تعبیر خواب

تعبیر خواب بوسیدن + تعبیر خواب بوسه دادن

4.3/5 - (3 امتیاز)

تعبیر خواب بوسیدن – معنی دیدن بوسه در خواب

تعبیر خواب بوسیدن + تعبیر خواب بوسه دادن
تعبیر خواب بوسیدن + تعبیر خواب بوسه دادن

تعبیر خواب بوسه و بوسه دادن چیست؟ خواب دیدن بوسه بیانگر عشق ، آرامش ، هارمونی و رضایت است. به ویژه اگر شما خواب اولین بوسه تان را می بینید ، بیانگر این است که شما انتظار این را دارید که اولین بوسه ی واقعی خود را تجربه کنید. این خواب نمادی از عشق جوانی و رمانتیک بودن تر و تازه است. شاید خواب به شما می گوید که نیاز دارید رمانتیک بودنن بیشتری به رابطه ی بیداری تان تزریق کنید.با ما همراه باشید.

 

تعبیر خواب بوسیدن

در سر زمین رویاها آمده:

خواب یک بوسه : یک غم بزرگ

صورت شخصی را می بوسید : موفقیت شما به اوج می رسد .

شخصی را که مرده است در خواب می بوسید : عمر شما طولانی خواهد بود.

یک دوست را می بوسید : شکست کامل در کارها

زمین را می بوسید : شرمساری

پشت یکنفر را می بوسید : یک زن شما را فریب میدهد .

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

بوسه در خواب، نشانه رسیدن به مراد و آرزو است.

لیلا برایت می گوید:

اگر خواب ببینید که دست کسى را مى‏بوسید، دلالت بر موفقیت در عشقتان دارد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

برخی از معبران نوشته اند بوسه خیانت است و سو نیت و بد دلی چه بوسه بدهیم و چه بگیریم.

اگر ما دیگران را ببوسیم ما عامل خیانت خواهیم بود اگر دیگری ما را ببوسد نسبت به ما خیانت می شود. در بیداری و زندگی روزانه ما بوسه وسیله ابراز عشق و محبت است. وقتی کسی را می بوسیم می خواهیم محبت خود را در حد اعلا به آن شخص نشان بدهیم و ثابت کنیم.

لوک اویتنهاو می گوید :

بوسیده شدن : جدایی

بوسیدن : عشق دو جانبه

بوسه دزدکی : عشق سوزان

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی شخص آشنایی تو را می‌بوسد، یـعـنـی آن شخص به تو خیر و منفعت می‌رساند.

 

تعبیر خواب بوسه دادن

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

بوسه دادن، دلیلش بر چهار وجه است.

اول: خیر و منفعت.

دوم: حاجت رائی.

سوم: بر دشمن ظفر یافتن.

چهارم: سخن خوش شنیدن.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر کسی بیند کسی را بوسه داد، دلیل که آن کس را دوست و خواستگار است. اگر آن کس مجهول بود، دلیل که ازجائی که طمع ندارد، خیر و منفعت یابد. اگر بیند معروفی او را بوسه داد، دلیل که از آن کس خیر و منفعت بیند.

لیلا برایت می گوید:

اگر در خواب ببینید کسى شما را مى‏بوسد، نشانه‏ى آن است که باید بیشتر مراقب اطرافیانتان باشید. بوسیدن زمین در خواب، نشانه‏ى غم و ناراحتى است.

 

تعبیر خواب بوسیدن + تعبیر خواب بوسه دادن
تعبیر خواب بوسیدن + تعبیر خواب بوسه دادن

تعبیر خواب بوسه گرفتن از لب

ابراهیم کرمانی می گوید:

تعبیر خواب بوسه گرفتن از لب در اصطلاح حسرت‌ خوردن است و اینکه در آینده حسرت چیزی را خواهیم داشت که تحصیل آن دشوار می‌باشد

اگر خواب دیدی زنی بدکاره که همگان او را میشناسند بر لب شما بوسه زد آن دشمنی است ضعیف و پست و حقیر که زحمت می‌آفریند و در شما کراهت و اشمئزاز به وجود می‌آورد و اگر مغلوب او نشدی و او را از خودت راندی و به خواسته اش نرساندی رفع زحمت است و ایجاد خوشدلی و پیروزی و چیرگی بر دشمن

تعبیر خواب بوسیدن لب زن نامحرم

کتاب سرزمین رویاها:

یک زن شوهردار را می‌بوسید: ناکامی شما را تهدید می‌کند.

یک زن تنها را می‌بوسید: به شما خیانت خواهد شد.

ابراهیم کرمانی می گوید:

اگر کسی خواب ببیند لب های دختری را بوسه میزند که با او هیچ نسبتی ندارد، امنیت دارید و خواب شما خبر می‌دهد که آسیب نمی‌بینید و دوستی از شما حمایت می‌کند. اگر دوست نزدیکی دارید می‌توانید به او اعتماد کلی داشته باشید

 

تعبیر خواب بوسیدن لب معشوق

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

معشوق خود را درهنگام روز می‌بوسید: شانس بر ضد شماست.

معشوق خود را در هنگام شب می‌بوسید: خطر

ابراهیم کرمانی می گوید:

اگر دیدی پسری در حال بوسه گرفتن از لب های دوست دخترش است نشان آن است که از شما بد می‌گویند، غیبت می‌کنند و توطئه ترتیب می‌دهند

 

تعبیر خواب بوسیدن دست

کتاب سرزمین رویاها:

دستهای شخصی را می‌بوسید: شانس به شما لبخند می زند.

لیلا برایت می‌گوید:

اگر خواب ببینید که دست کسی را می‌بوسید، دلالت بر موفقیت در عشقتان دارد. اگر در خواب ببینید کسی شما را می‌بوسد، نشانه‌ی آن است که باید بیشتر مراقب اطرافیانتان باشید. بوسیدن زمین در خواب، نشانه‌ی غم و ناراحتی است.

 

تعبیر خواب بوسیدن محرم

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر یک دختر دم بخت ببیند که محرمی او را می‌بوسد محبوبیت میابد و اگر ببیند که نامحرمی او را می‌بوسد خواستگار خواهد یافت و شوهر می‌کند و چنانچه خودش کسی را ببوسد نشان آنست که از او به نیکی یاد می‌کنند.

کتاب سرزمین رویاها:

مادر خود را می‌بوسید: موفقیت

پدر خود را می‌بوسید: شادی

برادر یا خواهر خود را می‌بوسید: خوشی و لذت

شوهر یا زن خود را می‌بوسید: خوشبختی در زندگی زناشویی.

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر در خواب مادر خود را می‌بوسید، بیانگر موفقیت در انجام کارها است.

اگر در خواب خواهر یا برادر خود را می‌بوسید، نشان‌دهنده‌ی شادمانی و نشاط است.

بوسیدن نامزد خود در تاریکی، بیانگر داشتن روابط نادرست است. بوسیدن دشمن در خواب، دلالت بر آن دارد با یکی از اطرافیانتان که قهر بودید آشتی می‌کنید.

 

تعبیر خواب بوسیدن + تعبیر خواب بوسه دادن
تعبیر خواب بوسیدن + تعبیر خواب بوسه دادن

تعبیر خواب روبوسی

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

وقتی کسی را می‌بوسیم می‌خواهیم محبت خود را در حد اعلا به آن شخص نشان بدهیم و ثابت کنیم. در خواب نیز از این حد فراتر نمی‌رویم. چنانچه در خواب ببینیم کسی را  می‌بوسیم موردی پیش می‌آید که حسن نیت خود را نسبت به او ثابت کنیم و اگر آن که می‌بوسیم نا شناس باشد نفعی از ما به او می‌رسد.

 

تعبیر خواب روبوسی با مرده

جابر مغربی می گوید:

اگر دید مرده را به شهوت بوسه داد، دلیل که زن خواهد و به مرادها برسد.

امام صادق (ع) می فرمایند:

اگر در خواب ببیند که مرده ای را با شهوت بوسید، زن می‌گیرد و به مرادش می‌رسد.

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند مرده‌ای را از روی شهوت می‌بوسید نشانه آن است که خیری از طرف مرده به او خواهد رسید.

اگر بیند مرده وی را بوسه می‌داد، دلیل که از مال یا از علم آن مرده چیزی به وی رسد.

 

تعبیر خواب بوسیدن مرده

ابراهیم کرمانی می گوید:

اگر بیند مرده وی را بوسه می‌داد، دلیل که از مال یا از علم آن مرده چیزی به وی رسد.

اگر بیند کسی وی را بوسه می‌داد، دلیل که طالب و خواستگار وی است.

اگر بر خلاف این ببیند، دلیل که مراد و هدف خود نخواهد رسید.

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر ببینیم مرده ای ما را می‌بوسد اگر آن مرده آشنا باشد نسبت به او دینی داریم چه اخلاقی و چه مالی و مادی و اگر ناشناس باشد سودی به ما می‌رسد زیرا بوسه مرده خیر و برکت است.

در کتاب سرزمین رویاها آمده:

شخصی را که مرده است در خواب می‌بوسید: عمر شما طولانی خواهد بود.

همواره در این گونه خواب‌ها با دریافت و تفکر در مفاهیم اولیه خواب می‌توان به تصویر بهتری از رویا دست یافت. به همین دلیل در ابتدا بایستی با تعبیر خواب بوسیدن و بوسه دادن آشنا گردید تا بتوان فضای کلی رویای مربوط به روبوسی با مرده را درک کرد.

 

مطالب مرتبط

تعبیر خواب ابراز علاقه ، تعبیر خواب ازدواج ، تعبیر خواب انگشتر

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

‫۴ دیدگاه ها

 1. سلام،مادر بنده به رحمت خدا رفتند و یکی از دوستانم که اصلا مادرم رو ندیدن امروز صبح نزدیکای ساعت ۷ خواب مادرم رو دیدند. مادرم چادر مشکی سر کرده بودن و من و خواهر کوچیکتر و دوستم پیش مادرم بودیم که روی صورت مادرم چند خال درشت بوده.مادرم گفته همه ما صورت و خالش رو ببوسیم.دوستم که میخاسته فقط صورتش،رو ببوسه تاکید کرده که خال صورتمو ببوس که خداحافظی کنم میخام برم اگه میشه تعبیر خوابم رو بگین ممنون میشم

 2. سلام وقت بخیر من دیشب نزدیکای صبح ساعت ۴یا۵ صبح خواب دیدم آقایی رو که دوسش دارم البته الان ۵روزه ندیدمش وبا هم قهریم رو بوسیدم خواب به این صورت بود که این اقا در منزل پدری من تو یک اتاق روی تخت خواب بود من رفتم تو اتاق یک بوس از صورتش کردم چنان حس ارامشی داد بهم بعد اون گفت که زهرا کجا بودی از چند نفر پرسیدم کجاست زهرا خیلی منتظرت بودم بعد من فقط یک لبخند زدم و از اتاق اومدم بیرون تعبیرش چیه؟؟؟

 3. سلام من یک دخترم و عاشق دوست خودم شدم و بهش اعتراف هم کردم اما ب دلیل افسردگیش و ترسی ک نسبت ب عشق و چیزای دیگ داره منو رد کرد و من هنوز دوسش دارم و خواب دیدم ک رفتم کنارش خوابیدم اما هنوز خواب نبودم و اون دو بار چشمای بستمو بوسید و من ب روی خودم نیاوردم و خودمو ب خواب زده بودم
  میدونید تعبیرش چیه؟

 4. خوابی دیدم که در او خودم و خواهرم و پسر داییم هستیم و ممکنه که دیگر ها هم باشند. من قبل تر یه نامه و یا یه برگه که چیزی توی اون نوشته بودم برای پسر داییم میدهم و همان لحظه که میخواد اونو بخونه یه دفع خواهرم میاد و با برگه یه بازی ساخته که باید اون فرد اونو انتخاب کنه خوب اون رو به طرف پسر داییم میگیره و اون همینجوری انتخاب میکنه همون موقع خواهرم میره و صورت پسر داییم رو میبوسه و من میفهمم ولی میگم این چی بود میگه یه بوسه بود و خواهرم همینجوری میگه آخیش از این یه بوسه گرفتم و اینا و من فقط همینجوری خشکم میزنه چون توی واقعیت من قبل تر پسر داییم رو دوست میداشتم و براش یه بار اعتراف کردم و دوباره بعد مدتی حرفمو گرفتم و الان فکر میکنم دوست دارم یا حسی دارم و از یه طرف فکر میکنم ندارم و توی خواب هم خیلی حرصم میگیره چون خیلی براشون عادی میباشد و پسر داییم هیچ ری اکشنی نشان نمیده نه خوشحال میباشد نه خیلی ناراحت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا