تعبیر خواب

تعبیر خواب حشرات – دیدن حشرات موذی در خواب چه تعبیری دارد؟

4.2/5 - (8 امتیاز)
[ type=”blue”]در این پست از نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب حشرات آشنا سازیم. دیدن حشرات در خواب بسته به شرایط مختلف تعابیر مختلفی دارد. در این بخش تمامی تعابیر مختلف آن را از دیدگاه معبران مختلف را برای شما عزیزان فراهم کرده ایم. اگر برای مطالعه تعبیر خواب حشرات موذی تمایل دارید با ما همراه باشید.

 

تعبیر خواب حشرات - دیدن حشرات موذی در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب حشرات – دیدن حشرات موذی در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب حشرات

لوک اویتنهاو می گوید :

حشراتدیدن : ضرر

در سر زمین رویاها آمده:

حشرات بسیار : شانس بزرگ

حشرات در خانه شما هستند : دیگران به شما احترام خواهند گذاشت .

حشرات را با سم می کشید : یک راز برای شما فاش می شود .

 

تعبیر خواب پروانه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: پروانه در خواب‌های ما معرف سبکی و جلفی نیز هست. چنانچه در خواب خود فقط پروانه ای دیدید که به تماشای آن ایستاده بودید ضمیر نا خود آگاه شما از طلوع یک هوس در زندگیتان خبر می‌دهد و این که به پیروی از این هوسشان خویش را تخفیف می‌دهید. برای مطالعه تعابیر بیشتر به لینک داده شده مراجعه کنید.

 

تعبیر خواب سنجاقک

آنلی بیتون می گوید: دیدن سنجاقک در خواب ، علامت آن است که در اثر بدبختی بیش از اندازه به دیگران وابسته خواهید شد. اگر در خواب کسی درباره سنجاقک از شما سوالاتی بکند ، علامت آن است که در زمان اکنون و آینده شاهد وقایع شگفت انگیزی خواهید بود. برای مطالعه تعابیر بیشتر به لینک داده شده مراجعه کنید.

 

تعبیر خواب زنبور

برای دیدن زنبور عسل در خواب خود نشانه ثروت, بخت , هماهنگی , خلاقیت و سعادت . زنبورها نیز نمادی از کار سخت و صنعت را که به نمایندگی از عبارت به عنوان یک زنبور مشغول . کار سخت شما پرداخت خواهد کرد در پایان با نتایج شیرین . متناوبا, رؤیا نشان دهنده چیزهایی هستند که در زندگی شما یا چیزی که با فعالیت است. برای مطالعه تعابیر بیشتر به لینک داده شده مراجعه کنید.

 

تعبیر خواب کفشدوزک

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: کفشدوزک حشره ای است از قاب بالان که برعکس حشرات دیگر مفید است و از آفات و شته درختان میوه و گل تغذیه می کند و حشره ای است مفید و دیدنش در خواب تعبیر دشمن ضعیف را ندارد.
چنانچه این حشره را در خواب دیدید روی سودی که می رساند قیاس خوب بکنید و تعبیر نیکو داشته باشید. خدمتکار، یا کارمند یا حتی افراد ضعیف خانواده شما که نسبت به شما حسن نیت دارند ولی نمی توانند حسن نیت خود را نشان دهند و وفاداری خویش را ثابت کنند غالبا به صورت کفشدوزک در خواب متجلی می شوند. برای مطالعه تعابیر بیشتر به لینک داده شده مراجعه کنید.

 

تعبیر خواب حشرات - دیدن حشرات موذی در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب حشرات – دیدن حشرات موذی در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب کشتن حشرات

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب حشرات را بکشد یا از خود براند ، علامت آن است که با دانایی و استعداش به آنچه که می خواهد دست می یابد.

حشرات را خارج از خانه خود می کشید : منفعت مالی

حشرات را در داخل خانه خود می کشید : پول به شما می رسد.

 

تعبیر دیدن حشره روی لب

مطیعی تهرانی می گوید:

اگر ببینید روی لب‌هایتان حشره ای زشت هست که موجب وحشت خودتان بشود سخنی فتنه انگیز خواهید گفت و با گفته خود شر و فتنه بر پا می‌کنید همین حالت است اگر حشره ای زشت و گزنده روی لب‌های کسی دیگر ببینید.

 

تعبیر خواب حشره در بینی

مطیعی تهرانی می گوید:

چنان چه مشاهده کند حشره ای مانند کرم و هزار پا و پشه و مگس از سوراخ بینی او خارج می‌گردد نشانه آن است که خداوند فرزندی به او عطا می‌فرماید.

اگر ببینیم پشه ای وارد بینی ما شده از مردی احمق و ضعیف زیان می‌بینیم و حرف شخصی غیر مسئول موجب دردسر ما می‌شود

 

تعبیر خواب گزیده شدن توسط حشره

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر خواب ببینید حشره ای شما را می‌گزد، نشانه آن است که به شر و نکبت دچار خواهید شد.

اگر دختری خواب ببیند حشره ای او را نیش زده است، نشانه آن است که از اعتماد بیش از حد به مردان پشیمان خواهد شد.

لیلا برایت می گوید:

اگر خواب ببینید که پشه شما را گزیده، یعنی دشمنی به شما آسیب می‌رساند.

لوک اویتنهاو می گوید :

نیش خوردن از حشرات : دوستتان به شما خیانت خواهد کرد

 

تعبیر خواب حشرات - دیدن حشرات موذی در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب حشرات – دیدن حشرات موذی در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب حشرات موذی

آنلی بیتون می گوید:

دیدن حشرات موذی هنگام خزیدن در خواب ، علامت آن است که خود را از شر بیماری و دردسرهای فراوان زندگی خلاص خواهید کرد .

در سر زمین رویاها آمده:

خواب حشرات موذی : شانس

حشرات موذی روی بدن دیگران :یکنفر سعی دارد شما را آزار دهد .

 

[ type=”red”]مطالب پیشنهادی: تعبیر خواب پرواز کردن ، تعبیر خواب سقوط کردن ، تعبیر خواب پرتگاه

 

تعبیر خواب مورچه

جنبه منفی

بنابه تفسیر او دیدن مورچه در خواب بیان کننده نارضایتی و ناراحتی شما از زندگی روزانه‌تان است. تصورید می‌کنید که توسط دیگران فراموش شده و در اصل برای آن‌ها دیگر اهمیتی ندارید. اذیت شدن با مشکلات ریز و پیش پا افتاده می توانند خود را به صورت مورچه در خواب نشان دهند. این گونه رویاها استعاره‌ای از حس بی قراری و کم صبری شماست.

جنبه مثبت

از منظری دیگر مورچه‌ها نماد تلاش مضاعف و سخت کوشی هستند. همکاری بینظیر آن‌ها در ساخت لانه می‌تواند تفسیر رویا را به سمت پیشرفت و موفقیت کاری سوی ببرد. ساختار منظم مورچه ها در زندگیشان، گویای نظم و ترتیب در زندگی بیداری شماست. برای مطالعه تعابیر بیشتر به لینک داده شده مراجعه کنید.

 

تعبیر خواب عنکبوت

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید: اگر در خواب عنکبوت ببینید که در خانه یا اتاق شماست یکی از اهالی خانه یا افراد خانواده در شما خشم و نفرت به وجود می‌آورد. بیشتر حالت نفرت و اشمئاز مطرح می‌شود یا خشم و نارضایی. اگر عنکبوت را جایی غیر از خانه خویش ببینید دشمن ضعیف ناشناسی این حالت را در شما به وجود می‌آورد. عنکبوت دشمن نیست بد خواهی است که بیشتر از آزار رساندن تنفر بر می‌انگیزد. برای مطالعه تعابیر بیشتر به لینک داده شده مراجعه کنید.

 

تعبیر خواب حشرات - دیدن حشرات موذی در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب حشرات – دیدن حشرات موذی در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب سوسک

معبران می گویند: سوسک‌ در خواب‌، نمایانگر نیازتان‌ به‌ پاکسازی‌ و نوسازی‌ وجودتان‌ به‌ لحاظ عاطفی‌ و روانی‌ است‌.یعنی‌ بایستی‌ جنبه‌ها و ابعاد مهم‌ زندگی‌تان‌ را مورد تجدید نظر و بررسی‌ مجدد قرار دهید. دیدن‌ یا گاهی‌ حتی‌ اندیشیدن‌ به‌ “سوسک” باعث‌می‌شود که‌ شخص‌ احساس‌ چندش‌ و اشمئزاز پیدا کند. هنگامی‌ که‌ خواب‌ این‌ موجودات‌ کریه‌ و خوفناک‌را می‌بینید، ممکن‌ است‌ ضمیر ناخودآگاهتان‌ در حال‌اشاره‌ به‌ این‌ حقیقت‌ باشد که‌ بیننده‌ خواب‌ باید یک‌ بخش‌ مهم‌ و اساسی‌ از زندگیش‌ را بازنگری‌ کرده‌ ومورد ارزیابی‌ مجدد قرار دهد. برای مطالعه تعابیر بیشتر به لینک داده شده مراجعه کنید.

 

تعبیر خواب مگس

دیدن مگس در خواب ، نشانه آن است که بیهوده سعی می کنید و در مقابل حملات موذیانه دشمنان خود ایستادگی کنید. خالد بن علی بن محد العنبری گوید: اگر کسی در خواب ببیند که مگسی دور سرش میچرخد، دشمنی ضعیف و ناتوان دارد که میخواهد بر او غلبه کند. اگر کسی در خواب ببیند که مگسی بر روی چیزی، در خانه اش نشسته است، از آن چیز در مقابل دزد محافظت نماید. برای مطالعه تعابیر بیشتر به لینک داده شده مراجعه کنید.

 

تعبیر خواب ساس

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: ساس دشمنی است کثیف و لئیم و در عین حال ضعیف که زیرکانه آزار می رساند و بهره کار شما را می برد. در خواب های ما معمولا حشرات دشمنان سفله و ضعیف و نادان هستند اما حساب ساس با حشرات دیگر جدا است زیرا ساس خون می خورد، شبها بیرون می آید و خوب مخفی می شود. غالبا لای وسائل چوبی منزل پنهان می گردد هر سمی در او اثر نمی کند. ساس در خواب، دشمنی است که بهره کار را می برد و هر وقت اراده کند زحمت به وجود می آورد. برای مطالعه تعابیر بیشتر به لینک داده شده مراجعه کنید.

 

تعبیر خواب کک

آنلی بیتون می گوید: دیدن کک در خواب ، نشانه آن است که از دسیسه های نزدیکان خود برافروخته می شوید و در صدد تلافی برمی آید. اگر زنی خواب ببیند کک او را می گزد ، علامت آن است که افرادی به ظاهر دوست به او تهمت می زنند. محمد ابن سیرین بصری گوید: اگر ببینی ککی را کشته‌ای، یـعـنـی دشمن را شکست می‌دهی. برای مطالعه تعابیر بیشتر به لینک داده شده مراجعه کنید.

 

تعبیر خواب حشرات - دیدن حشرات موذی در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب حشرات – دیدن حشرات موذی در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب ملخ

منوچهر مطیعی می گوید: ملخ از آفاتی است که باعث نابودی و از بین رفتن محصولات می‌شود بنابراین دیدن ملخ در خواب را می‌توان نماد آفت مالی بیان کرد. ابعاد و تعداد این حشره در تعبیر خواب بسیار تأثیر گذار است. اگر در خواب دیدید که دسته‌ای ملخ پرواز می‌کنند در آن منطقه مشکلی عمومی پیش خواهد آمد که تمامی مردم را درگیر خود خواهد کرد و همگی از آن زیان خواهند دید. برای مطالعه تعابیر بیشتر به لینک داده شده مراجعه کنید.

 

تعبیر خواب عقرب

معبران می گویند: عقرب نمادی از مرگ و تولد دوباره است و دیدنش در خواب بیانگر موقعیتی در بیداریتان است که ممکن است دردناک یا مضر باشد. بیانگر احساسی مخرب، حرف های سوزناک ، کلمات تلخ و یا افکار منفی باشد که توسط شما گفته میشود یا هدفش شمایید. شما ممکن است در مسیر تخریب و شکست خود باشید ( خودتان به خودتان ضربه زنید). برای مطالعه تعابیر بیشتر به لینک داده شده مراجعه کنید.

 

تعبیر خواب شپش

خالد بن علی بن محد العنبری گوید: شپش در خواب، نشانه عذاب است. دیدن شپشهای زیاد در خواب، بر فقر، شکست یا بیماری درازمدت دلالت دارد. کشتن شپش در خواب، نشانه رفع غم و غصه است. اگر کسی ببیند که شپشی، او را میگَزد، نشانه این است که افرادی ضعیف از او بدگویی میکنند. برای مطالعه تعابیر بیشتر به لینک داده شده مراجعه کنید.

 

[ type=”green”]برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
  • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
  • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
  • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
  • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
  • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
  • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

یک دیدگاه

  1. سلام من خواب دیدم دیوار خونمون نم کشیده ولی ابی خارج نشد ولی از دیوار حمام اب خارج میشد با استرس اومدم به خانواده گفتم پدرم ارومـ و ریلکس گفت تقصیر من بود باید ایزوگام میزدم همون موقع در باز میزاره وقتی میرم تـو اتاقم روی فرش پر از زنبور های با پاهای بزرگ و سیاه خیلی زیاد بودن منم با پشه کش همه رو میکشتم و پدرم اومــد کمکم حتی یکیش پاهاشو دور انگشتم حلقه کرد نیشم بزنه که من به یه طریقی دستمو محکم کشیدم نیش یکی از زنبورا خـــورد به اون یکی دوتاشون مردن من نیش نزدن یک حیوون دیگه هم بود که از دور فکر کردم عقربه به بابام گفتم رفتیم نزدیکـ عقرب نبود ولی زدم روش نیشش کند و بابام از خونه گذاشتش بیرون ممنون میشم تعبیرشو بگین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا