تعبیر خواب

تعبیر خواب چاقو – چاقو خوردن در خواب چه معنایی دارد؟

4.1/5 - (8 امتیاز)

تعبیر خواب چاقو – مفهوم چاقو کشی در خواب چیست؟

تعبیر خواب چاقو - چاقو خوردن در خواب چه معنایی دارد؟
تعبیر خواب چاقو – چاقو خوردن در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب چاقو چیست؟ چاقو زبان بدگویان است و چنانچه تیز و برنده و براق باشد نشان آنست که زبان بدگویان در مورد شما تیز خواهد بود و چنانچه خودتان داشته باشید احساس عدم امنیت شما را نشان می‌دهد و می‌گوید که از آینده و سعایت و بدخواهی کسانی که بیشتر حرف می‌زنند تا عمل می‌کنند بیمناک هستید. برای مطالعه بقیه تعابیر با ما همراه باشید.

 

کارل گوستاو یونگ می‌گوید:

 • رویای اینکه شما چاقو حمل می‌کنید بیانگر خشم، تهاجم و یا جدایی است. ممکن است چیزی در زندگی تان باشد که نیاز دارید آن را ببرید و از شرش خلاص شوید. شاید نیاز دارید که روابط دست و پاگیر را که درگیرش هستید قطع کنید. تفرقه بیشتری بیاندازید.
 • اگر چاقو کند است، بیانگر این است که سخت کوشی شما نتیجه کمی خواهد داشت یا اصلا نتیجه ندارد.
 • خواب دیدن اینکه با چاقو زخمی شده اید، نمادی از مردانگی یا وحشی گری حیوانی است
 • دیدن کسی که چاقو در خوابتان در دست دارد بیانگر این است که شما روی یک موقعیت یا رابطه، کنترل یا قدرت ندارید. تعبیر دیگر این است که فردی که در خوابتان چاقو در دست دارد ممکن است نمادی از شکل سلطه گر مردانه در زندگی بیداری تان باشد.

 

تعبیر خواب چاقو

آنلی بیتون می‌گوید:

دیدن چاقو در خواب، علامت دعوا و جدایی است و همچنین به زیان‌های مالی نیز دلالت دارد.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

چاقو در خواب، بر خدمت رساندن به مردم و درگیر شدن با دیگران، برای سود رساندن به خویشان و دوستان دلالت دارد. تیزی چاقو، دلیل بر نفوذ سخن و اجرای فرمانهای شخص.

اگر کسی در خواب، چاقویی را در دست خود ببیند، پیروز خواهد شد و اگر کارش به دادگاه کشیده باشد، دلیل و مدرک او قبول خواهد شد؛ زیرا چاقو سلاحی است که از او در برابر دشمنانش محافظت میکند.

در سر زمین رویاها آمده:

 • یک چاقوی قصابی : دوران سختی شروع می شود .
 • شما تعداد زیادی چاقو دارید : نزاع و مشاجره
 • چاقوی غذاخوری : در یک مشاجره بزرگ سهیم میشوید .
 • چاقوی جیبی : عشاق از یکدیگر جدا خواهند شد .
 • یک چاقوی پیدا می کنید : شکست در کار
 • دو چاقو به شکل ضربدر روی هم : یکنفر کشته خواهد شد – مرگ

 

بیشتر بدانید: تعبیر خواب قتل ، کشته شدن در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب چاقو تیز کن

آنلی بیتون می گوید:

دیدن چاقوتیزکن درخواب ، علامت آن است که برای به ثمر رساندن وظایف خود باید بیشتر از حد معمول دقت کنید . احتمالاً به سفری پر اضطراب خواهید رفت

 

تعبیر خواب چاقوی دو سر

آنلی بیتون می گوید:

استفاده از چاقوی دو سر در خواب ، نشانه تحقق آرزوهاست ، فقط گاهی که مرتکب اشتباه می شوید لحظاتی کوتاه نومید و دلسرد خواهید شد .

 

تعبیر خواب بریدن دست با چاقو

در سر زمین رویاها آمده:

اگر کسی ببیند که با چاقو، دستان خود را بریده است، امری شگفتانگیز، خواهد دید.

 

تعبیر خواب چاقوی شکسته

آنلی بیتون می‌گوید:

دیدن چاقوی شکسته در خواب، نشانه آن است که هم در امور عاطفی و هم در شغل خود شکست خواهید خورد.

در سر زمین رویاها آمده:

یک چاقوی شکسته : شکست در عشق

 

تعبیر خواب چاقو - چاقو خوردن در خواب چه معنایی دارد؟
تعبیر خواب چاقو – چاقو خوردن در خواب چه معنایی دارد؟

 

تعبیر خواب چاقوی تیز و برنده

آنلی بیتون می‌گوید:

دیدن چاقوی تیز و براق در خواب، علامت آن است که دشمنان همواره در اطراف شما خواهند بود.

لیلا برایت می‌گوید:

اگر در خواب خود را مشغول تیز کردن چاقو ببینید، یعنی موضوعی موجب خشم شما می‌گردد.

در سر زمین رویاها آمده:

یک چاقوی نوک تیز : دچار مصیبت و گرفتاری بزرگی می شوید.

 

تعبیر خواب چاقوی آشپزخانه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

چاقوی آشپزخانه خدمتکار و کدبانوی خانه است و چنانچه ببینید چاقویی نو در آشپزخانه دارید زنی خانه دار نصیب شما می‌شود.

در سر زمین رویاها آمده:

یک چاقوی آشپزخانه : مشاجره با دوستان

 

تعبیر خواب چاقو کشی

آنلی بیتون می‌گوید:

خواب ببینید کسی را با چاقو زخمی می‌کنید، علامت آن است که صاحب شخصیتی ناپسند خواهید شد. باید سعی کنید به سمت راه راست گام بردارید.

در سر زمین رویاها آمده:

با چاقو به یکنفر حمله می کنید : نقشه هایتان را عملی خواهید کرد

 

بیشتر بدانید: تعبیر خواب خون ، معنی دیدن خون در خواب چیست؟

 

تعبیر خواب دفاع از خود با چاقو

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

چنانچه چاقویی در جیب یا کشوی میز خود داشتید که بوسیله آن خواستید از خود دفاع کنید کسی هست که به شما نزدیک است و از شما بد می‌گوید و بد شما را می‌خواهد و اگر دیگری برای شما چاقو کشید امنیت می‌یابید. چون این نوع تهدیدها در خواب امنیت است و ناشی از بیمی است که در بیداری داریم.

 

تعبیر خواب گرفتن چاقو از دیگران

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر در خواب ببینید که چاقویی از دیگری می‌گیرید یا کسی به شما چاقو هدیه می‌کند گویای این است که کسی به شما کمک می‌کند یا خودتان از دیگری کمک می‌گیرید.

 

تعبیر خواب چاقو خوردن و زخمی شدن

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر خواب ببینید با چاقویی زخمی شده‌اید، نشانه آن است که درگیر مشکلات خانوادگی خواهید شد. مشکلاتی که بیشتر فرزندان به آن دامن می‌زنند.

در سر زمین رویاها آمده:

بوسیله چاقو زخمی شده اید : دوستان به شما خیانت خواهند کرد .

با یک چاقو چیزی را می برید : باید بر هیجانات خود غلبه کنید.

 

تعبیر خواب چاقو - چاقو خوردن در خواب چه معنایی دارد؟
تعبیر خواب چاقو – چاقو خوردن در خواب چه معنایی دارد؟

 

تعبیر خواب چاقوی زنگ زده

آنلی بیتون می گوید:

دیدن چاقوهای زنگ زده در خواب ، نشانه اختلاف میان اعضای خانواده و جدایی بین افرادی است که همدیگر را دوست می دارند.

در سر زمین رویاها آمده:

یک چاقوی زنگ زده : از دلتنگی و نارضایتی رنج خواهید برد .

 

تعبیر خواب چاقو خوردن به قلب

معبران می گویند:

اگر کسی خواب ببینید به قلب دیگری چاقو خورده است و در اثر ضربه فوت میکند دلیل بر اینکه بیمار شود و به رنج و مصیبت گرفتار شود اگر بببنید که دیگران قلب خود را او را با چاقو ضربه زده اند دلیل بر دشمنی و نفاق است

 

تعبیر خواب چاقو خوردن به شکم

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

اگر کسی خواب ببینید که به شکم دیگری (دوست و یا غریبه) چاقو خورده است و خون جاری شده روی شکم فرد مورد نظر را میبیند دلیل بر مرگ و یا جدایی است

 

تعبیر خواب چاقو خوردن از پشت

تعبیر گری می گوید:

اگر دختر یا پسری زن و یا مردی خواب ببینید خودش و یا دیگران از قسمت پشت (کمر) با ضربات چاقو مجروح شده اند دلیل بر خیانت و یا نفاق و دو به هم زنی میان اقوام است.

 

داستان

شخصی به نزد معبری فرا رسید و خواب خود را اینگونه مطرح کرد: خواب دیدم که در کوچه های شهر در حال قدم زن هستم ناگهانی مردی غریبه و نا اشنا را دیدم که توسط چند ضارب بشدت از پشت توسط ضربات تیزی (در اینجا منظور چاقو قداره و یا قمه است) زخمی شده است و خون زیادی از وی خارج میشود بعد از کتک خوردن فراوان توسط ضاربان آن ها گریختند بعد من به قصد کمک کردن جلو آمدم و ان مرد را روی دوش خود گذاشتم و با هم به طرف منزل طبیب رفتیم( در اینجا منظور بیمارستان) این خواب چه تعبیری دارد: معبر او را پاسخ داد در بین اقوام و اشنایان تو کسی با تو دشمنی ندارد ؟ایا بدخواه و یا بدخواهانی قصد آزار و اذیتت را دارند؟جوان بلافاصله پاسخ داد گمان میکنم که معنی و تفسیر خوابم را به خوبی درک کردم.

 

تعبیر خواب چاقو خوردن از دوست

ابراهیم کرمانی میگوید:

چاقو خوردن و یا زخمی شدن توسط دوست در خواب نیرنگ و مکر از طرف آشنایان است

 

تعبیر خواب چاقو زدن به همسر

شیخ طوسی میگوید:

چاقو زدن به همسر و کشتن آن در خواب تعبیری نمیتواند داشته باشد به جز کم شدن برکت نعمت و روزی و همچنین حاصل شدن غم و زنج زیاد برای مرد خانواده اگر به هنگام چاقو زدن خون هم دیدی به نشانه ی مرگ زود هنگام یکی از بستگانتان است

دانیال نبی (ع) می فرمایند:

اگر مردی خواب ببیند بر علیه همسر خود تیزی یا چاقو میکشد و قصد زدن ضرباتی به او را دارد به تعبیر جدایی زود هنگام و یا غم و رنج برای مرد میباشد اگر زنی ببیند بر علیه همسر خود چاقو کشی میکند به تعبیر این است که فرزندانش گمراه خواهند شد و خانواده ی خود را در سختی قرار میدهند

 

تعبیر خواب چاقو - چاقو خوردن در خواب چه معنایی دارد؟
تعبیر خواب چاقو – چاقو خوردن در خواب چه معنایی دارد؟

 

تعبیر خواب کارد

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن کارد در خواب بر شش وجه است.

اول: صحبت.

دوم: فرزند.

سوم: ظفروپیروزی.

چهارم: پناه و پشتیبان.

پنجم: توانائی.

ششم: ولایت و فرمانروایی.

 

تعبیر خواب شکستن یا ایراد کارد

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی کارد در غلاف شکسته است، یـعـنـی پدر یا یکی از بستگان تو از دنیا می‌رود.

اگر ببینی کارد تو زنگ زده یا دچار عیب و ایرادی شده است، یـعـنـی دچار کاهش و ضرر و زیان مالی می‌شوی.

 

بیشتر بدانید: تعبیر خواب آشپز و آشپزی کردن در خواب چه معنایی دارد؟

 

تعبیر خواب در دست داشتن کارد

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی کارد در دست گرفته‌ای و می‌دانی که برای تو می‌باشد، یـعـنـی صاحب فرزندی پسر می‌شوی.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی کارد را از غلاف بیرون کشیده‌ای، یـعـنـی زن تو فرزندی پسر به دنیا می‌آورد، تعبیرگری نیز می‌گوید: زن تو فرزندی پسر به دنیا می‌آورد

 

تعبیر خواب بریدن دست با کارد

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی دست خودت را با کارد بریده‌ای، یـعـنـی عاشق کسی می‌شوی، همانطور که در قرآن کریم آمده: …وَقَطَّعْنَ اَیْدِیَهُنَّ… _ … [زن‌ها با دیدن زیبایی حضرت یوسف] دست‌های خویش ببریدند… (یوسف-31).

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

‫۱۵ دیدگاه ها

 1. مت ۲شب است پشت هم سر‌خواب میبینم که با پسرخالم در خیابانی راه میرویم وناگهان یکی از پسرا چیزی به من میگوید وپسرخالم با اودرگیر میشود وان فرد به شکم پسرخالم میزند وخون زیادی از اد جاری میشود تعبیرش چیت؟

 2. من خواب دیدم که یک نفر به طور ناگهانی به زیر لب من چاقو را فرو می کند به طوری که بهصورت افقی زخم عمیقی بر می دارد و خون از آن خارج می شود.ولی بعد از مدت کمی خوب می شود و ردی از آن بر روی صورتم باقی می ماند.تعبیر آن چیست؟

  1. محیای عزیز
   چاقو خوردن از بقیه نشان از کینه و دشمنی و نیت شوم آنها نسبت به شماست ولی در خواب شما که زبانتان آسیب دیده به این معناست که دیگران آنگونه که شما از آنها انتظار دارید شما را درک نمیکنند و حرفهای شما را نمیفهمند، شما بسیار صحبت کرده اید و تلاش کرده اید تا متوجه حرف شما بشوند و قصد دارید برای آنها توضیح دهید ولی آنها نه وقت دارند که به شما گوش بدهند و نه اهمیتی برایشان دارد.

   1. دختر مورد علاقه من خواب دیده که یک نفر چاقوی تیز و پلندی به کمرش فرو کرده و او از درد به زمین می افتد و ناله زیادی میکند که من از او میخواهم که بلند شود دستش را میگیرم و میگویم نگران نباشد طوری نمیشود. و او از زمین بلند میشود و میبیند که دردی ندارد

 3. سلام.من خواب دیدم از تو ساحل دریا چاقو پیدا کردم.چاقو براق و مات چندتا مث سرویس های کارد آشپزخونه که بزرگ و کوچیکن همونجوری باریک و پهن به رنگ نقره ای
  یکی میگفت اینا مال زمان پیامبراست وشمشیرن
  من پیدا کردم بردم دادم به یکی اونم قایم کرد گفت نبایدکسی ببینه
  تعبیرش چیه؟

  1. سارای عزیز
   در پیش روی شما مشکلات زیادی وجود دارد که ممکن است همگی با هم بوجود آیند و از این جهت برای شما این مشکلات سخت خواهند بود. دیدن این چاقوها در ساحل نشانه ای از این است که مشکلات ممکن است همراه با بیماری باشد ولی مقاوم باشید که در این مشکلات دوستانی خواهند بود که به شما کمک میکنند تا از پس مشکلات برآیید.

 4. سلام. من خواب دیدم یه جایی توی جاده خاکی ام که جاده اش از بینه جنگل و رودخونه رد میشد. سه تا کارد تو جیبم داشتم، ولی بدونه دسته، یعنی فقط تیغه اشون رو داشتم،یکی کوچیک بود و یکی متوسط و اونی که از همه بزرگتر بود کج و کوله و ضربه خورده بود
  تعبیرش چیه؟

 5. من خواب دیدم طی یک اتفاقاتی توی خواب ۲ مرتبه چاقو به چشمم برخورد میکنه و‌ رد زخم شدن هم میندازه ولی ناگهان خوب میشه و جای زخم از بین میره و هیچ خونی نمیاد

 6. سلام من خواب دیدم که یکی از دوستان چاقو خورده و به کما رفته تعبیرش چی میشه ؟
  ممنون میشم بهم بگید خیلی ناراحتیم

 7. سلام
  وقتتون بخیر
  خواب دیدم من داخل اتاق بودم،یهو زنگ خونه زدن ،یه صدای دعوای کوچولو اومد و چراغ ها خاموش شد و یه نفر بلند گفت آخخخخ،رفتم تو حیاط دیدم همسرم افتاده رو زمین ،و پاش اندازه بند انگشت بریده شده ،ولی خون نمیومد،به همسرم گفتم چی شد،گفت دو الی سه تا زن با چادر مشکی و یه مرد اومدن داخل ،و بهم گفتن تو نباید ازدواج میکردی ، و ما نمیزاریم آب خوش از گلوت بره پایین و بهم چاقو زدن و رفتن ،چاقو هم از نوع جیبی ها بود و یه کوچولو خونی بود،

 8. سلام من خواب دیدم یکی از آشناهای نزدیک مان که خیلی ازش بدم میاد به قلب من چاقو زد و همش سعی داشت منو بکشه یا اذیتم کنه و اسرار داشت چیزی به خانواده ام نگم که به قلبم چاقو زده اگه بگم منو میکشه
  میشه تعبیر خواب منو بگید خیلی میترسم

 9. سلام خواب دیدم با چاقو به قلب خودم زدم و جراحت سطحی برداشتم و زنده هستم و قلبم کمی زخمی شده بود ولی خونی جاری نشده بود . و در خواب ناراحت بودم و میگفتم چرا چاقو رو عمقی تر نزدم که دیگه زنده نباشم و چرا سطجی زدم . لطفاً تعبیر خواب منو در صورت امکان سریع بگید.با تشکر از شما

 10. خواب دیدم جلوی یک مغازه تربار مادرم کنار زنی دیگه مشغول خرید هست و صاحب مغازه سعی میکنه به اون زن در ملا عام دست درازی کنه و اون زن نمیتونست کاری کنه پدرم همون لحظه از سمت دیگه اومد و به صورت صاحب مغازه مشت زد و بعد همکار یا دوست صاحب مغازه با چاقو چند بار به سمت چپ شکم پدرم چاقو زد ولی خونی ندیدم و با دیدن این صحنه فکر میکردم دیگه زنده نمیمونه و فقط جیغ میکشیدم.
  ممنون میشم تعبیرش رو بگید

 11. درود
  خواب دیدم چاقو در دست چپم هست و یک دوستی انگار که از طریق ذهن توانایی کنترل من را داشت باعث شد من چاقو را چنان کف دست راستم فرو کنم که نوک چاقو بشکند و دستم شروع به خون ریزی کند.

 12. سلام
  خواب دیدم بایکی مشکل خوردم اونم همراه ۲ نفر دیگ با من با چاقو حمله کرد خیلی حرفه ای بودن من خیلی چاقو خوردم و از حال رفتم اما خونی نبود و اصلا ضخمی دیده نمیشد
  بعد فهمیدم زنمم ک باردار بود کشتن. من با یکی دیگ بودم تو ی جای سوله مانند حی بهش میگفتم نباید با گنده تر از خودمون درمیافتادیم. خلاصه اون ۳ تامرد دنبال ما بودن ما اونارو دعوت کردم ی چایی بهشون دادیم بعد سوله. ۳ طبقه بود ما تو ۳ طبقش بنب کار کار گذاشتیم وقتی ی بار دیگ اومدن منفجر کردیم
  اینجاش یادم نمیاد اما فکر کنم همشون مردن
  قیافه اونا معلوم نبود اما کچل و هیکلی با خالکوبی بودن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا