تعبیر خواب

تعبیر خواب پول (اسکناس، سکه) – گم کردن پول در خواب چه معنایی دارد؟

2.5/5 - (4 امتیاز)

تعبیر خواب پول – دزدیدن پول در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب پول (اسکناس، سکه) - گم کردن پول در خواب چه معنایی دارد؟
تعبیر خواب پول (اسکناس، سکه) – گم کردن پول در خواب چه معنایی دارد؟

پول به ارزش و اهمیت و جایگاه شغلی یا اجتماعی شما  اشاره دارد. پول نشان از اعتماد به نفسی و میزان رضایت شما از موقعیت شغلی تان است . پول نشان می دهد که چگونه می توانید با جامعه و افکار مختلفی که با آن ها رو به رو هستید ، ارتباط برقرار کنید . به این ترتیب تمام چیز هایی که در رویا ، در نقش پول ظاهر می شوند. درباره ی راه های رسیدن به اهداف و خواسته هایتان، راهنمایی های خوبی را عرضه می دارد. با تعبیر خواب نماگرد همراه باشید.

 

تعیبر خواب پول

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

پول در خواب عبارت است از :

1- برآورده کردن حاجت و خواسته

2- حکومت

3- مال جمع آوری شده

4- دوست

5- فرزند

6- یار و رفیق

7- رزق و روزی فراخ و گسترده

8- ایمنی , کنیزک

9- به دست آوردن جا و مقام

10- منزلت و احترام

آنلی بیتون می گوید:

پول فراوانی بدست میاورید : ناکامی در عشق.

دیگران پول فراوانی بدست آورده اند : آنها در عشق ناکام هستند.

یک منفعت مالی مهم نصیبتان میشود: یک مصیبت در پیش است .

با حقه و فریب پول بدست میآورید: علامت یک رفاقت بزرگ .

از راههای مشکوک پول در می آورید : از یک بیماری بهبود می یابید.

پول قرض می دهید : فوراً احتیاج به پول پیدا میکنید.

پول قرض میکنید : ناکامی .

نداشتن پول کافی: احساس بی کفایتی و در هم شکستن توان فرد.

پول گرفتن از مرده: معناست که زکات مال خود را در دنیا پرداخت نکرده اید

پول دزدیده شده: احساس گناه از قدرتی که به دست آورده اید؛ احساس می کنید به شما خیانت شده است؛ از دست رفتن قدرت اگر در رویا پول شما را دزدیده بودند؛ احساس اینکه دیگران به شما اعتماد کامل دارند؛ خود را به سادگی در اختیار روابط عاطفی و آمیزش جنسی می گذارید.

 

تعبیر خواب پول (اسکناس، سکه) - گم کردن پول در خواب چه معنایی دارد؟
تعبیر خواب پول (اسکناس، سکه) – گم کردن پول در خواب چه معنایی دارد؟

تعیبر خواب دیدن پول در خواب چیست؟

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

پول خرد و سکه غم و غصه کوچک است از آن نوع که روزانه برای ما پیش می‌آید و چه بسا شب هنگام فراموش می‌کنیم ولی پول به طور کلی نشان دهنده ناراحتی هایی است که پیش می‌آید و زندگی انسان را زشت و نامطلوب می‌کند. روی هم رفته پول و چرک و ابتلا و بد بختی است.

آنلی بیتون می‌گوید: 

دیدن صندوقی پر از پول در خواب، دلالت بر آن دارد که آینده ای درخشان در پیش خواهید داشت

لیلا برایت می‌گوید:

دیدن پول در خواب، بیانگر آن است که به خاطر موضوعی مجبور به پول خرج کردن می‌شوید

ابن سیرین می گوید:

در کل باید گفت که دیدن خواب پول نشانه های خوبی برایمان به ارمغان ندارد. هر زمان که خواب پول دیده اید صدقه بدهید تا بلا از شما دور شود. نقل است که اگه در خواب شخصی پولی به شما داد یعنی پسری متولد می شود که خبرش را به شما می دهند. همچنین دیدن پول طلا در خواب به معنای گران شدن اجناس است.

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید به کسی پول می‌پردازید، علامت آن است که دچار بدبختی خواهید شد.

اگر خواب ببینید به کسی پول می پردازید ، علامت آن است که دچار بدبختی خواهید شد .

اگر خواب ببینید سکه های طلا از کسیب می گیرید ، علامت آن است که به خوشبختی بزرگی دست خواهید یافت ، و لذتهای بسیاری از زندگی خود خواهید برد .

اگر در خواب پول خود را بشمارید و ببینید مقداری از آن کم است ، علامت آن است که در پرداخت قسطهای خود درمانده خواهید شد .

اگر خواب ببینید از جایی پول می دزدید ، نشانه آن است که در آستانه وضعیت خطرناکی قرار گرقته اید . باید بیشتر مراقب اعمال خود باشید .

اگر خواب ببینید پول پس انداز می کنید ، علامت آن است که به ثروت و آسایش دست خواهید یافت .

اگر خواب ببینید پول می خورید ، نشانه آن است که در آینده فرد پول پرستی خواهید شد .

اگر خواب ببینید به جستجوی مقداری پول هستید ، علامت آن است که شادمانی و خوشبختی روی خوش به شما نشان خواهد داد.

 

 منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

 • پول در خواب خوب نیست همان قدر که به چشم عده ای در بیداری خوب است. در بیداری داشتن پول زیاد هم موجب رفاه است و هم علتی برای نشان دادن تشخص و بزرگی اما در خواب درست عکس این است و داشتن پول چه اندک و چه بسیار نشان ابتلا و گرفتاری از نوع کثیف آن است.
 • پول خرد و سکه غم و غصه کوچک است از آن نوع که روزانه برای ما پیش می آید و چه بسا شب هنگام فراموش می کنیم ولی پول به طور کلی نشان دهنده ناراحتی هائی است که پیش می آید و زندگی انسان را زشت و نامطلوب می کند. در مورد مسکوک طلا به حرف (ط) کلمه طلا مراجعه کنید.
 • چنان چه از کسی پولی گرفتید آن شخص برای شما دردسر درست می کند و اگر خودتان به کسی پول دادید شما برای او ناراحتی هائی را به وجود می آورید که شاید خودتان هم نمی خواستید.
 • روی هم رفته پول و چرک و ابتلا و بد بختی است و اگر در کتاب های تعبیر چیز دیگری جز این نوشته شده باشد به نظر من درست نیست چون آن چه در این کتاب آمده غیر از نقل قول ها همه مبتنی بر تجربه است. چه شخصی و چه تجربیات دیگران که موثق و معتمد هستند و بودند.

 

 

تعبیر خواب پول (اسکناس، سکه) - گم کردن پول در خواب چه معنایی دارد؟
تعبیر خواب پول (اسکناس، سکه) – گم کردن پول در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب پیدا کردن پول

آنلی بیتون می گوید:

اگر دیدید که در آشغال پولی پیدا کرده‌اید، نشانه‌ی آن است که دزدها کیف پولتان را از شما می‌دزدند.

اگر در خواب پول پیدا کنید، علامت آن است که در مقابل نگرانی اندک، شادمانی فراوانی خواهید داشت.

اگر خواب ببینید مقداری پول پیدا کرده‌اید و زنی جوان ادعای مالکیت آن را می‌کند، نشانه آن است که در اثر مداخله یکی از دوستان در کارهای شما، زیان سختی خواهید دید.

پیدا کردن پول خرد در خواب، نشانه پیشرفتن امیدها و آرزوهای شما به شکل دلخواه است.

لیلا برایت می گوید:

پیدا کردن پول در خواب، نشان‌دهنده‌ی آن است که در مقابل مشکلات مقاومت می‌کنید.

 

تعبیر خواب گم کردن و پیدا کردن پول

آنلی بیتون می‌گوید:

 • اگر در خواب پول پیدا کنید، علامت آن است که در مقابل نگرانی اندک، شادمانی فراوانی خواهید داشت.
 • اگر در خواب پول گم کنید، نشانه آن است که در محیط خانوادگی اوقات ناخوشایندی تجربه خواهید کرد.
 • اگر خواب ببینید مقداری پول پیدا کرده اید و زنی جوان ادعای مالکیت آن را می کند ، نشانه آن است که در اثر مداخله یکی از دوستان در کارهای شما ، زیان سختی خواهید دید.
 • اگر در خواب پول خرد پیدا کنید ، نشانه پیشرفتن امیدها و آرزوهای شما به شکل دلخواه است .

لیلا برایت می گوید:

پیدا کردن پول در خواب، نشان‌دهنده‌ی آن است که در مقابل مشکلات مقاومت می‌کنید. گم کردن پول در خواب، نشانه‌ی بدشانسی در انجام یکی از کارهایتان است

گم کردن پول در خواب، نشانه‏ى بدشانسى در انجام یکى از کارهایتان است.

 

تعبیر خواب پول (اسکناس، سکه) - گم کردن پول در خواب چه معنایی دارد؟
تعبیر خواب پول (اسکناس، سکه) – گم کردن پول در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب پول گرفتن از دیگران

لیلا برایت می گوید:

اگر خواب ببینید کسی برای شما حواله‌ای پولی فرستاده، یعنی هدیه‌ای دریافت خواهید کرد

مطیعی تهرانی می گوید:

چنان چه از کسی پولی گرفتید آن شخص برای شما دردسر درست می‌کند.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

به شما پول می‌بخشند: پول به دستتان می‌آید

 

 

دیدن پول دادن به دیگران در خواب

مطیعی تهرانی می گوید:

اگر خودتان به کسی پول دادید شما برای او ناراحتی‌هایی را به وجود می‌آورید که شاید خودتان هم نمی‌خواستید

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

شما به کسی پول می‌بخشید: ناراحتی ولی فقط یک روز

 

تعبیر خواب پول (اسکناس، سکه) - گم کردن پول در خواب چه معنایی دارد؟
تعبیر خواب پول (اسکناس، سکه) – گم کردن پول در خواب چه معنایی دارد؟

 

داستان

دو نفر دوست قدیمی یک ملک مشاع داشتند. این باغ بزرگی بود که از یک ضلع به مزارع شهریار کرج متصل می شد. موردی پیش آمد که یکی از دو رفیق قدیمی و شریک ملکی که خویشاوندی هم داشتند تصمیم گرفت سهم خودش را بفروشد. خریدار حاظر نبود ملک مشاع را بخرد. در مورد تفکیک هم مشکلات ثبتی وجود داشت. قرار شد یکی از دو دوست صمیمی سهم دوست دیگر را بخرد و بعد یک جا به خریدار سوم بفروشد. بر سر همین بین دو دوست و دو شریک و دو خویشاوند اختلاف افتاد و دعوا شد و کارشان به نزاع خانوادگی رسید. شبی یکی از آن ها در خواب دید که دوست و شریکش که حالا با هم قهر بودند و به خانه او آمده و یک صندوق پول آورده که فلانی بیا این پول را بگیر و سهم خودت را به من بده. صبح کسی که خواب دیده بود خواب خود را برای خانم آتیانوس تعریف کرد و تعبیر خواست. او گفت (دوستت به تو تهمت می زند و گرفتاری بزرگی برای تو به وجود می آورد) سه روز بعد اتومبیل مسروقه را در مدخل باغی متعلق به همان مرد بیننده خواب یافتند و او را که صاحب باغ بود به اتهام سرقت اتومبیل و همه چیزهائی که در آن بوده بازداشت کردند. سه چهار ماه طول کشید تا او توانست ثابت کند که دزد اتومبیل نیست و اصلا دزد نمی تواند باشد. در این فاصله مجبور شد سهم باغش را هم به شریکش بفروشد. سال بعد که سرو صدا ها خوابید و موضوع تقریبا فراموش شده بود آشکار شد که شریکش این توطئه را ترتیب داده و به وسیله پسرش اتومبیلی را دزدیده و در مدخل باغ او گذاشته بودند. هدف از نقل این ماجرا این است که بدانیم پول نشان ابتلا و گرفتاری است و تعبیری که خانم آتیانوس یونانی کرد چه قدر درست و دقیق بود.

 

تعبیر خواب پول تقلبی

آنلی بیتون می گوید:

دیدن پول تقلبی در خواب ، نشانه آن است که با فردی متمول و بی شخصیت دست به گریبان خواهید شد .

اگر خواب ببینید از کسی پول تقلبی می گیرید ، یا به کسی پول تقلبی می دهید ، یا آن را خرج می کنید ، نشانه افتادن به دام شر و نکبت است .

 

تعبیر خواب پول خرد

آنلی بیتون می گوید:

1- دیدن پول خرد در خواب ، نشانه انجام کارهایی مشقت بار و سخت است و همچنین نارضایتی دوستان از شما

2- گم کردن پول خرد در خواب ، نشانه شکست خوردن و تسلیم حرف دیگران شدن است .

3- شمردن پول خرد در خواب ، نشانه انضباط و صرفه جویی شما در زندگی است .

 

تعبیر خواب ارز

آنلی بیتون می گوید:

ارز در خواب، نشان پنهان کردن چیزى مى‏باشد. کار کردن با ارز نشانه‏ى پیشرفت در کارها مى‏باشد.

 

تعبیر خواب پول خارجی

لیلا برایت می‌گوید:

دیدن پول در خواب، بیانگر آن است که به خاطر موضوعی مجبور به پول خرج کردن می‌شوید.

دیدن پول خارجی و اسکناس دلار در خواب، نشانه‌ی موفقیت در کارهای خطرناک است و پیدا کردن پول در خواب، نشان‌دهنده‌ی آن است که در مقابل مشکلات مقاومت می‌کنید.

 

تعیبر خواب اسکناس

لیلا برایت می گوید:

دیدن اسکناس‏هاى زیاد در خواب، نشان دهنده‏ى به خطر افتادن موقعیت مالى شما است.

اگر در خواب خود را مشغول شمردن اسکناس دیدید، نشانه‏ى آن است که چیزى موقعیت شما را تهدید مى‏کند.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر در خواب ببینی ضرابی می‌کنی، تعبیرش این است که حرف‌های خودت را آراسته و زینت می‌دهی و با فخر و غرور بازگو می‌کنی .

 

تعبیر خواب پول (اسکناس، سکه) - گم کردن پول در خواب چه معنایی دارد؟
تعبیر خواب پول (اسکناس، سکه) – گم کردن پول در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب سکه سازی (ضرابی)

ساخت درهم

جابر مغربی می‌گوید:

اگر در خواب ببینی درهمِ خوب و بی‌عیب ضرب می‌کنی، تعبیرش این است که حرف‌هایی بی‌اصل و اساس را طوری زینت می‌دهی که لطیف و شیرین می‌شوند، ولی اگر ببینی درهم کم ارزش ضرب می‌کنی، یـعـنـی حرف‌های ناخوشایند می‌زنی.

ساخت دینار

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر در خواب ببینی دینار می‌سازی و ضرب می‌کنی، تعبیرش این است که مردم را امر به معروف کرده و به انجام خوبی سفارش می‌کنی و ارشاد می‌نمائی و امانت‌دار خواهی بود.

تعبیر خواب پول (اسکناس، سکه) - گم کردن پول در خواب چه معنایی دارد؟
تعبیر خواب پول (اسکناس، سکه) – گم کردن پول در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب دینار

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن دینار، چون به عدد پنج بود، پنچ نماز است.

اگر به عدد جفت است، دین پاک و علم با منفعت بود،

اگر به عدد فرداست، به خلاف این است.

اگر بیند دینارها به کسی داد یا ضایع شد، یا دزدیدند این جمله، دلیل بر زوال غم واندوه کند

و اگر از یک دینار تا چهار بستاند یا کسی به وی دهد دلیل بر عز و جاه و رفعت است، از قِبَل زنان.

دانیال نبی علیه السلام می فرماید:

دینارها به خواب اگر عددش بیش از چهار است، دلیل که او را کاری از کراهت رسد، یا سخنی شنود که او را از آن سخت آید، به قدر بسیاری و کمی دینار. اگر دینار معروف بود، آن چه گفتیم کمتر است.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر بیند که دینار به عدد پنج بود، دلیل که کاری نیکو و پسندیده کند.

اگر بیند با او یک دینار بود نه بزرگ و نه کوچک، دلیل که سرای کوچک نو به وی برسد، از کسی معروف که آن دینار به وی بدهد.

اگر با وی صد دینار بود، یا هزار دینار، دلیل بود که علمی اختیار کند که او را حاصل شود، لیکن عددش باید زوج باشد، نه فرد.

اگر بیند دینار به کسی داد یا از وی ضایع گردید، او را علم به قدر آن ضایع شود.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر بیند یک دینار ببافت یا کسی به او داد، دلیل که او را فرزندی آید.

اگر بیند دینار از وی ضایع شد، دلیل که ازجهت فرزند او رامصیبت رسد.

اگر بیند دینار بسیار داشت، رنجی به او رسد.

معبران می گویند:

دینار به خواب دیدن، دلیل بر گذاردن امانات است.

اگر در کف خویش پنج دینار بیند، دلیل که پنج نماز بجا آورد.

اگر بیند از آن پنج دینار دو دینار ضایع شد، دلیل که از نماز چندی بجای آورد و قیاس کمتر و بیشتر هم بر این قیاس بود.

اگر بیند دینارهای بسیار یافت و به جای محکم گذاشت، دلیل که امانت مسلمانان نگاهدارد، خاصه نمازها.

اگر بیند که دینارها همی زد، دلیل است در میان مردمان امر معروف کند و امانت گذارد.

اگر بیند یک دینار بیافت، دلیل که بر وی قباله نویسند و دوزند از بهر امانت که بدو سپارند و بسیار است که در خواب دینار یابند و به بیداری همان باشد.

اسماعیل بن اشعث گوید:

دینار نیکو به خواب دیدن دین است و راه راست، خاصه که بر وی صورت نکرده باشد، چون دینار خلفاء بیند و دینار بد که بر وی صورت کرده است بی دینی و راه کج بود و بدره دینار مال بسیار است.

اگر کسی بیند که یک دینار داشت و بر یک رویش صورت بود، از بت و بر روی دیگر، نام خدای تعالی، دلیل که اگر مسلمان است مرتد و اگر کافر است مسلمان شود.

معبران در مورد این خواب گویند:

دینار به خواب زن و کنیزک و فرزندان است و دینار بسیار مال است، که به رنج و خصومت بدست آورد

 

اسماعیل بن اشعث می‌گوید:

تعبیر خواب درهم خوب و نیک، روشنی و صفا و پاکی در دین و دنیای تو می‌باشد.

ابن سیرین می‌گوید:

تعبیر خواب درهم سالم و درست، چیز سالم و درست می‌باشد،

‌‌‌‌‌ اسماعیل بن اشعث نیز می‌گوید:

تعبیرش حرف درست و از روی عقل و حکمت است (تعبیرهای مختلف).

اسماعیل بن اشعث می‌گوید:

تعبیر درهم پست و بی‌ارزش و بی‌مقدار، تیرگی و کدورت و ناپاکی در دین و دنیای تو می‌باشد.

ابن سیرین می‌گوید:

تعبیر درهم پست و بی‌ارزش و بی‌مقدار، تعبیر درهم شکسته، حرف دروغ می‌باشد،‌‌‌‌‌

کرمانی نیز می‌گوید:

تعبیر درهم پست و بی‌ارزش و بی‌مقدار، تعبیرش حرف‌های پراکنده و آشفته است، ‌‌‌‌‌

اسماعیل بن اشعث نیز می‌گوید:

دزدیدن درهم ، تعبیرش خصومت و دشمنی می‌باشد.

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

تعبیرهای درهم شکسته عبارتند از:

1- حرف زشت

2- جنگ و دعوا

3- زندان و بند

4- بحث و جدل و بگومگو

تعبیر خواب پول (اسکناس، سکه) - گم کردن پول در خواب چه معنایی دارد؟
تعبیر خواب پول (اسکناس، سکه) – گم کردن پول در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب دیدن درهم رنگی (سیاه ، سفید ، نقره ای)

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی رنگ درهم سیاه است و رویش عکس صورت می‌باشد، تعبیرش جنگ و دشمنی می‌باشد.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر در خواب درهم سیاه ببینی، یـعـنـی درهم سفید به دست می‌آوری،

اگر درهم سفید ببینی، یـعـنـی درهم سیاه به دست می‌آوری، و یا ممکن است همان چیزی که دیده‌ای همان را به دست بی‌آوری.

اسماعیل بن اشعث می‌گوید:

تعبیر درهم سیاه بهتر از درهم سفید می‌باشد.

جابر مغربی می گوید:

تعبیر درهم نقره، مال و اموال است.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی یک درهم سفید در کف دست خودت داری، یـعـنـی صاحب فرزندی می‌شوی، ‌‌‌‌‌ولی اگر ببینی آن درهم را گم کردی، یـعـنـی فرزندت از دنیا می‌رود

 

تعبیر خواب درهم

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

تعبیر خواب درهم‌های فراوان، مال و اموال می‌باشد. اگر در خواب ببینی کیسه‌های درهم و دینار به دست آورده‌ای، تعبیرش این است که مال و نعمت حلال جمع می‌کنی.

اسماعیل بن اشعث می‌گوید:

تعبیر درهم‌های فراوانی که در کیف می‌باشند، حرف‌ها و سخن‌ها می‌باشد.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی در دست خودت درهم داری، یـعـنـی سخن خوب و نیکو میشنوی.

ابن سیرین می‌گوید:

هر کس در خواب درهم کم و اندک ببیند، یـعـنـی حرف خوب و خوش میشنود یا اینکه از توحید و خداشناسی صحبت می‌کند، مخصوصاً اگر درهم سفید باشد.

اگر ببینی یک درهم یا یک دینار یا… داری، تعبیرش خوبی و نیکی است، زیرا اصل اعداد از یک می‌باشد، همانطور که در قرآن کریم آمده: مَن جَاء بِالْحَسَنَهِ فَلَهُ عَشْرُ اَمْثَالِهَا… _ هر کس (یک) نیکی‌ای بیارد ده برابر آن دارد… (انعام-160).

بعضی از تعبیرگران می‌گویند:

اگر ببینی درهم کوچکی به دست آورده‌ای، تعبیرش فرزند و نوزاد می‌باشد، و اگر ببینی آن را از دست داده‌ای یا کسی آن را دزدیده است، یـعـنـی برای فرزندت دچار رنج و اندوه می‌شوی.

 

تعبیر خواب پرداخت پول

لیلا برایت می گوید:

اگر در خواب ببینید که به کسى پول مى‏دهید، به این معنا است که به ثروت فراوانى خواهید رسید.

اگر در خواب ببینید که کسى به شما پولى مى‏دهد، بیانگر زیان و ضرر مالى است.

 

اگر دوست دارید مطالعه کنید

تعبیر خواب مکه ، تعبیر خواب اجداد ، تعبیر خواب اجاره کردن

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

یک دیدگاه

 1. سلام خواب دیدم زن عموم دو سه دسته پول داد بهم و گفت اینو ببر خونه پدرم. منم همون موقع بیدار شدم. لطفا تعبیرش را بگید. ممنونم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا