تعبیر خواب پارچه آستری – معنی آستری در خواب

تعبیر خواب پارچه آستری - معنی آستری در خواب

تعبیر خواب پارچه آستری – معنی آستری در خواب

دیدن پارچه آستری، آستری پاره ، خریدن پارچه آستری در خواب تعبیر های مختلفی دارد حال باید دید ببیننده خواب پارچه آستری را با چه شرایطی دیده است . بطور کلی دیدن پارچه آستری در خواب نشانه خود پسندی فرد است با تعبیر خواب نماگرد همراه باشید.تا به معانی دیگر آن بپردازیم.

 

تعبیر خواب پارچه آستری

در سر زمین رویاها آمده:

خواب پارچه آستری : شما بسیار خود پسند هستید .

 

تعبیر خواب در آوردن آستر یک لباس

در سر زمین رویاها آمده:

آستر یک لباس را در می آورید : مراقب رقیب باشید .

آستر یک کت و شلوارمردانه را در می آورید : مشاجره و نزاع

 

تعبیر خواب خریدن پارچه آستری

در سر زمین رویاها آمده:

پارچه آستری می خرید : یک ملاقات ناگهانی

 

مطالبی مرتبط با موضوع اصلی

تعبیر خواب آرایش کردن ، تعبیر خواب آرد  ، تعبیر خواب آزار رساندن و اذیت کردن

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صحفه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

مطالب متنوع دیگر