تعبیر خواب

تعبیر خواب اسب – اسب سواری در خواب چه تعبیری دارد؟

4.7/5 - (7 امتیاز)

تعبیر خواب اسب – دیدن اسب در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب اسب - اسب سواری در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب اسب – اسب سواری در خواب چه تعبیری دارد؟

در پست از بخش تعبیر خواب نماگرد قصد داریم مطالب کامل و جامعی را که درباره تعبیر خواب اسب و اسب سواری جمع آوری کردیم در اختیار شما همراهان همیشگی سایت قرار دهیم. دیدن اسب نمادی از شهرت ، شجاعت ، قدرت ،  شور یا احساس است. اما بطور کلی دیدن اسب در خواب نشان دهنده انرژی، شرافت و بزرگی ، خیر و برکت می باشد. در ادامه همراه ما باشید.

 

تعبیر خواب اسب

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن اسب در خواب بر پنج وجه بود.

اول: عزواحترام،

دوم: مقام ومرتبت،

سوم: فرمانروایی،

چهارم: بزرگی وعظمت ،

پنجم: خیرو برکت.

اگر بیند یوزه بر اسب او نشسته است، دلیل که جهودی با زن وی فساد نماید. اگر بیند سگی بر اسب نشسته بود، دلیل که مغی با زن او فساد نماید.

در سر زمین رویاها آمده:

خواب یک اسب : یک ازدواج پر پول

شما از روی اسب به زمین می افتید : در کارهایتان بسیار محتاط باشید.

شخصی با اسب به ملاقاتتان می آید: خبرهای خوش

یک اسب رم می کند : مصیبت و بدشانسی

یک مادیان : علامت یک زن زیبا چهره در زندگی بیننده خواب

یک اسب که به درشتکه بسته شده است :

امیدوار باشید که با انجام کارهایی که در مد نظر دارید میتوانید موفقیت بدست آورید .

اسب وحشی : بخوبی خواهید توانست از خود در کارها و معاملات مهارت نشان دهید .

اسبهای آتش: خوشبختی بزرگ

اسبهای تزئین شده : آرزوهایتان برآورده خواهد شد.

اسبهای خاکستری : در تمام طور عمرتان کمبود مالی نخواهید داشت اسبهایی به رنگهای دیگر : کارهای شما بطور فوق العاده ای پیش می روند .

اسب مسابقه : با دوستانتان مشاجره و نزاع خواهید داشت .

یک اسب نازا : خوشبختی

یک اسب سواره نظام

یک اسب با دم کوتاه : دوستانتان در موقع بی پولی شما را ترک میکنند

یک اسب با دم بلند :دوستانتان کمک می کنند تا به هدفتان برسید .

شما یک اسب را در مسابقه به نمایش میگذارید : شانس خیلی بزرگ

یک اسب گم می کنید : دوستانتان را از دست میدهید .

اسبی را برای رام کردن میزنید : احترام و امتیاز

یک اسب در آب جویبار : فقر و فلاکت

خواب دیدن در مورد اسبی که سخن می گوید : به دانش بالاتر اشاره دارد اهمیت چیزی که اسب می گوید را در نظر بگیرید.

لوک اویتنهاو می گوید :

اسبی که بر دو پای خود به هوا بر میخیزد : افتخار بزرگ

اسب سواری : آرزوهای بر آورده شده

افتادن از اسب : ناراحتی زیاد

اسب سرکش : مرگ

دارای یک اسب بودن : کامیابی

بالا رفتن بروی یک اسب : عزاداری

دانیال نبی علیه السلام می فرماید:

اسب تازی را به خواب دیدن، دلیل بزرگی و عز و جاه بود.

اگر دید بر اسب تازی نشسته بود و آن اسب مطیع و به فرمان او بود، دلیل که عز و بزرگی دولت یابد، بر قدر نیکوئی و قیمت اسب.

اگر دید که اسب را فرا گرفته یا کسی بدو داد و بر وی نشست، دلیل که شرف و بزرگی یابد، لیکن کمتر از آن که در اسب تازی گفتیم و اگر دید از آن اسب چیزی کم بود، یازین یا نمد زین یا لگام، دلیل که بر قدر آن نقصان در بزرگی او بود.

اگر دید با اسب جنگ و نبرد همی کرد و اسب غالب بود و فرمانبر وی نبود، دلیل که مصیبت و گناه نماید.

تعبیر خواب اسب - اسب سواری در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب اسب – اسب سواری در خواب چه تعبیری دارد؟

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر بیند بر اسبی نشسته بود و آن اسب بر بام خانه یا بر دیوار ایستاده بود، دلیل آن چه گفتیم از گناه بیشتر و صعب تر نماید.

اگر بیند بر اسبی نشسته بود و آن اسب بر هوا می پرید، یا بیند کهم آن اسب را پرها بود و چون مرغ همی پرید، دلیل که وی را شرف و بزرگی بود در دین و دنیا باشد که خداوندش سفر نماید.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر دید اسب او را مراغمه همی کرد، دلیل که مال و دولت یابد. اگر بیند اسب با وی سخن گفت، دلیل بود که کاری نماید که مردمان از او به شگفت آیند.

اگر دید اسب بیگانه در سرای وی درآمد، یا درکوچه وی، دلیل که مدری شرف و نام دار در سرا یا در کوچه وی درآید، به قدر و قیمت اسب و در آنجا مقام سازد.

اگر دید اسبی از کوچه او بیرون رفت، دلیل کند که مردی شریف از کوچه او غائب شود، یا بمیرد.

اسماعیل بن اشعث گوید:

اگر بیند که بر اسب رهوار نشسته است، دلیل که زن توانگر با صلاح به زنی بخواهد و اگر اهل آن نباشد، وی را به چنین زنی مصاحبت افتد و از او منفعت و نیکوئی یابد.

اگر دید اسب بسر درآمد و زود برخاست، دلیل که در بعضی از شغل وی خلل افتد و دیگر بار به صلاح باز آید.

اگر دید اسب وی را بدزدید، بیم بود که عیالش هلاک شود.

اگر بیند اسب وی گم شد، دلیل که زن را طلاق دهد.

اگر دید اسب خویش را بفروخت، دلیل که عز و جاه او کم شود، یا عیال از وی جدا شود.

اگر دید بر اسب بازگونه نشسته بود، دلیل که از وی به قصد کاری منکر پدی آید، که در آن وی رامضرت و ملامت بود.

جاحظ بن اسحاق می گوید:

اسب در خواب، هوای نفس بیننده خواب بود و اگر اسب خویش را سرکش بیند، دلیل که هوای نفس او سرکش باشد و اگر دید اسب خویش مطیع و فرمانبر بود، دلیل که هوای نفس او صعب تر بود به بدی، و بدانکه هر اندامی از اندامهای اسب، نشان بود از پادشاه.

اگر خون پادشاه را بر اسب بیند عز و رفعت او بود و مردم عامه اسب به خواب دیدن، عز و بخت بود.

اگر بیند اسبی مجهول از محلی بیرون آمد، دلیل که یکی از بزرگان محله از دنیا برود.

خالد اصفهانی می گوید:

اسب پالانی به خواب، بخت مرد است و هر چند پالانی فرمانبردار باشد، بخت او مطیع تر و فرمانبردارتر بود.

اگر بیند که اسبی پالانی در شهری یا در دهی یا در سرائی شد، دلیل که مردی غریب عجمی در آنجا پدید اید. ا

گر بیند بر اسبی درازدم نشسته بود. دلیل که وی را تبع زیاده شود، به قدر درازای دم اسب.

اگر به خلاف این بیند، دلیل که حال بر وی بد شود و عیش بر وی تنگ گردد.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

اگر کسی در خواب ببیند که اسبی دارد، بر روزی بسیار و پیروزی او بر دشمنان، دلالت دارد و اگر ببیند که سوار بر اسب است، به مقامی بزرگ دست مییابد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

دیدن اسب در مجموع بسیار نیکو است. معبران اسلامی نوشته اند که دیدن اسب عربی در خواب نشانی است از عزت و جاه و مقام .

 ابن سیرین می گوید:

اگر دیدید اسبی دارید که دم پر پشت و انبوه دارد نشان آن است که عده ای زیاد از شما اطاعت و پیروی می کنند.

چنان چه دیدید اسبی در اختیار دارید که فاقد زین یراق و نمد و دهنه است گواه نقصان در پیروزی شما است. در میان رنگ های اسب که می شناسیم، اسب زرد و سمند چندان نیکو نیست چه این که بر بیماری دلالت دارد.

اسب با رنگ غیر معقول نیز توفیق کاذب است. اسب سفید شرف و عظمت است.

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن اسب کار بالا گیرد

هر که خود را بر اسب زین دار بیند زن توانگر بخواهد که به مراد وی برسد اسب برهنه هم خوب است

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید دهنه اسبی را می گیرید و اسب را رام می کنید یا زین که در هر کاری موفق خواهید بود . اما اگر در خواب موفق نشوید دهانه اسب وحشی را بگیرید یا زینی بر پشت او بنهید و اسب بگریزد ، علامت آن است که بخت و اقبال به شما پشت می کند

اگر خواب ببینید اسبی رامی کشید ، نشانه آن است که با خودخواهی دوستان را از خود دور می کنید .

اگر خواب ببینید اسبی را قشو می کنید ، نشانه آن است که از کار اصلی خود برای کسب لذتهای زودگذر فارغ می شوید .

اگر در خواب به اسبی تازه وارد نگاه کنید ، علامت آن است که ناراحتی به شکل غریبی محو می شود و آسایش و رفاه شما را در بر می گیرد.

اگر دختری خواب ببیند دوستی پشت سر او سواری می کند ، علامت آن است که مورد توجه مردی بلندمرتبه قرار خواهد گرفت. اما اگر در خواب بترسید ، نشانه آن است که شاید حسادت دیگران را نسبت به خود برانگیزید.

اگر دختری خواب ببیند به هنگام پیاده شدن از اسب ، اسب تبدیل به خوکی می گردد ، علامت آن است که خواستگاری مردی ثروتمند را نادیده می گیرید و ترجیح می دهد که فعلاً مجرد باشد.

لیلا برایت می گوید:

دیدن اسب در اصطبل، نشانه‏ى سعادت و خوشبختى است.

اگر در خواب خود را مشغول رم کردن اسب ببینید، نشانه‏ى آن است که از لحاظ مادى و معنوى در خطر هستید.

تعبیر خواب اسب - اسب سواری در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب اسب - اسب سواری در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب اسب – اسب سواری در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر دیدن اسب مسابقه

آنلی بیتون می گوید:

دیدن اسبهای مسابقه در خواب نشانه آن است که در زندگی بیشتر به خوش گذرانی می پردازید .

اگر خواب ببینید با اسبی در مسابقه ای شرکت کرده اید ، علامت آن است که سعادتمند می شوید و از زندگی خود لذت می برید .

 

تعبیر خواب پرواز اسب

ابن سیرین می‌گوید:

اگر در خواب ببینی سوار اسب شده‌ای و پرواز می‌کنی، یا اسب مثل پرنده‌ها بالدار می‌باشد و پرواز می‌کند، تعبیرش این است که در دین و دنیا به عزت و شرافت و بزرگی می‌رسی یا شاید صاحب اسب به مسافرت برود.

اسماعیل بن اشعث می‌گوید:

اگر ببینی با اسب پرواز کردی و بعد فرود آمدی، یـعـنـی به دست پادشاه هلاک و نابود می‌شوی

 

تعبیر خواب اسب مرده

آنلی بیتون می گوید:

دیدن اسب زخمی در حال مرگ درخواب، نشانه آن است که دوستان به دردسر خواهند افتاد.

دیدن اسب مرده در خواب، علامت هجوم نومیدی‌هاست.

لوک اویتنهاو می‌گوید:

اسب مرده: کار زیاد

اسب لاغر و مردنی: مانع

آنلی بیتون گوید:

دیدن اسب مرده در خواب، علامت هجوم نومیدی‌هاست.

لوک اویتنهاو می‌گوید:

اسب مرده در خواب نشانه کار زیاد است.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

اسب مرده: برای شما پول خوبی فراهم می‌شود.

 

تعبیر خواب اسب - اسب سواری در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب اسب – اسب سواری در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب پیاده شدن از اسب

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر در خواب ببینی از اسب پایین آمده‌ای، تعبیرش این است که شرافت و بزرگی خود را از دست می‌دهی.

اگر ببینی از اسبِ برهنه پیاده شده‌ای، یـعـنـی گناه و معصیت را کنار می‌گذاری .

 

تعبیر خواب اسب سواری

سوار بودن بر اسب نیکو است اما فرود آمدن از اسب خوب نیست مگر این که اسب زرد باشد در این صورت به شما نوید می دهد که از بیماری شفا می یابید. درصورتی که بیمار باشید.نوشته اند اسب سبز دین داری است و چنان چه کسی بر مادیان سبز رنگی نشسته در آینده با زنی متقی و پرهیزگار و دین دار رو به رو می شود . معبران مادیان را به زن تعبیر کرده اند و کره اسب را فرزند. اجتماع اسبان نشان نزول باران است. از حاجظ نقل شده که اسب در خواب هوای نفس بیننده خواب است. چه مراد و خواست هم نوعی هوای نفس است. هر چه اسب سرکشتر باشد هوای نفس بیشتر و هر چه اسب رام تر باشد تسلط بر نفس آسان تر است و یحتمل کام جویی ممکن تر. باز می گوید اگر دیدید اسبی ناشناخته از خانه بیرون آمد از آن خانه کسی می میرد.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی روی محملی که بر پشت اسب یا شتر است نشسته‌ای و حرکت می‌کنی، یـعـنـی بزرگی و سود و منفعت به دست می‌آوری، ولی اگر ببینی که آن محمل افتاده است تعبیرش بر خلاف حالت قبلی می‌باشد.

اگر ببینی سوار اسبِ برهنه و بدون زین شده‌ای، یـعـنـی گناه و معصیت و مصیبت تو بیشتر می‌شود، ‌‌‌‌‌ ولی اگر آن اسب برای کس دیگری است آن تعبیری که گفته شد به صاحب اسب می‌رسد. اگر ببینی سوار اسبِ برهنه و بدون زین ولی رام و فرمانبردار شده‌ای، یـعـنـی شرافت و بزرگی بدست می‌آوری.

در سر زمین رویاها آمده:

دوستانتان سوار بر اسبند : دوستانتان به شما حسادت و خیانت خواهند کرد .

شما سوار یک اسب خطرناک میشوید : شما به سختی کار خواهید کرد و پول فراوانی بدست میاورید .

شما سوار یک اسب آرام هستید : شانس در عشق و پول

یک زن سوار بر اسب : دوباره با دوستانتان آشتی خواهید کرد.

سوار اسبی می شوید که متعلق به شمانیست : منفعت بزرگ

یک زن سوار بر اسب : دوباره با دوستانتان آشتی خواهید کرد.

یک مرد سوار بر اسب : پول فراوان

آنلی بیتون می گوید:

 • اگر در خواب اسب سفیدی را تماشا کنید یا سوار آن شوید ، علامت آن است که با زنان و مردان خوش بر خورد معاشرت خواهید داشت . اما اگر اسب سفید کثیف و لاغر باشد ، نشانه آن است که دوست یا زنی حسود از اعتماد شما سوء استفاده می کند . اما اگر اسب سیاه باشد ، نشانه آن است که بخت یار شما خواهد بود اما با این همه ، متوسل به فریت و نیرنگ می شوید و دست به کاری خطا می زنید .
 • اگر دختری خواب ببیند سوار بر اسب سفید از تپه ها بالا و پایین می رود و فردی با اسب سیاه او را تعقیب می کند ، نشانه آن است که مدتی میان اندوه و شادی در نوسان خواهد بود . و در این مدت دشمنی مدام می کوشد ، او را مغلوب سازد .
 • اگر خواب ببینید سوار بر اسبی از تپه ای پایین می آیید ، علامت آن است که اتفافاتی شما را نومید می سازد.
 • اگر خواب ببینید سوار بر اسب از تپه ای بالا می روید و ناگهان اسب سرازیر می شود و شما بر نوک تپه تتها می مانید ، نشانه آن است که بر علیه کینه و نیرنگ دشمنان مبارزه می کنید و سر انجام پیروز می شوید . اما اگر با اسب به نوک تپه برسید ، علامت آن است که اتفاقی به مقامی والا دست می یابید .
 • اگر زنی خواب ببیند ، بر اسبی بی زین سوار شده است ، نشانه آن است که دیگران به او کمک خواهند کرد تا زندگی ای فارغ و آسوده داشته باشد .
 • اگر دختری خواب ببیند سوار بر اسب سیاهی است ، نشانه آن است که آرزوهای او در مواقع غیر قابل پیش بینی بر آورده می شود .
 • اگر زنی خواب ببیند بر اسبی سفید سوار شده است ، نشانه آن است که شوهرش نسبت به او بی وفا خواهد بود .
 • اگر خواب ببینید سوار بر اسب از رودخانه ای می گذرید ، علامت آن است که به زودی در زندگی اقبال به شما روی می آورد . اما اگر آب رودخانه متلاطم و ناآرام باشد ، نشانه آن است که خوشیها به نومیدی مبدل می گردند .
 • اگر خواب ببینید بر پشت اسبی سوار شده اید و از رودخانه ای از آب زلال و زیبا می گذرید ، نشانه آن است که آرزوهای شما به سرعت برآورده می شود . اگر مردی تاجر ، چنین خوابی ببیند ، علامت آن است که به ثروتی فراوان دست خواهد یافت .
 • اگر خواب ببینید سوار بر اسبی هستید که یورتمه می رود ، نشانه آن است که آرزوهای شما به سختی برآورده می شود .اگر خواب ببینید از روی اسبی که یورتمه می رود به زمین می افتید ، علامت آن است که در کار خود رقیب مقتدری خواهید داشت که اجازه نمی دهد به پیروزی کامل دست یابید .
 • اگر خواب ببینید بر اسبی بی زین سوار شده اید ، علامت آن است که با تلاش بسیارتحمل سختیهای زندگی به ثروت و آسایش دست می یابید .
 • اگر خواب ببینید با اسبی از نژاد اصیل و رنگ کهر سواری می کنید ، نشانه آن است که به ثروتی دست می یابید . اگر زنی چنین خوابی ببیند ، نشانه آن است که او خود را تسلیم پیشرفتهای زود گذر و مادیات می کند .

 

تعبیر خواب اسب - اسب سواری در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب اسب – اسب سواری در خواب چه تعبیری دارد؟

آنلی بیتون می گوید:

دیدن اسب سواری در خواب براى زن‏ها و دخترها، نشانه‏ى یک عشق مخفیانه است و براى مردها، شنیدن اخبار مهم است

لیلا برایت می گوید:

اگر در خواب سوار بر اسبى آرام باشید، نشانگر آن است که راه پیشرفت و ترقى را آرام آرام طى مى‏کنید.

اگر دیدید که سوار بر اسبى سرکش شده‏اید، بدین معنا است که به هدف خود نمى‏رسید.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر کسی ببیند که بر اسب نشسته و اسب رام او می باشد و به سهولت فرمان می برد نشان آن است که بیننده خواب به جاه و مقام می رسد و به سهولت کامروا می گردد ولی اگر اسب نا آرام و خروشنده بود به زحمت و تلاش بسیار پیروزی حاصل می شود. در مجموع اسب کام است و مراد و مقصود.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

اگر در خواب ببینی پشت اسب تازی نشسته‌ای و آن اسب هم رام و فرمانبردار تو می‌باشد، تعبیرش این است که به اندازه خوبی و قیمت اسب عزت و بزرگی و کامیابی و بهره‌مندی بدست می‌آوری .

اگر ببینی اسبی را بدست آوردی یا کسی به تو داده است و سوارش شده‌ای، یـعـنـی شرافت و بزرگی بدست می‌آوری.

اسماعیل بن اشعث می‌گوید:

اگر ببینی سوار اسب تندرو و خوش‌سواری شده‌ای، یـعـنـی با زنی ثروتمند و درستکار ازدواج می‌کنی، و اگر اهل ازدواج و زن گرفتن نیستی، یـعـنـی با چنین زنی ارتباط و مصاحبت برقرار می‌کنی و از او نیکی و منفعت می‌بینی.

اگر ببینی برعکس سوار اسب شده‌ای، یـعـنـی عمداً کاری زشت و ناپسند انجام می‌دهی که در اثر آن دچار ضرر و زیان و سرزنش خواهی شد.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی اسب مادیان به دست آورده‌ای یا کسی به تو داده است و بروی آن سوار شدی، یـعـنـی با زنی ازدواج می‌کنی و ازدواج شما مبارک و خجسته می‌شود

‌‌‌‌‌اگر ببینی مادیان کره‌ای دارد، یـعـنـی آن زن فرزند دارد، طوری که اگر کره نر باشد، فرزندش پسر ولی اگر ماده باشد فرزندش دختر است.

اگر ببینی سوار اسب شده‌ای و شلاق می‌زنی، یـعـنـی به جای کسی کار می‌کنی و به خاطر آن کار بر او منت می‌گذاری.ا

اگر دید در پس کسی به اسب نشسته بود، دلیل کند که آن مرد که در پس وی نشسته بود، تابع او شود، اگر بیند اسبان بسیار پیرامون سرا یا کوچه او بودند، دلیل که در آن موضع باران بارد، یاسیلاب روان شود.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر بیند بر اسب نشسته بود و سلاح تمام پوشیده بود، دلیل که شرفو بزرگی یابد، چنانکه شخص از آن مانع نباشد و دشمن بر او ظفر نیابد. اگر بیند اسب را همی تاخت تا جنگ نماید، دلیل که از وی گناهی در وجود آید با ترس و وهمی بدو رسد، بر قدر تاختن اسب.

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

اگر ببینی توله سگ شکاری (یوزه) روی اسب تو سوار شده است، یـعـنـی شخصی یهودی با زن تو فساد خواهد کرد.

اگر ببینی سگی روی اسب تو سوار شده است، یـعـنـی شخصی که روحانی زرتشتیان می‌باشد با زن تو فساد خواهد کرد.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

1- اگر ببینی سوار اسب شده‌ای و تو را به مسجد برده است، هیچ خیری در تعبیر آن وجود ندارد، مگر اینکه ببینی اسب تو را از آنجا بیرون آورده.

2- اگر ببینی سوار اسب می‌باشی و اسب تو را به همراه خودش به خاک غلتانیده، یـعـنـی مال و اموال و ثروت کسب می‌کنی.

3- اگر ببینی سوار اسب شده‌ای و آن اسب هم برروی پشت بام خانه یا روی دیوار ایستاده است، یـعـنـی گناهان بزرگ و زیادی انجام خواهی داد.

4- اگر ببینی کاملاً مسلح هستی و سوار اسب شده‌ای، یـعـنـی شرافت و بزرگی بدست می‌آوری، طوری که که کسی نمی‌تواند مانع تو بشود و دشمن نمی‌تواند تو را شکست دهد.

5- اگر ببینی با اسب میتازی تا جنگ کنی، یـعـنـی به اندازه‌ای که تاخته‌ای، گناه می‌کنی یا دچار ترس و وهم و خیالی می‌شوی.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

سوار شدن بر چهارپایان در خواب، بر سلطه و عزّت دلالت دارد. اگر کسی در خواب ببیند که سوار بر اسبی شده است، اما سواری نمی داند، به دنبال هوا و هوس رفته است.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

1- اگر بیند درخواب اسب سواری می کرد، دلیل که از پادشاه مال و نعمت یابد.

2- اگر بیند با اسب سواران همی گشت، و آن سواران فرمانبر و مطیع وی بودند، دلیل که بر گروهی فرمانروائی یابد.

3- اگر بیند اسب سواران در محلی سواری می کردند، دلیل که در آن مقام بارانی سخت آید.

4- اگر بیند اسب سوارانِ مجهول از متاع دنیا چیزی بدو دادند، دلیل که وی را از کسی غریب منفعت رسد.

5- اگر آن اسب سواران معروف باشد، منفعت از آشنا و دوست بود.

6- اگر اسب سواران را در جامه ها بیند بر اسبان لاغر، تاویلش به خلاف این است.

 

تعبیر خواب اسب - اسب سواری در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب اسب – اسب سواری در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب اسب‌ های رنگی

لوک اویتنهاو می‌گوید:

سفید: لذت

سیاه: مشکلات

سیاه و سفید: یک کار پر خطر

سبز : یـعـنـی آن زن دیندار و پرهیزکار خواهد بود،

آبی : دیدن اسب آبی در خواب نشانگر ناراحتی و غم و غصه می باشد

اگر جرمه باشد، یـعـنـی آن زن زیبا می‌باشد،

نفایش الفنون نوشته :

اسب ولایت و دولت است و در عین حال زن. نفایس الفنون تصریح دارد که اگر کسی در خواب بر اسب سفید نشسته باشد پادشاهی یابد. معبران به طور عموم دم اسب را به خدمتکاران تعبیر کرده اند یا کسانی که از شما حرف شنوی دارند و یا فرمان می برند.

اسب قهوه ای تیره

اسب قهوه ای نشانه سلامت اخلاق بیننده خواب است. اگر خواب ببینید که اسب قهوه ای خوشرنگی را سوار شده اید، در زندگی ثبات اخلاق خواهید داشت.

اگر اسب سفید و قهوه ای بود، نشانه آن است که بیننده خواب، گاهی نمی تواند بر خشم خود غلبه کند.

اسب قهوه ای روشن

اگر کسی خواب ببیند سوار اسب قهوه ای روشن شده، در زندگی امور چنان به کام وی خواهد بود که به نظر نمی رسد هیچ وقت بتواند عصبانی شده و یا مسئله مهمی فکر او را آزرده و ناراحت کند. زندگی بر وفق مراد بیننده این خواب خواهد بود خصوصا اگر اسب وی مطیع و رام او باشد

اسب سفید زیبا

سوار شدن به اسب سفید، رسیدن به تمام خواسته ها و آرزوها و مراد هاست. اگر سوار چنین اسبی باشید و اسب شما مطیع شما باشد، زندگی کاملا بر وفق مراد شما خواهد بود و در نظر اذهان مردم، جزو خوشبخت ترین مردمان خواهید بود.

اگر خواب ببینید اسب سفیدی دارید ولی هیچ وقت سوار آن نمی شوید، خوشبختی منتظر شما است ولی این خودتان هستید که مانع خوشبخت شدن خودتان می شوید. پس در این صورت بهتر است در امور خود کمی تامل کرده و مجددا به کارها و رفتار خود بیاندیشید و شیوه جدیدی را برای زندگی خود در نظر بگیرید.

اسب سیاه

سواری بر اسب سیاه، نشانه این است که با وجودی که مردم به شما غبطه می خورند و شما را صاحب جاه و مقام می دانند، زندگی دقیقا آن جور که شما می خواهید پیش نخواهد رفت و از آن چندان رضایت نخواهید داشت.

اگر خواب ببینید که سوار اسبی سیاه هستید ، علاوه بر اینکه بخت یار شما خواهد بود اما با این همه، متوسل به فریت و نیرنگ می شوید و دست به کاری خطا می زنید.

دیدن اسب سیاه در خواب ، امری است مخاطره آمیز و کاری است دشوار که سر راه شما قرار می گیرد.

تعبیر خواب اسب اشقر (قرمز)

سوار شدن بر اسب سرخ مایل به زرد، نشانه دینداری بیننده خواب است. و اگر خواب ببینید که اسب شما کاملا سرخ است، با نشاط و خوش گذران خواهید بود.

اگر زنی خواب ببیند که سوار بر اسب سرخ شده، او در زندگی خود، شادی بسیاری را تجربه خواهد کرد و اخلاق سرزنده و پر نشاطی دارد.

اگر مردی خواب ببیند که سوار بر اسب سرخی شده، احتمال دارد که علاوه بر خوش گذرانی، آدمی پرخاشگرو ستیزه جو نیز باشد.

تعبیر خواب اسب زرد

اگر کسی خواب ببیند که بر اسب زردی سوار شده است، به بیماری گذرایی دچار خواهد شد و بهبود خواهد یافت انشالله.

اسب ابلق (دو رنگ سیاه و سفید)

اگر خواب ببینید بر اسب دو رنگی سواری می کنید که سیاه و سفید است، در زندگی تلون مزاج خواهید داشت و گاهی بسیار خوش اخلاق و آرام خواهید بود و گاهی بد اخلاق و عصبانی خواهید شد و نمی توانید بر خشم خود غلبه کنید.

تعبیر خواب اسب - اسب سواری در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب اسب – اسب سواری در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب نقص اسب

اسماعیل بن اشعث می‌گوید:
اگر در خواب ببینی گوش اسب تو بریده شده است، تعبیرش این است که پیام‌های بزرگان و روسا از تو بریده می‌شود.
حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:
اگر ببینی اسبی که بدست آوردی و سوارش شده‌ای چیزی مثل زین یا نمد زین یا دهنه و… کم دارد و ناقص است، یـعـنـی به اندازه آن بزرگی و عظمت تو دچار اشکال و نقص می‌شود.
اگر ببینی بدن اسب تو ناقص است، یـعـنـی به اندازه نقص آن عزت و شرافت تو لطمه می‌بیند
اگر بیند اسب وی را دم انبوه و دراز بود، دلیل که بر قدر آن وی را خادمان باشند و چاکران و اگر دم اسب او بریده بود، دلیل که وی را خادمان و چاکران نباشند.

اسماعیل بن اشعث می‌گوید:

اگر دید اسبی خرید بی دم و بر وی نشست، دلیل که زنی بی اصل را به زنی بخواهد.

 

تعبیر خواب اسب سرکش

لوک اویتنهاو می‌گوید:

اسب سرکش: مرگ

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید اسبی با اسب‌های دیگر در حال فرار است، نشانه آن است که خبر بیماری دوستی به گوش شما خواهد رسید.

 

تعبیر خواب اسب بارکش

زیگموند فروید گوید:

اگر بیند یک اسب بارکش وارد خانه ای شد، مردی غریب به آن خانه خواهد آمد

اگر بیند بر اسبی دم دراز سوار است، به اندازه دازی آن طرفدار پیدا کند و اگر دم اسب کوتاه باشد طرفدارانش را از دست خواهد داد

اگر در خواب اسب بارکش بیند، بختش را دیده است که هرچه رام‌تر باشد کامرواتر است

 

 

تعبیر خواب اسب - اسب سواری در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب اسب – اسب سواری در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب حمله اسب

اگر خواب ببینید که اسب شما به شما حمله می کند، در زندگی به مشکل بر خواهید خورد و نشانه عدم موفقیت و سازگار نبودن امور زندگی با شما است. همینطور شما ممکن است به خواستگاری کسی بروید که شما را نپذیرد یا عاشق کسی باشید که او به شما علاقه ای نشان نخواهد داد.

ابن سیرین نیز می‌گوید:

اگر ببینی اسبی به تو لگد زده است، یـعـنـی کار تو دچار اشکال و اختلال می‌شود،

ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید:

اگر ببینی اسب به «پادشاه» لگد زده است، یـعـنـی پادشاهی و حکومت او از بین می‌رود،

تعبیرگری نیز می‌گوید:

اگر ببینی اسب «وزیر» به او لگد زده است، یـعـنـی وزیر برکنار می‌شود.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

اگر در خواب ببینی با اسب جنگ و نبرد می‌کنی و اسب رام و فرمانبردار نشده و غلبه دارد و غالب می‌باشد، تعبیرش این است که مرتکب گناه و معصیت یا دچار بلا و مصیبت می‌شوی

اسماعیل بن اشعث می‌گوید:

اگر ببینی اسب به تو لگد زده یا تو را گاز گرفته است، یـعـنـی زن تو به طور مخفیانه مشغول انجام کاری می‌شود،

 

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید اسبی به شما لگد می زند ، نشانه‌آن است که به خواستگاری زنی می روید که شما را نمی پذیرد . و به علت بیماری و عدم سلامت زندگی نابسامانی خواهیدداشت

 

تعبیر خواب سم و نعل اسب

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

تعبیر خواب سُم اسب یا خر، مال و اموال می‌باشد. اگر در خواب ببینی سم خر یا اسب به دست آورده‌ای یا کسی به تو داده است، تعبیرش این است که به اندازه آن مال و اموال به دست می‌آوری.

تعبیرگری می‌گوید:

اگر ببینی نعل اسب داری، یـعـنـی از «پادشاه» به تو سود و منفعت می‌رسد .

بعضی از تعبیرگران می‌گویند:

اگر ببینی مثل اسب یا خر سم داری، یـعـنـی مقداری مال و اموال اندک به دست می‌آوری،

‌‌‌‌‌ابراهیم کرمانی می‌گوید:

تعبیرش این است که عمر خود را به شادی و خوشی می‌گذرانی،‌‌‌‌‌ ولی

اگر ببینی سم‌های تو افتاده است تعبیرش بر خلاف حالت قبلی است.

تعبیرگری می‌گوید:

اگر ببینی نعل بندی حیوانات چهارپا را انجام می‌دهی، یـعـنـی به مسافرت می‌روی.

در سر زمین رویاها آمده:

اسبی را نعل می کنید : منفعت مالی

اسب خودتان را نعل می کنید : پول بدست میاورید

نعل کردن اسب : یک مقام ، یک موقعیت شغلی مهم

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید نعل کوچکی بر پای اسبی می کویید که اندازه پای او نیست ، نشانه آن است که در شراکت با دیگران متهم به عملی خطا می شوید.

اگر خواب ببینید نعل اسبی دارید ، علامت آن است که یقیناً به موفقیت دست خواهید یافت . اگر دختری چنین خوابی ببیند ، نشانه آن است که همسری وفادار خواهد یافت .

اگر در خواب نعل اسبی ببینید ، علامت آن است که با تلاش خود ثروتی گرد می آورید

تعبیر خواب زایمان اسب

آنلی بیتون می گوید:

 • اگر خواب ببینید که اسب شما زایمان کرد، صاحب فرزند خواهید شد. کره اسب رسیدن به آرزو و ثروت نیز تعبیر می شود.
 • اگر خواب ببینید که اسب شما کره های زیادی زاییده، به همه آرزوهای کوچک و بزرگ خود خواهید رسید و صاحب جاه و مقام و ثروت زیادی خواهید شد.
تعبیر خواب اسب - اسب سواری در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب اسب – اسب سواری در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب دیدن دم اسب

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر در خواب ببینی دم  اسب در دست داری، تعبیرش این است که به اندازه آن مال و نعمت به دست می‌آوری .

اصفهانی می‌گوید:

اگر ببینی سوار اسبی شده‌ای که دم درازی دارد، یـعـنـی به اندازه درازی دم اسب پیروان و طرفداران تو زیاد می‌شوند، ولی اگر بر خلاف این ببینی، یـعـنـی حال و روز تو بد می‌شود و فقیر خواهی شد.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

اگر ببینی اسب تو دم بلند و پرپشتی دارد، یـعـنـی به اندازه آن نوکر و خدمتکار بدست می‌آوری. اگر ببینی دم اسب بریده است، یـعـنـی دارای نوکر و خدمتکار نخواهی بود.

اسماعیل بن اشعث می‌گوید:

اگر ببینی اسب بدون دُمی را خریده‌ای و سوار آن شده‌ای، یـعـنـی با زنی بی‌اصل و نسب ازدواج می‌کنی.

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید دم یا یال اسبی را آرایش می کنید ، علامت آن است که از کار اصلی خود برای کسب لذتهای زودگذر فارغ می شوید .

 

تعبیر خواب خوردن گوشت اسب

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر در خواب ببینی گوشت اسب می‌خوری، تعبیرش این است که از «پادشاه» به تو سود و منفعت می‌رسد،

جابر مغربی می‌گوید:

خوردن گوشت اسب ، یـعـنـی پادشاه خواستارت می‌شود و تو را به خودش نزدیک می‌کند .

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی کباب و بریان گوشت اسب می‌خوری، یـعـنـی از پادشاه به تو سود و منفعت می‌رسد.

اگر ببینی قلیه‌ای از گوشت اسب می‌خوری، یـعـنـی از پادشاه به تو سود و منفعت می‌رسد.

اگر ببینی گوشت اسب خشک کرده (قدید) داری، یـعـنـی مردم تو را غنیمت می‌نمایند.

تعبیر خواب اسب - اسب سواری در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب اسب – اسب سواری در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب زین اسب

اگر خواب ببینید که زین اسب شما بسیار عالی و راحت است، در زندگی پیروز خواهید بود. اما اگر ببینید که اسبی که سوار بر آن هستید، فاقد زین و یراق و دهنه باشد، این گواه نقصان درپیروزی شما در زندگی است

 

تعبیر خواب داشتن اندام و رفتار مثل اسب

ابن سیرین می‌گوید:

اگر در خواب ببینی مثل خر و اسب و گاو دم داری، تعبیرش این است که مال و نعمت تو زیاد می‌شود و زندگی را به شادی و خوشی می‌گذرانی، ولی دین و ایمان تو سست می‌شود.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی پای تو مثل پای اسب یا خر می‌باشد، یـعـنـی قوت و جاه و مقام تو بیشتر می‌شود.

بعضی از تعبیرگران می‌گویند:

اگر ببینی مثل اسب یا خر سم داری، یـعـنـی مقداری مال و اموال اندک به دست می‌آوری، ‌‌‌‌‌

کرمانی می‌گوید:

تعبیرش این است که عمر خود را به شادی و خوشی می‌گذرانی،‌‌‌‌‌ ولی اگر ببینی سم‌های تو افتاده است تعبیرش بر خلاف حالت قبلی است.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی مانند اسب می‌روی، یـعـنـی دچار تنگدستی می‌شوی ولی عمر طولانی خواهی داشت

اگر ببینی مثل اسب‌ها لجام داری، یـعـنـی روزه‌دار خواهی بود ولی سخنان زشت و ناپسند فراوانی بیان می‌کنی.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی سر تو مثل سر اسب شده است، یـعـنـی از «پادشاه» به تو مال و نعمت می‌رسد.

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید اسبی با اندام انسان روی تخت خوابی فرود می آید ، و هر چه به شما نزدیکتر می شود اندام او به مردی شباهت می یابد و چیزی به سوی شما می اندازد که اول شبیه لاستیکی است و بعد مانند زنبور بزرگی ، علامت آن است که آرزوها و امیدها از دست رفته دیگر بار به دست نمی آید .

 

مطالب مرتبط: تعبیر خواب آسمان  ،تعبیر خواب آرد ، تعبیر خواب آبله

 

تعبیر خواب اسب برهنه

محمد بن سیرین گوید:

اگر بیند بر اسب برهنه نشسته بود، دلیل که مصیبت و معصیت و گناه او بیشتر بود. اگر آن اسب از شخصی دیگر بود، آن چه گفتیم خداوند اسب را بود. اگر دید اسب برهنه بود. لکن مطیع او شد، دلیل بر بزرگی و شرف او بود.

 

تعبیر خواب اصطبل

جی اچ میلر می گوید:

دیدن اصطبل در خواب، نشانه‏ى شرکت در یک مهمانى دوستانه و سودمند است.

آنلی بیتون می گوید:

سوختن اصطبل در خواب، بیانگر تغییراتى خوشایند در زندگى شما است.

 

تعبیر دیدن اسب و سوار کار اسب

آنلی بیتون می گوید:

دیدن سوارکار حرفه ای در خواب ، علامت آن است که از دریافت هدیه ای غیرمنتظره قدردانی خواهید کرد .

اگر دختری خواب ببیند با سوارکار حرفه ای معاشرت می کند ، علامت آن است که با فردی از طبقه دیگر اجتماع ازدواج خواهد کرد .

اگر خواب ببینید سوارکاری از روی اسب می افتد ، علامت آن است که بیگانگان از شما درخواست کمک می کنند .

 

تعبیر خواب چهار نعل

در سر زمین رویاها آمده:

چهار نعل آهسته : قبل از اقدام به کاری خوب فکر کنید .

چهار نعل سریع : اتفاق مهمی در پیش است که باعث شادی شما می شود .

شما روی اسب چهارنعل می روید : غم

یک اسب سوار حرفه ای چهارنعل می رود : یک دوره خوب شروع می شود .

تعداد زیادی اسب که چهارنعل می روند : برآورده شدن سریع آرزوهای شما .

 

تعبیر خواب کره اسب

در سر زمین رویاها آمده:

خواب یک کره اسب : به شما خبر تولد یک نوزاد را خواهند داد .

تعدادی کره اسب : موفقیت فعلاً برای شما میسر نیست .

یک کره اسب پشت سرمادرش : یک دوره بسیار خوب شروع خواهد داد .

یک کره اسب در حال شیر خوردن از پستان مادرش : موفقیت

 

تعبیر خواب تاجر اسب

آنلی بیتون می گوید:

خرید و فروش اسب در خواب، بیانگر آن است که در انجام یکى از کارهایتان موفق نمى‏شوید. دیدن تاجر اسب در خواب، نشانه‏ى بهبودى در امور مالى است.

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

‫۸ دیدگاه ها

 1. من خواب دیدم که با اسب به سرعت حرکت میکنم . مسابقه نیست ولی یجوری هست که مثلا من برنده میشم توی اسب سواری تعبیر این خواب چیه ؟

 2. سلام من خواب دیدم که اسبی پشت در خانه اومد برای من بود واسه من اومده بود من اون رو خیلی دوست داشتم و نازش میکردم اما پشت در بستمش و اومدم خونه ولی من بستمش و اونم پشت در مونده بود تعبیرش میخواستم بدونم چی میشه ممنون میشم

  1. سمیرای عزیز
   دیدن اسب در خواب خوب و نمادی از عزت و جلال و احترام و رشد و موفقیت است، خواب شما جزئیات بیشتری نداشته، برای دختران مجرد علاوه بر موارد ذکر شده بر عشق و ازدواج نیز دلالت دارد. با اینحال بطور کلی خواب شما خیر و از موفقیت و نیکی خبر می دهد. اینکه پشت در بسته اید هم تغییری در معنای خواب ندارد

   1. سلام من در خواب ۲ اسب قهوه و یک اسب کره اسب که مرد آنها را به سری ماشین آش پرت می کرد وقتی من به نزدیک اسب شدم آن اسب به من گفت که من بوی دارچین می دهیم و من لب خنند زدام گفتم بلی من دارچن می خوارم و من بو دارچین می دایم

 3. باسلام سواربراسب کرایه ای بودم باآن شلوغی من رابه سمت حرم مطهرامام رضا علیه سلام برد ازدور عرض ارادت کردم بازبرگشتم که خبری ازاسب نشد

 4. با سلام.خواب دیدم دو اسب سوار که اسب انها قهوه ای بوده اسب هارو به سمتی که من وهمسرم در کنار دیوار ایستادیم حمله کرده گویی که قصد جان مارو داشته اند و ما خودمون رو کنار کشیدیم. تعبیرش چیست؟

 5. سلام.. اسب سیاه از درب خانه می خواست بیاد داخل اول مقاومت کردیم بعد درب را باز کردیم ومن روی پیشانی اسب دست کشیدم اسب آرام شد و روی زمین هموار شد تعبیر این چیست
  ممنونم از شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا