تعبیر خواب

تعبیر خواب بینی – خون دماغ شدن در خواب چه معنایی دارد؟

4.1/5 - (14 امتیاز)

تعبیر خواب بینی – معنی دیدن دماغ در خواب چیست؟

تعبیر خواب بینی - خون دماغ شدن در خواب چه معنایی دارد؟
تعبیر خواب بینی – خون دماغ شدن در خواب چه معنایی دارد؟

دیدن بینی در خواب چه تعبیری دارد؟ دیدن بینی تان در خواب بیانگر تلاشی آگاهانه برای دستیابی به هر چیزی است که تلاش می کنید انتخابش کنید تا از پسش بر آیید. بینی در خواب بیانگر انرژی ، بینش و خرد است. خواب ممکن است بیانگر این باشد که نیاز دارید در مورد یک موقعیت در دستتان بیشتر یاد بگیرید. در ادامه با تعبیر خواب نماگرد همراه باشید.

 

تعبیر خواب بینی (دماغ)

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن بینی در خواب بر پنج وجه است.

اول: عزو سرافرازی،

دوم: مال،

سوم: بزرگی و عظمت،

چهارم: فرزند،

پنجم: عیش وزندگی خوش.

آنلی بیتون می گوید:

دیدن بینی خود در خواب ، نشانه آن است که با توانایی و نیروهایی که در خود کشف می کنید قادر به انجام هر کاری خواهید بود .

 

خروج چیزی از بینی

● مغز:

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی مغز تو از بینی بیرون آمده است، یـعـنـی شخصی بزرگ و رئیس و سرور به تو سود و فائده می‌رساند.

● موش:

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی از سوراخ بینی تو موش بیرون آمده است، یـعـنـی صاحب فرزندی دختر که بدکردار است خواهی شد.

● پرنده:

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی پرنده‌ای از بینی تو بیرون آمده است، یـعـنـی چهارپائی خواهی داشت و بچه‌دار شده و بچه به دنیا می‌آورد.

● حشره:

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی از بینی تو جانور و حشره‌ای بیرون آمده است (مانند کرم، مورچه و…)، یـعـنـی صاحب فرزندی خواهی شد.

● جانور:

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی بعد از عطسه جانوری از بینی تو بیرون آمد، یـعـنـی خداوند به تو فرزندی می‌دهد

● مرغ:

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند که از بینی وی مرغی بیرون آمد، دلیل که اگر چهارپای دارد، بچه آورد.

●پشه:

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی پشه وارد بینی تو شده است و بیرون نیامده، یـعـنـی دچار بلا و گرفتاری و رنج و محنت می‌شوی،

ابن سیرین نیز می‌گوید:

اگر ببینی پشه در بینی‌ تو فرو رفته و دچار ناراحتی و آسیب شده‌ای، یـعـنـی انسانی ضعیف باعث رنج و صدمه تو می‌شوند.

 

تعبیر خواب ظاهر بینی

دانیال نبی می گوید:

اگر بیند که بینی او کوتاه شده است، دلیل بر نقصان قدر و منزلت آن.

اگر بیند که بینی او افتاده بود، دلیل که از جاه ومنزلت بیفتد.

اگر بیند که سوراخ بینی او فراخ شده، دلیل که معیشت بر وی فراخ شود.

اگر تنگ شده بود، دلیل که معیشت بر وی تنگ شود.

جابر مغربی می گوید:

اگر کسی بیند هر دو سوراخ بینی او یکی شده بود، دلیل که با زن عاقله جمع شود.

اگر بیند که سر بینی او بریده است، دلیل که فرزندخویش را ختنه کند و بعضی گویند که در جاه و منزلت او نقصان شود.

ابن سیرین می گوید:

اگر بیند که بینی او سوراخ شده است و مهار در بینی او کرده‌اند، دلیل که مردمان را تواضع کند یا به زنی بزرگ جمع شود واز او مال و نعمت یابد.

اگر بیند که سر بینی او بسته بود، چنانکه دم زدن نتوانست، دلیل که کاربر وی بسته شود.

اگر بیند سخن در بینی می‌گوید، دلیل که دولتش زایل شود.

اگر بیند که پوست سر بینی او رفته بود، دلیل ک او را زیانی افتد.

اسماعیل بن اشعث گوید:

اگر بیند بینی وی مثال خرطومی بزرگ شده است، یا کم از آن، دلیل است کمه به قدر آن عز و جاه وی بیفزاید و خویشان وی نیز زیاده گردند

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

بینی در خواب جاه و منزلت است و غرور و عزت نفس.

اگر بینی خود را در خواب کوتاه دیدیم از احترامی که نزد مردم داریم کم می‌شود و چنان چه دیدیم بینی ما افتاده و به طرف پایین متمایل گردیده سقوط می‌کنیم.

سوراخ گشاد بینی در خواب فراخی روزی است و چنان چه در خواب دیدیم سوراخ بینی ما تنگ شده دچار تنگی معاش شده و نقصان روزی می‌شویم.

لیلا برایت می‌گوید:

اگر در خواب بینی خود را بیش از اندازه بزرگ دیدید، بیانگر آن است که در انجام بعضی از کارهایتان دچار شکست می‌شوید.

اگر در خواب نتوانید با بینی خود نفس بکشید، بیانگر اتفاقات ناگوار است.

آنلی بیتون می‌گوید:

دیدن بینی خود در خواب، نشانه آن است که با توانایی و نیروهایی که در خود کشف می‌کنید قادر به انجام هر کاری خواهید بود.

اگر در خواب بینی خود را کوچک‌تر از حدی که هست ببینید، نشانه آن است که به اهداف خود نخواهید رسید.

اگر خواب ببینید بر بینی شما مو روییده است، نشانه آن است که با اراده ای قوی تمام کارهای خود را به ثمر خواهید رساند.

 

تعبیر خواب بینی - خون دماغ شدن در خواب چه معنایی دارد؟
تعبیر خواب بینی – خون دماغ شدن در خواب چه معنایی دارد؟

 

تعبیر خواب خون دماغ شدن

حضرت امام جعفر صادق (ع) فرموده اند:

اگر خواب ببینی از بینی خود خون جاری شده است که باعث ترس و نگرانی تان شده است علامت آن است که محتمل است در روزهای آینده بدشانسی بیاورید

اگر ببینی مقدار آن زیاد بود نشانه ی آن است که امور عشقی شما برهم میریزد و با مشکلاتی مواجه خواهید شد

اگر ببینی آن را شستی و از بین رفت بیماری و نگرانی های آینده است

اگر ببینی خون سفید می آمد نشانگر مصیبت و غم های بزرگ است که باعث رنج شما می شود.

بعضی از تعبیرگران می‌گویند:

تعبیر خون آمدن از بینی این است که «پادشاه» آنجا به تو مال و اموال می‌دهد.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

اگر ببینی خون بسیاری از بینی تو بیرون آمده است ولی ضعیف نشده‌ای، یـعـنـی مال حرام به دست می‌آوری

اگر ببینی خون اندکی بیرون آمده و ضعیف شده‌ای و لباس تو خون‌آلود نشده است، یـعـنـی فقیر و تنگدست می‌شوی و دچار کاهش و ضرر و زیان مالی می‌شوی،

اگر ببینی مجدداً قوت و نیروی خود را به دست آورده‌ای، یـعـنـی مال و اموال حرام به دست می‌آوری.

جابر مغربی می گوید:

اگر کسی در خواب بیند که از بینی او خون می‌آید و معبر را می‌گوید: به خواب دیدم که از بینی من خون می‌آمد، دلیل که مال بسیار یابد. اگر می‌گوید: دیدم خون از بینی من می‌شد، دلیل که مالش برود و باید که چون سائل سخن گوید، معبر لفظاً تعبیر کند و حدیث او را به فال نگاه دارد.

اگر کسی بیند که چیزی به کراهت در بینی او شد، دلیل بر خشم و نیکی است.

اگر بیند که خون از بینی او بیرون آمد، چنانکه جمله تن او خون آلود گردید، دلیل که مالی حرام به وی رسد

اگر بیند خون ستبر و اندک از بینی او بیرون آمد، دلیل که او را فرزند از شکم مادر بیفتد یا به قول بعضی معبران درویش شود.

اگر بیند خون از بینی او بیرون آمد و خون آلود نگشت، دلیل که فرزند یا زن او خانه بیرون کند یا به ایشان گزند رسد. اگر بیند بینی او بر زمین افتاد، دلیل که او را دختری رسد.

اگر بیند بینی خود را همی شست، دلیل که مردی زن او را بفریبد به قول بعضی از معبران، خون آمدن از بینی مال است، که از پادشاه آن دیار به وی رسد.

آنلی بیتون می گوید:

خون آمدن از بینی در خواب، علامت آن است که به مصیبت و فاجعه ای روبرو خواهید شد.

یک معبر فرانسوی می گوید:

رویای خون دماغ زیاد به نشانه ی این است که در یک مدت زمان کوتاه غم رنج و مصیبت های شما زیاد می شود و احساس میکنید به هر دری می زنید کسی فریاد شما را نمی شنود انگار همه با هم دست به یکی کرده اند تا شما را از پای دربیاورند مخصوصا در زمینه های عاشقانه بدبیاری این رویا زیاد می شود

خالد اصفهانی می گوید:

دیدن رویایی خون دماغ شدن برای زنان باردار به نشانه ی این است که موفقیت ها و یا پیشرفت های شما بوسیله ی حسودان رقیبان و مخصوصا برخی از اقوام به تاخیر می افتد و یا اینکه به هدر می رود اگر ببینی رنگ خون قرمز نبود هشدار است و ممکن است در یک مراسم عزا دعوت شوی و یا غم از دست دادن عزیزان است

 

تعبیر خواب خون دماغ شدن دیگران

علی مدنی می گوید:

اگر ببینی این اتفاق برای کسی که او را نمیشناسی افتاده است نشانه ی بیماری جسمی است و ممکن است در اثر شراکت با افرادی بیگانه در کار خود شکست بخورید و فرقی ندارد جنسیت شما چه باشد مرد زن پیرمرد یا پیر زن در همه حال دارای معنای یکسان است

اگر ببینی خون از دماغ دوستان نزدیک یا دورتان جاری می شود بر غم اندوه و بلا دلالت دارد

اگر ببینی پدر یا مادرت و بطور کلی والدینت خون دماغ می شود اصلا خوب نیست و افسردگی شدید بخاطر اتفاقات تلخ در پیش خواهید داشت

 

تعبیر خواب خون دماغ شدن مرده

جابر مغربی می گوید:

تعبیر خواب خون آمدن از دماغ مرده : با دیدن چنین رویایی باید بیشتر از قبل احتیاط کنید اگر قرار است تصمیمی بگیرید آن را به تعویق بیندازید اگر قرار است به مهمانی دعوت شوید آن را به زمان دیگری موکول کنید اگر قرار است با دوستان خود به مسافرت و یا دیار دیگری حرکت کنید زمان آن را تغییر دهید چرا که ممکن است بدشانسی های زیاد در این ملاقات ها و در این مسافرت ها داشته باشید.

شیخ طوسی می گوید:

تعبیر خواب خون آمدن از بینی مرده را سخت تر شدن زندگی ازدیاد مشکلات بی برکت شدن درآمد یا رزق خانواده می دانند وی تاکید کرده اند بعد از دیدن چنین رویایی حتما صدقه برای برطرف شدن خطر پرداخت شود.

علی مدنی می گوید:

اگر ببینی خون از بینی مردگان جاری می شود دلالت بر آن دارد که باید از دوستان ناپسند بپرهیزید و در بیشتر موراد این رویا به معنی نزدیک شدن زمان مرگ دارد که این بستگی به زمان و شرایط خوابی که دیده اید دارد .

 

تعبیر خواب بینی - خون دماغ شدن در خواب چه معنایی دارد؟
تعبیر خواب بینی – خون دماغ شدن در خواب چه معنایی دارد؟

 

تعبیر خواب نداشتن بینی و یا داشتن دو بینی

حاجظ می گوید:

اگر بیند بینی ندارد، دلیل که کسی از خویشان وی بمیرد.

اگر بیند او را دو بینی است، دلیل که درمیان او و عیال اختلاف افتد.

فروید می گوید:

اگر بیند که بینی ندارد یکی از بستگان او می‌میرد

اگر بیند دو بینی دارد میان او وهمسرش اختلاف پدید می‌آید و کارشان به جاهای دشوار می‌کشد.

جابر مغربی می گوید:

اگر کسی بیند هر دو سوراخ بینی او یکی شده بود، دلیل که با زن عاقله جمع شود.

 

تعبیر خواب افتادن یا بریدگی بینی

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی سر بینی تو بریده شده است، یـعـنـی فرزندت را ختنه می‌کنی، ‌‌‌‌‌

ولی بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: جاه و منزلت تو کم می‌شود.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی پوست سر بینی تو رفته است، یـعـنـی دچار ضرر و زیانی می‌شوی

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

اگر ببینی بینی تو افتاده است، یـعـنـی جاه و منزلت خود را از دست می‌دهی.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی بینی تو روی زمین افتاده است، یـعـنـی صاحب فرزندی دختر می‌شوی

 

تعبیر خواب بینی - خون دماغ شدن در خواب چه معنایی دارد؟
تعبیر خواب بینی – خون دماغ شدن در خواب چه معنایی دارد؟

 

تعبیر خواب احساس بو در بینی

اسماعیل بن اشعث گوید:

اگر بیند در بینی او بوی خوش رفت، دلیل است او را فرزندی مصلح بود.

اگر بیند در بینی او بوی ناخوش رفت، تاویلش به خلاف این است.

حاجظ گوید:

اگر بیند کسی بوی خوشی را در زیر بینی او داشت، دلیل که او را از ان کس منفعتی رسد. اگر بیننده خواب زن بود، دلیل که او پسری مصلح آید.

اگر بیند شخصی بوی ناخوش در زیر بینی او داشت، دلیل است از آن کسی خشمی فرو خورد.

امام صادق فرمودند:

اگر بیند کسی چیزی خوشبو مقابل بینی او گرفت از آن شخص به او منفعتی می‌رسد. بیننده این خواب اگر زن شوهر دار باشد صاحب پسری صالح و درستکار می‌شود.

اگر بیند کسی چیزی بد بو مقابل بینی او گرفت از آن شخص خشمگین می‌شود اما خشم خودش را فرو می‌خورد و در مهار آن موفق می‌شود.

 

تعبیر خواب خلم (خلط بینی)

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر بیند که از بینی او خلم بیرون می آمد، دلیل که وامش گذارده شود و از غم فرج یابد.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

خلم دیدن، دلیل فرزند بود. اگر بیند خلم در جامه وی افتاد، دلیل که او را پسری آید.

اگر بیند خلم از بینی او بر زمین افتاد، او را دختری آید.

اگر بیند خلم بر زن خود انداخت، دلیل که زنش آبستن شود و فرزند از شکم بیفکند.

اگر دید زنش بر وی افکند، وی را پسری آید.

اگر بیند خلم در سرای همسایه افکند، دلیل که با زنش فساد کند.

اگر بیند که خلم بخورد، دلیل که مال زن بخورد.

 

مطالب مرتبط با موضوع اصلی

تعبیر خواب انگشت ، تعیبر خواب ابرو ، تعیبر خواب آرنج

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
  • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
  • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
  • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
  • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
  • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
  • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

‫۴ دیدگاه ها

  1. سلام وقت بخیر نزدیک صبح مامانم خواب دیده که ازبینی من خون زیادی میاد بند میاد، تعبیرش رو ممنون میشم به ایمیلم بفرستید

  2. سلام ظهر خوابیدم دیدم از بینی من خون شدیدی میآید اما تبدیل به آب زلال میشود و بر روی دستم میریزد . از شما خواهش میکنم تعبیرشو بفرمایید

  3. درود، من خواب ندیدم که خون از بینی داییم درحال جاریست بلکه خواب دیدم که دائیم وقتی در خانه من بوده من خواب بودم و وقتی از خواب بیدار میشم داییم جایی از خانه را به من نشان میدهد که وقتی فین کرده کلی خون از بینی او ریخته روی زمین و بخش زیادی از موکت خونی شده است و وقتی به صورت دائیم نگاه کردم قسمت چپ صورت او در زیر چشم تا چانه کاملا سرخ میباشد اولش ترس عجیبی منو فراگرقت و خدارو شکر کردم که فین کردنش باعث جاری شدن خون از دماغش شده و اجازه نداده خونریزی مغزی کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا