تعبیر خواب

تعبیر خواب سبیل + تعبیر خواب سبیل گذاشتن و تراشیدن سبیل

4.7/5 - (4 امتیاز)

تعبیر خواب سبیل ، تراشیدن و کوتاه کردن سبیل

تعبیر خواب سبیل + تعبیر خواب سبیل گذاشتن و تراشیدن سبیل
تعبیر خواب سبیل + تعبیر خواب سبیل گذاشتن و تراشیدن سبیل

تعبیر خواب سبیل چیست؟ سبیل داشتن در خواب بیانگر این است که جنبه ای از خودتان را پنهان می کنید. شما تغییر قیافه می دهید و جنبه ی متفاوتیاز شخصیت خود را نشان می دهید. اگر زن هستید، و خواب می بینید که سبیل دارید بیانگر این است که قدرت را از کلامتان و ابراز کلامی تانبیان می کنید. در ادامه همراه ما باشید.

 

تعبیر خواب سبیل

معبرین غربی می گویند:

دیدن سیبیل در خواب به این معناست که افراد اطراف شما به کمک نیاز دارند. اگر در خواب دیدید که سیبیل داشتید (چه در بیداری سیبل داشتید چه نداشتید) نشانه این است که چیزی را از خودتان مخفی می‌کنید این ممکن است رازی باشد که از عزیزی مخفی کرده و یا ترسی که بایستی آن را بازگو کنید.

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

سبیل نشانه قدرت طلبی و هیبت مردانه است. در خواب نیز همین تجلی را دارد. اگر در خواب ببینیم که ریش داریم ولی سبیل نداریم نشانه آن است که آبرو داریم اما قدرت حفظ این آبرومندی را فاقد می‌شویم.

ابن سیرین می گوید:

تعبیر خواب سبیل، هیبت مرد می‌باشد. اگر در خواب ببینی کسی سبیل تو را با قیچی اصلاح کرده است، تعبیرش خوب بوده و ضرر و زیانی به تو نمی‌رسد، ولی اگر ببینی هنگام اصلاح کردن، سبیل تو را بریده و از ته زده است، هیبت تو کمتر می‌شود.

لوک اویتنهاو می گوید :

سبیل : عشقی که در حال از بین رفتن است

سبیل جو گندمی : شادمانی بی پایه

 

تعبیر خواب کوتاه کردن سبیل

آنلی بیتون می گوید:

اگر مردی خواب ببیند سبیل خود را کوتاه می‌کند، نشانه آن است که سعی می‌کند از دوستان شرور و لذت‌های نادرست روی برگرداند، و به مقامی درخور احترام دست یابد.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

اگر کسی در خواب ببیند که موهای سبیلش را کوتاه می کند، پیرو سنت پیامبرص است و اگر ببیند که موهای سبیلش دراز شده است، خواب خوبی ندیده است.

 

تعبیر خواب سبیل + تعبیر خواب سبیل گذاشتن و تراشیدن سبیل
تعبیر خواب سبیل + تعبیر خواب سبیل گذاشتن و تراشیدن سبیل

 

تعبیر خواب تراشیدن سبیل

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

  • اگر ببینید که سبیل خود را می‌تراشید حادثه ای پیش می‌آید که به آبروی شما لطمه می زند. این در صورتی است که در بیداری سبیل داشته باشید ولی اگر سبیل نداشته باشید و در رویای خود ببینید که آن را می‌تراشید کاری خلاف اخلاق انجام می‌دهید.
  • اگر دیدید سبیل شما را با زور و جبر کندند به شما ستمی بزرگ می‌شود که در نتیجه اهمیت و ارزش خود را از دست می‌دهید. اگر در خواب ببینید که سبیل خویش را می‌آرایید مثلاً باقیچی یا موچین زوائد آن را می‌زنید خوب است و خبر می‌دهد که کاری در جهت حفظ آبرو و موقعیت اجتماعی خویش انجام می‌دهید.

جابر مغربی می گوید:

تراشیدن ریش صورت چه با سنگ باشد چه با تیغ و یا وسایل برنده ی دیگر دلالت بر این دارد که در روزهای آتی موارد یا موضوعاتی پیش خواهد آمد که باعث ایجاد یک جنگ روانی بین اعضای خانواده میشود مثلا ممکن است کاری خلاف بزرگ و یا گناه از پسر خانواده سر بزند یا اینکه مرد خانواده دست به کاری بیهوده بزند که دیگران او را سرزنش کنند

معبرین غربی می گوید:

تعبیر خواب تراشیدن سبیل به معنای نیاز شما به کسی است که خود واقعی شما را نشان دهد. این خواب به دلیل پنهان کردن مسائلی از دیگران در رویای شما پدیدار می‌گردد.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر بیند کسی بروت او را بر کند، دلیل که با کسی خصومت کند.

 

تعبیر خواب سفید شدن سبیل

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

سفیدی سبیل خوب است اما اگر ریش شما سیاه باشد و سبیل شما در خواب سفید شود خوب نیست.

لوک اویتنهاو می‌گوید:

سبیل جو گندمی: شادمانی بی پایه

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر بیند بروتش سفید شده بود، دلیل که از کار ناکردنی بازایستد.

 

تعبیر خواب سبیل + تعبیر خواب سبیل گذاشتن و تراشیدن سبیل
تعبیر خواب سبیل + تعبیر خواب سبیل گذاشتن و تراشیدن سبیل

 

تعبیر خواب سبیل گذاشتن

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر خواب ببینید که سبیل گذاشته‌اید، نشانه آن است که خودستایی و غرور شما باعث می‌شود از خوشی‌های زندگی لذت چندانی نبرید.

اگر زنی در خواب از سبیل شوهر خود تعریف کند، علامت آن است که باید بیشتر مراقب رفتار خود باشد. زیرا در معرض رسوایی قرار خواهد گرفت.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر در بیداری سبیل ندارید و در رویای خود ببینید که سبیل کلفتی پشت لبهای شما روئیده دو حالت دارد. یا کاری بیشتر از لیاقت و توانایی به شما پیشنهاد می‌شود یا شما را بیش از آنچه خودتان به خود ارزش و شان می‌دهید می ستانید. مجموعاً احترام شما زیاد می‌شود و شخصیت می‌یابید ولی اگر سبیل متناسب و به اندازه باشد احترام می‌یابید و شما را تحسین می‌کنند.

 

تعبیر خواب سبیل + تعبیر خواب سبیل گذاشتن و تراشیدن سبیل
تعبیر خواب سبیل + تعبیر خواب سبیل گذاشتن و تراشیدن سبیل

 

تعبیر خواب سبیل زن

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

برای زن دیدن سبیل در خواب نیکو نیست. همان طور که قبلاً هم نوشتم اگر مردی در خواب ببیند گوشواره آویخته نشان بی آبرویی است، چنانچه زنی در خواب ببیند که سبیل درآورده به اندازه پر پشتی و کم پشتی و درازی و کوتاهی سبیل آبروی او در مخاطره قرار می‌گیرد و شان زنانه‌اش تخفیف می‌یابد اما برای مردان دیدن سبیل نیکو است.

 

تعبیر خواب سبیل بلند

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

داشتن سبیل غیر متعارف و زشت نیز خوب نیست.

ابراهیم کرمانی می گوید:

اگر ببینی سبیل تو دراز شده است، تعبیرش این است که قوت تو زیادتر می‌شود، ولی اگر سبیل نداری و در خواب ببینی که سبیل درازی داری، دچار غم و اندوه می‌شوی، اما اگر اندک باشد، تعبیرش رسیدن به عزت و مقام و آرزو و خواسته می‌باشد

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر بیند بروت او دراز شده، دلیل که او قوتی بود.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر بیند او را بروت بود، اگر دراز بود، دلیل بر غم و اندوه است و اگر اندک بود، دلیل بر عز و جاه و مراد کند.

 

مطالب مرتبط

تعبیر خواب چهره ، تعیبر خواب ابرو ، تعبیر خواب رگ

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم: نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
  • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
  • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
  • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
  • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
  • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
  • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

یک دیدگاه

  1. اگر زنی خواب ببیند با مردی نشسته و مردی دیگری را میبیند که ریش سبیل هایش را زده چی معنا دارد (در حالی که هردو مرد را میشناسد ) و مرد دوم بالای مرد اول در خواب تمسخر میکند بخاطر زدن سبیل هایش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا