تعبیر خواب

تعبیر خواب آهن – معنی و تعبیر خرید و فروش آهن چیست؟

4/5 - (3 امتیاز)

تعبیر خواب آهن ، دیدن اشیای آهنی در خواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب آهن - معنی و تعبیر خرید و فروش آهن چیست؟
تعبیر خواب آهن – معنی و تعبیر خرید و فروش آهن چیست؟

آهن چهارمین عنصر مهم در پوسته زمین شناخته شده است و یکی از عوامل و عناصر سازنده هسته بیرونی و درونی زمین می باشد بزرگان علم تعبیر خواب تعابیر مختلفی در رابطه با دیدن آهن و وسایل آهنی آورده اند . که در بعضی موارد نشان دهنده قدرت و پیروزی و در برخی موارد پریشانی و اندوه است. و باید توجه داشت که جزییات خواب بر تعبیر آن اثر میگذارد مثلا تعبیر خرید و فروش آهن با دیدن وسایل آهنی متفاوت است.

تعبیر خواب آهن

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن اشیای آهنی در خواب، دلالت بر منفعت و قوت و توانایی و پیروزی بر دشمن دارد.

هر چیز که از آهن به خواب بیند، که از سوزن بود، آنهم منفعت و قوه و ولایت و توانائی و ظفر یافتن بر دشمن بود.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر در خواب ببینی به تو آهن داده‌اند، تعبیرش این است که به اندازه آهنی که به تو داده‌اند مال و اموال مادی به تو می‌بخشند.

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن آهن و مس و روی و ارزیروغیران تعلق به منفعت دنیا دارد

دیدن آهن، قوت ظفر بود

جابر مغربی می گوید:

اگر کسی به خواب بیند که آهنگری می کرد و نه اهل آن کار بد، دلیل که او را با کسی خصومت افتد و اگر آهنگر بود، دلیل است که بر خیر و منفعت و بعضی از معبران گفته اند: آهنگر به تاویل، پادشاه بزرگ بود و دادگر.

لیلا برایت می گوید:

اگر دیدید که آهنگرى مى‏کنید، بیانگر آن است که دچار زحمت و دردسر زیادى مى‏شوید.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن آهن در خواب، بر مال و عزّت و قدرت، دلالت دارد.

اگر کسی در خواب ببیند که آهن حمل میکند یا از دست کسی آهن میگیرد، بعد از دوران ضعف و ذلّت به قدرت و عزّت میرسد.

اگر کسی در خواب ببیند که آهن برای او نرم گشته است، مقامی بالا و ملک و روزی فراوان به او عطا میشود.

 

آنلی بیتون می گوید:

دیدن آهن در خواب ، علامت پریشانی و اندوه در زندگی است.

دیدن آهن زنگ زده در خواب ، علامت فقر و ناامیدی است.

تعبیر خواب آهن - معنی و تعبیر خرید و فروش آهن چیست؟
تعبیر خواب آهن – معنی و تعبیر خرید و فروش آهن چیست؟

تعبیر خواب آهن چیست؟

آهن به دلیل سختی و کاربردی که در صنایع دارد،

اگر کسی در خواب دید که آهنی را در ساختمان به کار می برد، استحکام و قدرتی در کار خود پدید می آورد

اگر آهنی از کسی دریافت کرد، سودی پاکیزه و حلال به دست می آورد.

اگر آهنی به کسی داد، از او به کسی نفعی می رسد.

 

تعبیر خواب بدن آهنی

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر در خواب ببینی ساق پای تو آهنی است، تعبیرش این است که عمر طولانی خواهی داشت و مال و اموال تو باقی و برقرار می‌ماند.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی پای تو آهنی می‌باشد، یـعـنـی مال و اموال تو زیاد می‌شود،

حضرت دانیال (ع) نیز می‌فرمایند:

یـعـنـی عمر طولانی به دست می‌آوری و مال و اموالت باقی و پایدار می‌ماند.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی سر تو آهنی یا سنگی می‌باشد، یـعـنـی به مرد لاف‌زن و خودستائی خدمت می‌کنی .

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی بدن تو از جنس آهن شده است، یـعـنـی عمر طولانی به دست می‌آوری و نعمت و روزی تو بیشتر می‌شود.

 

تعبیر خواب خرید و فروش آهن

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر خواب ببینید آهن می فروشید ، نشانه آن است که در زندگی توفیق چندانی نمی یابید و دوستانتان افرادی قابل معاشرت نخواهند بود.

2- اگر در خواب ببینید قیمت آهن لرزان می شود ، علامت آن است که در می یابید ثروت تنها عامل پیروزی در زندگی نیست.

3- اگر در خواب ببینید قیمت آهن گران می شود ، علامت آن است که در تاریکی آینده روزنی پرامید و نورانی خواهید دید.

در سر زمین رویاها آمده:

آهن می خرید : خبرهایی از خارج از کشور به شما می رسد .

آهن می فروشید : براحتی پول در خواهید آورد.

تعبیر خواب آهن - معنی و تعبیر خرید و فروش آهن چیست؟
تعبیر خواب آهن – معنی و تعبیر خرید و فروش آهن چیست؟

تعیبر خواب آهن رنگی

در سر زمین رویاها آمده:

خواب تکه های آهن : گرفتاری و دردسر در آینده نزدیک

آهن خاکستری : خودتان را بیشتر کنترل کنید .

آهن سیاه : دوستان شما را فریب میدهند .

در سر زمین رویاها آمده:

آهن می برید : موفقیت شما به تاخیر می افتد .

روی آهن چکش می زنید : موفقیت در عشق

یک اطوی آهنی : منفعت مالی

 

ذوب یا استخراج آهن

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر در خواب ببینی از سنگ، آهن درمی‌آوری و استخراج می‌کنی، تعبیرش این است که دچار سختی خواهی شد،

اگر ببینی از آهن سلاحی داری، به پادشاه و امیر منتسب و مربوط می شود.

 

همانطور که در قرآن کریم آمده: قُل کُونُواْ حِجَارَهً اَوْ حَدِیدًا_ أَوْ خَلْقًا مِّمَّا یَکْبُرُ فِی صُدُورِکُمْ… _ بگو (استخوان که سهل است) اگر سنگ و آهن و یا هر چه که به نظرتان سخت‌تر از آن نیست بوده باشید (نمی‌توانید جلو بعث خدای را بگیرید) (اسراء- 50 و 51).

 

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی آهن می‌گدازی و ذوب می‌کنی، یـعـنـی پشت سر مردم غیبت خواهی کرد و از آن‌ها بدگوئی می‌نمائی .

تعبیر خواب ریم و چرک و کثیفی آهن و نقره و قلع و نظایر آن، غم و اندوه می‌باشد (به اندازه‌ای که دیده‌ای).

تعبیر خواب آهن - معنی و تعبیر خرید و فروش آهن چیست؟
تعبیر خواب آهن – معنی و تعبیر خرید و فروش آهن چیست؟

تعبیر خواب دیدن آهن گداخته

آنلی بیتون می گوید:

دیدن آهن گداخته در خواب ، علامت آن است که اگر به درستی از انرژی خود استفاده نکنید ، شکست خواهید خورد.

در سر زمین رویاها آمده:

آهن گداخته : مشاجره

آهن ذوب شده : خوشبختی

لیلا برایت می گوید:

دیدن آهن گداخته در خواب، به معنى قوت، مقاومت، و گاهى مقاومت در مقابل نقشه‏هاى خودتان است. اگر زنجیر آهنى را در خواب خود دیدید، بدانید آینده‏ى شما بسیار مبهم و تاریک خواهد بود.

 

تعبیر خواب انگشتر آهنی

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر در خواب ببینی انگشترت آهنی است، تعبیرش این است که دارائی تو اندک و حقیر خواهد بود،

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی انگشتر آهنی در انگشت تو می‌باشد، یـعـنـی قدرت و توانایی بدست می‌آوری

 

تعبیر خواب ضربه زدن و تولید آهن

آنلی بیتون می گوید:

  • اگر در خواب احساس کنید زیر سنگینی وزن آهن از پا در می آیید ، علامت آن است که از نظر روحی سرگرمیهایی به دست می آورید ، ولی از نظر مادی زیان خواهید دید.
  • اگر خواب ببینید با وسیله ای به آهن ضربه می زنید ، نشانه آن است که فردی خودخواه هستید و با این خود خواهی به دیگران آسیب وارد می کنید.
  • اگر در خواب ببینید تولیدکننده آهن هستید ، نشانه آن است که برای کسب ثروت به کارهایی نادرست دست می رنید.

 

پیشنهاد میکنم تعبیر خواب های زیر را نیز مطالعه کنید

تعبیر خواب آدم لاغر ، تعبیر خواب آزمایش  ، تعبیر خواب آسیاب

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صحفه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید.

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
  • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
  • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
  • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
  • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
  • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
  • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا