تعبیر خواب موزه چیست؟ دیدن موزه در خواب بیانگر تاریخچه ی شخصی خود شماست خواب دیدن اینکه در موزه هستید بیانگر چیزی هایی است که در زندگی برایش ارزش قائلید، اشیائ داخل موزه نمادی از خاطرات و استعداد ها است. برای مطالعه ادامه مطالب همچنان همراه ما باشید.

 

تعبیر خواب موزه - موزه رفتن در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب موزه – موزه رفتن در خواب چه معنایی دارد؟

 

تعبیر خواب موزه

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن موزه بر هفت وجه است وقتی که پای او را نیازاد.

اول: زن.

دوم: خادم.

سوم: کنیزک.

چهارم: قوت.

پنجم: عیش.

ششم: ظفر.

هفتم: منفعت.

دانیال نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن موزه در خواب به زمستان، دلیل خیر بود و تابستان، دلیل غم و اندوه است و اما معبران را در تاویل موزه خلاف است.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

دیدن موزه در خواب چون با خود سلیح داشت، دلیل که دشمن از او متفکر شود. اگر بی سلیح بیند، دلیل غم است اگر بیند موزه ادیم داشت، دلیل که زن خواهد.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر بیند موزه داشت، دلیل که به قدر آن مال یابد. اگر بیند موزه او دریده بود، دلیل که زنش بمیرد. اگر بیند موزه را از خانه بیرون ریخت، دلیل که زن را طلاق دهد. اگر بیند موزه او بدریدند، دلیل که جوانان قصد عیال او کنند.

لوک اویتنهاو می گوید :

موزه : شما خبرهای تازه ای خواهد شنید.

 

تعبیر خواب بازدید از موزه

آنلی بیتون می گوید:

  • اگر خواب ببینید از موزه ای بازدید می کنید ، نشانه آن است که برای رسیدن به مقصود وقایع متعددی را تجربه خواهید کرد . شما به اطلاعات مفید تری نیاز دارید تا در روش یادگیری خود تغییراتی بدهید.
  • اگر خواب ببینید که از موزه ای بازدید می کنید که چندان جالب و دیدنی نیست ، نشانه آن است که به علل مختلف به درد سر دچار خواهید شد.

 

لطفا از سایر مطالب پیشنهادی ما دیدن فرمایید

تعبیر خواب کلیسا ، تعبیر خواب سماور ، تعبیر خواب اسب

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم: نماگرد

 

تعبیر خواب موزه – موزه رفتن در خواب چه معنایی دارد؟
3 رای، میانگین: (4.3) (86.67%)

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.

رفتن به نوار ابزار