تعبیر خواب

تعبیر خواب سرمه – کشیدن سرمه در چشم چه تعبیری دارد؟

3.6/5 - (9 امتیاز)

تعبیر خواب سرمه و سرمه کشیدن در خواب چه معنایی دارد؟

در این پست از بخش تعبیر خواب نماگرد قصد داریم شما عزیزان را با تعبیر خواب سرمه و سرمه کشیدن آشنا کنیم. دیدن سرمه در خواب به مال تعیبر شده و اگر کسی در خواب ببیند. معبرین غربی می گویند: اگر ببینی برای روشنائی چشم خودت سرمه کشیده‌ای، یـعـنـی به دنبال صلاح و مصلحت و درستی دین و ایمان می‌باشی . برای مطالعه ادامه مطالب با ما همراه باشید.

تعبیر خواب سرمه - کشیدن سرمه در چشم چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب سرمه – کشیدن سرمه در چشم چه تعبیری دارد؟

تعبیر خوب سرمه

محمد ابن سیرین بصری گوید:

  • سرمه به خواب مال بود. اگر بیند که سرمه در چشم کشید و مقصود از آن روشنائی به چشم بود، دلیل کند که صلاح دین جوید.
  • اگر مقصود از آن آرایش و زینت بود، دلیل است که خود را به دینداری در میان مردم مشهور گرداند، تا او را مدح و ثنا و ستایش گویند.
  • اگر بیند که کسی سرمه به وی داد، دلیل کند که به قدر آن سرمه مال یابد.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن سرمه در خواب، نشانه فراوان شدن مال و ثروت و درک و فهم است.

اگر کسی که در چشمانش عیبی دارد در خواب ببیند که به آنها سرمه می کشد، چشمانش شفا مییابند.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

معبران چشم را دین و ایمان و سرمه را روشنایی تعبیر می کنند در واقع در خواب سرمه به چشم مالیدن صلاح و دین داری است و خواب چنین شخصی می گوید که او در راه خدا گام می نهد و انسانی نیکوکار و متدین می شود.

برخی از معبران می گویند:

سرمه در خواب مال است و برخی دیگر عقیده دارند که تظاهر و ریاکاری است. یعنی آن که به چشم خود سرمه می مالد خواب او می گوید به خوبی و پاکی و دین داری و شفقت و انسانیت تظاهر می کند ولی در حقیقت فاقد این امتیاز است و دروغ می گوید و مکر می کند.

اگر سرمه را با لوازم آرایش متداول امروز مقایسه کنیم همین تعبیر را باید برای ریمل داشته باشیم.

 

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب آرایش کردن – معنی دیدن وسایل آرایش در خواب چیست؟

 

تعبیر خواب خوردن سرمه

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی سرمه را می‌خوری، یـعـنـی ناراحت و غمگین می‌شوی.

 

تعبیر خواب سرمه - کشیدن سرمه در چشم چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب سرمه – کشیدن سرمه در چشم چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب سرمه کشیدن

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

اگر ببینی زیر بغل خودت را سرمه می‌کشی تا بوی بد آن را از بین ببری، یـعـنـی کاری می کنی که به خاطر آن تو را تحسین کنند.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

سرمه کردن چشم در خواب دلیل مال است مرد و زن را و بعضی از معبران گویند که سرمه در چشم کردن، راه حق و صواب بود، خاصه که سرمه به اندازه در چشم کشیده بود.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی برای روشنائی چشم خودت سرمه کشیده‌ای، یـعـنـی به دنبال صلاح و مصلحت و درستی دین و ایمان می‌باشی ، ولی اگر منظورت از سرمه کشیدن آرایش و زینت باشد، یـعـنـی در بین مردم خودت را به دینداری مشهور می‌کنی تا تو را تحسین و ستایش کنند.

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر خودتان سرمه به چشم بمالید خواب شما می گوید که در آینده تظاهر خواهید کرد و ریا می کنید.

چنانچه در خواب ببینید که کسی دیگر سرمه مالیده او به شما و دیگران دروغ می گوید و حقیقتی را پنهان می کند و به چیزی که فاقد آن است تظاهر می کند

 

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب آرایشگاه – معنی دیدن آرایشگر در خواب چیست؟

 

تعبیر خواب سرمه کشیدن مرده

معبران می گویند:

اگر در خواب خود شخص فوت شده ای را دیدی که مشغول کشیدن سرمه می باشد به نشانه ی دعای خیر دیگران در حق شماست ممکن است این دعا از طرف نزدیکترین افراد به شما مانند پدر یا مادر باشد در واقع دعای خیر برای صاحب رویا معنی کشیدن سرمه مرده ها میباشد

 

تعبیر خواب سرمه - کشیدن سرمه در چشم چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب سرمه – کشیدن سرمه در چشم چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب هدیه گرفتن سرمه از دست مرده

تعبیرگری می گوید:

اگر مرده ای به شما سرمه هدیه داد دلالت بر این دارد ک به شخصی نیازمند در اینده ای نزدیک کمک بسیار خواهید کرد و او را از مشکلات بیشماری نجات میدهید

 

داستان

شخصی به نزد کرمانی میرسد و به ایشان میگوید خواب دیدم برای زدن سرمه به چشمانم آماده شده ام و وسایلش را نیز تهیه نموده ام و از همسرم میخواهم تا این کار را برایم انجام دهد چه تعبیری دارد؟بدو پاسخ دادند تو و همسرت در چند روز و یا در چند ماه آینده یک شانس در خوشبختی را تجربه خواهید کرد و میتوان معنی این رویا را شانس ،خوشبختی،خوشحال شدن توسط خبرهای خوش را دانست.

 

تعبیر خواب سرمه فروش

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

سرمه فروش درخواب، مردی بود که راه دین و مسلمانی به مردم نماید و در میان مردم صلح اندازد، چنانکه چشم بدو روشن گردد.

اسماعیل بن اشعث گوید:

سرمه فروش در خواب، مردی بود که در صلاح دین خود و کسان سعی نماید، زیرا که چشم در خواب دین بود و سرمه روشنایی بود.

بعضی از معبران می گویند:

سرمه فروش درخواب، مردی بود که کاری کند که هم صلاح دین بود و هم نیکوئی دنیا (سرمه فروش در خواب ، شخصى است که مردم را به دین و مسلمانى راهنمایى مى کند وفیمابین مردم را اصلاح مى نماید بطورى که موجب روشنى چشم گردد).

 

تعبیر خواب سرمه خریدن

تعبیرگری می گوید:

اگر مرد یا زنی اقدام به خرید سرمه در بازار و … کند یک توضیح کامل دارد و آن این استشما افکار ارزشمندی در ذهن خود دارید، اما واقعاً برای تصمیمات اخیر خود هیچ دلیل و مناسبت خاصی ندارید. اما شما احساس می‌کنید در محدودیت‌های مالی خود کمی‌گیر افتاده‌اید، ولی سعی نکنید که تمام حساب‌های خود را خرج کنید. شما دنبال یک راه حل می‌گردید و می‌خواهید همین الان هم آن را پیدا کنید. متأسفانه عجله به خرج دادن هیچ کمکی نمی‌کند، به آرامی‌و با احتیاط حرکت کردن اگرچه زیاد جالب نیست، ولی مطمئن باشید که سازنده‌تر است.

 

تعبیر خواب سرمه - کشیدن سرمه در چشم چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب سرمه – کشیدن سرمه در چشم چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب سرمه دان

محمد ابن سیرین بصری گوید:

سرمه دان درخواب، زنی بود که همیشه خدای را به یاد دارد و مردمان را به راه دین خواند.

جابر مغربی می گوید:

سرمه دان به خواب، زنی بود با امانت. اگر بیند که سرمه دانی داشت، دلیل است که او رابا زن دیندار صحبت افتد و از او خیر و منفعت یابد.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

سرمه دان در خواب، به زنی خوب و نیکوکار تعبیر می شود که می خواهد به دیگران سود برساندن.

اگر مرد مجرّدی در خواب ببیند که میله را داخل سرمهدان گذاشته است تا آن را به چشمانش بکشد، زن می گیرد.

 

تعبیر خواب خریدن سرمه دان

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند که سرمه دانی را بخرید، دلیل است که کنیزکی دیندار بخرد و باامانت بود.

 

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب اصلاح کردن + تراشیدن ریش و تراشیدن موی سر

 

تعبیر خواب شکستن سرمه دان

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر بیند که سرمه دانی داشت، دلیل که زنی را بدین صفت بخواهد. اگر بیند که سرمه دان او بشکست، دلیل که زن او هلاک گردد.

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند که سرمه دان بشکست یا ضایع گردید، دلیل که از صحبت زنی دیندار جدا افتد.

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
  • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
  • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
  • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
  • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
  • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
  • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

یک دیدگاه

  1. لطفا تعبیر خوابمو به آبروی چهارده معصوم بگین من دختری هستم چند ماهه عقد کردم و بعد یه مدت به دلیل بی ایمانی همسرم به فکر جدایی افتادم چون خودم مذهبی ام ولی این تصمیمو تو دل خودم نگهداشتم امسال شب عید فطر از خدا خواستم یکی از اولیا اله به خوابم بیاد و راه نجاتم بگه و صلاح و خیرمو بگه که زندگیمو شروع کنم یا همین دوران عقد جدا بشم شب عید فطر خواب دیدم مرحوم امام خمینی در حرم امام رضا علیه السلام سرمه به چشم کشیده و اشک از چشماش میاد طوری که یه مقدار از سرمه هم از چشماش پایین اومده و ردش روی صورتش هست لطفا بگین منظور این خواب چیه زندگیمو شروع کنم یا جدا بشم چون من خودم مذهبی ام و به دلیل ترس از بی ایمانی همسرم به فکرم جدایی افتاد ولی به همسرم هیچی نگفتم و از خدا خواستم تو خواب راه خیر و صلاح رو نشون بده که زندگیمو شروع کنم یا جدا بشم؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا