تعبیر خواب

تعبیر خواب میمون – دیدن میمون در خواب چه تعبیری دارد؟

4.7/5 - (3 امتیاز)

تعبیر دیدن میمون (بوزینه) در خواب چیست؟

تعبیر خواب میمون - دیدن میمون در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب میمون – دیدن میمون در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب میمون چیست؟ دیدن میمون در خواب نشانه حماقت و مسخرگی، سبک سری، از روی هوی و هوس عمل کردن، افکار بیهوده و بی معنی یا ابراز عواطف سبکسرانه و بیهوده ، تقلید و تمسخر دیگر مردمان یا گروه‌ها هر چند که خود سخص پیرو همان گروه باشد. و همچنین معبرین می گویند: دیدن میمون در خوابتان نمادی از فریب و شهود است . افرادی از شما هستتند به دنبال نفع خودشان هستند. با ادامه مطالب با ما همراه باشید.

 

طبق سنت ژاپن دیدن سه میمون مقدس معروف اهمیت دارد . (یکی دستش روی گوشش هست ، یکی روی دهانش ، یکی روی چشمش )که چشم ، گوش و دهانش را می پوشانند. به این معنی است که هیچ تصویر شیطانی را نمیبینند، هیچ صدای شیطانی را نمی شنود و هیچ حرف شیطانی نمی زند

 

تعبیر خواب میمون

دیدن میمون در خواب نشانه ای از حضور دشمنی چابک و فریبکار در نزدیکی بیننده خواب است. مکر، حیله و دشمنی او از روی حسابگری نیست بلکه بر مبنای سرشت و طینت بد خود با همه دشمنی می‌کند بخصوص با بیننده خواب. دیدن میمون در محیط پیرامون در خواب هشداری مبنی بر وجود کسی است که با شما دشمنی و خصومت داشته و سعی بر عداوت دارد.

ابن سیرین می‌گوید:

تعبیر خواب میمون، دشمنی فریبنده و ملعون می‌باشد.

اگر ببینی سوار میمون رام و فرمانبرداری شده‌ای بر دشمن غلبه پیدا می‌کنی و او را شکست می‌دهی.

جابر مغربی می‌گوید:

تعبیر خواب میمون ماده، زن مفسد و جادوگر می‌باشد.

اگر ببینی میمون سوار اسب شده است مرد یهودیی با زنت فساد می‌کند.

اگر ببینی میمون با تو حرف می‌زند، زن با تو به گستاخی حرف می‌زند.

 

تعبیر خواب درگیری با میمون

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • چنان چه دیدید میمونی را با ریسمان یا زنجیر بسته‌اید و به دنبال خود می‌کشید و می‌برید بر دشمنی که دارید پیروز می‌شوید. اگر بوزینه از مقابل شما گریخت امنیت خواهید یافت اما باید هوشیار باشید زیرا از گزند مجدد او در امان نخواهید بود.
 • اگر در خواب دیدید که به دنبال میمونی می‌دوید و می‌خواهید او را بگیرید و میمون از درخت به دیوار و از دیوار به حیاط می‌جهد و شما را با خود می‌کشاند کسی هست که با فریب و نیرنگ مدتی شما را سرگردان و معطل نگه می‌دارد.
 • اگر میمونی به دنبال شما می‌دوید و شما از مقابلش می‌گریختید به قدر دوری و نزدیکی میمون مورد تهدید یک بیماری هستید.
 • اگر دیدید میمون شما را گاز گرفت بیمار می‌شوید یا با همسرتان اختلاف پیدا می‌کنید

جابر نیز می‌گوید:

کشتن میمون در خواب به این معنی است که گرفتار بیماری و عیب و نقصی می‌شوی، ولی زود بهبود پیدا خواهی کرد.

اگر ببینی میمون تو را گاز گرفته است یا بیمار می‌شوی یا اینکه زنت به تو فحش و ناسزا می‌گوید.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی با میمون جنگ و دعوا کرده‌ای و بر تو پیروز شده است طوری بیمار خواهی شد که بهبود پیدا نمی‌کنی یا بدن تو دچار عیبی می‌شود که اصلاح نخواهد شد

 

تعبیر خواب هدیه گرفتن و هدیه دادن میمون

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

چنان چه میمونی در خانه داشتید که در عالم خواب احساس کردید به شما هدیه داده فریب خواهید خورد.

اگر هدیه گرفتید کسی دشمنی خودش را با شما ظاهر می‌کند و اگر میمونی هدیه دادید شما با کسی که میمون را گرفته دشمنی می‌کنید.

ابراهیم کرمانی می گوید:

اگر در خواب ببینی کسی به تو میمونی بخشیده است، تعبیرش این است که کسی دشمنی خودش را به تو نشان می‌دهد

 

تعبیر خواب میمون - دیدن میمون در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب میمون – دیدن میمون در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب غذا دادن به میمون

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

با میمون هم غذا شدن ارتکاب گناهی است بزرگ در ردیف گناهان کبیره.

آنلی بیتون می گوید:

اگر زنی در خواب به میمونی غذا بدهد، دلالت بر آن دارد که آدم متملقی اسرار او را فاش خواهد کرد.

 

تعبیر خواب میمون سفید

علی معدنی می گوید:

میمون های سفید در رویاهای ما به نعبیر بختی گره خورده است که باز میشود در اکثر موارد به نشانه ی اخبار شادی بخش است که به صاحب رویا می رسد مثلا اگر زن و مردی بعد از سال ها موفق نشده اند تا بچه دار شوند و از نظر پزشکی نیز جواب شده اند با دیدن رویای میمون سفید با قامت بزرگ یا کوچک میتوانند امیدوار باشند که این آروزی مهم به تحقق خواهد رسید.

 

تعیبر خواب میمون قهوه ای

خالد اصفهانی می گوید:

میمون قهوه ای در خواب های ما به تعبیر ازدواج و یا به خانه ی بخت رفتن دو جوان است،اگر پسر مجردی خواب میمون قهوه ای بزرگ یا کوچک را ببیند دلالت بر این دارد که در آینده ی نزدیک ازدواج میکند یا انکه به دختری علاقمند خواهد

 

تعیبر خواب میمون مرده

شیخ طوسی میگوید:

میمون مرده در خواب به نشانه ی جدایی یا طلاق مرد و از زن عاشق از یکدیگر است

آنلی بیتون می‌گوید:

دیدن بوزینه مرده در خواب، نشانه آن است که سر سخت‌ترین دشمنان شما به زودی نابود خواهند شد.

 

تعبیر خواب میمون - دیدن میمون در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب میمون – دیدن میمون در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب کشتن میمون

شیخ طوسی میگوید:

کشتن و از بین بردن میمون قهوه ای با تفنگ و یا ….به نشانه ی خیانت و یا نامردی از طرف مردان می باشد،

 

تعبیر خواب میمون در خانه

ابراهیم کرمانی می گوید:

اگر شخصی ببیند حیوانی نظیر میمون را در خانه اش نگاهداری میکند یا از آن مراقبت میکند می تواند به نشانه ی زنی باشد که با او ملاقات خواهیم داشت در واقع برقرار کردن رابطه های عاطفی یا عاشقانه با جنس مخالف تعبیر نگهداری میمون در منزل است

ابن سیرین نیز در این باره می گوید:

اگر مردی متاهل خواب ببیند میمونی را به منزلش آورده و از آن مراقبت میکند به نشانه ی اختلاف یا جدایی است که میان او و همسرش می افتد که در نتیجه ی ان با زنی دیگر رابطه برقرار و یا حتی وصلت میکند.

 

تعبیر خواب میمون کوچک

جابر مغربی می گوید:

میمون هایی با جثه ی کوچک در خواب به نشانه ی بخت و اقبال است در واقع به همان اندازه ی جثه بخت و اقبال نصیب صاحب رویا خواهد شد

 

داستان

شخصی پریشان و ناراحت به نزد “امام جعفر صادق (ع)” رسید و گفت خواب دیدم که تعداد زیادی از میمون های خیلی کوچک وارد منزل من شده اند و در کنار ما زندگی میکنند من و همسرم هر چقدر تلاش میکردیم تا آن ها را بیرون کنیم موفق نمی شدیم که ناگهان یکی از آن ها دست همسرم را گاز گرفت و از دستان همسرم خون جاری شداین شخص تعبیر خواب خود را از “امام صادق (ع)” جویا شدند و پاسخ شنیدند که جای نگرانی است و این رویا به معنی زیاد شدن برکت نعمت و همچنین روی آوردن اقبال و بخت گشایی برای فرزندانت است.

 

تعیبر خواب خوردن گوشت میمون

شیخ طوسی میگوید:

خوردن گوشت میمون در خواب به نشانه ی برپا کردن جشن عروسی عقد و یا نامزدی و همچنین دادن شام و یا ناهار به سایرین است، بطور کلی میتوان شادمانی،جشن و پایکوبی و مراسم خوشحالی و خیر را از معانی همین رویا محسوب کرد.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی گوشت میمون را خورده‌ای دچار رنج و عیب و ناخوشی می‌شوی.

 

تعبیر خواب میمون - دیدن میمون در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب میمون – دیدن میمون در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب بوزینه

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب یک بوزینه‏ى دراز دست دیدید، یعنى دشمنان از نام شما سوء استفاده مى‏کنند. اگر دخترى چنین خوابى ببیند، بیانگر آن است که نامزدش لایق ازدواج با او نیست.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

بوزینه در خواب‌های ما نماینده انواع بوزینه‌ها است غیر از گوریل و اورانگوتان. بوزینه در خواب دشمنی است چابک و هزار رنگ و پر مکر و فریب که دشمنی او از روی حسابگری نیست بل که بر مبنای سرشت و طینت بد خود با همه دشمنی می‌کند بخصوص با بیننده خواب.

آنلی بیتون می‌گوید:

دیدن بوزینه در خواب، نشانه آن است که مردم ریاکار برای پیشبرد اهداف خود چاپلوسی شما را می‌کنند.

اگر دختری خواب بوزینه ببیند، نشانه آن است که چون نامزدش به بی وفایی او بدگمان است بهتر است هرچه زودتر با او ازدواج کند.

 

داستان
روزی یکی از پادشاهان در خواب دید که با میمونی بر سر سفره در حال خوردن غذا می باشد. وقتی که از خواب بیدار شد خواب خودش را برای یکی از زنان تعبیرگر تعریف کرد و آن زن هم در جواب گفت: باید تمام کنیزکان [خدمتکاران زن] حرم را لخت و عریان کنی! وقتی که این کار را کردند فهمیدند که یکی از کنیزکان، مرد می باشد! و تعبیرگر گفت که آن میمونی که در خواب دیدی همین شخص است [که خودش را جای زنان درآورده بود].

 

تعبیر خواب بوزینه ماده

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

بوزینه ماده زنی است مفسده جو و فتنه انگیز که باید مراقب او باشید و چنان چه این بوزینه ماده به آغوش شما جست و دست به گردنتان حلقه نمود زنی در صدد اغوای شما بر می‌آید.

 

تعبیر خواب کشتن بوزینه

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر دید بوزینه را بکشت، دلیل که دشمن را قهر کند. اگر دید گوشت او بخورد، دلیل که در رنجی و غیبی گرفتار آید. اگر دید کسی بوزینه به وی بخشید، دلیل که کسی دشمنی او ظاهر کند.

 

برای مطالعه تعبیر خواب دیگر حیوانات می توانید به لینک های داده شده مراجعه کنید

تعبیر خواب بز ، تعیبر خواب ماهی ، تعبیر خواب اسب ، تعبیر خواب قاطر ، تعبیر خواب خر

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

‫۲ دیدگاه ها

 1. سلام بند در خواب دیدم صدها میمون داخل خانه مان هسهت و از در و دیوار بالا میروند و بازی گوشی میکندد تعبیرش چیست؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا