خوش آمدید - امروز : دوشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۸
خانه » سرگرمی » تعبیر خواب » تعبیر خواب ازدواج – ازدواج کردن در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب ازدواج – ازدواج کردن در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب ازدواج و خواستگاری کردن در خواب چیست؟

 

تعبیر خواب ازدواج - ازدواج کردن در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب ازدواج – ازدواج کردن در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب ازدواج چیست؟ بنابر تفسیر برخی از معبرین ازدواج کردن و دیدن مراسماتی مانند عقد، عروسی و صیغه خواندن را به هیچ وجه خوب نیست. مراسمات و جشن‌هایی این چنینی به عزا تعبیر شده و عروس را بلا و مصیبت می‌دانند. در نظر داشته باشید که خواب ازدواج همیشه تعبیر بدی ندارد، لوک اویتنهاو  ازدواج در خواب را  نشانه ی خوشبختی، سود، خوشبختی و رسیدن به هدف می باشد. برای دیدن بقیه تعبیر ها با ما همراه باشید.

 

تعبیر خواب ازدواج

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

زن گرفتن درخواب بر چهار وجه است.

اول: بزرگی و مقام،

دوم: زیادتی مال،

سوم: سرحالی و آسایش،

چهارم: خرمی و شادی.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر زن شوهردار در خواب بیند دیگر شوهری دارد و عروسی را ندید. دلیل بود بر شرف و عزت و زیادتی مال.

اگر بیند عروسی خواست کردن و عروسی را ندید و نشناخت، بیم مرگ است او را و بعضی گویند: شخصی بر دست او هلاک شود و اگر بیند بیمار است و زنی مجهول خواست و یا کسی دید زن او شوهر کرد و آن شوهر را به خانه برد، دلیل که مالی بسیار از این مَمَر به شوهر اور سد.

اگر بیند زنی نابکار به زنی خواست و با وی جمع نشد، آن چه گفتم کمتر بود.

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند دختری دوشیزه را به زنی کرد و دوشیزگی او را بستد، دلیل که اندر آن سال او را زنی یا کنیزکی حاصل شود و از پادشاه خیر و نیکی بیند.

اگر بیند به حرام دوشیزگیِ دختری بستد، دلیل که مالی حرام بدست آورد.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

 • ازدواج در خواب، به رحْم و شفقت و الطاف الهی دلالت دارد.
 • ازدواج به پیشه و حرفه نیز، تعبیر میشود؛ اگر کسی در خواب ببیند با زنی ازدواج نمود، سپس آن زن مُرد، به شغلی روی میآورد که چیزی جز غم و اندوه برایش ندارد.
 • اگر کسی ببیند که با زنی بیعفت ازدواج میکند،مرتکب زنا میشود.
 • اگر زنی بیمار در خواب ببیند که بدون حقّ انتخاب به عقد کسی درمیآید، خواهد مُرد و برای مرد بیمار نیز، چنین است.
 • اگر دختری ببیند که ازدواج میکند، به خیر بسیار دست مییابد و اگر مردی که یک یا چند زن دارد، در خواب ببیند که ازدواج میکند به خیر و اقتداری فراوان دست مییابد.

در سر زمین رویاها آمده:

در یک ازدواج شرکت می کنید: منفعتهای بزرگ مالی

در ازدواج یک بیوه شرکت می کنید: پول زیادی بدست میاورید.

یک شوهر یا زن در یک ازدواج شرکت کند: سود

لوک اویتنهاو می گوید :

ازدواج : رسیدن به هدف

ازدواج کردن : سود ، خوشبختی ، در برخی موارد میتواند به معنای اختلافات نیز باشد

دیدن شوهر : امیدهای واهی

دیدن زن : در آمد خوب و پشت سرگذاشتن یک موقعیت مشکل به خیر و خوشی

 

تعبیر خواب ازدواج - ازدواج کردن در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب ازدواج – ازدواج کردن در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب خواستگاری 

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر دختری خواب ببیند پیرمردی به خواستگاری او آمده و با او ازدواج می‌کند، علامت آن است که با مشکلات فراوانی روبرو خواهد شد

لیلا برایت می‌گوید:

اگر در خواب به شما پیشنهاد ازدواج شد، نشانه‌ی خوشبختی در زندگی می‌باشد، شوهر کردن در خواب، نشانه‌ی رفاه مالی است و طلاق گرفتن، علامت آن است که مورد تهمت دیگران قرار خواهید گرفت.

محمد بن سیرین می گوید:

اگر کسی در خواب ببیند که خواستار ازدواج با دختری است نشانه آن است که بزرگی و مرتبه او از بین خواهد رفت.
اگر زنی در خواب ببیند که فرد مرده ای به خواستگاری او آمده و با او ازدواج کرد بیانگر این است که از مال زن کم خواهد شد.
اگر کسی در خواب ببیند که قصد ازدواج دارد ولی دختری که قصد ازدواج با او را دارد نه می‌شناسد و نه نامش را می‌داند ابن سیرین این خواب را به نزدیک بودن اجل فرد تعبیر کرده است.

 

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب آرایشگاه و آرایشگر

 

تعبیر خواب ازدواج اقوام

در سر زمین رویاها آمده:

خواب ازدواج : ایام خوش در پیش است .

ازدواج یکی از اعضاء فامیل : خصومت در خانواده

ازدواج خواهرتان : خطر بزرگ

ازدواج یک برادر : پول

ازدواج یک دختر باکره : احترام

ازدواج پسرتان : پول به دستتان میرسد.

ازدواج دخترتان : ثروت

تعبیر خواب ازدواج با مرده

محمد ابن سیرین بصری گوید:

 • اگر بیند زن خواست، دلیل که شرف و بزرگی اش زایل شود، اگر زن مرده را به زنی کرد و با وی جمع گردید، دلیل که از ملک و مال آن زن او را چیزی حاصل شود. اگر بیند با آن زن جمع نشد، دلیل که چیزی اندک ازمال وی را حاصل شود.
 • اگر زنی بیند او را مرده به زنی گرفت و در سرای زن با وی جمع شد، دلیل که مال زن نقصان شود، یا حال وی متغیر شود.
 • اگر بیند زن خواست، لکن زن را ندید و نامش ندانست، دلیل که اجلش نزدیک شده باشد.
 • اگر زن را بیند و سرای مجهول بود و آن سرا از آنِ شخص مرده بود و آن مرد با وی جمع شد، دلیل که آن زن بمرد. اگر آن زن معروف بود، دلیل بر نقصان مال زن کند

 

تعبیر خواب ازدواج - ازدواج کردن در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب ازدواج – ازدواج کردن در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب ازدواج با افراد کشور های دیگر

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید با فردی خارجی ازدواج می کنید ، نشانه آن است که با دیگران به دعوا ومشاجره خواهید پرداخت .

 

تعبیر خواب عروس شدن دختر

آنلی بیتون می گوید:

اگر دختری خواب ببیند عروس شده است اما هیچ احساس خوشحالی نمی کند ، علامت آن است که در زندگی به نومیدی دچار خواهد شد ، و در امور عاطفی شکست خواهد خورد

اگر دختری خواب ببیند با پیرمردی ازدواج می کند ، علامت آن است که با مشکلات فراوانی روبرو خواهد شد . اما اگر خواب ببیند در هنگام جشن ازدواح مردی با لباس سیاه از مقابلش می گذرد و نگاه ملامت آمیزی به او می کند نشانه آن است که سردی بی تقاوتی یکی از دوستان او را ناامید می سازد .

 

تعبیر خواب ازدواج دیگران

آنلی بیتون می گوید:

 • اگر خواب ببینید در جشن ازدواح واقعه ای ناگوار رخ می دهد ، علت آن است که به بیماری مبتلا خواهید شد . یا از مرگ یکی از اعضای خانواده خود رنج خواهید کشید .
 • اگر خواب ببینید با کسی پیمان ازدواج می بندید ، نشانه آن است که خبرهایی ناگوار خواهید شنید .
 • اگر خواب ببینید در جشن ازدواج کسی شرکت کرده اید ، نشانه آن است که امور شغلی به طرز باور نکردنی امید بخش خواهد شد . و از فکر کردن به افراد مورد علاقه‌ خود لذت زیادی خواهید برد .
 • دیدن مراسم ازدواج دیگران در خواب با میهمانانی شادمان که لباسهایی زیبا بر تن کرده اند ، علامت آن است که از زندگی لذتهایی عالی خواهید برد . اما اگرمیهمانان لباسهایی سیاه بر تن کرده باشند ، علامت آن است که در آینده به سوگ کسی خواهید نشست .

 

تعبیر خواب ازدواج - ازدواج کردن در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب ازدواج – ازدواج کردن در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب پیشنهاد ازدواج دادن

لیلا برایت می گوید:

اگر به شما پیشنهاد ازدواج شد، نشانه‏ى خوشبختى در زندگى مى‏باشد، شوهر کردن در خواب، نشانه‏ى رفاه مالى است و طلاق گرفتن، علامت آن است که مورد تهمت دیگران قرار خواهید گرفت.

 

داستان

شخصی به نزد حضرت امام جعفر صادق (ع) رسید و گفتند دختر جوانم بعد از اذان صبح خواب دیده اند که او را خانواده اش مجبور به عروسی یا عقد پیر مردی میکنند که در همسایگی ما زندگی میکند و از اخلاق و رفتار خوبی هم برخوردار نیست این رویا چه تعبیر دارد؟حضرت پاسخ دادند به زودی دختر جوانت به خانه ی بخت خواهد رفت و پدرمادرش برای او تصمیم درست را میگیرند و خود فرزند نیز از این تصمیم راضی و خشنود است

 

تعبیر خواب عروسی دختر نوجوان با پیرمرد مرده

ابراهیم کرمانی می گوید:

اگر چنین خوابی دیدی دلیل بر این است که یکی از آشنایان نزدیک و پرتجربه ی تو باعث به هم خوردن و یا جدا شدن دو زو عاشق از یکدیگر است ممکن است حوادث و بالاهای غیرمنتظره مانند یک بمب ظاهر شوند و تو را از پای در بیاورند افراد زیادی تو را دلجویی میدهند و کنارت هستند اما تو روحیه ات خراب است و قصد دیدار با هیچکس حتی نزدیک ترین اعضای خانواده ات را نداری ممکن است شکست عشقی را تجربه کنی

 

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب آرایش کردن

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

تعبیر خواب ازدواج – ازدواج کردن در خواب چه تعبیری دارد؟
11 رای، میانگین: (3.8) (76.36%)

باز نشر مطالب فقط با ذکر منبع و لینک مطلب در سایت namagard.com مجاز است.