تعبیر خواب تیر چراغ برق از نظر علما و مفسران

تعبیر خواب تیر چراغ برق چیست؟ دیدن تیر چراغ برق در خواب بیانگر این است که نوری نیاز است تا موقعیتی تاریک را روشن کند. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که شما از مرحله افسردگی بیرون می آیید.

تعبیر خواب تیر چراغ برق چیست؟

تعبیر خواب تیر چراغ برق چیست؟

تعبیر خواب تیر چراغ برق

لیلا برایت می گوید:

دیدن تیر چراغ برق در خواب، نشانه‏ى آن است که مسؤولیت مهمى را بر عهده‏ى شما گذاشته‏اند.

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب خود را روى تیر چراغ برق ببینید، به این معنا است که باید دقت بیشترى کنید تا به دام دشمنان نیافتید.

 

مطالب مرتبط

تعبیر خواب سقوط کردن ، تعبیر خواب پرتگاه ، تعبیر خواب بام

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

تعبیر خواب تیر چراغ برق چیست؟
لطفا نظر خود در مورد این مطلب را با ستاره ها از یک تا ۵ مشخص کنید!!

مطالب متنوع دیگر