تعبیر خواب آب بینی – معنی آب ریزش بینی در خواب

 

تعبیر خواب آب بینی و معنی دیدن آب بینی (خلط) در خواب

تعبیر خواب آب بینی و معنی دیدن آب بینی (خلط) در خواب

تعبیر دیدن آب بینی در خواب در این مقاله از سایت نماگرد مطالبی در مورد تعبیر خواب آب بینی ارائه شده است. بسیاری از بزرگان از  آب بینی به عنوان فرزند یاد کرده انددر ادامه ابتدا تعبیرهای کوتاهی از تعبیر خواب آب بینی از منابع معتبر علمی و تاریخی و سپس به شرح تعبیر دیدن آب بینی در خواب پرداخته شده است، پس با ما همراه باشید.

 

تعبیر دیدن آب بینی 

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

تعبیر آب بینی، فرزند می‌باشد.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر در خواب ببینی آب بینی تو سیاه و تیره شده است، تعبیرش این است که فرزندت دچار غم و اندوه و مصیبت می‌شود.

اگر زرد شده است فرزندت دچار بیماری می‌شود.

دانیال نبی می گوید:

اگر کسی ببیند آب بینی خود را می گیرد و به روی جفت خویش می افکند از او صاحب فرزند می شود.

اگر آب بینی به لباسش نیفتد جنین سقط می شود.

 

تعبیر خواب ریختن آب بینی

دانیال نبی می گوید:

فرو چکیدن آب از بینی ادای دین است و پرداخت وامی که بیننده خواب دارد به طوری که اگر بیننده خواب وام دار است از زیر بار قرض خلاص می شود و اگر بیمار است شفا می یابد.

ابن سیرین می‌گوید:

  • اگر ببینی آب بینی تو روی بدنت ریخته‌ است صاحب فرزند پسر می‌شوی.
  • اگر ببینی آب بینی تو روی زنت ریخته است زن تو حامله می‌شود، ولی سقط جنین خواهد شد.
  • اگر ببینی زنت روی تو آب بینی انداخته است صاحب فرزندی پسر می‌شوی.
  • اگر ببینی به خانه همسایه آب بینی انداخته‌ای با زن همسایه خیانت می‌کنی.
  • اگر ببینی روی بستر مردی آب بینی ریخته‌ای با زن او خیانت می‌کنی .
  • اگر ببینی آب بینی تو روی زمین ریخته است صاحب فرزند دختر می‌شوی.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر بیند که از بینی او آب همی فرود آید، دلیل کند که وامش داده شود و از رنج و سختی و غم بدهد. اگر بیمار بود، شفا یابد.

 

تعیبر خوردن آب بینی

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

اگر ببینی آب از بینی تو می‌آید صاحب فرزند می‌شوی

محمد ابن سیرین می گوید:

اگر بیند که آب بینی خود را همی خورد، دلیل کند که او را فرزند شود.

 

 لینک های مرتبط با تعبیر خواب آب

تعبیر خواب های مختلف درباره  تعبیر خواب برداشتن آب و خوردن آب ، تعبیرخواب آب بازی   میتوانید به این لینک ها مراجعه کنید.

 

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

مطالب متنوع دیگر