تعبیر خواب

تعبیر خواب چراغ + تعبیر خواب لامپ و لامپ شکسته

4.5/5 - (2 امتیاز)

تعبیر خواب چراغ (لامپ، لوستر و…)

تعبیر خواب چراغ + تعبیر خواب لامپ و لامپ شکسته
تعبیر خواب چراغ + تعبیر خواب لامپ و لامپ شکسته

تعبیر خواب چراغ، لامپ چیست؟ دیدن لامپ و روشنایی در خوابتان نمادی از راهنمایی ، امید ، الهام ، روشنگری و اطمینان است. معبرین غربی دیدن لامپ شکسته را بیانگر ناامیدی و بد شانشی می دانند. برای مطالعه بقیه تعابیر با ما همراه باشید.

 

تعبیر خواب چراغ

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن چراغ در خواب بر چهارده وجه است.

1- پادشاه

2- قاضی

3- فرزند

4- عروسی

5- ولایت وحکومت

6- سرای و خانه

7- مهترو رئیس

8- شادی

9- علم

10- توانگری ثروتمندی

11- عیش خوش و زندگی راحت

12- کنیزک

13- منفعت

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن شمع و چراغ فرزند بود

 

تعبیر خواب لامپ (چراغ امروزی)

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • دیدن لامپ در خواب تعابیر خوب و گسترده ای دارد.
 • اگر در خواب ببینید لامپی را به یک سر پیچ می‌بندید که جایی را روشن کنید نیکو است زیرا خواب شما می‌گوید کاری نیک انجام می‌دهید که سود آن بیش از خودتان به دیگران می‌رسد.
 • وقتی لامپی روشن شود همه می‌توانند از روشنایی آن بهره مند گردند و روشن کننده و صاحب لامپ قادر نیست کسی را محکوم کند و به دیگری نور و روشنی بیشتری بدهد لذا در خواب‌ها به (موقوفه) و کار عالم المنفعه تعبیر می‌شود.

 

تعبیر خواب چراغ به روایت معبرین کهن

ابراهیم کرمانی گوید:

 • چراغ در خواب، خادم خانه است و معبران گویند: کدبانوی خانه است.
 • اگر در خواب بیند که درخانه او چراغ پاکیزه روشن است. دلیل که کدبانوی خانه زنی به صلاح و نیک سیرت است.
 • اگر بیند چراغ تاریک می‌سوخت، دلیل است بر رنج کدبانوی خانه یا خادم یا زن.
 • اگر بیند چراغ فرو می‌رود، دلیل که کدبانوی خانه بمیرد.

 

تعبیر خواب چراغ + تعبیر خواب لامپ و لامپ شکسته
تعبیر خواب چراغ + تعبیر خواب لامپ و لامپ شکسته

 

تعبیر خواب لامپ

در سر زمین رویاها آمده:

شما یک لامپ دارید : کارهای شما ابداً پیش نمیرود .

 

تعبیر خواب خاموش کردن لامپ

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر در خواب ببینید لامپی را خاموش می کنید از انجام یک کار خیر عمدا باز می ایستید یا مانع انجام کار خوب می شوید و شاید خست و لئامت نشان می دهید.

در سر زمین رویاها آمده:

 • یک لامپ را خاموش می کنید : تمامی امیدهایتان در عشق از بین می رود
 • یک لامپ ناگهان خاموش می شود : منتظریک مصیبت باشید

 

تعبیر خواب خاموش کردن لامپ (چراغ)

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر در خواب ببینید لامپی را خاموش می‌کنید از انجام یک کار خیر عمداً باز می‌ایستید یا مانع انجام کار خوب می‌شوید و شاید خساست نشان می‌دهید.

 

تعبیر خواب شکستن لامپ (چراغ)

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر در خواب ببنید که لامپی را شکستید چنانچه لامپ روشن باشد یک جرم با خلاف عمومی مرتکب می‌شوید که از جهت قانونی هم قابل تحقیق و بررسی است و چنان چه خاموش باشد زیان کاری نهان تعبیر می‌شود یعنی درخفا و پوشیده و به کسی آسیب می‌رسانید.

 

تعبیر خواب لامپ سوخته

مولف می گوید:

اگرببینیم یک لامپ سالم را بجای یک لامپ سوخته یا خراب می بندیم نشانه آن است که درراهنمائی گروهی از افراد در مورد مسئله ای که مرتکب اشتباه شده اند تلاش می کنیم

 

تعبیر خواب داشتن چراغ زیاد و یا لامپ با نور زیاد

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر ببینید لامپ بسیار بزرگی دارید که نور کمی از آن بر می‌خیزد از سرمایه زیاد سود کم می‌برید و در واقع از سود زیان می‌کنید و چنان چه لامپ کوچکی داشته باشید اما نور زیادی از آن به اطراف پراکنده شده از یک کار کوچک و کم اهمیت که انتظار سود دهی در آن وجود ندارد سودی کلان عایدتان می‌گردد.

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند در شهر چراغ بسیار است، دلیل که پادشاه ولایت عادل است و قاضی منصف و مردم شهر عشرت و نشاط بسیار است.

اسماعیل بن اشعث گوید:

 • اگر بیند چراغ بسیار در دست داشت، دلیل که او را فرزندی آید که عزت و دولت یابد.
 • اگر بیننده خواب فاسق است، دلیل که به خدای تعالی بازگردد و توبه کند.
 • اگر مشرک است هدایت یابد.
 • اگر مسلمان است توفیق طاعت یابد.

 

تعبیر خواب چراغ + تعبیر خواب لامپ و لامپ شکسته
تعبیر خواب چراغ + تعبیر خواب لامپ و لامپ شکسته

 

تعبیر خواب روشن کردن لامپ

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • وقتی لامپی روشن شود همه می توانند از روشنائی آن بهره مند گردند و روشن کننده و صاحب لامپ قادر نیست کسی را محکوم کند و به دیگری نور و روشنی بیشتری بدهد لذا در خواب ها به (موقوفه) و کار عالم المنفعه تعبیر می شود.
 • افروختن چراغ در خواب نیکو است همین طور است چراغ افروخته در اتاق داشتن و دیدن.
 • چنان چه دختر جوانی چراغ بخصوص چراغ روشن در خواب ببیند خواستگاری مناسب پیدا می‌کند.

در سر زمین رویاها آمده:

یک لامپ را روشن می کنید : پول فراوانی بدست می آورید

یک لامپ روشن شده : هیجان بزرگ عشقی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر در خواب ببینید لامپ‌های بشماری روشن دارید کاری از نظر اجتماعی مفید و قابل تحسین انجام می‌دهید، مانند معلمی.

 

تعبیر خواب شکستن لامپ های مهتابی

مولف می گوید:

شکستن لامپ مهتابی به نشانه ی کمتر شدن برکت و رزق و روزی است در گاهی مواقع نشانه ای از بیکاری جوانان تورم زیاد عدم ازدواج جوانان مخصوصا پسر ها گرانی و به دردسر افتادن پدر خانواده است اگر ببینی لام پای مهتابی باهمدیگر می ترکنند و میترسی نشانه ی یک اتفاق هیجان انگیز و البته ترسناک است

 

تعبیر خواب لوستر

آنلی بیتون می گوید:

دیدن لوستر در خواب ، نشانه آن است که از امکانات غیر منتظره ای استفاده می کنید و به دلخواه خود خوش می گذرانید.

 

تعبیر خواب لوستر شکسته

آنلی بیتون می گوید:

دیدن لوستری شکسته در خواب ، نشانه آن است که در معامله ای زیان خواهید دید و اوضاع مالی شما دچار آشفتگی می گردد.

 

تعبیر خواب لوستر خاموش

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید لوستری خاموش است ، دلالت بر آن دارد که آینده روشنی را بیماری و رنج تیره می سازد.

 

تعبیر خواب چلچراغ

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • دیدن چلچراغ یا لوستر در خواب خوب است به شرط آن که روشن باشد و چنان چه خاموش باشد حسرت است برای چیزهای از دست رفته یا آرزوهای چیزهایی است که تحصیل آن ها دور از ذهن بیننده خواب قرار می گیرد.
 • پس دیدن چلچراغ در خواب نیکو است و به روشنایی و کامروایی تعبیر می شود بخصوص اگر چلچراغ را در بقعه یا زیارتگاه یا اعتاب مبارک روشن ببینید که تعبیر آن کامروایی در امور دنیا و آخرت است.

 

لطفا از سایر مطالب مرتبط با موضوع اصلی دیدن فرمایید

تعبیر خواب تنور ، تعبیر خواب برق ، تعبیر خواب باتری

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا