تعبیر خواب بوق – معنی و تعبیر بوق زدن در خواب چیست؟

تعبیر خواب بوق - بوق زدن در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب بوق – بوق زدن در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب بوق زدن چیست؟ دیدن یا شنیدن صدای بوق در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید به صداهای درونی تان و شهودتان توجه کنید .اگر کسی در خواب ببیند که بوق می زند، دوست دارد توجه دیگران را به خود جلب کند و از او تعریف کنند. با ما همراه باشید.

 

تعبیر خواب بوق زدن

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

بوق زدن در خواب بر چهار وجه است.

اول: خبر دروغ.

دوم: سخن مکروهو ناپسند.

سوم: ظاهر شدن راز.

چهارم: مصیبت وگناهاست.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

 • اگر کسی به خواب دید بوق می زند و بوق زدن را نمی دانست. دلیل که مردم از از سر خود آگاه کند.
 • اگر بیند بوق می زند، دلیل که در میان مهتران دروغ گوید و آن دروغ را به سوگند راست کند و به عاقبت ظاهر گردد که آن دروغ بود.

جابر مغربی می گوید:

بوق زدن به تاویل، مردان را مصیبت است و زنان را رسوائی و ظاهر شدن راز ایشان.

آنلی بیتون می گوید:

 • اگر خواب ببینید بچه ها با بوق بازی می کنند ، علامت آن است که در محیط خانواده شما همواره تفاهم حکمفرماست .
 • اگر زنی خواب ببیند در بوقی می دمد ، علامت آن است که نگران آن است که تاریخ ازدواج او در چه زمان خواهد بود .

 

تعبیر خواب بوق زدن از نظر منوچهر مطیعی تهرانی:

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • بوق زدن در خواب کاری است آمیخته با تزویر و ریا و از جهتی توسل به دروغ گوئی و خیانت. ممکن است در اتومبیل باشیم و بوق بزنیم یا بوقی در دست داشته باشیم و در آن بدمیم.
 • در مورد اول : خواب ما گویای اینست که کاری نیرنگ آمیز می کنیم. هدفمان ایجاد محبوبیت بیشتر است اما به شکست می انجامد و اثری نامطلوب باقی می گذارد.
 • در مورد دوم: یعنی دمیدن در بوق دستی خواب ما می گوید دروغی می گوئیم که فاش می شود و شرمندگی و ندامت می آورد.
 • برای زنان بوق زدن به هیچ وجه خوب نیست و گویای رسوایی است.
 • چنانچه زنی در خواب ببیند که بوق می زند، چه در اتومبیل باشد و چه در بوق بدمد، خواب او می گوید کاری زشت انجام می دهد که به رسوایی و بدنامی می کشد و چنین زنی باید به شدت مراقب اعمال و رفتار خویش باشد.
 • اگر دیدیم که کسی بوق می زند و از مقابل ما به سرعت عبور می کند، شخصی دروغ می گوید و خیانت می ورزد اما زیانش به ما نمی رسد ولی اگر بوق زد و نزدیک شد به ما دروغ می گوید و هدف خیانت او ما هستیم.

 

تعبیر خواب بوق - بوق زدن در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب بوق – بوق زدن در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب بوق شکسته

آنلی بیتون می گوید:

دیدن بوق شکسته در خواب ، نشانه وقوع مرگ یا تصادف است .

 

تعبیر خواب بوق شاخی

در سر زمین رویاها آمده:

 • در یک بوق میدمید : فعالیتهای اجتماعی بسیار خوشایندی خواهید داشت .
 • دیگران در بوق میدمند : به شما خیانت می شود .
 • در یک بوق شکار میدمید : پر گوئی های دیگران باعث ناراحتی شما می شود .
 • بچه ها بوق می زنند : شادی
 • سربازان بوق می زنند : خطر در روابط اجتماعی

 

تعبیر خواب شنیدن صدای بوق

آنلی بیتون می گوید:

شنیدن صدای بوق در خواب ، علامت آن است که اخباری به گوش شما می رسد که باعث شادمانی شما می گردد .

در سر زمین رویاها آمده:

صدای بوق می شنوید : خبرهای خوش و غیره منتظره

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر در عالم خواب صدای بوق شنیدیم و ندانستیم از کجاست یاوه و دروغ می شنویم.

 

مطالب مرتبط

 تعبیر خواب اتومبیل ، تعبیر خواب پرواز کردن ، تعبیر خواب ماشین آتش نشانی

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.

کلیه حقوق برای وب سایت نماگرد محفوظ می باشد و کپی فقط با ذکر لینک پست مجاز است.