تعبیر خواب

تعبیر خواب دهان – دیدن دهان در خواب چه تعبیری دارد؟

4.2/5 - (4 امتیاز)
[ type=”blue”]در این پست از نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب دهان آشنا سازیم دهان در خواب کام است و شیرینی آن کامروائی است و تلخی آن ناکامی و تلخ کامی. دیدن دهان طبیعی در خواب هیچ تعبیری ندارد و نمی تواند محور خواب قرار بگیرد مگر این که به حالت غیر طبیعی باشد یا مزه و طعم غیر معمول داشته باشد. برای مطالعه تعبیرهای مختلف تعبیر خواب دهان با ما همراه باشید.

 

تعبیر خواب دهان - دیدن دهان در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دهان – دیدن دهان در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب دهان

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن دهان در خواب بر هفت وجه است.

اول: منزل و خانه.

دوم: خزانه وانبار.

سوم: گشایش کارها.

چهارم: مال.

پنجم: حاجت.

ششم: وزیر.

هفتم: دربان.

حضرت دانیال نبی می فرمایند:

دهان در خواب دیدن، کلید کارها و خاتمه وی است و هر چه از دهان بیرون آید، تأویل آن بر جوهر کلام است، اگر نیکو است. اگر بدو هر چه در دهان شود، از جوهر روزی است و آن چه از غذا در دهان شود، صلاح دین او است.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن دهان در خواب، به آن چیزی که از دهان بیرون می آید؛ یعنی، بر اساس جوهر سخنان از خیر و شر، تعبیر می شود.

ابراهیم کرمانی می گوید:

اگر کسی به خواب دهان خود را نیکو بیند، دلیل که سخن‌های نیکو شنود.

 

تعبیر خواب تغییر شکل دهان

ابراهیم کرمانی می گوید:

اگر دهان خود را کج بیند یا سست یا زشت، دلیل است که سخن‌های زشت شنود و به هیچ کار نیاید. اگر کسی بیند که گوشت دهان او بیفتاد، دلیل که او را زیانی رسد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر در خواب ببینید که دهانتان بزرگ شده ولی بزرگی آن زشت و زننده نیست روزی شما فراخ می‌شود و اگر دهانتان خیلی تنگ شده بود ولی تنگی آن زببا به نظر نمی سید دچار تنگی معاش می‌گردید.

اما اگر دهانتان تنگ و زیبا شده بود سخنی می گویید که آن سخن هر جا و نزد هر کس تکرار شود برای شما سود و فایده می‌آورد و موجب خوش دلی دیگران می‌شود. اگر دهانتان بزرگ و زشت شده بود حرف‌هایی می‌زنید که هم برای خودتان زیان آور است و هم موجب آزردگی دیگران می‌شود.

لوک اویتنهاو می‌گوید:

دهان بزرگ: مهم بودن، نشانه درجه احترام و وجهه شخصی

 

تعبیر خواب دهان - دیدن دهان در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دهان – دیدن دهان در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب دهان پر

دانیال نبی می گوید:

اگر بیند که به کراهت چیزی در دهان او است، چنانکه خوردن آن به دشواری توانست، دلیل بر سختی و رنج کند در معیشت. اگر آن چه در دهان او بود شیرین است و در گلو به آسانی شد، دلیل کند بر راحت و خوشی در معیشت

مطیعی تهرانی می گوید:

اگر دیدید که چیزی در دهان دارید که می‌خواهید بخورید اما فرو نمی‌رود و از خوردن آن نیز احساس ناخشنودی می‌کنید گرفتار سختی می‌شوید و اگر چیزی در دهان داشتید که شیرین و مطبوع بود و به آسانی خورده می‌شد به آسایش و نعمت و رفاه می‌رسید. اگر ببینید که در دهانتان دندانهای سفید و مرتب است وضع خانوادگی مطلوبی خواهید داشت و عکس این هم هست.

 

تعبیر خواب دهان پر از خون

ابراهیم کرمانی می گوید:

اگر بیند که از دهانش خون بیرون می‌آمد، دلیل که از کسی گفتگوی به خصومت شنود. اگر بیند که بدان خون شلوار او آلوده بود، دلیل که داوری آن از جهت زنان باشد.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی از چانه‌ات خون جاری شده است، یـعـنـی به اندازه خونی که رفته از طرف بزرگتر فامیل دچار ضرر و زیان می‌شوی، ‌‌‌‌‌

بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند:

در کسب و کار خودت دچار اشکال و لطمه و نقص می‌شوی. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی استفراغ کرده‌ای و خون بالا آوردی، یـعـنـی دچار ضرر و زیان می‌شوی.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی خلط خون‌آلود بیرون انداخته‌ای، یـعـنـی دچار مقداری کاهش و ضرر و زیان مالی می‌شوی. اگر ببینی از بیخ و بُن دندانت خون بیرون آمده است، یـعـنـی بستگانت باعث اندوه و ناراحتی تو می‌شوند.

 

تعبیر خواب بیرون آوردن چیزی از دهان

معبران می گویند:

بیرون آوردن چیزی از دهان: تلاش برای شفاف سازی عواطف و نگرش‌هایی که به خوبی بیان نشده‌اند. شاید فرد چیزی را اعتراف نکرده است.

اسماعیل بن اشعث گوید:

اگر بیند که از دهان او مروارید بیرون می آید و مردمان برگرفتند و او هیچ برنگرفت، دلیل که مردمان از علم او بهره مند شوند و او را هیچ منفعت نباشد.

 

تعبیر خواب دهان - دیدن دهان در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دهان – دیدن دهان در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب بیرون آوردن گوهر از دهان

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی از قلب تو گوهری وارد دهانت شده است و تو هم آن را از دهانت بیرون انداخته‌ای، یـعـنـی کافر می‌شوی،‌‌‌‌‌ ولی اگر ببینی آن گوهر را دوباره برداشتی و در دهان گذاشتی و بلعیدی و قورت دادی، یـعـنـی دوباره مسلمان خواهی شد.

 

تعبیر خواب خروج چرک و کثیفی از دهان

اسماعیل بن اشعث می‌گوید:

اگر ببینی از دهانت چرک و کثیفی بیرون آمده است، یـعـنـی به خاطر آنکه بر سر مردم منت می‌گذاری کار و نیکی تو باطل می‌شود. اگر ببینی از دهانت چرک و کثیفی بیرون می‌اندازی و مردم از تو فرار می‌کنند، یـعـنـی شاعر می‌شوی و در شعرهایت به مردم بد و ناسزا می‌گویی .

 

[ type=”red”]مطالب مرتبط با موضوع اصلی: تعبیر خواب دندان ، تعبیر خواب بینی ، تعبیر خواب خون ، تعبیر خواب آب دهان

 

تعبیر خواب خروج کرم و حشره از دهان

اسماعیل بن اشعث می‌گوید:

اگر ببینی از دهانت کرم یا حشره‌ای بیرون آمده است، یـعـنـی یکی از زنانت را در اثر مرگ یا طلاق از دست می‌دهی.

 

تعبیر خواب بیرون آمدن مار از دهان

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی از سوراخ و مجرای دهان تو ماری بیرون آمده است، یـعـنـی فرزندت دشمن تو می‌شود.

 

تعبیر خواب بیرون آمده ماهی از دهان

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی از دهان تو ماهی بیرون آمده است، یـعـنـی دروغ‌های زیادی خواهی گفت.

 

تعبیر خواب دهان - دیدن دهان در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دهان – دیدن دهان در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب خروج آتش از دهان

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

اگر ببینی از دهانت آتش بیرون می‌آید، یـعـنـی تهمت و بهتان و حرف‌های دروغ خواهی گفت.

 

تعبیر خواب بیرون آمدن مروارید از دهان

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی از دهان تو رشته‌ای از مروارید بیرون آمده است [منظور گردنبند یا دستبند و… که از مروارید می‌باشد بیرون آمده است]، یـعـنـی سخن علم و حکمت می‌گویی.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی از دهان تو مروارید بیرون آمده است، یـعـنـی سخن تو مورد پسند همه بزرگان قرار می‌گیرد.

 

تعبیر خواب بیرون آمدن کرم از دهان

اسماعیل بن اشعث می گوید:

اگر بیند که از دهان وی کرم یا جانوری بیرون آمد، دلیل که یکی از عیالان او از او جدا شود به مرگ یا زندگانی. اگر بیند که از دهان او پلیدی بیرون آمد، دلیل که کارش که برای مردم است به سبب منت نهادن باطل شود.

 

تعبیر خواب خارج شدن بوی خوش و ناخوش از دهان

اسماعیل بن اشعث می گوید:

اگر بیند که از دهان او بوی خوش آمد، دلیل که مردمان بر وی ثنا گویند. اگر بیند بوی ناخوش آمد، تاویلش به خلاف این است. اگر بیند که از دهان او مروارید بیرون می‌آید و مردمان برگرفتند و او هیچ برنگرفت، دلیل که مردمان از علم او بهره مند شوند و او را هیچ منفعت نباشد.

 

تعبیر خواب دهان - دیدن دهان در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دهان – دیدن دهان در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب بسته و باز شدن دهان

محمدبن سیرین می گوید:

اگر بیند دهان وی سخت بسته است، دلیل که هلاک شود، یا بیمار شود، یا اجلش نزدیک آمده باشد. اگر بیند که دهان او فراخ شده است، چنانکه طعام بسیرا در وی می‌گنجید، دلیل است به قدر آن وی را نعمت و روزی رسد.

اسماعیل بن اشعث می‌گوید:

اگر ببینی کسی که او نمی‌شناسی دهان تو را “مهر و موم” کرده است (دهان تو را بسته است)، یـعـنـی در میان مردم رسوا می‌شوی، همانطور که در قرآن کریم آمده: الْیَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى اَفْوَاهِهِمْ… _ امروز مهر بر دهانشان می‌زنیم… (یس-65).

اسماعیل بن اشعث می گوید:

اگر بیند که کسی بر دهان او مهر نهاد و ندانست که کیست، دلیل که در میان خلق رسوا شود

لوک اویتنهاو می گوید :

دهان باز : خطر

 

تعبیر دیدن دندان های سفید در دهان

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر ببینید که در دهانتان دندانهای سفید و مرتب است وضع خانوادگی مطلوبی خواهید داشت و عکس این هم هست.

 

[ type=”green”]برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
  • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
  • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
  • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
  • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
  • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
  • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا