرگونیهای ناراحت کننده ای روی خواهد داد .

۲ـ اگر در خواب صدای موعظه پدر روحانی را بشنوید ، نشانه آن است که فرد مکاری شما را از راه راست منحرف می کند .

۳ـ اگر خواب ببینید خودتان کشیش هستید ، نشانه آن است که حقوق دیگران را به نفع خودتان پامال می کنید .

 

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب نماز ، نماز خواندن در خواب چه مفهومی دارد؟

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

تعبیر خواب پدر مقدس + تعبیر خواب پدر روحانی
لطفا نظر خود در مورد این مطلب را با ستاره ها از یک تا ۵ مشخص کنید!!

مطالب متنوع دیگر