تعبیر خواب

تعبیر خواب شیر – دیدن شیر وحشی در خواب چه تعبیری دارد؟

5/5 - (2 امتیاز)

تعبیر خواب شیر چیست؟ دیدن شیر در خواب نمادی از قدرت بزرگ، شجاعت ، پرخاش و قدرت است. شما برخی از مشکلات عاطفی تان غلبه خواهید کرد. همانطور که سلطان جنگل شیر بیانگر وقار ، سلطنت ، رهبری ، غرور و تسلط است. شما تاثیر زیادی روی دیگران دارید شما نیاز دارید که در زندگی اجتماعی و شخصی تان، خویشتن داری را تمرین کنید. برای مطالعه ادامه مطالب همراه ما باشید.

 

تعبیر خواب شیر - دیدن شیر وحشی در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب شیر – دیدن شیر وحشی در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب شیر

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن شیر در خواب برسه وجه بود.

اول: پادشاه.

دوم: مردی دلیر.

سوم: دشمن قوی.

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

 • شیر در خواب خطرناک و دشمنی است بی حساب و بی رحم. اگر از کسی مرعوب و از گزند و آسیب او بیمناک باشیم آن شخص در خواب ما به شکل شیر ظاهر می‌شود.
 • شیر ماده زنی است که در مسیر زندگی شما قرار می‌گیرد و چنان چه ببینید شیر ماده ای را رام کرده‌اید با زنی ثروتمند آشنا شده و از او سود می‌برید

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن شیر در خواب، بر سلطانی ظالم و ستمکار یا بر جهل و تکبّر و سرگردانی دلالت دارد و گفته شده است که دیدن شیر در خواب، بر دشمنی قوی و بانفوذ دلالت دارد.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

دیدن شیر به خواب، دلیل پادشاه باشد. اگر بیند که با شیر مجامعت کرد، دلیل است از پادشاه خواری بیند

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن شیر از پادشاه نیکوئی بیند وحرمت بزرگ بدست آورد

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

تعبیر خواب شیر، «پادشاه» می‌باشد.

لوک اویتنهاو می‌گوید:

شیر جنگل: کامیابی که حاصل زحمات خودتان خواهد بود

دانیال نبی علیه السلام می فرماید:

اگر درخواب بیند که او را پادشاه شیری داد، دلیل است وی را بر ولایتی حاکم گرداند. اگر بیند که بر پشت شیر نشست، دلیل است منزلتی تمام حاصل کند.

یوسف نبی علیه السلام می گوید:

دیدن شیر از پادشاه نیکویی بیند وحرمت بزرگ بدست آورد.

آنلی بیتون می گوید:

 • دیدن شیر، سلطان جنگل در خواب، نشانه آن است که نیرویی عظیم شما را در زندگی به پیش خواهد برد.
 • دیدن شیر ، سلطان جنگل در خواب ، نشانه آن است که نیرویی عظیم شما را در زندگی به پیش خواهد برد .
 • دیدن شیر جوان در خواب ، علامت آن است که به طرز عاقلانه ای به زندگی و کارهای خود رسیدگی کنید .

 

تعبیر خواب نشستن بر پشت شیر

حضرت دانیال گوید:

اگر بیند که بر پشت شیر نشست، دلیل است منزلتی تمام حاصل کند.

جابرمغربی می گوید:

اگر بیند شیر را بر پشت گرفته بود، دلیل است بر دشمن ظفر یابد.

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید سوار بر شیر شده‌اید، نشانه آن است که با شجاعت در مقابل سختی‌های زندگی ایستادگی خواهید کرد.

 

تعبیر خواب شیر - دیدن شیر وحشی در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب شیر – دیدن شیر وحشی در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب جنگ با شیر

ابن سیرین می گوید:

اگر در خواب ببینی با شیر جنگ می‌کنی و بر او غلبه کرده‌ای، تعبیرش این است که با دشمن جنگ و دعوا می‌کنی و او را شکست می‌دهی، ولی اگر شیر بر تو غلبه کرده است، دشمن تو را شکست می‌دهد.

جابر مغربی می گوید:

اگر ببینی شیر تو را گاز گرفته است، دشمن به تو ضرر و زیانی وارد می‌کند.

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید شیری روی شما افتاده، می‌غرد و دندان‌هایش را با خشم نزدیک صورتتان می‌آورد، نشانه آن است که بعد از کسب قدرت شکست شما را تهدید خواهد کرد.

لوک اویتنهاو می گوید:

 • بوسیله یک شیر مورد تعقیب واقع شدن: شما مورد غضب واقع خواهید شد
 • کشتن یک شیر: پیروزی

 

تعبیر خواب حمله شیر جنگل

از دیدگاه روانشناسی یونگ

دیدن حمله‌ی شیر در خواب می‌تواند نشانه‌ی آن باشد که به مسیری مخرب وارد شده‌اید. شاید در بیداری شرایطی دارید که شما را کاملا ویران کرده و پیشرفت را برای شما دشوار کرده‌است.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

چنان چه در خواب شیری دیدیم که به ما حمله کرد مورد هجوم حادثه یا شخصی قرار می‌گیریم. اگر از او بگریزیم در واقع از خطر می‌گریزیم اگر بر شیر چیره شویم و آن حیوان را بکشیم یا منهدم کنیم بر دشمن چیره می‌شویم و از مخاطره می‌رهیم.

ابن سیرین می گوید:

اگر ببینی شیر تو را دنبال می‌کند، ولی به تو نمی‌رسد، پادشاه باعث ترس و دلهره تو می‌شود. اگر ببینی از شیر فرار می‌کنی، ولی شیر تو را دنبال نمی‌کند، از آن چیزی که میترسی ایمن می‌شوی و در امان می‌مانی.

آنلی بیتون می گوید:

 • اگر خواب ببینید شیری شما را در پنجه های خود اسیر کرده است ، نشانه آن است که در مقابل حمله دشمنان خود بی دفاع و عاجز خواهید ماند .
 • اگر خواب ببینید از فرزند خود در مقابل حمله شیر با چاقو دفاع می‌کنید، نشانه آن است که شجاعانه در مقابل تهدید دشمن خواهید ایستاد.

 

تعبیر خواب شیر - دیدن شیر وحشی در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب شیر – دیدن شیر وحشی در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب شیر در قفس

آنلی بیتون می گوید:

 • دیدن شیرها در قفس حیوانات ، نشانه آناست که پیروزی شما بستگی به توانایی شما در مقابله با مخالفین دارد .
 • اگر خواب ببینید مردی شیری را به درون قفس می برد یا از قفس خارج می کند ، نشانه آن است که با قدرت روحی خود بر مشکلات غلبه خواهید کرد ، و مورد لطف و محبت دیگران قرار خواهید گرفت .

 

تعبیر خواب پوست شیر

آنلی بیتون می گوید:

دیدن پوست شیر در خواب ، نشانه پیشرفت مالی و کسب شادمانی است .

 

تعبیر خواب اعضای بدن مانند شیر

جابر مغربی می‌گوید:

اگر در خواب ببینی سر تو مثل سر شیر شده است، تعبیرش این است که به انجام فساد و حرام گرایش پیدا می‌کنی.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

اگر ببینی گردن تو مثل گردن شیر شده است، تعبیرش قوت و همچنین امانتداری و دینداری می‌باشد.

 

تعبیر خواب شنیدن صدای غرش شیر

لوک اویتنهاو می گوید :

شیری که نعره میکشد : خطر

آنلی بیتون می گوید:

شنیدن غرش شیر در خواب ، علامت آن است که به مقامی غیر منتظره دست خواهید یافت .

در سر زمین رویاها آمده:

 • یک زن خواب غرش شیرنر را ببیند : او پیشرفتی خواهد کرد که ابداً انتظارش را نخواهد داشت .
 • یک مرد خواب غرش شیرنر را ببیند : او مورد تحسین زنها قرار خواهد گرفت .

 

تعبیر خواب شیر - دیدن شیر وحشی در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب شیر – دیدن شیر وحشی در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب اعضای بدن مثل شیر

جابر مغربی می‌گوید:

اگر در خواب ببینی سر تو مثل سر شیر شده است، تعبیرش این است که به انجام فساد و حرام گرایش پیدا می‌کنی.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

اگر ببینی گردن تو مثل گردن شیر شده است، تعبیرش قوت و همچنین امانتداری و دینداری می‌باشد.

 

تعبیر خواب آمیزش با شیر

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی در حال آمیزش با شیر هستی، پادشاه تو را خوار و ذلیل می‌کند (بیننده خواب مفعول باشد)

 

تعبیر خواب شیر نر

جابر مغربی می گوید:

دیدن شیر نر درخواب، دلیل است بر پادشاه و شیر ماده، زن پادشاه اگر بیند که شیر ماده را می دوشد، دلیل است دبیر پادشاه گردد.

از دیدگاه روانشناسی یونگ

این خواب به شما کمک می‌کند بر هیجان‌های منفی غلبه کنید. شیر به شما یادآوری می‌کند که قوی هستید. شما روی دیگران تاثیر می‌گذارید، پس مهم است که وقتی در رأس مسئولیت هستید دیگران شما را چگونه می‌بینند. شما باید مراقب رفتارتان با اطرافیان باشید. از طرف دیگر شیر می‌تواند به شما هشدار دهد که نیاز دارید تحت کنترل باشید. مراقب باشید که کنترل شدن برایتان به عادت دائمی تبدیل نشود.

در سر زمین رویاها آمده:

 • از یک شیرنر نگهداری می کنید : موفقیت و شانس
 • یک شیرنر درقفس : دشمنان از آسیب رساندن به شما صرفنظر خواهند کرد .
 • تعدادی شیرنر : برای کار به خارج از کشور سفر خواهید کرد .
 • خواب شیر نر : احترام بسیار در آینده برای بیننده خواب

 

تعبیر خواب خوردن گوشت شیر

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی گوشت شیر را می‌خوری، از پادشاه به تو خلعتی می‌رسد، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: از پادشاهی به تو سود و منفعت می‌رسد.

 

تعبیر خواب شیر - دیدن شیر وحشی در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب شیر – دیدن شیر وحشی در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب شیر ماده

از دیدگاه روانشناسی یونگ

دیدن شیر ماده در خواب می‌تواند به این معنی باشد که شما با سرسختی به موفقیت می‌رسید. هرگز تسلیم نشوید. به رفتن ادامه دهید تا به اهداف‌تان برسید. هم‌چنین تعبیر خواب شیر ماده می‌تواند غرایز مادرانه‌تان باشد. شما شدیدا از کسانی که عاشق‌شان هستید و چیزهایی که به آن‌ها علاقه دارید، مراقبت می‌کنید.

در سر زمین رویاها آمده:

 • خواب شیرماده : شانس برای خانوادهببیننده خوابیک ماده شیر با بچه هایش : خوشبختی
 • یک ماده شیر با یک شیرنر می جنگد : بیماری و ناراحتی
 • یک ماده شیر لنگ : عذاب
 • یک ماده شیر میدود : بیماری خطرناک
 • یک شیرماده یک شیرنر را می کشد : مراقب دوستان حسود باشید .
 • یک شیرماده هنگام زائیدن می میرد : پول بدست می آورید .
 • یک ماده شیر گوشت می خورد : ثروت
 • یک ماده شیر در سیرک : دوستان فداکار متعدد خواهید داشت

 

تعبیر خواب شکار شیر

از دیدگاه روانشناسی یونگ

دیدن شیر در حال شکار طعمه پیام خودکفایی را به همراه دارد. شما شدیدا مستقل هستید و دوست دارید وقت‌تان را در تنهایی سپری کنید. شما در حال حاضر سرنوشت‌تان را تحت کنترل دارید. وقتی در خواب‌هایتان شیر در حال تغذیه است می‌تواند نشانه‌ی مشکلات کاری باشد. شیر این پیام را به همراه دارد که وقتی با دیگران رو در رو می‌شوید همه‌چیز با راستگویی و امانت‌داری درست می‌شود.

 

تعبیر خواب شیر سفید و سیاه

از دیدگاه روانشناسی یونگ

اگر در خواب یک شیر سیاه دیدید، از انرژی‌های منفی اطراف‌تان آگاه باشید. فردی دارد از مقام‌اش برای آسیب رساندن به شما و دیگران استفاده می‌کند.

دیدن شیر سفید می‌تواند نشان‌دهنده‌ی قدرت شما باشد. این خواب نشان می‌دهد اگر دانایی، قدرت، و شجاعت‌تان را به کار بگیرید می‌توانید به هرچه می‌خواهید دست پیدا کنید.

 

تعبیر خواب ترسیدن از شیر

از دیدگاه روانشناسی یونگ

یکی از سناریوهای رایج خواب‌های مربوط به شیر این است که ببینید یک شیر شما را تعقیب می‌کند. در این خواب شما سعی می‌کنید فرار کنید و از شیر جلو بزنید اما در نهایت شیر شما را شکار می‌کند. در اکثر موارد گریختن از چنگ شیری که دنبال‌تان می‌کند غیرممکن است. شما تمام چیزهای قابل تصور را امتحان می‌کنید، اما شیر هنوز پشت سر شما است.

 

تعبیر خواب شیر - دیدن شیر وحشی در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب شیر – دیدن شیر وحشی در خواب چه تعبیری دارد؟

 

مسیحی دیدن شیر در خواب

از دیدگاه روانشناسی یونگ

برای اکثر مسیحیان شیر نشان‌دهنده‌ی نمادی از خدا است. اگر در اطراف یک شیر احساس امنیت می‌کنید، می‌تواند نشانه‌ی محافظت و مکانی برای التیام باشد. اگر در زندگی‌تان آسیب دیده‌اید، یک شیر محافظ می‌تواند نشان‌دهنده‌ی این باشد که باید روی التیام آن زخم‌ها تمرکز کنید. شیرها نماد خوبی، و بازنمای قدرت خدا هستند.

 

تعبیر خواب گاز گرفتن شیر

از دیدگاه روانشناسی یونگ

اگر شیر شما را گاز گرفت می‌تواند نشان‌دهنده‌ی این باشد که آدم‌هایی در زندگی‌تان هستند که تاثیری بسیار منفی روی شما دارند. شاید وقت آن رسیده‌است به روابط سمی که مدام “شما را گاز می‌گیرند” پایان دهید. وقتی یک بار نه بگویید، زخم‌هایتان به مرور زمان التیام می‌یابد.

 

اگر در خواب ببینید که شیر از مسیر شما عبور می‌کند

از دیدگاه روانشناسی یونگ

این خواب تعبیرش این است که شیر از مسیر شما عبور می‌کند تا قدرت و شجاعت شما را تقویت کند و شما بتوانید بدون ترس در مسیر حقیقت قدم بردارید.

 

برای مطالعه تعبیر خواب دیگر حیوانات به لینک های داده شده مراجعه کنید

تعبیر خواب اسب ، تعبیر خواب خر ، تعبیر خواب پلنگ ، تعبیر خواب یوزپلنگ

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم: نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

‫۳ دیدگاه ها

 1. سلام من خواب دیدم با یکی از بستگان بیرون از منزل هستیم که ناگهان چند شیر داخل شهر دیدیم از ترس داخل مغازه ای مخفی شدیم از داخل مغازه شیر های ماده را میدیدم که در حال عبور در شهر بودن و مردم وحشت زده فرار میکنن ناگهان یکی از شیرهای ماده به یک موتوری حمله کرد از مغازی برای رفتن به منزل خارج شدم که ناگهان پشت سرم متوجه یک شیر ماده و چند توله شیر شدم آرام مرا تعقیب میکردن و منم که خیلی ترسیده بودم سرعت خودمو زیاد کردم و به هر کسی که سر راه میدیدم گفتم فرار کنید شیر داره میاد در خواب یک حیوان وحشی سیاه رنگ هم دیدم که مرا تعقیب میکرد و قصد حمله داشت ولی توانستم از چنگش بگریزم

  1. زینب عزیز
   شیر ماده در خواب بر سختی ها و مشکلات دلالت دارد و اگر حمله کند نشانه بیماری است. اگر در خواب به شما حمله شد، در سلامتی خود بیشتر دقت کنید، ولی اگر صرفا آن را دیدید که به نر همینطور بوده و به شما حمله ای نشده، نشان از مشکلات زیاد هست که البته در پس این مشکلات روزهای خوب، موفقیت در پیش خواهد بود

 2. من خواب دیدم با ی شیر نر و ماده بازی میکنم و سرگرمشون میکنم تا کس دیگه ای که یادم نمیاد بچه ی نوزادی رو ببره پنهان کنه. من شیر نر رو هم دوست داشتم هم ازش ترس داشتم و دستشو میگرفتم و مثل بچه بازی میکرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا