تعبیر خواب

تعبیر خواب ازدواج – ازدواج کردن در خواب چه تعبیری دارد؟

3.8/5 - (11 امتیاز)

تعبیر خواب ازدواج و خواستگاری کردن در خواب چیست؟

 

تعبیر خواب ازدواج - ازدواج کردن در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب ازدواج – ازدواج کردن در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب ازدواج چیست؟ بنابر تفسیر برخی از معبرین ازدواج کردن و دیدن مراسماتی مانند عقد، عروسی و صیغه خواندن را به هیچ وجه خوب نیست. مراسمات و جشن‌هایی این چنینی به عزا تعبیر شده و عروس را بلا و مصیبت می‌دانند. در نظر داشته باشید که خواب ازدواج همیشه تعبیر بدی ندارد، لوک اویتنهاو  ازدواج در خواب را  نشانه ی خوشبختی، سود، خوشبختی و رسیدن به هدف می باشد. برای دیدن بقیه تعبیر ها با ما همراه باشید.

 

تعبیر خواب ازدواج

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

زن گرفتن درخواب بر چهار وجه است.

اول: بزرگی و مقام،

دوم: زیادتی مال،

سوم: سرحالی و آسایش،

چهارم: خرمی و شادی.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر زن شوهردار در خواب بیند دیگر شوهری دارد و عروسی را ندید. دلیل بود بر شرف و عزت و زیادتی مال.

اگر بیند عروسی خواست کردن و عروسی را ندید و نشناخت، بیم مرگ است او را و بعضی گویند: شخصی بر دست او هلاک شود و اگر بیند بیمار است و زنی مجهول خواست و یا کسی دید زن او شوهر کرد و آن شوهر را به خانه برد، دلیل که مالی بسیار از این مَمَر به شوهر اور سد.

اگر بیند زنی نابکار به زنی خواست و با وی جمع نشد، آن چه گفتم کمتر بود.

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند دختری دوشیزه را به زنی کرد و دوشیزگی او را بستد، دلیل که اندر آن سال او را زنی یا کنیزکی حاصل شود و از پادشاه خیر و نیکی بیند.

اگر بیند به حرام دوشیزگیِ دختری بستد، دلیل که مالی حرام بدست آورد.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

 • ازدواج در خواب، به رحْم و شفقت و الطاف الهی دلالت دارد.
 • ازدواج به پیشه و حرفه نیز، تعبیر میشود؛ اگر کسی در خواب ببیند با زنی ازدواج نمود، سپس آن زن مُرد، به شغلی روی میآورد که چیزی جز غم و اندوه برایش ندارد.
 • اگر کسی ببیند که با زنی بیعفت ازدواج میکند،مرتکب زنا میشود.
 • اگر زنی بیمار در خواب ببیند که بدون حقّ انتخاب به عقد کسی درمیآید، خواهد مُرد و برای مرد بیمار نیز، چنین است.
 • اگر دختری ببیند که ازدواج میکند، به خیر بسیار دست مییابد و اگر مردی که یک یا چند زن دارد، در خواب ببیند که ازدواج میکند به خیر و اقتداری فراوان دست مییابد.

در سر زمین رویاها آمده:

در یک ازدواج شرکت می کنید: منفعتهای بزرگ مالی

در ازدواج یک بیوه شرکت می کنید: پول زیادی بدست میاورید.

یک شوهر یا زن در یک ازدواج شرکت کند: سود

لوک اویتنهاو می گوید :

ازدواج : رسیدن به هدف

ازدواج کردن : سود ، خوشبختی ، در برخی موارد میتواند به معنای اختلافات نیز باشد

دیدن شوهر : امیدهای واهی

دیدن زن : در آمد خوب و پشت سرگذاشتن یک موقعیت مشکل به خیر و خوشی

 

تعبیر خواب ازدواج - ازدواج کردن در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب ازدواج – ازدواج کردن در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب خواستگاری 

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر دختری خواب ببیند پیرمردی به خواستگاری او آمده و با او ازدواج می‌کند، علامت آن است که با مشکلات فراوانی روبرو خواهد شد

لیلا برایت می‌گوید:

اگر در خواب به شما پیشنهاد ازدواج شد، نشانه‌ی خوشبختی در زندگی می‌باشد، شوهر کردن در خواب، نشانه‌ی رفاه مالی است و طلاق گرفتن، علامت آن است که مورد تهمت دیگران قرار خواهید گرفت.

محمد بن سیرین می گوید:

اگر کسی در خواب ببیند که خواستار ازدواج با دختری است نشانه آن است که بزرگی و مرتبه او از بین خواهد رفت.
اگر زنی در خواب ببیند که فرد مرده ای به خواستگاری او آمده و با او ازدواج کرد بیانگر این است که از مال زن کم خواهد شد.
اگر کسی در خواب ببیند که قصد ازدواج دارد ولی دختری که قصد ازدواج با او را دارد نه می‌شناسد و نه نامش را می‌داند ابن سیرین این خواب را به نزدیک بودن اجل فرد تعبیر کرده است.

 

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب آرایشگاه و آرایشگر

 

تعبیر خواب ازدواج اقوام

در سر زمین رویاها آمده:

خواب ازدواج : ایام خوش در پیش است .

ازدواج یکی از اعضاء فامیل : خصومت در خانواده

ازدواج خواهرتان : خطر بزرگ

ازدواج یک برادر : پول

ازدواج یک دختر باکره : احترام

ازدواج پسرتان : پول به دستتان میرسد.

ازدواج دخترتان : ثروت

تعبیر خواب ازدواج با مرده

محمد ابن سیرین بصری گوید:

 • اگر بیند زن خواست، دلیل که شرف و بزرگی اش زایل شود، اگر زن مرده را به زنی کرد و با وی جمع گردید، دلیل که از ملک و مال آن زن او را چیزی حاصل شود. اگر بیند با آن زن جمع نشد، دلیل که چیزی اندک ازمال وی را حاصل شود.
 • اگر زنی بیند او را مرده به زنی گرفت و در سرای زن با وی جمع شد، دلیل که مال زن نقصان شود، یا حال وی متغیر شود.
 • اگر بیند زن خواست، لکن زن را ندید و نامش ندانست، دلیل که اجلش نزدیک شده باشد.
 • اگر زن را بیند و سرای مجهول بود و آن سرا از آنِ شخص مرده بود و آن مرد با وی جمع شد، دلیل که آن زن بمرد. اگر آن زن معروف بود، دلیل بر نقصان مال زن کند

 

تعبیر خواب ازدواج - ازدواج کردن در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب ازدواج – ازدواج کردن در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب ازدواج با افراد کشور های دیگر

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید با فردی خارجی ازدواج می کنید ، نشانه آن است که با دیگران به دعوا ومشاجره خواهید پرداخت .

 

تعبیر خواب عروس شدن دختر

آنلی بیتون می گوید:

اگر دختری خواب ببیند عروس شده است اما هیچ احساس خوشحالی نمی کند ، علامت آن است که در زندگی به نومیدی دچار خواهد شد ، و در امور عاطفی شکست خواهد خورد

اگر دختری خواب ببیند با پیرمردی ازدواج می کند ، علامت آن است که با مشکلات فراوانی روبرو خواهد شد . اما اگر خواب ببیند در هنگام جشن ازدواح مردی با لباس سیاه از مقابلش می گذرد و نگاه ملامت آمیزی به او می کند نشانه آن است که سردی بی تقاوتی یکی از دوستان او را ناامید می سازد .

 

تعبیر خواب ازدواج دیگران

آنلی بیتون می گوید:

 • اگر خواب ببینید در جشن ازدواح واقعه ای ناگوار رخ می دهد ، علت آن است که به بیماری مبتلا خواهید شد . یا از مرگ یکی از اعضای خانواده خود رنج خواهید کشید .
 • اگر خواب ببینید با کسی پیمان ازدواج می بندید ، نشانه آن است که خبرهایی ناگوار خواهید شنید .
 • اگر خواب ببینید در جشن ازدواج کسی شرکت کرده اید ، نشانه آن است که امور شغلی به طرز باور نکردنی امید بخش خواهد شد . و از فکر کردن به افراد مورد علاقه‌ خود لذت زیادی خواهید برد .
 • دیدن مراسم ازدواج دیگران در خواب با میهمانانی شادمان که لباسهایی زیبا بر تن کرده اند ، علامت آن است که از زندگی لذتهایی عالی خواهید برد . اما اگرمیهمانان لباسهایی سیاه بر تن کرده باشند ، علامت آن است که در آینده به سوگ کسی خواهید نشست .

 

تعبیر خواب ازدواج - ازدواج کردن در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب ازدواج – ازدواج کردن در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب پیشنهاد ازدواج دادن

لیلا برایت می گوید:

اگر به شما پیشنهاد ازدواج شد، نشانه‏ى خوشبختى در زندگى مى‏باشد، شوهر کردن در خواب، نشانه‏ى رفاه مالى است و طلاق گرفتن، علامت آن است که مورد تهمت دیگران قرار خواهید گرفت.

 

داستان

شخصی به نزد حضرت امام جعفر صادق (ع) رسید و گفتند دختر جوانم بعد از اذان صبح خواب دیده اند که او را خانواده اش مجبور به عروسی یا عقد پیر مردی میکنند که در همسایگی ما زندگی میکند و از اخلاق و رفتار خوبی هم برخوردار نیست این رویا چه تعبیر دارد؟حضرت پاسخ دادند به زودی دختر جوانت به خانه ی بخت خواهد رفت و پدرمادرش برای او تصمیم درست را میگیرند و خود فرزند نیز از این تصمیم راضی و خشنود است

 

تعبیر خواب عروسی دختر نوجوان با پیرمرد مرده

ابراهیم کرمانی می گوید:

اگر چنین خوابی دیدی دلیل بر این است که یکی از آشنایان نزدیک و پرتجربه ی تو باعث به هم خوردن و یا جدا شدن دو زو عاشق از یکدیگر است ممکن است حوادث و بالاهای غیرمنتظره مانند یک بمب ظاهر شوند و تو را از پای در بیاورند افراد زیادی تو را دلجویی میدهند و کنارت هستند اما تو روحیه ات خراب است و قصد دیدار با هیچکس حتی نزدیک ترین اعضای خانواده ات را نداری ممکن است شکست عشقی را تجربه کنی

 

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب آرایش کردن

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

‫۲۹ دیدگاه ها

 1. سلام.وقتتون بخیر.
  برادرم خواب دیدن با همسرشون مراسم ازدواجشون رو برگزار میکنن.
  فرمودن از پله‌ها ک پائین می‌اومدن همسرشون میشینن و شروع به بدگوئی از برادرم به خالهء ما میکنن.میگفتن این پسر،پسر خیلی بدیه،پسری نیست ک من می‌خوام،نمی‌خوام باهاش ازدواج کنم.برادرم صحبت‌های ایشون رو میشنون و رو میکنن به همسرشون و میگن من میرم،دیگه تا آخر برنمیگردم،دیگه هیچ‌وقت منو نمیبینی و مراسم رو ترک میکنن و میرن.”برادرم ۶ ساله ازدواج کردن”سپاس از شما.
  عذرخواهی من جای دیگه این خواب رو پرسیدم بعد متوجه شدم اینجا باید میپرسیدم.

  1. سلام سارای عزیز
   همسر برادرتان از او ناراحت و دلخور است (و شاید با تحریک فرد دیگری) و برادرتان سعی در بدست آوردن دل او می کند که موفق هم میشود و زندگی اشان شادتر و زیباتر از گذشته می شود.

   1. سلام خسته نباشین . من امروز صبح خواب دیدم شخصی ک دوستش دارم دوستم خبر داده که داره ازدواج میکنه و من توخواب خیلی گریون و ناراحت شدم . احساس دوست داشتن فقط ازسمت من هست . من باایشون هم دانشگاهی بودیم اما به دلیل شرایطی که داشتن اونجا دیگه ب تحصیل ادامه ندادن و درحال حاضر اون جایی ک مشغول ب کارهستند درس مربوطه ب اون رو هم میخونن

   2. سلام دیشب خاب دیدم مادر شخصی که دوستش دارم و البته اون مادر در قید حیات نیستن، دارن با مادرم در مورد ازدواج ما صحبت میکنن.. من اصلا اون خانم رو نمیشناسم و هیچوقت ندیدمشون.. میشه تعبیرش بگید بهم.. ممنون

 2. سلام بابا بزرگ من چن ساله فوت کرده من صب ساعتای ۹ صب اینا بود خوابشو دیدم ازش پرسیدم بابابزرگ من ازدواج میکنم گفت نه چون تو متاهلی به من بگین منظورش چی بوده

 3. سلام من خواب دیدم ک تو خونمون خوابم و خواهرم منو بیدار میکنه وقتی بیدار میشم متوجه میشم دبیر خصوصیم خیلی وقته اومده خونمون و تو اتاقم مشغول مطالعس من با فک میکنم ک اون تا حالا از خونمون رفته بعد مدتی میرم تو اتاقم سر میز مطالعه تا درس بخونم ک متوجه چنتا کتاب جدید و یه جزوه خاص میشم همینجوری ک نگاشون میکردم زیر لب با خودم میگفتم اینا دیگ چیه یهو صدای حرکت و تکون خوردن شنیدم برگشتم سمت راست و متوجه شدم دبیرم نشسته روی صندلی و داره مطالعه میکنه بهش سلام دادم و عذر خواهی کردم ک متوجه حضورش نشدم بهم سلام کرد و با لبخند گفت انتظار همچین همت و سختکوشی رو ازت نداشتم و یه جورایی از من تمجید کرد درحالی ک من با خودم فکر میکردم مگ چیکار کردم ازش پرسیدم چرا ولی وقتی جوابمو داد صداش ضعیف بود متوجه نشدم خواستم دوباره بپرسم ک نمیدونم چی شد دقیق یادم نمیاد رفت بیرون از خونه منم دنبالش رفتم ولی تو شلوغی و جمعیت گمش کردم برگشتم سمت خونه از پدرم پرسیدم ندیدیش گفت اهمیتی نده باهام راجب علاقش به تو حرف زد ولی تو اهمیت نده با خودم فک میکردم بابام فک کرده من میفهمم جریانو وگرنه بهم نمیگفت ک چه حرفایی بهش زده من از شنیدن این موضوع احساس خوشحالی کردم ولی به بابام گفتم برام اهمیتی نداره و بهش گفتم نگران نباشه و اینک من الان دو ماه و خورده ای هست ک اصلا با دبیرم کلاس ندارم و در واقعیت هم بهش علاقه ای ندارم

 4. سلام روزبخیر
  من دوشب خواب میبینم ازدواج کردم(مجردم) ولی با شخصی که اصلا نمیشناسمش و در خوابم یکبار او را دیدم یعنی زیاد تو خوابم نیست
  شب دوم خواب دیدم بعد از ازدواج حامله بودم و روز بعد بچم تو خونه مامان شخصی که باهاش ازدواج کردم به دنیا اومده و روز بعدش با مامانش به خونه اقوامشون رفتیم که در واقعیت اقوام خود ما هستن و همه اونجا جمع بودن
  تو این خواب ها من کاملا ناراحت و ناراضی هستم چون تو واقعیت من یه نفر دیگه رو دوست دارم و باهاشون در ارتباطم و تو خواب به فکر ایشونم و ناراحتم

 5. سلام،وقتتون بخیر.
  من سال‌هاست یه خواب رو با سبک‌های مختلف میبینم.
  اصلاً تعبیرش برام اهمیت نداشت،اما اینکه سال‌هاست تکرار میشه برام آزار دهنده شده.
  دیشب خواب باز هم تکرار شد و دلیل پرسیدنم این‌بار کنجکاو شدنم هست.
  پسرعمهء من دانشجو بودن.دقیقا نمیدونم چه رشته‌ای.چون اصلاً برام اهمیت نداشتن و ندارن.ابدا به ایشون فکر هم نمی‌کنم😞
  ۱۰ سال بیشتر هست مدام خواب میبینم از من خواستگاری میکنن😞
  ایشون سال‌هاست اصلاً ایران نیستن ژاپن زندگی میکنن و من سال‌هاست از ایشون بی‌خبرم واقعاً برام مهم نبودن و نیستن😔
  بارها این خواب‌ها رو به مادرم گفتم و ایشون چون اطلاع دارن من حتی به ایشون فکر نمیکنم خندیدن😭
  دیشب باز هم خواب ایشون رو دیدم ک قلباً به من ابراز علاقه میکردن منو صدا زدن و مثل یه شوهر به من گفتن براشون آب ببرم😣
  حرص خوردم و با خودم گفتم مگه من همسرشم😣
  “یه اعتراف کنم صبح ک بیدار شدم حس خوبی داشتم البته همراه با یه حس مبهم ک تعبیر خواب‌هام چیه؟😫”
  میترسم این خواب‌ها باعث علاقه‌مندیم‌شه😎
  لطفا کمکم کنین واقعا کلافه میشم😥به خدا من سال‌هاست ندیدمشون و اصلاً به ایشون فکر نکردم و نمیکنم😔
  یه دنیا سپاس از محبت‌های شما🌺
  یه خواهش دارم اگه براتون امکان داره تو عمومی نذارین تو جیمیلم بفرستین خیلی محبت میکنین😔خجالت میکشم به خدا😥😫
  سپاس از شما🌺

 6. سلام من چندشب پشت سرهم خواب های عجیبی میبینم اول خواب دیدم که دارم بافردی که قبلا دوستش داشتم والان هیچ حسی بهش ندارم عقدمیکنم من ازاین موضوع هم راضی بودموهم ناراضی باخودفکرمیکردم که شایدبهترازاینهاشوهره من شوندامامادرم میگفت نه اون پسره خوبیه.(درخواب)
  شبه بعددیدم باپدروپسردایی ام نشسته ایموپدرم سوتین مرابه دست گرفته که دربقچه ای بگذاردمن خیلی خجالت میکشیدم اماپدرم میگف خجالت نکش من پدرتم چه خجالتی داره وازاول تااخرپسرداییم حرفی نمیزد
  شبه بعدخواب دیدم که دختری که اوراچندین باردیدم درجمعی میگویدکه من میتونم بااستفاده ازلیوانهای چایی اینده ی شماروبگم اول نام شوهردوستانم راگف ودرست بودبعدش نام شوهراینده ی من راگفت وگفت اسمش مهدی است
  این خوابهاچه تعبیری دارن؟؟ لطفا بهم بگید(من مجردم)

 7. سلام، وقت بخیر، من چند ساله جدا شدم و همسرمو اصلا ندیدم، دیشب خواب دیدم همسرم تو خونه ما زندگی میکرد ، یه خانم که سنش از همسرم خیلی بیشتر بود بهم گفت قراره با همسرت ازدواج کنم من اولش قبول کردم و گفتم به شرطی که به یه جای دور برید که من نبینمتون، اکن هم قبول کرد . اون خانم خیلی خوشحال و باسیاست بود و داشت جهیزیه زیادی میخرید کم کم که عقدشون نزدیک میشد من دیگه نتونستم تحمل کنم و به شدت همسر سابقم کتک میزدم بهش میگفتم منو تو جوونی بدبخت کردی حالا میخوای با پیرزن ازدواج کنی و بدی هایی که در حقم کرده بود و یادش اوردم انگار همسرم حافظشو از دست داده بود با تعجب میگفت یعنی من اینهمه بلا سر تو اوردم ، ازم میخواست ببخشمش و قرار شد تمام حق هایی که ازم ضایع کرده و بهم برگردونه،

 8. سلام.نیم‌روز آدینتون بخیر.طاعاتتون قبول.
  جسارته محبت کنین تعبیرخوابمو پاسخگو باشین.بارها و بارها چک میکنم واقعا تعبیر این خواب‌ها برام اهمیت داره.اگه امکان داره محبت کنین کمی زودتر تعبیر رو بذارین.سپاسگزار از شما😊🌺

 9. خواستگاری برام اومده بود که در دنیای واقعی من میشناسمش ولی خبری ازشون ندارم اون خواستگار فقط به شرط دادن ی خونه ای به اون اومده بود خواستگاری بابام بخاطر درسم نمیخواست قبول کنه ولی ابجیم خیلی تاکید میکرد و داشت بابام رو راضی میکرد بالاخره بابام قبول کرد و من با کلید به دست به همراه دوستام راهی اون خونه شدیم که مراسم ازدواجم برگذار بشه که در حین رفتن من به دوستام میگفتم که من این خواستگار رو نمیخوام و بخاطر پول و مال اومده خواستگاریم و اصلا منو نمیخواد تا اینکه دوستم گفت نه دوستت میداره و ..در مسیر هم من زیاد پسر عموم رو میدیدم ولی خیلی خجالت میکشیدمصو نمیخواستم که به صورتم نگاه کنه…رسیدم به اون خونه شدت گریه ام خیلی خیلی زیاد شد تا اینکه توی اتاقی نشستم روی سنگی و اطراف اون سنگ هم نامه های زیادی بود تا اینکه ی خانمی اومد و نامه ای رو باز کرد دیدم تو اون نامه یکی نوشته بود که من با اسم همون فرد که خواستگاریم اومده ازدواج کنم نمیدونم چی شد که دیگه راضی شدم و رفتم توی حیاط و وقتی رو سنگی نشستم دیدم دوماد نیست و عده ای رفتن که دوماد رو راضی کنن ولی دوماد میگه که از اول نمیخواسته با من ازدواج کنه الان میخواد… بعد بجای خودش ی پسر ۹ ساله مانندی رو میفرسته بعد نمیدونم که خطبه عقد بینمون (من و پسر کوچیکه ی فرستاده شده)خونده میشه ولی بعد من توی خونه ای هستم که با همون فرد دارم زندگی میکنم بعد ی فردی که اصلا نمیشناسمش میگه چون من این باعث این ازدواج شدم کلید خونه مال من میشه و اصلا به خانواده ی پسر داده نمیشه … و کلید خونه رو برمیداره و من ناراحت میشم میشه بگین این چ علامتی هست؟ خواب اشتباهی چیزی هست و ذهنم رو درگیر کرده … بین ساعت ۶ تا ۷ صبح ۱۵ خرداد دیدم

 10. سلام من مجرد هستم و دو شب گذشته هر دو شب خواب دیدم ک برام خواستگار اومده و هر دو شب هم یک نفر بود و بسیار هم منو دوست داشت…تعبیرش چی میتونه باشه ؟واقعا برام عجیبه…

 11. سلام،خسته نباشید بین ساعت ۶ صبح تا ۹:۳۰ صبح اینا خواب دیدم که پدرم با فردی برای صحبت کردن با خانواده دختری به خونه اونا رفتن و منو مادرم نرفتیم و موندیم خونه بعد پدرم برگشت و منتظر جواب موندیم و این هم یادمه که فکر کنم دختره تهران درس میخونه و این بین مادرم هم یه چیزایی بهم گفت ولی یادم نیست خواهش میکنم جواب بدین….

 12. سلام،خسته نباشید بین ساعت ۶ صبح تا ۹:۳۰ صبح اینا خواب دیدم که پدرم با فردی برای صحبت کردن با خانواده دختری به خونه اونا رفتن و منو مادرم نرفتیم و موندیم خونه بعد پدرم برگشت و منتظر جواب موندیم و این هم یادمه که فکر کنم دختره تهران درس میخونه و این بین مادرم هم یه چیزایی بهم گفت ولی یادم نیست خواهش میکنم جواب بدین….
  البته فکر کنم اون دختر از من بزرگتر بود

 13. سلام خواب دیدم دوست دخترم که قبلا باهاش بودم الانم هستم شوهر کرده تو واقعیت یک سال پیش شوهر کرده خواب دیدم با همین شوهرش مجددا نامزد کردن

 14. سلام من یه دختر ۱۸ سالم خواب دیدم یه فردی امده خواستگاریم که نمیشناسم بعد جمعیتی که توخونه هستن همه غربین به جز مادروپدرم و زندایی مامانم همه ناراحتن لباس سیاه دارن بعد اصلا منو نمیبینن بعد اون اقایی که خواستگاری امده اصلا نمیشناسمش یه لباس ابی و سفید داره ففط بهم گفت ۲ شهریور .من از وقتی این خواب دیدم احساس مردن دارم توروخدا تعبیرشو بگین تیر این خوابو دیدم

 15. سلام خوبید من دو شب پیش خواب دیدم عروسی خودمه، جلوی آرایشگاه بودیم ولی آرایشگاهی وجود نداشت تو کوچه ی تاریک با خانوادم منتظر داماد بودیم که نیومد منم میخاستم با مانتو شلوار مشکی برم ولی بعد دختر عمم با دیدن دخترای فامیل داماد گفت که باید حتما لباس عروس بپوشی و آرایش کنی منم همینکار و کردم ولی بازم هرچی منتظر داماد بودیم نیومد بابامم عصبانی شد و میگفت من دخترمو ب همچین ادمی نمیدم من اصلا داماد رو ندیده بودم نمیدونستم کیه همینجور ک میخاستم سوار ماشین بابام بشم دیگه چیزی ندیدم نمیدونم چرا ولی پول آرایشگاه منو پسر داییم داد اونم فرداش زنگ زده بود ک پول لازم داره و از خواب پریدم لطفا جواب بدید ممنون

 16. سلام قبل از تعریف خوابم باید بگم ک منو پسر عموم همو دوست داریم و مسائلی باعث جداییمون شده.من خواب دیدم ک یکی از اقوام دور اومده خواستگاریم و من بر خلاف میلم قبول کردم و از این ماجرا خیلی ناراحت بودم

 17. سلام من چند شب پیش دم صبح خواب دیدم تو یه خونه ای کنار یک مرد خوابیدم که ۶مسرم بود اما وقتی از خواب بیدار شدم دیدم برادرمه و حس بدی بهم دست داد البته فقط کنار هم خوابیده بودیم و نه چیز دیگه ای وهمون طور که تو فکر بودم رفتیم خونه ی مادرمینا که به مناسبت ازدواج ما جشن گرفته بودن و من دائم داشتم فکر می کردم که چطوری مادرم راضی به ازدواج من و برادرم شده و یا فامیل اجازه دادن اصلا چرا من قبول کردم و تو ذعنم تصمیم گرفتم دیگه برنگردم خونه و کلا استرس داشتم خونه مادرم خیلی بزرگ بود اما مهمون ها تعدادشون خیلی زیاد نبود داشتم تو راهرو خونه مادرم به حرف دیگران گوش میدادم که خیلی خوشحال بودن و من کلا ذهنم درگیر این ازدواج بود که گناه و غیره که از خواب پریدم

 18. سلام. خواب دیدم داشتیم از بیرون به خونه برمیگشتیم و مادرم داشت برام تعریف میکرد که قراره برام خاستگار بیاد. وارد خونه شدیم، دیدم تو پذیرایی پر از دیس های میوه و شیرینی هست و مادر بزرگ خدابیامرزم که خیلی دوستش داشتم و کنار دیس شیرینی نشسته و خندون داره شیرینی میخوره( در خواب انگار مادربزرگم زنده بودن)(مادربزگم در زمان حیات خیلی به شیرینی علاقه داشتن). من از اونهمه میوه و شیرینی تعجب کردم، گفتم چه خبره! بهم گفتن عیده دیگه، برای عید خریدیم. بعدش مادرم ادامه داد و نشونه های خاستگارم رو گفت و چهره شو بهم نشون داد. در خواب اون فرد رو میشناختم ولی در بیداری هرگز چنین قیافه ای رو ندیدم.
  ممنون میشم تعبیرشو بگید.

 19. سلام ببخشید من خواب دیدم تلفن خونمون زنگ خورد و پدرم جواب داد در مورد خواستگاری حرف میزد و اسم منم برد بعد پدرم گفت باشه شب در خدمتیم شب که خواستگار ها اومدن فامیل بودن اما داماد رو نمی‌شناختم و تفاوت سنیمون زیاد بود منم جواب منفی دادم همه سعی میکردن منو راضی کنن حتی خود داماد هم خیلی سعی داشت منو راضی کنه اما من فقط جوابم منفی بود و باز اومدن خواستگاری و من جوابم منفی بود

 20. سلام و وقت بخیر من خواب دیدم در مراسم عقد خواعرم هستم و داماد یک مرد قد بلند هست و انگشتر به دست خواهرم میکند اما من از چهره داماد خوشم نمی آید و مدام مخالفت میکردم . تعبیر این خوابو میخواستم ممنون

 21. سلام وقتتون بخیر
  سلام ببخشید من خواب دیدم ک پدرم پشت تلفن قضیه خواستگار ۸ ماهم ک کسی نمیدونست و ۶ ماهی میشه سر مهریه بهم خورده رو داره برای عمه م تعریف میکنه و تهش میگن مشکل من اینه ک دخترم هنوز اون پسرو بعد ۶ماه از بهم خوردن دوست داره و من ازین ک به فامیل دارن این قضیه ک بین خونواده خودمون بود رو میگن ناراحت شدم

 22. سلام وقتتون بخیر
  ممنون میشم تعبیر خوابمو بگیم
  سلام ببخشید من خواب دیدم ک پدرم پشت تلفن قضیه خواستگار ۸ ماهم و آشنایی دوتا خونواده باهم ک کسی نمیدونست و سر مهریه بهم خورد رو داره برای عمه م تعریف میکنه و تهش میگن مشکل من اینه ک دخترم هنوز اون پسرو بعد ۶ماه از بهم خوردن دوست داره و خیلی پشت تلفن ناراحت بود منم تا فهمیدم پشت تلفن موضوع منو دارن بازگو میکنن ازشون ناراحت شدم

 23. سلام ممنون از سایت خوبتون
  من خواب دیدم زن داییم شدم، و داریم تو یه خونه زندگی میکنیم (داییم ازدواج کرده و ۳ تا پسرهم داره) ،من حالم خوب نبود همش هم استرس داشتم و دل چرکین بود
  سفره باز بود اون داییم داشت غذا می‌خورد ولی هی غذا رو به من میداد تا عوض کنم ،غذا هم آبکی بود
  من همش هول بودم ، بعد آخرین بار که غذا رو گذاشتم جلوش بهش گفتم ما که صیغه خوندیم و محرمیتمون رو باطل کردیم!!و بعد ازدواج کردیم (با حالت ناراحت و غمگین )
  اونم تایید کرد ،ولی گویا بقیه فامیل با من بد شده بودن سر این قضیه ،بعد من به فکر اومد که چجوری میتونم با داییم همبستر بشم حتی یه چند لحظه تو همون خواب تصور کردم خوم رو با لباس عروس پیش داییم ولی تو کل خواب ناراحت بودم

 24. سلام وقتتون بخیر
  دختری ۱۸ ساله و مجردم
  به فکر کنکورم ودر فکر ازدواج نیستم
  اما دیشب خواب دیدم ازدواج کردم و متاهلم و حامله هم هستم
  حاملگیم تازه اول هاش بود و شکمم برآمده نشده بود
  همسری با محبت داشتم و همچنینین باهاشون صمیمی بودم
  در خواب با خانواد ه همسر در یک خونه زندگی میکردم اما در خواب گاه احساس نارحتی داشتم و انگار فشار روم بود اما بروز نمیدادم در خواب فقط خودم ناراحتی رو حس میکردم کلماتی که دلم میخواست رو به زبون نمی آوردم و در سکوت حس نارحتیم رو مخفی میکردم
  در آخر سر سفره غذا بیهوش شدم و فقط صدای شیر آب رو میشندیم که داشتند برام لیوان آب پر میکردند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا