سرگرمیتعبیر خواب

تعبیر خواب آتش افروختن و معنای دیدن آتش در خواب

5/5 - (2 امتیاز)

 تعبیر خواب آتش افروختن و منظور از آتش روشن کردن در خواب چیست؟

تعبیر خواب آتش افروختن و معنای دیدن آتش در خواب
تعبیر خواب آتش افروختن و معنای دیدن آتش در خواب

در این پست از بخش تعبیر خواب نماگرد می خواهیم شما را با تعبیر خواب آتش افروختن آشنا کنیم. روشن کردن و افروختن آتش در خواب یکی دیگر از خواب های معمول و رایج در بین ماست خواب آتش روشن کردن یا آتش افروختن در خواب می‌تواند در ارتباط با کارهای مختلف استفاده گردد. بعضی ها از آتش برای روشنایی یا گرم شدن استفاده می کنند و یا بعضی از افراد از آتش برای پخت و پز استفاده می کنند به‌ طور کلی هر کدام از اعمال، تعابیر متفاوتی دارد.با ما همراه باشید.

تعبیر خواب آتش افروختن به روایت محمد ابن سیرین بصری

محمد ابن سیرین بصری گوید:

آتش افروختن به خواب، پادشاه را قوت بود و آتش بی دود، فروغ قوت بود و آتش با دود، پادشاه ستمگر و غم و اندوه وزیان بود.

اگر بیند که آتش برافروخت تا گرم شود، یاکسی دیگر بدان گرم شود، دلیل که چیزی طلب کند که از آن منفعت یابد

اگر بیند که بی فایده آتشی برافروخت، دلیل کند که بی سبب جنگ و خصومت کند

اگر بیند که آتشی برافروخت از برای روشنائی، دلیل کند که کاری را به حجت و برهان روشن گرداند

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر بیند در جایگاهی آتشی برافروخت تااهل آن جایگاه را بسوزاند، دلیل بود که اهل آن موضع راغیبت کند و بدی گوید.

اگر بیند آن آتش که افروخت بِمُرد، دلیل کند که هلاک گردد.

اگر بیند که خواست تا آتش برافروزد از بهر منفعت خویش، و آن آتش برنمی افروخت و روشنائی نمی داد، دلیل کند که از علم خویش برخورداری یابد.

اگر این کس پادشاه بود، عز و جاه و دولتش افزون گردد،

 

تعبیر خواب آتش روشن کردن برای پخت و پز

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر بیند که آتشی برافروخت تا چیزی بریان کند، دلیل که کاری پیش گیرد به سبب غیبت مردمان، تا طلب حال کسی کند.

اگر بیند که از آن بریان بخورد، دلیل کند که به قدر آن، روزی به وی رسد، با غم و اندوه.

اگر بیند که به زیر دیگر آتش می افروخت، و در دیگ گوشت بود یا چیزی دیگر، دلیل که کاری بسازد که از آن کار کدبانوی خانه را منفعت رسد.

اگر بیند که در آن دیگ هیچ طعام نبود، دلیل کند که از آن کار او را غم و اندوه بود.

اگر بیند که آتشی برافروخت حلوا پزد، دلیل که او را سخنی نیکو گویند.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر بیند آتش را در تنور یادر آتش دان همی افروخت بی آن که طعام پزد، دلیل کند که بامردی از خویشان و یا اهل بیت، او جنگ و خصومت افتد.ودولتش افزون شود

 

تعبیر خواب آتش افروختن و معنای دیدن آتش در خواب
تعبیر خواب آتش افروختن و معنای دیدن آتش در خواب

تعبیر خواب آتش افروختن به گفته جابر مغربی

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند که در بیابان آتش می افروخت که مردمان از نور آن آتش راه می یافتند، و هر کس به موضع و مقام خویش می رفتند، دلیل کند که از علم و حکمت او بهره یابند و راه راست گیرند.

اگر بیند که آن آتش فرو می رود و نور او زایل می گردد، دلیل کند که احوالش متغیر باشد و از دنیا رحلت کند

اگر بیند که آن آتش در بیابان افروخت، نه به راه راست، دلیل که علم او مردمان را به راه ضلالت برد.

اگر بیند که آتشی در موضعی برافروخت، تا آن موضع را بسوزد، و آتش آن را بسوخت و از بازرگانان بود، دلیل که خرید و فروخت به نفاق کند و مالش حرام بود.

اگر بیند که از خانه همسایه آتش همی برد، دلیل کند که مالی حرام بدو رسد.

خاموش شدن آتش در خواب

محمد ابن سیرین:

اگر ببیند آتشی را که افروخته است خاموش شد، هلاک شدن را باید در انتظار باشد و این خواب طالع خوشی نیست.

 

تعبیر های مشابه با تعبیر خواب آتش افروختن تعبیر خواب آتشفشان  ، تعبیر دیدن آتش زنه در خواب

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صحفه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید.

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا