تعبیر خواب آخرین وداع و دیدن خداحافظی در خواب 

تعبیر خواب آخرین وداع (خداحافظی)

تعبیر خواب آخرین وداع (خداحافظی)

منظور از آخرین وداع در خواب،خداحافظی با شخص تازه از دست رفته یا همان مرده می باشد.اگر کسی درخواب ببیند با کسی که تازه از دنیا رفته خداحافظی میکند . نشانه این است که مدتی دچار بیماری میشود با تعبیر خواب نماگرد همراه باشید.

 

تعبیر دیدن آخرین وداع در خواب

آنلی بیتون می گوید:

آخرین وداع از شخص تازه از دست رفته در خواب، به معنى غم و غصه مى‏باشد.

لیلا برایت می‌گوید:

اگر در خواب ببینید که برادرتان مرده یا با او خداحافظی می‌کنید، نشانه‌ی آن است که مدتی دچار بیماری می‌شوید.

ست.

 

تعابیر مرتبط با تعبیر خواب اصلی

تعبیر خواب آب شور

تعبیر خواب آب شدن یخ

تعبیر خواب آب سرد

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صحفه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

مطالب متنوع دیگر