تعبیر خواب

تعبیر خواب گردن – گردن درد و گردن شکسته در خواب چه مفهومی دارد؟

3.3/5 - (3 امتیاز)
[ type=”blue”]در این پست از نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب گردن آشنا کنیم. معبران غربی می گویند: دیدن گردن در خواب، به جایگاه قبول امانت تعبیر میشود. اگر ببینی گردن‌ درد گرفته‌ای، یـعـنـی امانتی را به گردن می‌گیری، ولی امانت‌داری نمی‌کنی. با ادامه مطالب همراه ما باشید.

 

تعبیر خواب گردن - گردن درد و گردن شکسته در خواب چه مفهومی دارد؟
تعبیر خواب گردن – گردن درد و گردن شکسته در خواب چه مفهومی دارد؟

 

تعبیر خواب گردن

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن گردن بر پنج وجه است.

اول: امانت.

دوم: توانائی.

سوم: خیانت.

چهارم: وام (رام شدن).

پنجم: بیماری.

کارل یونگ پروفسور سوئیسی می گوید:

تعبیر خواب گردن، بیانگر قدرت ارائه، محدودیت خود و نیازتان برای کنترل احساساتتان است و اینکه مدام حواستان به آنها باشد.

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب گردن خود را ببینید ، نشانه آن است که ناراحتیهای موجود ، بر کار و روابط خانوادگی شما تأثیر نامطلوب خواهد گذاشت .

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

گردن در خواب، به جایگاه قبول امانت تعبیر میشود

دانیال نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن گردن به خواب، دلیل امانت است و محل دین اگر دید گردن او چون شیرشد، دلیل قوت است و صلاح دین و امانت نگه داشتن.

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب از گردن کسی تعریف کنید ، نشانه آن است که عشق به مادیات باعث شکستن پیمانهای خانوادگی خواهد شد .

در سر زمین رویاها آمده:

خواب گردن خودتان : دوستان دروغین شما را احاطه می کنند

گردن دیگران : از صمیم قلب عاشق هستید

گردن فرزندانتان : بواسطه هوش آنها مغرور خواهید بود .

یک گردن چرب : پول زیاد

یک گردن شل : در یک حادثه غافلگیر خواهید شد

یک گردن با غبغب : به مقام مهم و محترمی در اجتماع می رسید

سه کله روی یک گردن : فراوانی پول

شما را دار می زنند : شما همیشه آماده برای قدرت نمائی هستید .

یک غده در یک گردن دارید : بیماری

گردن شما چرک می کنید : خبر مرگ یک دوست

گردن شما زخمی می شود : شانس در روابط عشقی

گردن شما باند پیچی شده : دوستان جدید پیدا میکنید .

 

تعبیر خواب دست دور گردن انداختن

اسماعیل بن اشعث می‌گوید:

اگر ببینی دست خودت را گردن کسی انداخته بودی و نمی‌دانستی که آن شخص زنده است یا مرده، یـعـنـی عمر طولانی به دست می‌آوری .

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی دست خودت را دور گردنت حلقه کرده‌ای و پیچیده‌ای و بر آن چنبره زده‌ای، یـعـنـی عمل نیک انجام می‌دهی و نماز و طاعت و حج و جهاد را به جا می‌آوری و خیرات می‌کنی.

 

تعبیر خواب گردن - گردن درد و گردن شکسته در خواب چه مفهومی دارد؟
تعبیر خواب گردن – گردن درد و گردن شکسته در خواب چه مفهومی دارد؟

 

تعبیر خواب ضعف و آسیب گردن

از دیدگاه روانشناسی یونگ:

تعبیر خواب زخمی شدن گردن (با توجه به شدت آسیب) ، رنج و دردی است که در زندگی متحمل شده اید. این درد و رنج ممکن است سلامتی شما را به خطر بیاندازد. سعی کنید از هر راهی که ممکن است از آن خلاص شوید.

تعبیر خواب آسیب دیدن گردن با گاز یک حیوان ، این است که از شخصی عاشقش بودید ضربه سختی خواهید خورد.

کارل یونگ پروفسور سوئیسی میگوید :

تعبیر خواب اینکه گردنتان آسیب دیده است یا زخم شده است بیانگر این است که بین قلب و مغزتان فاصله می افتد. یک فاصله ی واقعی بین اینکه چه احساسی دارید و اینکه چه فکر می کنید وجود دارد. شما حس ناسازگار بودن می کنید.

تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر چیزی یا کسی است که گردنش درد می کند

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

اگر کسی در خواب ببیند که گردنش باریک شده است، ستمکار است و تاب تحمل امانتی را که پذیرفته است، ندارد.

اگر کسی ببیند که در گردنش عیب و نقصی وجود دارد، نشانه آن است که با مردم بدرفتاری نموده یا در امانتی که به او سپردهاند، خیانت نموده است.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی گردن تو کوتاه می‌باشد، یـعـنـی امانت را به جا می‌آوری و ادای امانت می‌کنی.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

اگر ببینی گردن تو ضعیف می‌باشد، یـعـنـی قوت و نیروی تو کم می‌شود و امانت‌دار نمی‌شوی و دین و ایمان تو دچار انحراف خواهد شد

ابن سیرین می‌گوید:

تعبیرش این است که امانت مردم به گردن تو خواهد بود.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی گردن تو کج شده است، یـعـنـی خیانت در امانت می‌کنی.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر گردن خود را سیاه دید، دلیل که امانت را خیانت کند. اگر در خواب گردن خود را کوتاه دید، دلیل که امانت بگذارد.

در سر زمین رویاها آمده:

یک گردن خیلی بلند : ثروت

یک گردن کوتاه : به مشکل و مانع بر می خورید .

 

[ type=”red”]مطالب پیشنهادی: تعبیر خواب گرگ، تعبیر خواب سگ، تعبیر خواب گاو

 

تعبیر خواب گردن درد

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی گردن‌درد گرفته‌ای، یـعـنـی امانتی را به گردن می‌گیری، ولی امانت‌داری نمی‌کنی .

در سر زمین رویاها آمده:

گردنتان درد می کند : بزودی پول بدستتان میرسد

 

تعبیر خواب گردن - گردن درد و گردن شکسته در خواب چه مفهومی دارد؟
تعبیر خواب گردن – گردن درد و گردن شکسته در خواب چه مفهومی دارد؟

 

تعبیر خواب موی گردن

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی پشت گردن تو موی زیادی درآمده است، یـعـنـی بدهکار می‌شوی، ولی اگر ببینی موی پشت گردن خودت را زده‌ای، یـعـنـی بدهی تو پرداخت می‌شود.

 

تعبیر خواب گردن کلفت

آنلی بیتون می گوید:

اگر زنی خواب ببیند گردنش چون گردن مردان کلفت شده است ، نشانه آن است که اگر بر خود مسلط نشود زنی غرغرو و بداخلاق خواهد شد .

در سر زمین رویاها آمده:

یک گردن خیلی کلفت : احترام و افتخار

 

تعبیر خواب بوسه یا ماساژ گردن

از دیدگاه روانشناسی یونگ:

اگر کسی در خواب گردن شما را بوسید تعبیرش این است که به خواسته های خود می رسید. بوسیدن گردن نشان دهنده شهوت نیز می باشد. به ویژه گردن کسی که دوستش دارید.
اگر خواب ببینید که به بوسه یا ماساژ دادن اشتیاقی نداشته باشید به این معنی است که ذهن و بدن شما با هم هماهنگ شده و نیازی به دیگران ندارید.

 

تعبیر خواب بسته بودن گردن

ابن سیرین می‌گوید:

تعبیر خواب بسته بودن گردن با غل و زنجیر ، آنست که به دروغ مسلمان هستی و کافر از دنیا می‌روی،

 بعضی از تعبیرگران نیز می‌گویند:

اگر مرد خوب و صالحی در خواب ببیند که گردنش با غل و زنجیر بسته بود ، تعبیرش آنست که از کار دنیوی دست می‌کشد.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

اگر ببینی در گردن ابلیس غل انداخته‌ای، یـعـنـی افراد دیندار و درستکار شاد و خوشحال می‌شوند.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی در گردنَت زنجیر قرار دارد، یـعـنـی حق مردم به گردنت می‌باشد.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

تعبیر خواب بسته بودن گردن با چوب آنست که امانتی بر گردن تو می‌باشد، ولی امانت‌داری را به جا نمی‌آوری،

تعبیر خواب بسته بودن گردن با زنجیری از جنس نقره ، آنست که به خاطر زن دچار رنج و زحمت می‌شوی،

اگر از طلا باشد، یـعـنـی رنج و زحمت تو از جهت مال و اموال می‌باشد،

اگر از مس باشد، یـعـنـی به خاطر کسب و معاش و تامین مایحتاج زندگانی دچار رنج و زحمت می‌شوی

کارل یونگ پروفسور سوئیسی می گوید:

دیدن یا بستن چیزی دور گردن درخوابتان بیانگر این است که تلاش می کنید دوباره قلب و ذهنتان را مرتبط کنید. شما تلاش می کنید که احساساتتان را معقول کنید

تعبیر خواب بسته بودن گردن به سیستم حمایتی شما اشاره دارد

 

تعبیر خواب گردن - گردن درد و گردن شکسته در خواب چه مفهومی دارد؟
تعبیر خواب گردن – گردن درد و گردن شکسته در خواب چه مفهومی دارد؟

 

تعبیر خواب گردن شکسته

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی گردنت شکسته است، یـعـنـی به خواسته‌ات می‌رسی ولی در دینداری و ایمان تو اشکال و خلل بوجود می‌آید.

هامونی می گوید:

اگر ببینی گردن شما بعد از شکستن خونریزی زیاد میکند به این نشانه باشد که خبرهای تلخ و غم انگیزی را در مورد دیگران به شما خواهد رساند

اگر دیدی که گردنت را کسی شکسته است و سپس آن را باند پیچی کرده اید به این نشانه است که در زمینه ی عشق با افراد جدیدی آشنا خواهید شد و حتی قرار خواستگاری را نیز با خانواده ای میگذاری و برای افراد متاهل بیشتر نماد بی وفا شدن است

اگر خواب دیدی که گردن خودت بوطر ناخواسته و یا در حین انجام یک فعالیت کاری یا حتی بازی شکست به این علامت است که در روزهای پیش رو و در مدت زمانی کوتاه به پول خوبی دست خواهید یافت که متاسفانه بعد از جمع کردن این ثروت همانند افراد نوکیسه با اطرافیان خود برخورد خواهید کرد یا قدرش را نمیدانید

 

تعبیر خواب شکسته شدن گردن دوست

از دیدگاه روانشناسی یونگ:

به اعتقاد معبران خارجی دیدن چنین رویایی به این علامت است که گرفتار دوستانی هستید که دو رو متقلب و ریاکار هستند این افراد نوکیسه به محض اینکه احساس خطر کنند شما را ترک میکنند و فقط به فکر سلامتی خودشان هستند و ممکن است در زمان هایی به شما پشت پا بزنند که در برترین شرایط روحی هستید.

امام صادق (ع) فرموده اند:

اگر خواب دیدی گردن یکی از دوستان خود را شکسته می بینید به این علامت است که افرادی مکار و بد طینت شما را احاطه خواهند کرد.

 

تعبیر خواب شکستن گردن مرده

از دیدگاه روانشناسی یونگ:

اگر از اقوام و نزدیکان خودت باشد به این نشانه است که ناراحتی هایی که در حال حاضر خواهید داشت بر کار روابط دوستانه و شخصی شما تاثیرات منفی خواهد گذاشت، اگر از بیگانگان باشد به این علامت است که به مادیات دنیا دلبسته خواهید شد و ممکن است خیلی از پیمان های مهم خانوادگی را بشکنید و آن طوری رفتار کنید که در شان و شخصیت شما نباشد و فقط ادای عده ای دیگر را دربیاورید

 

تعبیر خواب شکستن گردن همسر

ابراهیم کرمانی می گوید:

اگر به خاطر اختلاف یا دعوا اقدام به شکستن گردن همسر خود کنی به این معناست که بیماری های خطرناک و حاد گریبانگیر شما خواهد شد که فلج کننده هستند و ممکن است شما را تا ماه ها یا حتی سال ها از زندگی عقب بیندازند و یا ممکن است مشکلات و موانعی بسیاری در مسیر فرزندان و خانواده ی شما قرار بگیرد

 

[ type=”green”]برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

‫۶ دیدگاه ها

 1. خواب دیدم دست در گردن شوهر سابقم انداختم و سؤال میکنم از أو که أیا همه چیز بین ما تمام شده ان میگه نه

 2. سلامو خسته نباشید،من دو شبه خواب میبینم یکی از دوستام منو میبوسه…
  خواب دیشبم: مریرفتم تو یه اتاق که فقط دوستم اونجا بود و تا منو دید بغلم کرد و امداخت روی تخت و میخوایت منو ببوسه،ما پنهانی همو بوسیدیم…
  خواب امشبم: تو یه جایی مثه پارک بودیم که دوستم سعی داشت پاهامو بخوابونه و بعدش گردنمو چند بوسه زد…توی هر دو خوابم یک شخص مشخص که دوستمه رو دیدم،میخواستم بدونم تعبیر خوابم چیه؟ممنون

  1. سلام پسر ۶ ساله ام از خواب بیدار شده میگه مامان خواب دیدم گوشیت خراب شده از دوربینش نگاه کردم ببینم چشه آهنی اومده گردنم رو زخمی کرده به نظرتون میتونه تعبیر داشته باشه؟

 3. سلام پسر ۶ ساله ام از خواب بیدار شده میگه مامان خواب دیدم گوشیت خراب شده از دوربینش نگاه کردم ببینم چشه آهنی اومده گردنم رو زخمی کرده به نظرتون میتونه تعبیر داشته باشه؟

 4. سلام وقت بخیر من خواب دیدم دوستم داشت همه ی دوتامو میزد من اومدم جلوشون بگیرم ولی گردنم رو شکست یعنی میشه من خیلی به این چیزا باور دارم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا