تعبیر خواب کباب چیست؟ کباب غذایی است مطلوب و دوست داشتنی که در تمام اقوام و ملت ها و کشورها در انواع مختلف تهیه و مصرف می شود. در خواب های ما کباب رزق و روزی و اسباب و لوازم معیشت است و در خواب ها دیدن کباب خیلی بهتر از دیدن گوشت خام است. شما عزیزان می توانید در ادامه بقیه تعابیر تعبیر خواب کباب را مطالعه و مشاهده کنید.

 

تعبیر خواب کباب | خوردن کباب در خواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب کباب | خوردن کباب در خواب چه مفهومی دارد؟

 

تعبیر خواب کباب

آنلی بیتون می گوید:

دیدن یا خوردن کباب در خواب ، علامت ناسازگاری در محیط خانوادگی و آگاه شدن از خیانتی پنهانی است.

 

تعبیر خواب خوردن کباب

آنلی بیتون می‌گوید:

دیدن یا خوردن کباب در خواب، علامت ناسازگاری در محیط خانوادگی و آگاه شدن از خیانتی پنهانی است.

لیلا برایت می‌گوید:

خوردن کباب در خواب، نشانه‏ موفقیت در انجام کارها است.

در سر زمین رویاها آمده:

خواب کباب کردن : ناکامی و ناراحتی.

 

تعبیر خواب درست کردن کباب

لیلا برایت می‌گوید:

اگر خواب ببینید که مشغول درست کردن کباب هستید، به این معنا است که در یک مهمانى دوستانه شرکت خواهید کرد.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی برای کباب و بریان کردن چیزی آتش روشن کرده و آن را کباب نموده و خورده‌ای، یـعـنـی به اندازه آن با غم و اندوه به تو رزق و روزی می‌رسد.

 

تعبیر خواب کباب فروختن

مطیعی تهرانی می گوید:

اگر در خواب ببینید که کباب می‌پزید که بفروشید خیر و نیکی می‌کنید و مردم از شما سود می‌برند و خشنود می‌گردند و اگر در خواب کباب فروشی را ببینید با مردی گشاده دست و نیکوکار و نیک رفتار آشنا می‌شوید و از جانب او سود می‌برید.

 

تعبیر خواب کباب | خوردن کباب در خواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب کباب | خوردن کباب در خواب چه مفهومی دارد؟

 

تعبیر خواب کباب کله بره

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

چنانچه بیننده خواب در رویای خویش ببیند که کله بره را کباب کرده و می‌خورد از مردی ثروتمند به او فایده می‌رسد یا از دستگاه اداری یا موسسه ای مالی عایدش می‌گردد.

 

تعبیر خواب کباب بز

معبران می گویند:

اگر کسی در خواب ببیند که کباب گوشت می‌خورد و آن کباب از گوشت بز تهیه شده بیمار می‌شود.

 

تعبیر خواب کباب گوسفند

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی کباب و بریان گوشت گوسفند خورده‌ای، یـعـنـی به اندازه آن با رنج و سختی، مال و اموالی را بدست می‌آوری.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

خوردن کباب گوشت گوسفند مالی است که به رنج و زحمت به دست بیننده خواب می‌رسد.

در سر زمین رویاها آمده:

گوشت گوسفند کباب میکنید: آزادی خود را دوباره بدست خواهید آورد.

 

تعبیر خواب کباب گاو

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی کباب و بریان گوشت گاو خورده‌ای، یـعـنـی از ترس و بیم در امان می‌مانی

ابن سیرین نیز می‌گوید:

خوردن کباب گاو در خواب یـعـنـی از پادشاه به تو سود و منفعت می‌رسد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

خوردن کباب گوشت گاو نشان روزی فراخ و معاش خوب است.

 

تعبیر خواب کباب بره

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی کباب و بریان بره خورده‌ای، یـعـنـی مقداری مال و اموال اندک به دست می‌آوری و ‌‌‌

بعضی از تعبیرگران گفته‌اند:

تعبیر خوردن بره پخته این است که صاحب فرزندی پسر می‌شوی.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی سر کباب و بریان بره را خورده‌ای، یـعـنـی از شخصی بزرگ و رئیس و سرور به تو سود و منفعت می‌رسد.

 

تعبیر خواب کباب | خوردن کباب در خواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب کباب | خوردن کباب در خواب چه مفهومی دارد؟

 

تعبیر خواب کباب مرغ

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

کباب مرغ مالی است که از یک زن به بیننده خواب می‌رسد یا خواب بیننده از قبل یک زن بهره مند و منتفع می‌گردد.

 

تعبیر خواب کباب ماهی

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی ماهی کباب و بریان شده خورده‌ای، یـعـنـی اگر فرد عفیف و پاکدامنی هستی، یـعـنـی به مسافرت می‌روی و به کسب علم و دانش می‌پردازی، یا با مرد بزرگی ارتباط و مصاحبت برقرار می‌کنی، ولی اگر انسان مفسد و بدی هستی، تعبیرش رنج و غم و اندوه و دشمنی می‌باشد؛ همچنین در نظر داشته باشید که ماهی کباب شده تازه بهتر از ماهی شور می‌باشد و ماهی بزرگ بهتر از ماهی کوچک است.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر بیننده خواب ببیند که ماهی را برای خوردن کباب می‌کند نشان آن است که به سفر می‌رود و از آن سفر سود عایدش می‌شود.

در سر زمین رویاها آمده:

ماهی کباب میکنید: یک بیماری و بدنبال آن مرگ.

 

تعبیر خواب کباب پرنده

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی پرنده کباب و بریان شده خورده‌ای، یـعـنـی با فریب و حقه مال و اموالی را از زنی می‌گیری.

 

تعبیر خواب کباب اسب

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی کباب و بریان گوشت اسب می‌خوری، یـعـنـی از «پادشاه» به تو سود و منفعت می‌رسد.

 

تعبیر خواب کباب | خوردن کباب در خواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب کباب | خوردن کباب در خواب چه مفهومی دارد؟

 

تعبیر خواب سر کباب و بریان

اسماعیل بن اشعث می‌گوید:

اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی سر کباب شده و بریان می‌خوری، یـعـنـی مال و اموال به دست می‌آوری، ‌‌‌‌‌ جابر مغربی می‌گوید: تعبیرش رئیس می‌باشد. اگر ببینی سر کباب و بریان شده خریده‌ای یا کسی به تو داده است، یـعـنـی از کسی به تو فائده می‌رسد.

 

تعبیر خواب جوجه کباب

معبران می گویند:

  • جوجه کباب در خواب دلیل بر بدست اوردن رزق و روزی حلال و پاک و یا ازایش برکت و نعمت در زندگی می باشد.
  • اگر دیدی که جوجه کباب را خودت در آتش کباب کردی و خوردی و تنها بودی دلیل بر اینکه با فردی جدید در زندگی ات اشنا خواهی شد که با تو رفاقتی صمیمی را شروع میکند.
  • اگر خواب دیدی از طعام جوجه کباب به دوستان و یا فامیل هایت تعارف کردی و ان ها از ان خوردند دلیل بر اینکه نزدیک ترین فرد تو بزودی ازدواج میکند.

 

اگر دوست دارید مطالعه کنید

تعبیر خواب برنج ، تعبیر خواب عدس پلو ، تعبیر خواب ته چین

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
  • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
  • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
  • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
  • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
  • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
  • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.

کلیه حقوق برای وب سایت نماگرد محفوظ می باشد و کپی فقط با ذکر لینک پست مجاز است.