تعبیر خواب

تعبیر خواب سوزن – دیدن سوزن در خواب چه تعبیری دارد؟

3.4/5 - (5 امتیاز)

تعبیر خواب سوزن چیست؟ دیدن سوزن در خواب بیانگر این است که نیاز دارید یک رابطه یا موقعیت را که از دستتان خارج شده است. بهبود دهید. سوزن نمادی از درد فیزیکی یا احساسی است. در ادامه تمامی تعابیر مختلف تعبیر خواب سوزن را از دیدگاه معبرین بزرگ فراهم کرده ایم اگر برای مطالعه آنها تمایل دارید با ما همراه باشید.

 

تعبیر خواب سوزن - دیدن سوزن در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب سوزن – دیدن سوزن در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب سوزن

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

اگر نخی در سوزن باشد، به بهتر شدن اوضاع و احوال زندگی؛ و اگر جدا از آن باشد، به تشتّت و جدایی تعبیر میشود. اگر کسی سوزن شکستهای را ببیند، دچار ناراحتی و پریشانی میشود.

مولف می گوید:

سوزن جهت اتصال دو چیز جدا از هم که قبلا به هم متصل بوده اند استفاده می گردد می توان گفت کارهایش سامان خواهد یافت.

لوک اویتنهاو می‌گوید:

داشتن یک سوزن: محاکمه و محکومیت

سوزنی را نخ کردن: از یک موقعیت مشکل بیرون آمدن

در سر زمین رویاها آمده:

خواب سوزن : در عشق رنج بسیاری را تحمل خواهید کرد

شما سوزن دارید : آغاز یک دسیسه

یک سوزن خیاطی : دیوانه وار عاشق خواهید شد .

 

تعبیر خواب نخ کردن سوزن

آنلی بیتون می گوید:

نخ کردن سوزن در خواب ، علامت آن است که گرفتاری دیگران ، بیش از گرفتاری خانوادگی شما را به خود مشغول خواهد کرد .

در سر زمین رویاها آمده:

یک سوزن نخ می کنید : خانوادهشما برایتان بارسنگینی بشمار می آید .

سوزنی را نخ کردن : از یک موقعیت مشکل بیرون آمدن

 

تعبیر خواب سوزن بدون سوراخ

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

در دست داشتن یا داشتن سوزن بدون سوراخ رو به رو شدن با مشکلی بزرگ و غیر قابل حل است. سوزن بدون سوراخ مشکلی است که در اثر فتنه و نیرنگ و تزویر دیگری پدید آمده و وبال آن دامن بیننده خواب را گرفته باشد.

 

تعبیر خواب دادن و بخشیدن سوزن

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر دیدید سوزن به کسی دادید امکان و سهولت برای دیگران فراهم می‌آورید و اگر دیدید سوزن از کسی گرفتید کمک می‌طلبید و به شما یاری می‌شود.

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند که سوزنی بدو بخشیدند، آن کس مشفق احوال او بود. اگر دید سوزن بسیار داشت، دلیل بود بر خیر و صلاح او.

لوک اویتنهاو می‌گوید:

هدیه گرفتن سوزن: از بین رفتن یک دوستی

 

تعبیر خواب گم کردن سوزن

ابراهیم کرمانی می گوید:

اگر بیند سوزن گم شد، احوال او بد شود و امیدی که دارد برنیاید و احوالش پراکنده شود

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

چنانچه در خواب ببینید سوزنی را گم کرده‌اید و به دنبالش می‌گردید زیان می‌کنید و امکاناتی را از دست می‌دهید. گم کردن سوزن و جستجو برای یافتن آن در خواب خوب نیست.

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر خواب ببینید به دنبال سوزن می‌گردید، علامت آن است که به نگرانی‌های بی پایه و بی اساس دچار خواهید شد.

در سر زمین رویاها آمده:

دنبال یک سوزن می گردید : نگرانیهای شما بیهوده و بی دلیل هستند .

سوزن گم می کنید : عمر طولانی

 

تعبیر خواب سوزن - دیدن سوزن در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب سوزن – دیدن سوزن در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب پیدا کردن سوزن

آنلی بیتون می‌گوید:

پیدا کردن سوزن در خواب، علامت یافتن دوستانی باوفا است.

هانس کورت می‌گوید:

اگر خواب ببینید که سوزنى پیدا کرده‏‌اید، به این معنا است که با افراد جدیدى آشنا می‌شوید.

لوک اویتنهاو می گوید:

پیداکردن سوزن: رازهای خانوادگی را برملا نکنید

در سر زمین رویاها آمده:

یک سوزن را پیدا می کنید : دیگران از شما قدردانی خواهند کرد .

 

تعبیر خواب دوختن با سوزن

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر در خواب ببینید که سوزن یا سوزن‌هایی دارید در واقع خواب شما می‌گوید امکانات متعددی در اختیارتان قرار می‌گیرد که کارها را پیش ببرید و موفق باشید. اگر در خواب ببینید که با سوزن می‌دوزید به خصوص اگر مشاهده کنید که دو قطعه را به هم وصل می‌کنید امور متفرق خویش را سر و سامان می‌بخشید و کاری را بر روال مطلوب انجام می‌دهید. به خصوص اگر با سوزن پارچه‌های ناهمرنگ را به هم بدوزید. خیاط و خیاطی با در دست داشتن سوزن تعبیری متفاوت دارد. تعبیر ذکر شده در بالا وقتی صادق است که سوزن محور خواب شما باشد.

ابن سیرین می گوید:

اگر بیند سوزن در دست داشت و چیزی می‌دوخت، دلیل که شغل‌های پراکنده وی با هم آید و حاجتش روا شود.

اگر بیند سوزن به دست داشت و جامه تمام ندوخت، دلیل است که آن کس هر شغل که پیش گیرد تمام نکند.

ابراهیم کرمانی می گوید:

اگر بیند که جامه می‌دوخت، احوال او نیکو شود و به مراد رسد.

آنلی بیتون می‌گوید:

 • اگر خواب ببینید برای دوختن لباسی از سوزن استفاده می‌کنید، نشانه آن است که به علت عدم همکاری دیگران با شما رنج خواهید برد.
 • اگر خواب ببینید به هنگام دوختن لباس سوزن می‌شکند، نشانه آن است که به تنهایی و فقر محکوم خواهید شد.

 

تعبیر خواب سوزن شکسته

هانس کورت می‌گوید:

دیدن سوزن شکسته در خواب، بیانگر بدشانسى است. اگر خواب ببینید که سوزنى را نخ می‌کنید، به این معنا است که دچار مشکل می‌شوید.

 

تعبیر خواب سوزن - دیدن سوزن در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب سوزن – دیدن سوزن در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب فرو رفتن سوزن

ابراهیم کرمانی می گوید:

اگر بیند سوزه به جایی فرو برد، سرانجام کارش به خیر و خوبی و خرمی بود و کام دل یابد.

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

 • اگر ببینید سوزن را به جایی فرو می‌کنید بدون اینکه قصد دوختن داشته باشید کنجکاوی و فضولی است.
 • اگر در خواب ببینید سوزن را به جانداری فرو می‌کنید خواب شما می‌گوید از طرف شما به دیگران آسیب می‌رسد و شما باعث رنج و اندوه می‌شوید.
 • اگر در خواب ببینید که سوزن را به مأکول فرو می‌برید مثل هندوانه، خربزه، هویج یا همه چیزهای خوردنی دیگر خواب شما از خرابکاری و زیان رسانی خبر می‌دهد و نشان این است که شما به دیگران زیان مالی وارد می‌کنید.

لوک اویتنهاو می‌گوید:

سوزن در دست فرو رفتن: شخصی جوان به دیدنتان خواهد آمد.

 

تعبیر خواب سوزن رفتن به دهان

علامه معیری می گوید:

 • اگر ببینی در داخل دهان خودت به عمد سوزن میکنی به این معناست که تا چند صباح آینده دیوانه وار عاشق خواهید شد و ممکن است تجربه های تلخی را در همین زمینه تجربه کنی مخصوصا اگر خون هم مشاهده کنی
 • اگر ببینی در دهان دیگران سوزن است بیشتر به این نشانه است که اطرافیان شما درباره خواستگاری رفتن یا خواستگار داشتن با شما مشورت خواهند کرد و دیر یا زود خبر وصلت نزدیکان خود را خواهید شنید و در جشن های مختلفی حضور پیدا میکنید

 

تعبیر خواب سوزن رفتن در دهان مرده

معبران می گویند:

اگر مرده از بستگان یا اقوام خودت باشد به این معناست که غم رنج و غصه ی زیادی را در طی ماه های آینده بخاطر انواع گرفتاری های مالی و یا روحی در پیش خواهی داشت و ممکن است تمام امیدت را از دست بدهی مرحله ی بسیار خطرناکی که ممکن است فریب شیطان را بخوری و دست به کارهای حرام بزنی ، چنان چه بیگانه باشد دلالت بر این دارد که از وضعیت و یا اوضاع شهر یا مکانی که در آن ساکن هستی خبرهای بد و تلخی بدستت برسد که موجب ناراحتی و پریشانی شود.

 

تعبیر خواب سوزن رفتن به چشم

معبران خارجی می گویند:

در بیشتر موارد دیدن چنین رویایی به روزها و یا ایام بسیار سخت و طاقت فرسا اشاره داد موجی از بلاها مشکلات بیماری ها و بدبیاری ها که در یک زمان خاص همچون طوفان ظاهر می شوند و بعد از خراب کردن همه چیز کم کم محو می شوند آرامشی که بر باد میروند امنیتی که ناامین می شود امید هایی که ناامید میشود تفکراتی که به سرعت آلوده می شود ایمانی که سست می شود روحی که خسته می شود جسمی که بیمار می شود ، اما اگر دیدی سوزن به هر دلیلی بصورت ناخواسته و یا عمدی داخل چشم دیگران فرو می رود به این تعبیر است که از چشم زخم در اما نخواهی بود و افراد بدل کینه توز و دشمنان نزدیکت در میان دوستان یا فامیل به شما ضربات کاری و سختی را وارد خواند کرد.

 

تعبیر خواب سوزن - دیدن سوزن در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب سوزن – دیدن سوزن در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب سوزن رفتن به دست

خالد اصفهانی می گوید:

اگر ببینی به دست راست خودت سوزن میزنی و این کار را از عمد انجام میدهی تعبیر آن آسیب به فرزند است چنان چه مجرد باشی به علامت رسیدن غم و یا زیان به معشوق است و پنان چه صاحب معشقوق نباشی به علامت نارامی و ناامنی برای خودت است

اگر ببینی سوزن بر دست چپ میکنی به این نشانه است که تو را از انجام کاری مهم نهی میکنند

 

تعبیر خواب سوزن رفتن به پا

معبران غربی می گویند:

اگر ببینی داخل پای راستت سوزن میزنی به این معناست که دلواپسی های اخیر شما برای آینده بی جهت است و باید امیدوار باشی که همه چیز برای شما خوب و مورد رضایت رقم خواهد خورد.

 

تعبیر خواب سوزن زدن به بدن دیگری

مولف می گوید:

 • اگر ببینی در مکانی حضور داری و با چشم مشاهده میکنی که در بدن دیگران سوزن میزنند و علت را نمیدانی به این معناست که چنان چه مجرد باشی بزودی عاشق می شوی و با خانواده ات برای امری خیر صحبتت خواهی کرد که محتمل است به نتیجه هم برسد
 • اگر ببینی به بدن دوستان صمیمی ات سوزن میزنند به این نشانه است که آن ها بزودی وصلت خواهند کرد
 • اگر ببینی به بدن پدر مادر و یا هر یک از اعضای خانواده تان سوزن میزنند به این تعبیر است که شما انسانی خوش قلب مهربان و با رفتار نیک هستید و همین ها موجب خوشبختی و سعادت شما در این دنیا خواهد شد اما به اعتقاد دکتر علی مدنی مهمترین تعبیر این رویا ازدواج است.

 

مطالب مرتبط

تعبیر خواب آمپول زدن ، تعبیر خواب خیاطی کردن ، تعبیر خواب دکمه

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم: نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

‫۱۴ دیدگاه ها

 1. سلام من خواب دیدم یه چیزی گلومو میزنه بعد دیدم یه سوزن ته گرد از گلوم بیرون اومد یه مدت بعد دیدم بازم گلوم میزنه تو آینه نگاه کردم دیدم سه تا سوزن ته گرد تا ته تو گلوم فرو رفته!ترسیده بودم و اونارو کشیدم بیرون.خون نیومد ولی جای سوراخش بود.من عصبانی بودم و داشتم به داداشم و زنداداشم میگفتم اینو از کجا خریدین که من برم ازشون شکایت کنم

  1. سلام فائزه عزیز.
   رفتن سوزن در دهان خود نشان از خواستگاری است و وجود آن در دهان دیگران نشان از خواستگاری و مراسم وصلت برای دیگران و وجود شما در مراسم آنها به عنوان مهمان است.

   1. خواب دیدم یه عالمه سورن تو دهنم بود خیلی می ترسیدم نفس بکشم که مبادا بره تو گلوم نفسمو حبس کر دم و اونا رو چنتا چنتا از دهنم بیرون اوردم اما خونی ندیدم

  1. نادیای عزیز
   فردی در زندگی شما کنجکاوی میکند و ممکن است موجب آزار شما شود، هر چند این آزار شدید نخواهد بود.

 2. سلام.من خوابی دیدم که یک نفر که میشناسمش و رابطه ی خوبی نداریم با خشم سوزن های بلند رو داخل شکم و قلب من فرو میکرد یجوری که تو خاب حسش میکردم داخل بدنم ولی دردی نداشت فقط نمیتونستم نفس بکشم.ممنون میشم بگید تعبیرش چیه

  1. امیر عزیز
   از سمت آن فرد هیچ آسیبی به شما نمیرسد، بطور موقت ممکن است دخالت و به قولی فضولی در زندگی شما کند و در امور زندگی شما مشکلاتی را بوجود آورد ولی اینها برای شما آسیبی به بار نخواهند آورد و در آینده احتمالا رابطه بهتری با هم پیدا خواهید کرد.

  1. سامی عزیز
   استخر بر نفسانیات و تمایلات و جنبه های بزرگ طلبی انسان در روابط با دیگران اشاره دارد و سوزن نیز بر درد و آسیب دیدن،
   در روابط خود سعی کنید مواظب باشید تا حقوق دیگران را ضایع نکنید و مواظب نفس خود باشید تا شما را به هر جایی نکشد که عاقبت خوبی ندارد و ممکن است برای شما رنج به همراه داشته باشد

 3. سلام من خواب دیدم که شخشی ناشناس اما بظاهر باتقوا به شکم من چندین سوزن اهنی فرو میکند تمامی سوزن ها به خون آغشته شدند و به من گفت سوزن ها را دقیق نگاه کن چه میبینی من تصویر یک دختر را در ان میدیدم بعد از ان به من گفت سمت راستت را نگاه کن دیدم همان دختر با همان نگاه و تصویر روی سوزن به من خیره شده .ممنون

 4. سلام من خواب دیدم از توی دهان و لثه هایم سوزن بیرون می آمد. هرچی سوزن ها رو در می آوردم بازم هم دوباره سوزن بود.و یک مقدار خون آبه هم در خواب بود

 5. سلام.من خواب دیدم از دست راستم زیر ناخن شصتم یه عالمه سوزن ته گرد آوردم بیرون.یه چنتایی هم قسمتای بالای مچ دستم بود اونارم در آوردم ولی خون نیومد..خیلی دوسدارم بدونم تعبیرش چیه.ممنون میشم

 6. سلام. من خواب دیدم که دو تا سوزن داخل شست پاهام فرو رفته، بعد من آن ها را بیرون میاورم، اما هیچ دردی نداشتم. وقتی سکوزن رو از پاهام در اوردم، سوزن ها کج شده بودن. تعبیرش چیه؟ ممنون

پاسخ دادن به نادیا لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا