تعبیر خواب آهن ، دیدن اشیای آهنی در خواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب آهن - معنی و تعبیر خرید و فروش آهن چیست؟

تعبیر خواب آهن – معنی و تعبیر خرید و فروش آهن چیست؟

آهن چهارمین عنصر مهم در پوسته زمین شناخته شده است و یکی از عوامل و عناصر سازنده هسته بیرونی و درونی زمین می باشد بزرگان علم تعبیر خواب تعابیر مختلفی در رابطه با دیدن آهن و وسایل آهنی آورده اند . که در بعضی موارد نشان دهنده قدرت و پیروزی و در برخی موارد پریشانی و اندوه است. و باید توجه داشت که جزییات خواب بر تعبیر آن اثر میگذارد مثلا تعبیر خرید و فروش آهن با دیدن وسایل آهنی متفاوت است.

تعبیر خواب آهن

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن اشیای آهنی در خواب، دلالت بر منفعت و قوت و توانایی و پیروزی بر دشمن دارد.

هر چیز که از آهن به خواب بیند، که از سوزن بود، آنهم منفعت و قوه و ولایت و توانائی و ظفر یافتن بر دشمن بود.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر در خواب ببینی به تو آهن داده‌اند، تعبیرش این است که به اندازه آهنی که به تو داده‌اند مال و اموال مادی به تو می‌بخشند.

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن آهن و مس و روی و ارزیروغیران تعلق به منفعت دنیا دارد

دیدن آهن، قوت ظفر بود

جابر مغربی می گوید:

اگر کسی به خواب بیند که آهنگری می کرد و نه اهل آن کار بد، دلیل که او را با کسی خصومت افتد و اگر آهنگر بود، دلیل است که بر خیر و منفعت و بعضی از معبران گفته اند: آهنگر به تاویل، پادشاه بزرگ بود و دادگر.

لیلا برایت می گوید:

اگر دیدید که آهنگرى مى‏کنید، بیانگر آن است که دچار زحمت و دردسر زیادى مى‏شوید.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن آهن در خواب، بر مال و عزّت و قدرت، دلالت دارد.

اگر کسی در خواب ببیند که آهن حمل میکند یا از دست کسی آهن میگیرد، بعد از دوران ضعف و ذلّت به قدرت و عزّت میرسد.

اگر کسی در خواب ببیند که آهن برای او نرم گشته است، مقامی بالا و ملک و روزی فراوان به او عطا میشود.

 

آنلی بیتون می گوید:

دیدن آهن در خواب ، علامت پریشانی و اندوه در زندگی است.

دیدن آهن زنگ زده در خواب ، علامت فقر و ناامیدی است.

تعبیر خواب آهن - معنی و تعبیر خرید و فروش آهن چیست؟

تعبیر خواب آهن – معنی و تعبیر خرید و فروش آهن چیست؟

تعبیر خواب آهن چیست؟

آهن به دلیل سختی و کاربردی که در صنایع دارد،

اگر کسی در خواب دید که آهنی را در ساختمان به کار می برد، استحکام و قدرتی در کار خود پدید می آورد

اگر آهنی از کسی دریافت کرد، سودی پاکیزه و حلال به دست می آورد.

اگر آهنی به کسی داد، از او به کسی نفعی می رسد.

 

تعبیر خواب بدن آهنی

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر در خواب ببینی ساق پای تو آهنی است، تعبیرش این است که عمر طولانی خواهی داشت و مال و اموال تو باقی و برقرار می‌ماند.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی پای تو آهنی می‌باشد، یـعـنـی مال و اموال تو زیاد می‌شود،

حضرت دانیال (ع) نیز می‌فرمایند:

یـعـنـی عمر طولانی به دست می‌آوری و مال و اموالت باقی و پایدار می‌ماند.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی سر تو آهنی یا سنگی می‌باشد، یـعـنـی به مرد لاف‌زن و خودستائی خدمت می‌کنی .

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی بدن تو از جنس آهن شده است، یـعـنـی عمر طولانی به دست می‌آوری و نعمت و روزی تو بیشتر می‌شود.

 

تعبیر خواب خرید و فروش آهن

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر خواب ببینید آهن می فروشید ، نشانه آن است که در زندگی توفیق چندانی نمی یابید و دوستانتان افرادی قابل معاشرت نخواهند بود.

2- اگر در خواب ببینید قیمت آهن لرزان می شود ، علامت آن است که در می یابید ثروت تنها عامل پیروزی در زندگی نیست.

3- اگر در خواب ببینید قیمت آهن گران می شود ، علامت آن است که در تاریکی آینده روزنی پرامید و نورانی خواهید دید.

در سر زمین رویاها آمده:

آهن می خرید : خبرهایی از خارج از کشور به شما می رسد .

آهن می فروشید : براحتی پول در خواهید آورد.

تعبیر خواب آهن - معنی و تعبیر خرید و فروش آهن چیست؟

تعبیر خواب آهن – معنی و تعبیر خرید و فروش آهن چیست؟

تعیبر خواب آهن رنگی

در سر زمین رویاها آمده:

خواب تکه های آهن : گرفتاری و دردسر در آینده نزدیک

آهن خاکستری : خودتان را بیشتر کنترل کنید .

آهن سیاه : دوستان شما را فریب میدهند .

در سر زمین رویاها آمده:

آهن می برید : موفقیت شما به تاخیر می افتد .

روی آهن چکش می زنید : موفقیت در عشق

یک اطوی آهنی : منفعت مالی

 

ذوب یا استخراج آهن

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر در خواب ببینی از سنگ، آهن درمی‌آوری و استخراج می‌کنی، تعبیرش این است که دچار سختی خواهی شد،

اگر ببینی از آهن سلاحی داری، به پادشاه و امیر منتسب و مربوط می شود.

 

همانطور که در قرآن کریم آمده: قُل کُونُواْ حِجَارَهً اَوْ حَدِیدًا_ أَوْ خَلْقًا مِّمَّا یَکْبُرُ فِی صُدُورِکُمْ… _ بگو (استخوان که سهل است) اگر سنگ و آهن و یا هر چه که به نظرتان سخت‌تر از آن نیست بوده باشید (نمی‌توانید جلو بعث خدای را بگیرید) (اسراء- 50 و 51).

 

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی آهن می‌گدازی و ذوب می‌کنی، یـعـنـی پشت سر مردم غیبت خواهی کرد و از آن‌ها بدگوئی می‌نمائی .

تعبیر خواب ریم و چرک و کثیفی آهن و نقره و قلع و نظایر آن، غم و اندوه می‌باشد (به اندازه‌ای که دیده‌ای).

تعبیر خواب آهن - معنی و تعبیر خرید و فروش آهن چیست؟

تعبیر خواب آهن – معنی و تعبیر خرید و فروش آهن چیست؟

تعبیر خواب دیدن آهن گداخته

آنلی بیتون می گوید:

دیدن آهن گداخته در خواب ، علامت آن است که اگر به درستی از انرژی خود استفاده نکنید ، شکست خواهید خورد.

در سر زمین رویاها آمده:

آهن گداخته : مشاجره

آهن ذوب شده : خوشبختی

لیلا برایت می گوید:

دیدن آهن گداخته در خواب، به معنى قوت، مقاومت، و گاهى مقاومت در مقابل نقشه‏هاى خودتان است. اگر زنجیر آهنى را در خواب خود دیدید، بدانید آینده‏ى شما بسیار مبهم و تاریک خواهد بود.

 

تعبیر خواب انگشتر آهنی

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر در خواب ببینی انگشترت آهنی است، تعبیرش این است که دارائی تو اندک و حقیر خواهد بود،

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی انگشتر آهنی در انگشت تو می‌باشد، یـعـنـی قدرت و توانایی بدست می‌آوری

 

تعبیر خواب ضربه زدن و تولید آهن

آنلی بیتون می گوید:

  • اگر در خواب احساس کنید زیر سنگینی وزن آهن از پا در می آیید ، علامت آن است که از نظر روحی سرگرمیهایی به دست می آورید ، ولی از نظر مادی زیان خواهید دید.
  • اگر خواب ببینید با وسیله ای به آهن ضربه می زنید ، نشانه آن است که فردی خودخواه هستید و با این خود خواهی به دیگران آسیب وارد می کنید.
  • اگر در خواب ببینید تولیدکننده آهن هستید ، نشانه آن است که برای کسب ثروت به کارهایی نادرست دست می رنید.

 

پیشنهاد میکنم تعبیر خواب های زیر را نیز مطالعه کنید

تعبیر خواب آدم لاغر ، تعبیر خواب آزمایش  ، تعبیر خواب آسیاب

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صحفه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید.

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
  • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
  • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
  • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
  • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
  • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
  • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.

کلیه حقوق برای وب سایت نماگرد محفوظ می باشد و کپی فقط با ذکر لینک پست مجاز است.