تعبیر خواب

تعبیر خواب استر – دیدن قاطر در خواب چه تعبیری دارد؟

1.7/5 - (3 امتیاز)

تعبیر دیدن استر در خواب (دیدن قاطر در خواب)

تعبیر خواب استر - دیدن قاطر در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب استر – دیدن قاطر در خواب چه تعبیری دارد؟

در این قسمت از تعبیر خواب نماگرد می خواهیم شما را با تعبیر خواب استر یا همان قاطر آشنا کنیم. دیدن قاطر در خواب نشانه بخت و اقبال ، کامیابی و بهرمندی ، آسایش و راحتی و فرمان روایی است برای اینکه از دیگر معانی آن اطلاع پیدا کنید همراه ما باشید. تا به تعبیر هابی دیگر قاطر بپردازیم.

تعبیر خواب استر (قاطر) 

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن استر بر پنج وجه بود.

اول: سفر باشد،

دوم: زندگانی دراز،

سوم: ظفر بود بر دشمن،

چهارم: جمال و آرایش،

پنجم: مرد احمق بود.

استر ماده زن نازائیده بود واستر کرده منفعت و یافتن مراد بود.

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن لگد زدن استر به او مال یابد

تعبیرگری می‌گوید:

اگر ببینی نعل قاطر داری، یـعـنـی شخص بزرگی باعث آسایش و راحتی تو می‌شود.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن استر در خواب ، بر سفر کردن، دلالت دارد. اگر کسی دید که بر پشت استری سوار است، عمرش دراز میگردد یا زنی که نازاست، ازدواج میکند. دیدن استر با زین و برگ، بر زنی زیبا، عاقل و بااخلاق یا بر سفری سودمند، دلالت میکند.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

چون استر یا درخواب بیند، اگر مطیع نبود مردی بدخوی و چون مطیع بود، نیک بود.

اگر بیند بر استر زین یا پالان یا عماری نهاده است، دلیل که زن او نازائیده بود، خاصه که داند استر ملک او بود، یا شخصی بر او بخشیده بود.

جابر مغربی می گوید:

استر ماده در خواب مولازاده بود.

اگر استرنر بود سفر بود و بعضی از استادان این صناعت گفته اند: استر نر مرد بود و استر ماده، زن.

اگر بیند از کسی استر ماده بخرید، دلیل که از کسی کنیزک بخرد.

اگر بیند که استر ماده بفروخت، دلیل که کنیزک بفروشد یا از کنیزک جدا شود.

اگر بیند استر از پس وی می دوید، دلیل که وی را غمی رسد.

اسماعیل بن اشعث گوید:

اگر دید استر نوحه همی کرد، دلیل نماید بر زیادی مال از جهت زنان.

اگر دیداستر با وی سخن گفت، دلیل که کار عجب وی را پیش آید و مردمان را زا آن شگفت آید،

اگر دید استری را بکشت، دلیل که مال یابد، اگر دید وی بمرد یا ضایع شد. دلیل است که از کنیزک جدا شود.

اگر استر نر بود، نشانه صحبت مردی بود و بدانکه گوشت و پوست استر مال بود و بعضی از معبران گفته اند: گوشت استر بیماری بود.

اگر دید شیر استر همی خورد، دلیل بود بر دشواری و ترس و بیم وی به قدر شیر که خورد بود.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

گوشت استر مال زن است. خوردن گوشت قاطر خوردن مال زن است.

یافتن یک استر مجهول در بیابان گویای آن است که در آینده با زنی آشنا می شوید و چنان چه جوان باشید این می تواند موید یک عشق و ازدواج باشد.

شیر استر غم و رنج و اندوه است و در خواب خوردن شیر قاطر نیکو نیست.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر در خواب دیدید که با استری حرف می زنید نشان آن است که عملی غیر معمول انجام می دهید که موجب حیرت و اعجاب دیگران می شود.

 

تعبیر خواب قاطر

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن قاطر از مردم بد فعل و حرامزادگان دوری کند تا در رنج نیفتد

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر دختر در خواب قاطر سفیدی ببیند ، نشانه آن است که با فردی خارجی و ثروتمند ازدواج خواهد کرد . فردی که با او سلیقه مشترکی ندارد .

2- اگر دختری خواب ببیند چند قاطر بدون افسار حرکت می کنند ، نشانه آن است که فرد مورد علاقه او به خواستگاریش نخواهد آمد .

3- اگر خواب ببینید قاطری به شما لگد می زند ، نشانه آن است که ازدواج کردن و مسایل عاشقانه بکلی نومید خواهید شد .

4- دیدن قاطر مرده در خواب ، علامت آن است که مقام اجتماعی شما تنزل خواهد یافت و عهدها شکسته خواهد شد .

 

تعبیر خواب استر - دیدن قاطر در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب استر – دیدن قاطر در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب سوار شدن بر قاطر

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

تعبیرهای سوار شدن روی اسب یا قاطر و یا خر عبارتند از:

1- بخت و اقبال

2- کامیابی و بهره‌مندی

3- مرتبه

4- فرمانروائی.

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید سوار قاطر شده اید ، نشانه آن است که به کارهایی مشغول خواهید شد که نگرانی و اضطراب شما را فراهم خواهد ساخت .

اگر خواب ببینید سوار بر قاطر به مقصد خود رسیده اید ، علامت آن است که مبلغ قابل توجهی پاداش خواهید گرفت .

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی سوار قاطر سیاه ماده‌ای شده‌ای که قدش بلند می‌باشد، یـعـنـی با زنی محترم ازدواج خواهی کرد،

اگر سفید باشد زنی که گفته شد زیبا خواهد بود، یا چنانچه سبز باشد، یـعـنـی زنی دیندار و پرهیزکار است،

اگر قرمز باشد، یـعـنـی آن زن مطرب و خوش‌گذران می‌باشد،

اگر سبز باشد، دلیل آن که زن دیندار و پرهیزکار بود.

اگر زرد یا اشقر (سرخی مایل به زرد) باشد، یـعـنـی آن زن بیمار شود و زردچهره خواهد بود.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی سوار قاطری بی‌زین شده‌ای که نمی‌دانی برای چه کسی است، یـعـنـی به مسافرت می‌روی، ‌‌‌‌‌ولی اگر قاطر خودت باشد، یـعـنـی وقتی که به سفر می‌روی با سود و منفعت برمی‌گردی.

ابن سیرین می گوید:

اگر بر استری سوار هستید که مشاهده می کنید آن استر بد خو و سر کش است نشان آن است که خودتان رفتاری ناپسند دارید و باید در اصلاح خویش بکوشید.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

تعبیر دیدن قاطر رام شده و برهنه، مرد ضعیف است.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی سوار قاطر ماده شده‌ای، یـعـنـی با زنی ازدواج می‌کنی که هرگز صاحب فرزند نمی‌شود.

اگر ببینی سوار قاطر نر شده‌ای، یـعـنـی عمر تو طولانی می‌شود و به خواسته و آرزوی خودت می‌رسی .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر ببینید که سوار استری هستید که زین و پالان و دهنه دارد زندگی شما در خانواده روال مطلوبی می گیرد و اگر ازدواج نکرده اید ازدواج می کنید و چنان چه ازدواج کرده اید و با همسر خود اختلاف دارید رفع کدورت می شود و صلح و دوستی جای آن را می گیرد.

مرد مجرد جوان اگر خود را در خواب سوار بر استر ببیند بزودی ازدواج می کند و اگر دختر جوانی ببیند که روی استری با زین و پالان نشسته بزودی خوستگاری پیدا می کند و به خانه بخت می رود.

مولف نفایس الفنون می گوید:

سوار بودن بر استر را نشان عمر دراز دانسته ولی چند معبر دیگر استر را در خواب زن دانسته اند. بخصوص استر ماده را.

 

مطالب مرتبط

تعبیر خواب اسباب خانه ، تعبیر خواب آوار و زیر آوار ماندن ، تعبیر خواب آتش دوزخ

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
  • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
  • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
  • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
  • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
  • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
  • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا