تعبیر خواب

تعبیر خواب آیینه + تعیبر خواب آیینه شکسته و معنی خریدن آیینه

5/5 - (1 امتیاز)

تعبیر خواب آیینه – شکستن آیینه در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب آیینه + تعیبر خواب آیینه شکسته و معنی خریدن آیینه
تعبیر خواب آیینه + تعیبر خواب آیینه شکسته و معنی خریدن آیینه

در این مطلب از سایت نماگرد مطالبی در مورد تعبیر خواب آیینه آماده کردیم. آیینه در رویا نمادی از دغدغه‌های فرد از تصوری که دیگران از او دارند است، محک زدن خود یا دوست داشتن خود می‌تواند به صورت رویای آینه دیده شوند.و معبرین دیدن آیینه در خواب را نشانه روشنایی و صفا میدانند و دیدن آیینه در صورتی تعبیر بد دارد که فرد دوستی‌ اش را از دیگران دریغ کند در ادامه با ما همرا باشید تا به دیگر معانی آن بپردازیم.

 

تعبیر خواب آیینه

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

تعبیر خواب آیینه به شش وجه بود.

اول: زن

دوم: پسر

سوم: جاه و فرمان

چهارم: یار و دوست

پنجم: شریک

ششم: کار روشن

اگر مردی غریب، در خوابش آیینه‌ای را ببیند، تعبیرش این است که ازدواج کرده و بزرگی و عظمت به دست می‌آورد .

اگر دختر بیند دلیل است شوهر خواهد و بر شوهر عزیز و گرامی بود.

اگر ببینی مرد غریبه‌ای به تو آیینه داده است و در آن نگاه کرده‌ای، یـعـنـی با دیدن دوستی که مدتی غائب بوده است، شاد و خوشحال می‌شوی

جی اچ میلر می گوید:

دیدن آیینه در خواب، به معنى شناخت بیشتر از خودتان است.

اگر دیدید که آیینه‏ اى روربروى شما بسیار مات و کدر است، دلیل آن است که شما خود را آدمى بسیار خوب و با شخصیت فرض مى‏کنید.

اگر دیدید که دستور درست کردن آیینه را مى‏دهید، بدانید که کسى در حال تدارک یک خیانت بزرگ به شما مى‏باشد.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

آیینه در خواب جاه و ولایت بود. اگر بیند که آیینه به کسی داد، دلیل کند ه مال و متاع خویش پیش کسی نهد.

جابر مغربی می گوید:

روی نیکو در خواب،اگر در آیینه دید، چون معروف بود پادشاه بود و اگر معروف نباشد، تاویل نیک و بدهر چه دیده باشد به ایینه باز گردد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

آینه در خواب دوست و همدم و یار و مونس بیننده خواب است. نگریستن در آینه خوب است چنان چه بیننده خواب خودش را ببیند.

اگر بیننده صورت خودش را ببیند خداوند به او پسری عنایت می فرماید و چنان چه سن فرزند داشتن او گذشته باشد از جانب فرزندش به او سود می رسد و این فرزند غالبا باید پسر باشد.

اگر زنی چهره خودش را در آینه ببیند خداوند به او دختری عنایت می فرماید یا از جانب فرزند به او سود می رسد و محبتی چشمگیر می شود.

اگر آینه داشتید و آن را در عالم خواب به دیگری دادید نشان آن است که از مال خود بذل می کنید یا موجباتی فراهم می آورید که دیگری به درآمد و پول خوبی می رسد. چنان چه آینه ای که دارید قاب نقره داشته باشد بی حرمت می شوید زیرا معبران اسلامی داشتن آینه نقره را مکروه دانسته اند.عده ای از معبران نگریستن در آینه را نشان غرور و خود خواهی می دانند. پنهان کردن آینه عیب پوشی خویش است.

اگر در خواب آینه ای کثیف دیدید به طوری که تصویر شما به درستی دیده نمی شد فرزند یا دوستی خطا کار دارید .

اگر آینه شما گم شد،  مال گم می کنید .

حضرت دانیال می گوید:

آیینه در خواب زن بود ، اگر ببیند که در آیینه آب همی خورد، دلیل که زن خواهد و مال یابد، اگر ببیند که در آیینه به کسی شراب داد، دلیل کند که از بهر کسی زن خواهد .

محمدبن سیرین می گوید :

اگر ببیند که آیینه سفید داشت و نامش بر آنجا نوشته شده بود ، دلیل کند که دولت دینی و دنیایی یابد و حاجت او روا گردد. اگر ببیند که بر این آیینه نام پادشاه نوشته شده بود،دلیل کند که اجلش نزدیک بود،اگر ببینده خواب پادشاه باشد . اگر پادشاه نباشد ، دلیل کند که بر قدر و اندازه او خیر و خرمی یابد. بعضی از معبران می گویند: آیینه کسی بود که در کار های زنان گذارد و پیوسته او را زنان مخالطت

 

تعبیر خواب آیینه + تعیبر خواب آیینه شکسته و معنی خریدن آیینه
تعبیر خواب آیینه + تعیبر خواب آیینه شکسته و معنی خریدن آیینه

تعبیر مشاهده خود در آیینه

امام صادق (ع ) می فرماید:

اگر دختری در آینه نگاه کند شوهر می کند و نزد شوهر عزیز و گرامی می شود و چنان چه آن دختر ببیند که مردی بیگانه آینه ای به او می دهد و در چهره او نگاه می کند به دیدن دوستی غایب خشنود می گردد.

در سر زمین رویاها آمده:

خواب آینده کوچک : خیانت

یک زن خود را در آینه نگاه می کنید : دوستان او را فریب می دهند .

یک مرد خود را در آینه نگاه می کند : باید در کار دقت بیشتری داشته باشد .

یک شخصیت مهم خود را در آینه نگاه می کند : پشتیبانی زیر دستانش را از دست خواهد داد .

یک دختر جوان خود را در آینه نگاه میکند : بهتر است نامزد یا دوستش را تغییر دهد .

یک زن شوهر دار خود را در آینه نگاه می کند : او به شوهرش وفادار نخواهد بود .

یک عاشق خود را در آینه نگاه می کند : کسی را که دوست دارد به او وفادار نیست .

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر بیند که در آیینه سیمین نگاه می کرد، دلیل که ازحرمت و جاه خویش کراهت بیند، زیرا که معبران آیینه سیمین رامکروه بینند و دانند.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر مردی در خواب ببیند در آیینه آهنی نگاه می‌کند، یـعـنـی اگر زن او حامله است پسری به دنیا می‌آورد که همه خصوصیاتش شبیه پدر می‌باشد، ولی اگر زن حامله در خواب دید که در آیینه آهنی نگاه می‌کند، یـعـنـی دختری به دنیا می‌آورد که همه خصوصیاتش شبیه مادر می‌باشد، ولی اگر زن حامله نباشد، یـعـنـی شوهرش او را طلاق داده و با کس دیگری ازدواج می‌کند، و او هم با مرد دیگری ازدواج می‌کند،

عده ای از معبران آینه نقره ای را بد شگون و نامیمون دانسته اند

  • اگر پسری در خواب ببیند که در آینه نگاه می کند ، برادری نصیبش خواهد شد
  • اگر دختری ببیند که در آینه نگاه می کند ، برادری نصیبش خواهد شد
  • اگر دختری ببیند که در آینه نگاه می کند ، خواهری نصیبش خواهد شد
  • اگر پادشاه ببیند در آینه نگاه می کند ، دیری نخواهد گذشت که معزول خواهد شد و شخص دیگری جایش را خواهد گرفت و حکومت از دستش خواهد رفت

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید در آینه ای به خود می نگرید ، نشانه آن است که بیمار خواهید شد و رنج و درد زیادی تحمل خواهید کرد.

 

تعبیر مشاهده دیگران در آیینه

آنلی بیتون می گوید:

دیدن دیگران در آینه ، نشانه آن است که دیگران برای رسیدن به منافع خود با شما رفتاری غیرمنصفانه خواهند داشت.

دیدن حیوانات در آینه ، نشانه نومید شدن و زیان مالی است.

اگر دختری در خواب چهره رنگ پریده نامزد خود را در آینه ببیند ، علامت آن است که خبر مرگ عزیزی را خواهد شنید. یا با پیمان شکنی نامزد خود روبرو خواهد شد. اما اگر چهره نامزد خود را شاداب ببیند ، نشانه آن است که عدم تفاهم و بیگانگی مدتی کوتاه به طول خواهد انجامید.

4-اگر زنی یک آینه در خواب ببیند ، نشانه آن است که بزودی با صحنه هایی غم انگیز روبرو خواهد شد.

 

 

تعبیر خواب آیینه + تعیبر خواب آیینه شکسته و معنی خریدن آیینه
تعبیر خواب آیینه + تعیبر خواب آیینه شکسته و معنی خریدن آیینه

تعبیر خواب آیینه شکسته

آنلی بیتون می گوید:

دیدن آیینه شکسته در خواب ، علامت شنیدن خبر مرگ ناگهانی یکی از نزدیکان است.

اگر دختری ببیند آینه ای را می شکند ، علامت آن است که ازدواجی نامبارک خواهد داشت و همچنین روابط دوستانه ناموفق.

در سر زمین رویاها آمده:

آینه می شکند : اتفاق غیر منتظره ای باعث پریشانی شما خواهد شد .

لوک اویتنهاو می گوید :

آیینه : خبرهای ناخوشایند ، اتفاقات شوم

شکستن آیینه : با امیدهای خود خداحافظی کنید

دانیال پیامبر نیز فرموده اند:

دیدن رویایی آینه و شمعدان شکسته برای پسران و مردان مجرد به نشانه ی غم بزرگ و یا گریه فراوانی است که بخاطر سواستفاده ی جنس مخالف از احساس صاحب رویا پدید می آید و برای زنان و دختران مجرد نیز به معنای گسستن رابطه و یا کینه جویی است

جابر مغربی می گوید :

اگر ببیند که آیینه داشت ،بیفتاد و بشکست ، دلیل کند اگر زن دارد طلاقش دهد و اگر زن ندارد  زنی را از خویشان وی رحلت کند و بدان که آیینه به تاویل ، به منزله خداوندگار بود .

شیخ طوسی می گوید:

اگر دیدی آینه و شمعدانی را از قبل بصورت شکسته شده می بینی این خوب است و به نشانه مرحم زخم هاست و ممکن است دیدار با دوست یار و یا آشنایی حال تو را بهتر و بهتر کند

 

تعبیر خواب آیینه + تعیبر خواب آیینه شکسته و معنی خریدن آیینه
تعبیر خواب آیینه + تعیبر خواب آیینه شکسته و معنی خریدن آیینه

تعبیر خواب خریدن آیینه و شمعدان

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

تعبیر خواب خریدن آینه یا دیدن آینه شمعدان : ازدواج می کنید یا فرزندتان ازدواج می کند و یک ازدواج خوب است.

 

تعبیر خواب شکسته شدن آیینه و شمعدان چیست؟

جابر مغربی نوشته اند: 

دیدن آینه شمعدان شکسته در خواب به نشانه ی قهر و یا جدا شدن دو فرد عاشق است یا به معنی خراب شدن رابطه ای عاشقانه بواسطه ی دخالت های بیجای دیگران،در هر صورتی دیدن چنین رویایی تعبیر خوبی به همراه ندارد اگر دیدی آینه شمعدان سر سفره عقد بی دلیل می شکند و فرو می ریزد تعبیر شکستن دل و یا گریستن زیاد است اگر دیدی دیگران اقدام به شکستن اینه شمعدان می کنند تعبیر رنجیدن و یا آزرده شدن تو توسط جمعی از اقوام نزدیک است اگر ببینی خودت آینه و شمعدان را می شکنی و این کار را از روی عصبانیت زیاد انجام دادی مسبب جدایی و یا پاره شدن رابطه ای خواهی شد،

سوال: خواب دیدم که به جشن عقد یکی از دوستان صمیمی ام رفته ام و بعد در هنگام خواندن خطبه ی عقد توسط روحانی حاضر در مجلس ناگهان آینه شمعدان بزرگی که در وسط سفره قرار داشت می شکند و با صدای وحشتناکی رو می ریزد انقدر صحنه بد بود که عروس و داماد هم پا به فرار گذاشتند تعبیرش چیه؟

پاسخ: چون شما آینه شکسته شده را در سفره عقد دوست خود دیده اید تعبیر شکستن دل و یا ناراحت شدن شما توسط همان دوست است و محتمل است کدورتی سنگین در ایده نزدیک بین شما و ایشان ایجاد شود

خالد اصفهانی می گوید:

بیماری وسواس،مرض های سخت و شدید،اختلافات بزرگ و شدید خانوادگی،گم شدن فرزند،بیمار شدن مادر،از تعبیر و معانی خواب شکسته شدن آینه توسط فردی است که قبلا مرده، اگر دیده ای مرده آینه منزل محل کار و یا …را می شکند و تو آن مرده را هم میشناسی این بسیار نحس و شوم است و خبری های بد و ناگواری را ممکن است بدست صاحب رویا برساند و بهتر است فوری نسبت به دادن صدقه اقدام کند

سوال: شخصی به نزد “ابراهیم کرمانی “رسید و به ایشان گفت خواب دیدم که مراسم عقد و وصلت خودم می باشد که روبه روی ما پارچه ای بزرگ پهن کرده بودند و میان پارچه یک آینه بزرگ و یک شمعدان زیبا قرار داده بودند و منتظر بودیم تا صیغه محرمیت بین من و همسرم خوانده شود که یکی از بستگان همسرم با لگد و با پای راست خود به اینه زد و آینه را از عمد شکست تعبیرش چیست؟

پاسخ: از این شخص و از این فرد در زندگی ات دوری کنی و با ایشان رفت و امد یا ملاقات خود را فوری قطع کن چرا که ممکن است برای تو در اینده ایجاد دردسر و مزاحمت هایی فراوان کند

 

در این مطلب از سایت نماگرد مطالبی در مورد تعبیر خواب آیینه ارائه شده است همچنین می توانید برای مشاهده ی مطالب بیشتر  به لینک های داده شده مراجعه کنید

تعبیر خواب آسمان  ، تعبیر خواب آسیاب ، تعبیر خواب آرد 

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صحفه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
  • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
  • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
  • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
  • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
  • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
  • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا