تعبیر خواب

تعبیر خواب چراغ – روشن کردن چراغ در خواب چه تعبیری دارد؟

3.5/5 - (2 امتیاز)

تعبیر خواب چراغ – معنی دیدن چراغ نفتی در خواب چیست؟

تعبیر خواب چراغ - روشن کردن چراغ در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب چراغ – روشن کردن چراغ در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب چراغ چیست؟ چراغ در گذشته معمولاً در چراغ دان و به وسیله نفت یا ماده آتش زا روشن می‌گردیده است و تعابیری که معبران کهن و سنتی آورده‌اند بیشتر مربوط به این نوع چراغ‌ها می‌باشد. با ما همراه اشید تا شما را با تعابیر آنها آشنا کنیم.

 

تعبیر خواب چراغ

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن چراغ در خواب بر چهارده وجه است.

اول: پادشاه.

دوم: قاضی.

سوم: فرزند.

چهارم: عروسی.

پنجم: ولایت وحکومت.

ششم: سرای و خانه.

هفتم: مهترو رئیس.

هشتم: شادی.

نهم: علم.

دهم: توانگری ثروتمندی.

یازدهم: عیش خوش و زندگی راحت.

دوازدهم: کنیزک.

سیزدهم: منفعت.

چهاردهم: آن چه بیند همچنان است.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی فرشته‌ها از آسمان فرود آمده‌اند و در دستانشان چراغ و شمشیر می‌باشد، یـعـنـی صاحب فرزندی عالم و دانا می‌شوی.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

اگر ببینی بر تنور یا آتش و یا چراغ سجده می‌کنی، یـعـنـی به زن‌ها خدمت می‌کنی.

 

تعبیر خواب روشن کردن چراغ

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی با آتش‌زنه [وسیله‌ای که با آن آتش روشن می‌کنند] چراغ را روشن می‌کنی، یـعـنـی اگر ازدواج کرده‌ای، از زنت صاحب فرزند می‌شوی، یا اگر غریب هستی، ازدواج می‌کنی یا «کنیزکی» به دست می‌آوری، و یا اگر سفر کرده‌ای داری، به سلامت بازمی‌گردد،

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

 • اگر «پادشاه» این خواب را ببیند یـعـنـی با عدل و انصافی که برقرار می‌کند مردم به آسایش و راحتی می‌رسند.
 • اگر «شخص عالم و دانشمندی» این خواب را ببیند، تعبیرش این است که مردم از علم و دانش او بهره‌مند می‌شوند.
 • اگر «بازرگان» این خواب را ببیند، یـعـنـی به مردم کمک کرده و خیرات و احسان می‌نماید.
 • اگر بیننده خواب «شخص فقیری» باشد، یـعـنـی مردم را با استفاده از کارهایی که برای آن‌ها انجام می‌دهد، بهره‌مند ساخته و کمک می‌کند.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی چراغ مسجد را روشن کرده‌ای، یـعـنـی در کاری که مشغول آن هستی روشنی بوجود می‌آید .

 

مطالب مرتبط: تعبیر خواب برق ، برق گرفتگی در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب چراغ نفتی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

لامپ بستن به چراغ برق و نفت و روغن ریختن در چراغ نفتی نیز خوب است چون تهیه و تدبیر کاری است امید بخش که در آینده شما را به نعمت و رفاه و آسودگی می‌رساند

 

تعببر خواب تمیز کردن چراغ نفتی

آنلی بیتون می گوید:

تمیز کردن چراغ نفتی در خواب ، علامت آن است که در زندگی به امکانات جدیدی دست خواهید یافت

 

تعبیر خواب گم کردن چراغ

آنلی بیتون می گوید:

گم کردن چراغ در خواب ، علامت روبرو شدن با گرفتاریهایی در حرفه و شغل است و همچنین روبرو شدن با ناآرامی و اختلافات خانوادگی.

 

تعبیر خواب چراغ - روشن کردن چراغ در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب چراغ – روشن کردن چراغ در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب چراغ‌دان

ابن سیرین می‌گوید:

تعبیر چراغ‌دان، زن می‌باشد، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: تعبیرش خدمتکار خانه است. ابن سیرین می‌گوید: تعبیر فتیله و چراغ‌دان، رئیس و کارفرما می‌باشد.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

 • اگر ببینی چراغ‌دان سفالی می‌باشد، یـعـنـی اصل و نسب خدمتکار خانه، مسلمان و همچنین فرد دیندار و امانت‌داری خواهد بود، ولی اگر آهنی باشد، یـعـنـی اصل و نسب آن خدمتکار، زرتشتی خواهد بود.
 • اگر ببینی چراغ‌دان از دست تو افتاد و شکست، یـعـنـی زن یا خدمتکارت از دنیا می‌رود

 

تعبیر خواب چراغ آویخته (قندیل)

ابن سیرین می‌گوید:

 • تعبیر چراغ آویخته و روشن، توفیق انجام عبادت می‌باشد.
 • اگر مردی در خواب ببیند در خانه یا مغازه‌اش چراغ آویخته شده وجود دارد، یـعـنـی با زن صالح و درستکاری ازدواج می‌کند، و یا اگر این خواب را زنی ببیند، یـعـنـی طاعت و عبادت زیادی انجام می‌دهد .

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

تعبیرهای چراغ آویختۀ روشن عبارتند از:

1- ازدواج با زن

2- توفیق انجام طاعت و عبادت

3- عزت و کامیابی

4- گشایش و رو به راه شدن کارها

 

مطالب مرتبط: تعبیر خواب آتش ، دیدن آتش در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب پایه چراغ

ابن سیرین می‌گوید:

تعبیر پایه چراغ، خدمتکار خانه می‌باشد،

جابر مغربی می‌گوید:

تعبیرش به مرد و سرپرست خانه مربوط می‌شود.

ابن سیرین می‌گوید:

 • اگر ببینی پایه چراغ داری یا کسی به تو داده است، یـعـنـی زنی که خدمتکار تو می‌شود شاد و مهربان است .
 • اگر ببینی پایه چراغ چوبی می‌باشد، یـعـنـی زنی که خدمتکار تو می‌شود، پست و فرومایه است و نمی‌توان به حرف او اعتماد کرد.
 • اگر ببینی پایه چراغ زنگ زده است، یـعـنـی زنی که خدمتکار تو می‌شود متکبر و مغرور است و دین و ایمان ضعیفی دارد.

 

تعبیر خواب کم نوری یا خاموشی چراغ

اسماعیل بن اشعث می‌گوید:

اگر ببینی چراغ خاموش شد، یـعـنـی فرزندت هلاک می‌شود یا عزت و بهره‌مندی تو کمتر شده و دچار کم و کاست و نقص می‌شوی

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

 • اگر ببینی چراغ می‌سوزد ولی نوری ندارد و تاریک است یـعـنـی کدبانو یا زن یا خدمتکار دچار رنج و زحمت می‌شوند.
 • اگر ببینی چراغ در حال خاموش شدن است، یـعـنـی کدبانوی خانه از دنیا می‌رود،

 

تعبیر خواب چراغ - روشن کردن چراغ در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب چراغ – روشن کردن چراغ در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب چراغ گازی

آنلی بیتون می گوید:

دیدن چراغ گازی در خواب ، علامت محیطهای مطبوع و پیشرفت در زندگی است .

دیدن منفجر شدن چراغ گازی در خواب ، علامت آن است که اندوهی بی مورد شما را تهدید خواهد کرد .

 

تعبیر خواب چراغ دریایی

در سر زمین رویاها آمده:

 • خواب یک چراغ دریایی : هماهنگی در بین دوستان وجود دارد .
 • یک چراغ دریایی را نظاره می کنید : نزاع و مشاجره را قطع کنید ، آشتی کنید .
 • یک چراغ دریایی را بکار می اندازید : ناکامی و فریب
 • شما درون یک چراغ دریائی هستید : سلامتی شما عالی خواهد بود .
 • شما بطرف یک چراغ دریایی می روید : موفقیت در کار
 • شما از یک چراغ دریایی برمی گردید : یک نامه از یکی از اعضاء فامیل دریافت خواهید کرد .
 • یک چراغ دریایی دریک دریای آرام : زندگی شما آسوده و دلپذیر خواهد شد .
 • چراغ دریایی در هنگام طوفان : خوشبختی بزودی می رسد

 

مطالب مرتبط: تعبیر خواب آتش سوزی و تعبیر دیدن آتش گرفتن در خواب

 

تعبیر خواب فانوس

آنلی بیتون می گوید:

دیدن فانوسهایی که مخزنشان پر از نفت است در خواب ، علامت آن است که با فعالیت در حرفه خود به نتایج رضایت آمیزی دست خواهید یافت .

دیدن فانوسهای تهی از نفت ، نشانه دلسردی و پریشانی در زندگی است .

اگر خواب ببینید فانوسی ناگاه می ترکد ، نشانه آن است که دوستان سابق با دشمنان شما همدست می شوند تا منافع شما را پامال کنند .

حمل فانوس در خواب ، نشانه آن است که به استقلال فکری و روحی دست می یابید و از عقاید خود پیروی می کنید تا از عقاید دیگران .

در سر زمین رویاها آمده:

 • یک فانوس راهنما : موقعیت بسیار مهم و پرمسئولیتی بدست خواهید آورد .
 • چراغ جادو : شاهد انقراض و از بین رفتن کارهایتان خواهید بود .
 • یک شعله بلند و روشن در فانوس می سوزد : خوشبختی
 • یک فانوس که بسختی اطراف را روشن می کند : مشکلات خانوادگی

تعبیر خواب فانوس به روایت منوچهر مطیعی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • اگر در خواب ببینید جائی تاریک است و شما فانوسی در دست دارید خواب شما می گوید امیدی در شما به وجود می آید که اهمیت آن و تاثیرش در آینده شما به اندازه نوری است که از فانوس به اطراف راکنده می گردد.
 • اگر آن جا بودید جز شما که بیننده خواب هستید کسان دیگری هم حضور داشتند این روشنائی امید و خوشبینی برای ایشان هم کار ساز است .
 • اگر در خواب ببینید جائی تاریک هستید و فانوس خاموش در دست دارید مشکلی برای شما پدید می آید که اهمیت آن به اندازه عظمت تاریکی است.
 • حال اگر در همان حال فانوس را روشن کنید با مشکل به مبارزه خواهید پرداخت و پیروز خواهید شد و پیروزی شما به اندازه نوری است که از فانوس بر می خیزد و اطراف را روشن می کند.
 • چنان چه فانوس را درون تاریکی افروختید و همه جا روشن شد پیروزی شما عظیم است ولی اگر تنها اطراف فانوس مختصر نوری به وجود آمد پیروزی شما محدود و مختصر خواهد بود.
 • اگر در ظلمت کسی فانوس به شما بدهد خدمتی شایسته و در خور انجام می دهد که موجب رفع نگرانی های شما می شود. حتی اگر فانوسی که او می دهد خاموش باشد خوب است. همین تعبیر را دارد اگر شما به کسی فانوس بدهید.
 • اگر دیدید فانوس های متعدد دارید امید هائی برای شما پیدا می شود.
 • اگر در خواب ببینید باد تندی می وزد و شما فانوسی در دست دارید خوب است چون خواب شما می گوید حادثه ای به سرعت و عظمت آن باد اتفاق می افتد و شما در جریان حوادث قرار می گیرید اما به هدایت کسی از مهلکه نجات می یابید به شرطی که باد فانوس شما را خاموش نکند ولی اگر در همان حال دیدید که باد فانوس را خاموش کرد خوب نیست.

 

تعبیر خواب آتش گرفتن لباس به وسیله فانوس

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید در حین حمل فانوس ناگاه لباس شما آتش می گیرد ، نشانه آن است که از کسی انتظار تشویق و همدردی دارید ، اما او به شما تحقیر و اهانت خواهد کرد.

 

تعبیر خواب چراغ - روشن کردن چراغ در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب چراغ – روشن کردن چراغ در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب خریدن فانوس

آنلی بیتون می گوید:

خریدن فانوس در خواب ، علامت انجام معاملات موفقیت آمیز است

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • اگر در خواب ببینید که هنگام روز و در روشنائی فانوس می خرید یا کسی به شما می دهد امید بیهوده و کاری عبث است. امیدی است بیهوده که در دل شما پدید می آید و خدمتی بی ثمر که دیگری برای شما انجام می دهد
 • اگر در خواب کسی به شما بدهد نشانه آن است که نسبت به شما خیانت می ورزد.

 

تعبیر خواب فانوس خاموش

در سر زمین رویاها آمده:

 • یک فانوس خاموش : مراقب باشید که فریب دوستانتان را نخورید .
 • یک فانوس خودبخود خاموش می شود : منتظر گرفتاری و دردسر باشید .
 • یک فانوس را خاموش می کنید : بیماری و بدبختی

 

تعبیر خواب روشن کردن فانوس

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

دیدن فانوس روشن در خواب نیکو است. فانوس روشن در تاریکی بهتر است و نیکو نیست

آنلی بیتون می گوید:

 • روشن کردن فانوس در خواب ، نشانه آن است که در زندگی تغییری می دهید که برایتان سود آور خواهد بود .
 • دیدن فانوسهای روشن در خواب ، علامت شادمانی در محیط خانوادگی و پیشرفت در امور مالی است .
 • اگر خواب ببینید فانوس روشنی را بر زمین می اندازید ، علامت آن است که نقشه ها و آرزوهای شما ناگهان به شکست می انجامد .

 

مطالب مرتبط: تعبیر خواب آتش دان ، معنی دیدن آتش دان در خواب چیست؟

 

تعبیر خواب فانوس شکسته

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر ببینید فانوس از دستتان بیفتد و بشکند یا آن را گم کنید یا کسی از شما بدزدد. فانوس شکسته و ناهنجار و غیر قابل استفاده هم خوب نیست

آنلی بیتون می گوید:

دیدن فانوس شکسته در خواب ، علامت آگاه شدن از خبر مرگ یکی از دوستان یا اقوام است .

 

تعبیر خواب چراغ الکلی

معبران می گویند:

دیدن یا استفاده از چراغ الکلی در خوابتان بیانگر این است که شما نیاز دارید بیشتر خود را ابراز کنید و بیشتر روی انرژی هایتان ، روی تلاش های مفید یا ارزشمند ، تمرکز کنید خواب ممکن است نمادی از یک آگاهی ، حقیقت یا روشنفکری فزاینده باشد

 

تعبیر خواب چراغ جوشکاری

مولف می گوید:

دیدن یا استفاده از چراغ جوشکاری در خواب بیانگر این است که شما تلاش می کنید یک جنبه از خودتان را که از آن خجالت می کشید یا شما را دستپاچه می کند ، پاک کنید اهمیت چیزی که می خواهید خشکش کنید را در نظر بگیرید چون نشانه ی چیزی است که شما تلاش می کنید در مورد خودتان پاکش کنید

 

تعبیر خواب چراغ چشمک زن

از دیدگاه روانشناسی یونگ

دیدن یا استفاده از چراغ چشمک زن در خواب به معنی این است که شما به دنبال اعتبار یا تایید هستید. اگر این چشمک زن که نکرد ، بیانگر این است که شما در مورد تصمیمی که گرفته اید یا جهتی که برگزیده اید تردید دارید

 

تعبیر خواب چراغ رشته ای (جهت تزیین مهمانی ها)

تعبیر گری می گوید:

دیدن یا آویزان کردن چراغ رشته ای در خوابتان بیانگر انعطاف شما در طرز نگاه تان به چیزهاست

 

تعبیر خواب چراغ - روشن کردن چراغ در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب چراغ – روشن کردن چراغ در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب چراغ راهنما

از دیدگاه روانشناسی یونگ

 • دیدن چراغ راهنما در خواب بیانگر این است که حس می کنید جلوی شما گرفته شده و نمی توانید اهدافتان را دنبال کنید(مانعتان شدها اند) پیشرفت رو به جلوی شما توسط کسی یا توسط نیروی خارجی کنترل می شود به عبارت دیگر شما زندگی تان را در کنترل ندارید
 • اگر چراغ راهنما سبز است ، یعنی مهر تایید به کارتان خورده ، همین فرمان را پیش بگیرید و بروید
 • اگر چراغ راهنما قرمز باشد بیانگر این است که حس می کنید از پیگیری اهدافتان باز داشته می شوید پیشرفت شما به سمت جلو توسط کسی یا نیرویی خارجی کنترل می شود
 • خواب دیدن اینکه شما از چراغ قرمز رد می شوید بیانگر این است که کاری با اینکه بهتان گفته شده انجام ندهید انجام میدهید شما خلاف قوانین پیش می روید

 

مطالب مرتبط: تعبیر خواب تیر چراغ برق ، دیدن چراغ برق در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب چراغ قرمز

معبران می گویند:

خواب دیدن اینکه شما چراغ قرمز را رد می کنید بیانگر این است که شما چیزی را انجام می دهید ، علی رغم اینکه به شما گفته شده است که انجامش ندهید شما خلاف قوانین عمل کنید

 

تعبیر خواب چراغ قوه

از دیدگاه روانشناسی یونگ

دیدن چراغ قوه در خوابتان بیانگر این است که شما مسائل خاصی را در مورد خودتان مورد سوال قرار می دهید. ممکن است تلاش کنید که نور روی افکار عمیق تر و یا احساسات ناخدآگاهتان بیندازید (تا روشنشان کنید) نمادی از آگاهی ناگهانی ، بینش و توانایی شما برای پیدا کردن راهتان در یک موقعیت است

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

یک دیدگاه

 1. پدر من خواب دیدیده که پدرشون چراغ قوه روشنی که جلو پدر من بوده رو برداشته
  تعبیرش رو میخواستم ببینم چی هست ؟؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا