تعبیر خواب

تعبیر خواب موش – دیدن موش در خواب چه تعبیری دارد؟

4.7/5 - (4 امتیاز)
[ type=”blue”]در این قسمت از نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب موش آشنا کنیم. اکثر معبرین موش را به زنی خیانتکار و دزد تعبیر کرده‌اند. زنی که نمی‌توان به آن اعتماد کرد. ظاهری فریبنده همراه با باطنی فریبکار از ویژگی‌های این زن است. مطیعی تهرانی درباره دیدن موش در خواب می‌گوید: اگر بیننده خواب موشی ببیند با چنین زنی سر و کار پیدا می‌کند. برای مطالعه ادامه مطالب همراه ما باشید.

 

تعبیر خواب موش - دیدن موش در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب موش – دیدن موش در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب موش از دیدگاه روانشناسی یونگ

کارل گوستاو یونگ می‌گوید:

 • دیدن موش در خواب شما بیانگر ترس، بی حوصلگی، بی اهمیتی و نبود خشم است. شما حس ناکافی بودن و ترسی را تجربه می‌کنید که مناسب نیست. خواب ممکن است به شما بگوید که شما زمان زیادی را صرف می‌کنید که رد پای کسی را پنهان کنید. تعبیر دیگر این است که موش نمادی از ناراحتی‌ها و ناملایمتی‌های کوچک است.
 • شاید شما به مسائل کوچک یا مسائل بی اهمیت اجازه می‌دهید که روی شما تاثیر تمام و کمال بگذارد (مثل خوره شما را بخورد). خواب ممکن است جناسی از موس کامپیوتر و ارتباط شما با کار یا دنیای مجازی باشد
 • دیدن موش مرده در خوابتان بیانگر این است که به مسائل کوچک اجازه نمی‌دهید که شما را آزار دهد. شما به ترس هاتان اجازه نمی‌دهید که به چیزی که می‌خواهید راه یابند. تعبیر دیگر این است که موش مرده بیانگر این است که چیزی هست که شما برای مدت طولانی نادیده ش. گرفته اید یا فراموشش کرده اید
 • خواب دیدن اینکه شما یا کسی، یک موش را می‌خورد بیانگر این است که چیزی وجود دارد که مدام سر وجدان شما غر می‌زند (وجدان شما را می‌آزارد). شما نیاز دارید که این بار را از روی سینه تان بردارید.
 • خواب دیدن اینکه موش تعقیب می‌شود بیانگر این است که شما روی پای خود نمی‌ایستید. شما به دیگران اجازه می‌دهید که به هرکجا می‌خواهند هلتان دهند.

 

تعبیر خواب موش

اکثر معبرین موش را به زنی خیانتکار و دزد تعبیر کرده‌اند. زنی که نمی‌توان به آن اعتماد کرد. ظاهری فریبنده همراه با باطنی فریبکار از ویژگی‌های این زن است. مطیعی تهرانی درباره دیدن موش در خواب می‌گوید: اگر بیننده خواب موشی ببیند با چنین زنی سر و کار پیدا می‌کند و اگر این موش در خانه خودش باشد نوشته‌اند زنی با این پلیدی‌ها در خانه‌اش هست یا حضور پیدا خواهد کرد. اگر موش در اتاق شما باشد زنی دزد اهل خانه شماست که نباید به او اعتماد داشته باشید. اگر در خواب موشی از پاچه شلوار شما افتاد و گریخت و رفت زنی فاسد و فاجر را از خود می رانید و دور می‌کنید.

در کتاب فرهنگ تفسیر رویا آمده است:

موش در خواب نمایانگر این است که چیزهای تهدید آمیزی در زندگی شما در جریان هستند بدون آنکه چیستی آن‌ها واضح باشد، دیدن نیمه پنهان خود رویابین با دیگران، نیمه شریرانه طبیعت آدمی، آلودگی و ژولیدگی، زمان مانند موشی زندگی شما را می‌جود و می‌فرساید حتی می‌تواند بیانگر بخش‌های ناخوشایند زندگی رویابین باشد.

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن موش جنگ زن باشد

دیدن موش دزد است که از خانه او دزدی کرده

آنلی بیتون می‌گوید:

دیدن موش در خواب، نشانه روبرو شدن با اختلافات خانوادگی و بی وفایی دوستان است. کارها وضعیت دلسرد کننده ای خواهد داشت.

اگر خواب ببینید موش‌ها از شما فرار می‌کنند، نشانه آن است که تلاش‌های شما بی ثمر خواهد ماند.

اگر دختری خواب موش ببیند، نشانه آن است که دشمنانی پنهانی دارد که به او نیرنگ خواهند زد. اگر داخل لباس خود موش ببیند، علامت آن است که در اثر انجام دادن کاری رسوا خواهد شد.

جابر مغربی می‌گوید:

تعبیر خواب موش صحرائی و خانگی یکسان می‌باشد.

تعبیرگری می‌گوید:

تعبیر خواب موش، زنی است که به ظاهر باحجاب می‌باشد ولی در باطن فاسق است.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

موش در خواب،به زنی فاسق تعبیر میشود.

جابر مغربی می گوید:

تاویل موش دشتی و موش خانگی هر دو یکسان بود. اگر دید موشی در بستر او بود، دلیل که او با زنی قصد فساد کند و گوشت موش خوردن، دلیل که مال زن مفسده بخورد.

لوک اویتنهاو می گوید :

که میدود : پس انداز

فرار آن از دست یک گربه و یا به چنگ گربه افتادن : غم وغصه

موش سفید : ازدواج موفق

در درون یک تله موش : دشمن شکست خورده

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن موش جنگ زن باشد

دیدن موش دزد است که از خانه اودزدی کرده

آنلی بیتون می گوید:

دیدن موش در خواب ، نشانه روبرو شدن با اختلافات خانوادگی و بی وفایی دوستان است . کارها وضعیت دلسرد کننده ای خواهد داشت .

اگر خواب ببینید موشها از شما فرار می کنند ، نشانه آن است که تلاشهای شما بی ثمر خواهد ماند .

اگر دختری خواب موش ببیند ، نشانه آن است که دشمنانی پنهانی دارد که به او نیرنگ خواهند زد . اگر داخل لباس خود موش ببیند ، علامت آن است که در اثر انجام دادن کاری رسوا خواهد شد .

 

تعبیر خواب موش - دیدن موش در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب موش – دیدن موش در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب کشتن موش

از دیدگاه روانشناسی یونگ:

این خواب چندان خوشایندی نیست، مگر آن که انسان بسیار سنگدلی باشید یا واقعا از موش‌ها خوش‌تان نیاید. این خواب نشان دهنده‌ی آن است که سایر آدم‌ها درباره‌ی چیزی در زندگی شما با هم زد و بند می‌کنند و شما نمی‌توانید دلیل این کار آن‌ها را بفهمید.

کشتن موش‌ها در خواب می‌تواند نشانگر این نیز باشد که شما تمام افراد بد را از زندگی‌تان حذف خواهید کرد و بدون کسانی که به هر نحوی از انحا مایه‌ی دردسر و ناراحتی شما می‌شوند به زندگی خود ادامه خواهید داد.

تعبیر دیگری برای این خواب آن است که ممکن است شما خبر بدی از دوست‌تان دریافت کنید. این خبر بد می‌تواند درباره‌ی چیزی یا کسی باشد که خیلی خوب آن را نمی‌شناسید. در کل، چنین خوابی نشانگر آن است که احساس می‌کنید چیزهای منفی در زندگی بر سرتان آوار شده‌اند و شما اراده کرده‌اید که اوضاع را به نفع خودتان عوض کنید.

تعبیر گری می گوید:

خواب دیدن اینکه یک موش را می‌کشید یا به دام می‌اندازید بیانگر این است که دیگران از مسائل کوچک در زندگی شما، چیز بزرگی می‌سازند (از کاه کوه می‌سازند)

اچ میلر می گوید:

کشتن موش کور در خواب، بیانگر ناراحتى و نگرانى است.

آنلی بیتون می گوید:

کشتن موش در خواب، نشانه پیروزی بر دشمنان است.

 

تعبیر خواب تله موش

آنلی بیتون می گوید:

1ـ دیدن تله موش در خواب ، علامت آن است که افراد قرصت طلب برای شما نقشه هایی کشیده اند . باید بیشتر مراقب خود باشید .

اگر خواب ببینید در تله موش ، موشی به دام افتاده است ، نشانه آن است که به دست دشمنان گرفتار خواهید شد .

اگر خواب ببینید تله موشی کار می گذارید ، نشانه آن است که با توسل به حیله و نیرنگ می کوشید بر مخالفین خود پیروز شوید

یونگ می‌گوید:

دیدن تله موش در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید محتاط‌تر باشید. به کسانی که زیادی می‌خواهند بهتان کمک کنند همیشه خوش بین نباشید. تعبیر دیگر این است که تله موش

نمادی از نبوغ، بینش و خلاقیت است. شما نیاز دارید که به دنبال شیوه‌ی بهتری برای انجام چیزی باشید

خواب دیدن اینکه تله موش کار میگذارید بیانگر این است که مخالفانتان را گول خواهید زد و از آن‌ها زرنگتر خواهید بود

خواب دیدن اینکه با تله موش، موش می‌گیرید بیانگر این است که از شما سو استفاده می‌شود.

 

تعبیر خواب موش - دیدن موش در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب موش – دیدن موش در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب سوراخ موش و گرفتن آن

مطیعی تهرانی می گوید:

اگر سوراخ موشی ببینید مالی از شما برده می‌شود که می دانید چه کسی برده ولی نمی‌توانید ثابت کنید که او ربوده و سارق مال شما یک زن خائن است.

لوک اویتنهاو می گوید:

در درون یک تله موش: دشمن شکست خورده

جابر مغربی می‌گوید:

اگر در خواب ببینی موش گرفته‌ای، تعبیرش این است که با زنی فاسق ازدواج می‌کنی.

تعبیر گری می گوید:

دیدن سوراخ موش در خوابتان بیانگر جنبه‌ی پنهان خودتان است که مشتاق نیستید تاییدش کرده یا با آن روبرو شوید. با وجود اینکه می‌دانید که خوب نیست که ازین مساله دوری کنید، به انجامش ادامه می‌دهد. اگر به آن رسیدگی نکنید از کنترلتان خارج می‌شود.

 

[ type=”red”]بیشتر بخوانید: تعبیر خواب گربه، تعبیر خواب گرگ، تعبیر خواب گاو، تعبیر خواب گاز گرفتن

 

تعبیر خواب تله موش صحرایی

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید پایتان در تله موش صحرایی گیر کرده است ، علامت آن است که مورد تعدی دیگران قرار می گیرید و چیز باازرشی از شما ربوده خواهد شد .

دیدن تله موش صحرایی در خواب ، علامت آن است که از تهمت و هم چشمی دیگران لطمه ای به شما وارد نخواهد شد .

دیدن تله شکسته موش صحرایی در خواب ، نشانه آن است که از موقعیتهای نامطلوب رهایی خواهید یافت .

اگر خواب ببینید تله موش صحرایی کار می گذارید ، علامت آن است که به نقشه دشمنان خود آگاهی خواهید یافت و این آگاهی شما را قادر خواهد ساخت از چنگ آنها بگریزی

 

تعبیر خواب موش مرده

منوچهر مطیعی می گوید:

خواب موش مرده دیدن نشانگر آن است که حاضر نیستید اجازه بدهید یک وضعیت خاص روحیه‌ یا زندگی شما را خراب کند و به هم بریزد. این مورد می‌تواند چیزی کوچک و بی معنی باشد و شما بتوانید به راحتی از کنار آن بگذرید آن را پشت سر بگذارید تا زندگی خوبی در پیش داشته باشید.

این خواب همچنین می‌تواند نشانگر آن باشد که شما چیز مهمی را در زندگی‌تان برای مدتی بسیار طولانی نادیده گرفته‌اید و حالا نهایتا دارید به آن توجه می‌کنید. این می‌تواند به چیزی یا کسی که شما در گذشته نادیده گرفته‌ایدش و حالا به سوی شما باز گشته است و نهایتا به حضور و وجود آن پی برده‌اید مربوط باشد.

 

تعبیر خواب موش - دیدن موش در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب موش – دیدن موش در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب خروج موش از بدن

جابر مغربی می‌گوید:

اگر زنی در خواب ببیند که از «فرج» او موش بیرون آمده است، صاحب فرزندی دختر که بدکردار است می‌شود.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر مردی در خواب ببیند که از «آلت مردی» او موش بیرون آمده است، صاحب فرزندی دختر که بدکردار است و هیچ خیری ندارد خواهد شد.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی از گلوی تو موش بیرون آمده است، یـعـنـی صاحب فرزندی پسر می‌شوی.

اگر ببینی از سوراخ بینی یا گوش یا مقعد تو موش بیرون آمده است، یـعـنـی صاحب فرزندی دختر که بدکردار است خواهی شد.

 

تعبیر خواب موش رنگی

تعبیرگری می‌گوید:

اگر در خواب ببینی موش‌های یک ‌رنگ بسیاری در خانه تو جمع شده‌اند، تعبیرش این است که به تعداد آن‌ها زن‌ها در خانه تو جمع می‌شوند.

 

تعبیر خواب موش سفید

از دیدگاه روانشناسی یونگ:

دیدن موش سفید در خواب چندان رایج نیست اما اگر چنین خوابی دیدید نشانه‌ی آن است که ازدواج خوشبختی خواهید داشت و در زندگی عشقی خود خوش شانس خواهید بود. خواب‌هایی که در آن موش سفید و موش سیاه باشد نشانگر جنبه‌های روشن و تاریک شخصیت شما است که با هم برخورد کرده‌اند.

موش‌ سفید همچنین می‌تواند نشان دهنده‌ی طول عمر و جاودانگی باشد. بنابراین زندگی سالم و پر از خوش شانسی را در پیش رو خواهید داشت و هر جا که بروید اوضاع بر وفق مرادتان خواهد بود.

لوک اویتنهاو می‌گوید:

موش سفید: ازدواج موفق

اچ میلر مى‌گوید:

دیدن موش سفید در خواب، نشانه‌ى نگرانى در انجام یکى از کارها مى‌باشد. اگر در خواب مشاهده کنید موش صحرایى گرفته‌اید، نشانه‌ى آن است که با یکى از دوستان خود دچار مشکل مى‌شوید.

 

تعبیر خواب موش سیاه

از دیدگاه روانشناسی یونگ:

تعبیر خواب موش سیاه دلیل بر بیماری خطرناک است. سعی کنید از خود و خانواده خود در مقابل بیماری حفاظت کنید.

 

تعبیر خواب موش - دیدن موش در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب موش – دیدن موش در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب موش آبی

از دیدگاه روانشناسی یونگ:

موش آبی در خواب به این معنی است که باید همه چیز را از زاویه عقل و منطق ببینید.

 

تعبیر خواب موش قهوه ای

از دیدگاه روانشناسی یونگ:

تعبیر خواب موش قهوه ای منعکس کننده عصبانیت در روابط دوستی است. شاید با دوستی نزدیک به مشکل بربخورید.

 

تعبیر خواب موش خاکستری

از دیدگاه روانشناسی یونگ:

تعبیر خواب موش خاکستری قسمت تاریک شخصیت شماست. احتمالا به دلیل موضوعی بسیار عصبانی و ناراحت هستید.

 

تعبیر خواب موش در خانه

از دیدگاه روانشناسی یونگ:

اگر در خواب ببینید موشی درون خانه‌تان می‌دود این در واقع نشانه‌ی خوبی است، حتی با این که ممکن است خودتان چنین احساسی نداشته باشید. موش همیشه نزدیک آذوقه‌ی خود می‌چرخد به همین خاطر دیدن موش در خواب می‌تواند نشانه‌ی خوبی باشد.

آن‌ها معمولا گروهی سفر می‌کنند و چیزی که اغلب به موش‌ها مربوط می‌شود کل خانواده را در بر می‌گیرد. خواب‌هایی مانند این نشانگر صلح و سازش در خانه و خانواده‌تان هستند.

 

تعبیر خواب موش در رختخواب

جابر مغربی می گوید:

اگر خواب ببینید که در رختخواب شما موش وجود دارد به این معنی است که شما با زنی فساد خواهی کرد.

و اگر خواب ببینید که رختخواب شما را موش جویده و سوراخ کرده است خواب شما به این معنی است که بین زن شما و شخص نادرستی رابطه به وجود خواهد آمد و زن تو به فساد راضی خواهد شد.

 

تعبیر خواب موش - دیدن موش در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب موش – دیدن موش در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب فرار کردن موش

تعبیرگران می گویند:

وقتی در خواب می‌بینید که موشی فرار می‌کند به معنی آن است که شخصی از نزدیکان‌تان به شما خیانت می‌کند. این می‌تواند نشان دهنده‌ی یک دوست، شریک عشقی، یا یکی از اعضای خانواده باشد که کاری انجام داده یا چیزی گفته است که عمیقا به شما آسیب زده است و حالا شما احساس ناراحتی و نادیده گرفته شدن می‌کنید.

این خواب همچنین می‌تواند نشانه‌ دهنده ی ‌آن باشد که احساس می‌کنید فشار کاری روی‌تان خیلی زیاد شده است و به زمانی برای استراحت کردن و تجدید قوا بسیار نیاز دارید. شاید احساس می‌کنید به استقلال و آزادی عمل بیشتری در زندگی نیاز دارید، و این که وضعیت زندگی شما در حال حاضر باعث می‌شود احساس گرفتاری شدیدی به شما دست بدهد.

 

تعبیر خواب موش کوچک

از دیدگاه روانشناسی یونگ:

دیدن موش کوچک در خواب در واقعیت توضیحی بسیار منطقی دارد. موش‌ کوچک نشانگر دید شما نسبت به خودتان است.

بنابراین، ممکن است به جای خونگرم و برونگرا بودن شخصی بسیار خجالتی باشید و خودتان را به رابطه با اعضای خانواده‌تان محدود کرده باشید. شاید خودتان را انسان فروتنی می‌پندارید که وقتی چهره‌های آشنا را اطراف خود می‌بینید بهترین احساس به او دست خواهد داد.

 

تعبیر خواب موش در حال غذا خوردن

از دیدگاه روانشناسی یونگ:

دیدن خواب موش یا موش‌هایی که در حال غذا خوردن هستند خوش شانسی به همراه می‌آورد. این خواب یعنی اینکه موفقیت مالی نصیب‌تان خواهد شد. ممکن است مبلغ کلانی در لاتاری برنده شوید یا ممکن است سرمایه‌گذاری‌هایی که کرده بودید سرانجام به ثمر بنشینند.

 

تعبیر خواب موش - دیدن موش در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب موش – دیدن موش در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب موش در لباس

آنلی بیتون می گوید:

خواب موش در لباس نشانه آن است که در اثر انجام دادن کاری رسوا خواهید شد .

جابر مغربی می‌گوید:

اگر در خواب موشی از لباس و یا پاچه شلوار شما افتاد و گریخت و رفت زنی فاسد را از خود می رانید و دور می کنید .

 

تعبیر خواب ترسیدن از موش

معبران غربی می گویند:

این خواب بسیار رایجی است. واکنش غریزی شما وقتی موشی را می‌بینید احتمالا همین ترسیدن است، بنابراین، تعجبی ندارد که در خواب هم چنین احساسی از دیدن موش به شما دست بدهد.

این خواب نشان دهنده‌ی خجالت کشیدن در جامعه و زندگی اجتماعی است و در حال حاضر احساس می‌کنید یا خواهید کرد که به خاطر چیزی شرمنده هستید. از چنین موجودی ترسیدن به خودی خود خجالت آور است بنابراین به خاطر همین است که مغزتان آن را اینگونه در مغز شما بازتاب می‌دهد.

روی‌هم‌رفته، تعبیر خواب موش – بسته به سایر جوانب خوابی که دیده‌اید – هم می‌تواند خوب باشد و هم بد. بر خلاف باور رایج که آن‌ها به درد نخور و کثیف هستند، موش‌ها در واقع باهوش هستند و خودشان را کاملا وقف خانواده‌هایشان می‌کنند؛ پس وقتی خواب موش دیدید این نکته را یادتان باشد چون ممکن است آن‌ها چیزهای بیشتری را درباره‌ی افکار و احساسات درونی شما برایتان فاش کنند.

 

خواب تعقیب کردن موش توسط گربه

از دیدگاه روانشناسی یونگ:

این خواب خیلی جالب است. چنین خوابی زیاد اتفاق نمی‌افتد اما اگر زمانی چنین خوابی دیدید می‌تواند چنین تعبیری داشته باشد: دیدن تعقیب کردن موش توسط گربه یعنی اینکه شما باید مانع از آن شوید که دیگران در زندگی شخصی و خصوصی‌تان دخالت کنند.

شاید احساس می‌کنید دیگران نفوذ و تاثیری زیادی بر زندگی شما دارند و این که بیش از حد خودتان را در تماس با اطرافیان‌تان قرار داده‌اید. احساس می‌کنید آن‌ها را از زندگی‌تان بیرون می‌رانید و بدون دخالت‌های دیگران زندگی‌تان را به آرامش بیشتری می‌رسانید.

 

تعبیر خواب موش - دیدن موش در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب موش – دیدن موش در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب گاز گرفتن موش

معبران می گویند:

تعبیر گاز گرفتن موش در خواب دلیل بر مشکلات و مسائل بی اهمیت در زندگی است. اگر گاز موش دردناک باشد به این معنی است که احساساتتان به شدت آسیب پذیر است.

 

تعبیر خواب خوردن موش توسط مار و عقاب

معبران می گویند:

تعبیر خواب خوردن موش توسط عقاب یا مار نشان دهنده ترسو بودن شماست. این خصوصیت در آینده موجب شکست شما خواهد شد.

 

تعبیر خواب پنیر خوردن موش

مولف می گوید:

تعبیر پنیر خوردن موش در خواب به این معنی است که تلاش می کنید تا اعتماد به نفستان را بالا ببرید

 

تعبیر خواب موش در لباس و کقش

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب موشی را ببینید که در لباس، کفش، یا سر و صورت شماست، نشانه این است که همسر یا فرزندانتان کاری (خوب یا بد) رو بصورت مخفیانه بدون آگاهی شما انجام می دهند

 

تعبیر خواب موش - دیدن موش در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب موش – دیدن موش در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب بچه دار شدن موش

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب دیدید موشی بچه دار می شود نشان این است که اتفاقی در اطراف شما رقم می خورد که می تواند دزدی باشد، مراقب خود و داشته هایتان باشید

 

خواب دیدن موش در حال نابود کردن وسایل خانه

معبران می گویند:

یک رویای درباره موشهایی که در رویای شما جویدن برخی چیزهای ارزشمند است، یک نشانه بد است و پیش بینی از دست دادن پول و ثبات مالی است. شاید موش ها شما را نشان می دهند و عادت های خرج بیش از حد خود را، که ممکن است شما را به مشکلات مالی، شاید حتی ورشکستگی برساند. این رویا یک اخطار است که شروع به تغییر عادت های خرج خود و یا آینده شما و آینده خانواده خود را به خطر می اندازد.

 

تعبیر خواب خوردن گوشت موش

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی گوشت موش را خورده‌ای مال و اموال زن بد و مفسدی را مصرف می‌کنی.

 

تعبیر خواب شکار موش توسط گربه

تعبیر گری می گوید:

شکار موش توسط گربه ، خوردن موش توسط گربه ، نشان شانسی هست که از لحاظ مالی برای شما بوجود می آید .

 

تعبیر خواب موش - دیدن موش در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب موش – دیدن موش در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب گرفتن موش

جابر مغربی می گوید :

اگر شخصی خواب ببیند که موش گرفته است خواب او نشانه این است که با زنی فاسق و گناه کار ازدواج می کند.

 

تعبیر خواب پوشیدن لباس موش

ابراهیم کرمانی می گوید :

اگر شخصی خواب ببیند که لباسی از پوست موش پوشیده است خواب او به معنی ازدواج با زنی بد و پلید است.

 

تعبیر خواب فضله موش

معبران می گویند:

دقت کنید در بین حیوانات فقط به مدفوع موش و گنجشک فضله می گویند. اگر خواب ببیند که مشغول پاک کردن برنج هستید و فضله موش در آن دیدید نشانه این است که زنی به ما زیان خواهد رساند.

 

تعبیر خواب موش - دیدن موش در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب موش – دیدن موش در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب موش زیاد

از دیدگاه روانشناسی یونگ:

اگر گروهی از موش‌ها را در خواب ببینید به معنی آن است که بدشانسی زیادی گریبان‌تان را خواهد گرفت و ممکن است حتی در تمام زمینه‌های زندگی‌تان احساس شکست بکنید.

موش‌ها اغلب با انرژی جنسی نیز مرتبط هستند بنابراین ممکن است مشکل بزرگی را در این زمینه از زندگی‌تان تجربه کنید که همیشه و تا مدت‌ها دست از سر شما بر ندارد.

 

تعبیر خواب موش زخمی

مولف می گوید:

دیدن موش زخمی در خواب یا موشی که خونریزی دارد نشانه دزدی است که به دام افتاده است

 

تعبیر خواب رد پای موش

معبران می گویند:

اگر در خواب رد پای موش دیدید پیشنهاد می کنیم که در زندگی احتیاط بیشتری کنید. افرادی که در اطراف شما هستند تلاش می کنند که شما را از اهدافتان دور کنند.

 

[ type=”green”]برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

‫۲ دیدگاه ها

 1. من خواب دیدم در خیابان دو موش کوشته شده هست. وقتی خواستم یکی را شوت کنم متوجه شدم ان را با سیخ چوبی کوچیک به انگست شست پای راستم وصل کردم و دارم درد میکشم. ویک موش دیگر در داخل دستم در حال خوردن هستم چند متر انطرفتر رفیقی را دیدم و خواستم یک موش دیگر به او بدهم برا خوردن بعد که بدست اون دادم متوجه شدم که گوشت مرغه و چون داخل دستم نون بود رفیقم میگه بهم مقداری نون بده تا باگوشت بخورم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا