غالیه بوی خوشی مرکب از مشک و عنبر و باله به رنگ سیاه که موی را بدان خضاب کنند. معبران غربی می گویند: دیدنش در خواب بیانگر مال و ثروت است. برای مطالعه تعابیر بیشتر با تعبیر خواب نماگرد همچنان همراه ما باشید.

 

تعبیر خواب غالیه - معنی خواب غالیه چیست؟

تعبیر خواب غالیه – معنی خواب غالیه چیست؟

 

تعبیر خواب غالیه

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن غالیه درخواب، بر پنج وجه است.

اول: ادب و فرهنگ.

دوم: ثناوآفرین.

سوم: حج اسلام.

چهارم: مال و خواسته.

پنجم: خیر و منفعت.

برای مطالعه تعابیر پیشنهادی به لینک های داده شده مراجعه کنید: تعبیر خواب رنگ کردن مو ، تعبیر خواب حنا ، تعبیر خواب عطر

محمد ابن سیرین بصری گوید:

دیدن غالیه به خواب، دلیل ادب و ناموری بود. اگر بیند غالیه بر کسی مالید، دلیل که آن کس از او ادب و فرهنگ آموزد.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

دیدن غالیه به خواب،دلیل حج بود و بعضی گویند، دلیل بر مالی بود که از مهتری به وی رسد. اگر در خواب بیند که غالیه داشت. دلیل که از زنی یا از بزرگان به وی منفعت رسد.

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.

رفتن به نوار ابزار