تعبیر خواب

تعبیر خواب روغن + تعبیر خواب روغن زیتون و روغن حیوانی

4.5/5 - (6 امتیاز)

تعبیر خواب روغن و معنی روغن زیتون در خواب

تعبیر خواب روغن + تعبیر خواب روغن زیتون و روغن حیوانی
تعبیر خواب روغن + تعبیر خواب روغن زیتون و روغن حیوانی

تعبیر خواب روغن چیست؟ دیدن روغن در خواب بیانگر رزق و روزی پاک و حلال یا علم سودمند است. از نظر استعاری خواب روغن بیانگر این است که شما نیاز دارید که عشق و دلسوزی بیشتری در زندگی تان نشان دهید. برای مطالعه تعابیر بیشتر با مجموعه تعبیر خواب نماگرد همراه ما باشید.

 

تعبیر خواب روغن

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

روغن در خواب، بر رزق و روزی پاک و حلال یا علم سودمند دلالت دارد و اگر کسی ببیند که بدن خود را با آن میمالد، اگر بیمار باشد، شفا می یابد. روغن زیتون به علم، برکت، هدایت، شفا و رزق و روزی حلال تعبیر می شود.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

روغن زیت مال و نعمت باشد. اگر بیند روغن بی اندازه بر سر می مالید، چنانکه روغن از سر او می چکید، دلیل بر اندوه و مصیبت کند. اگر بیند کسی روغن بر سر وی می مالید، آن که روغن می مالید، از بهر کاری با وی مکر و حیله سازد.

جابر مغربی می گوید:

روغن ها خوردن و بر خود مالیدن جمله آرایش است، لکن اگر بی اندازه بود غم و اندوه است. اگر بیند روغن بر سینه خود می مالید، دلیل که سوگند به دروغ خورد.

اسماعیل بن اشعث گوید:

روغن ها به تاویل غم و اندوه بود مگر روغن زیت که که خوردن آن مال بود و در مالیدن بد بود.

در سر زمین رویاها آمده:

 • خواب روغن : نتایج عالی و پرسود و علامت یک محصول پربرکت برای کشاورزان
 • شما تجارت روغن می کنید : شانس – پول
 • روغن بزرگ : پول بدست می آورید .
 • روغن کرچک بکار می برید : خوشبختی

 

تعبیر خواب روغن زیتون

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

دیدن جمله روغن ها در خواب خوب است بخصوص روغن زیتون که از روغن های مبارک است. چنان که در خواب ببینید که روغن زیتون می خورید به مال و نعمت می رسید و پولی از راه درست به دست شما می آید. برخی از معبران روغن را میراث دانسته اند و برخی مال و نعمت و روی هم رفته دیدن روغن در خواب خوب است.

ابن سیرین می‌گوید:

تعبیر روغن زیتون، علم و دانش و حکمت می‌باشد، ‌‌‌‌

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

تعبیرش مال و نعمت و خیر و برکت می‌باشد.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی روغن زیتون را تصفیه و صاف می‌کنی و از آن می‌خوری، یـعـنـی به اندازه آن خیر و منفعت به دست می‌آوری،

اسماعیل بن اشعث نیز می‌گوید:

تعبیر خوردن روغن زیتون، مال و اموال می‌باشد،‌‌‌‌‌ ولی اگر ببینی روغن زیتون به بدن خودت می‌مالی، یـعـنـی سوگند دروغ می‌خوری و خلاف وعده می‌کنی، همانطور که در قرآن کریم آمده: وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَیُدْهِنُونَ _ آنان همین را می‌خواهند که تو سازش کنی و آن‌ها هم با تو بسازند (قلم-9)

در سر زمین رویاها آمده:

روغن زیتون بکار می برید : شادی بزرگ

 

تعبیر خواب روغن بادام

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

روغن بادام وپسته میراث به وی رسد

 

تعبیر خواب روغن جوز

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن روغن جوز روزی حلال باشد

 

تعبیر خواب روغن حیوانی

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی روغن گاو، داری و یا کسی به تو بخشیده است و از آن می‌خوری، یـعـنـی هم مال و اموال به دست می‌آوری و هم ارث و میراث و به طور کلی تعبیر روغن گاو از سایر روغن‌ها بهتر می‌باشد.

 

تعبیر خواب روغن + تعبیر خواب روغن زیتون و روغن حیوانی
تعبیر خواب روغن + تعبیر خواب روغن زیتون و روغن حیوانی

 

تعبیر خواب روغن دنبه و کنجد

ابن سیرین می‌گوید:

تعبیر روغن دنبه و روغن کنجد، علم و دانش و حکمت می‌باشد

 

تعبیر خواب روغن خوش

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

روغن خوش به خواب دیدن، دلیل بر شش وجه است.

اول: زن خوب روی ( زن زیبارو)

دوم: کنیزک با جمال ( کنیز زیبا)

سوم: ثنای نیکو ( مدح و تمجید)

چهارم: منفعت

پنجم: سخنهای خوش ( سخنهاى خوب و خوشایند)

ششم: طبعهای نیک ( قریحه و ذوق نیکو)

 

تعبیر خواب روغن کتان

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن روغن کتان و روغنی که تعلق به سوختن دارد رنج اندکی به وی رسد

 

تعبیر خواب روغن شاه بلوط یا قسط

ابن سیرین می‌گوید:

تعبیر روغن شاه بلوط و روغن قسط، سود و منفعت از طرف رومی‌ها می‌باشد.

 

تعبیر خواب روغن گل یا بنفشه

ابن سیرین می‌گوید:

 • تعبیر روغن بنفشه، سود و منفعت از طرف شخصی زمیندار و صاحب و ملک و املاک می‌باشد.
 • اگر ببینی در داخل شیشه روغن گل یا روغن بنفشه می‌باشد، یـعـنـی با زن ثروتمند و دینداری ازدواج می‌کنی.

 

تعبیر خواب روغن ماهی

در سر زمین رویاها آمده:

روغن ماهی : کارهای شما چنان پیشرفت می کند که ابداً انتظارش را نداشته اید .

 

تعبیر خواب روغن گندیده

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

روغن گندیده (بد بو)، دلیل بر سه وجه است.

اول: زن ( زن رؤسا).

دوم: مرد فاسق.

سوم: سخنهای زشت به انکار ( سخنهاى زشت که براى انکار و رد کسى گویند).

 

تعبیر خواب روغن + تعبیر خواب روغن زیتون و روغن حیوانی
تعبیر خواب روغن + تعبیر خواب روغن زیتون و روغن حیوانی

 

تعبیر خواب دبه روغن

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

تعبیرهای دبۀ روغن عبارتند از:

1- مرد امانت‌دار

2- زن

3- خدمتکار

4- قوام دین

5- تندرستی

6- عمر دراز

7- مال و نعمت

8- خیر و برکت

9- ارث و میراث از طرف زن‌ها

ابن سیرین می‌گوید:

 • اگر ببینی دبۀ روغن داری یا کسی به تو داده است، یـعـنـی بین تو و فردی امانت‌دار ارتباط و مصاحبتی دوستانه برقرار می‌شود و به اندازه کوچکی و بزرگی دبه از او خیر می‌بینی، ولی
 • اگر دبه را کهنه و کثیف ببینی، یـعـنـی از آن مرد شر و ضرر و زیان به تو خواهد رسید
 • اگر ببینی دبه روغن را از دست داده‌ای، یـعـنـی ارتباط و مصاحبت خود را با آن شخص قطع می‌کنی.

 

تعبیر خواب روغن‌ مالی سر و بدن

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • اگر در خواب ببینید که دیگری روغن به سر شما می مالد فریب می خورید و کسی که روغن می مالد به شما دروغ می گوید و مکر و نیرنگ در کارتان به کار می برد و اگر شما به سر دیگری روغن بمالید همین تعبیر را دارد که شما او را می فریبید. ابن سیرین از اشعث نقل می کند که روغن ها همه غم و اندوه هستند مگر روغن زیتون که مال و نعمت است.
 • اگر ببینید که لباس شما به روغن آلوده شده غمین و اندوهگین می شوید. دیدن روغن های خوشبو در خواب عموما خوب است

ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید:

اگر ببینی به سر خودت بیش از اندازه روغن مالیده‌ای به طوری که چکه می‌کند، یـعـنـی دچار غم و مصیبت خواهی شد.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی به سر خودت روغن می‌مالی، تعبیرش زینت و آرایش دنیا می‌باشد. اگر ببینی آن روغنی که سر خودت مالیده‌ای، ناخوشایند و گندیده بوده است، یـعـنـی مردم از تو بدگوئی می‌کنند، ولی اگر ببینی به سر خودت روغن‌های خوشبوئی مثل روغن گل و یاسمن و بنفشه و… مالیده‌ای، تعبیرش زینت و آراستگی و تحسین و ستایش می‌باشد.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی کسی به سر تو روغن می‌مالد، یـعـنـی بر تو مکر و حیله‌ای ترتیب می‌دهد.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی همۀ بدن تو روغنی شده است، یـعـنـی بیمار می‌شوی.

اسماعیل بن اشعث می‌گوید:

اگر ببینی لباس تو روغن‌آلود شده است، یـعـنـی غمگین و ناراحت می‌شوی.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی روغن را به سینۀ خودت مالیده‌ای، یـعـنـی قسم و سوگند دروغ می‌خوری.

اسماعیل بن اشعث می‌گوید:

اگر ببینی روغن زیتون به بدن خودت می‌مالی، سوگند دروغ می‌خوری و خلاف وعده می‌کنی، همانطور که در قرآن کریم آمده: وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَیُدْهِنُونَ _ آنان همین را می‌خواهند که تو سازش کنی و آن‌ها هم با تو بسازند (قلم-9) 

 

تعبیر خواب روغن + تعبیر خواب روغن زیتون و روغن حیوانی
تعبیر خواب روغن + تعبیر خواب روغن زیتون و روغن حیوانی

 

تعبیر خواب روغن فروش

آنلی بیتون می گوید:

اگر کسی خواب ببیند روغن خرید و فروش می کند ، علامت آن است که روابط عاشقانه ای ناموفق را تجربه خواهد نمود زیرا توقع او بیش از حد معمول است .

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

روغن فروش در خواب، به عالم یا شخصی که در علم و مال، با دیگران شراکت دارد، تعبیر می شود.

در سر زمین رویاها آمده:

روغن می فروشید : مرگ یک دشمن

 

تعبیر خواب روغن گیر

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

بدان که روغن گیر درخواب یاری دهند و کسی بود که با وی بیامیزد.

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

تعبیر روغن‌گیر، شخصی می‌باشد که یاری کنندۀ کسی است که با او معاشرت و همنشینی داشته باشد.

تعبیرگری می‌گوید:

اگر ببینی روغن‌گیری می‌کنی، یـعـنـی کاری انجام می‌دهی که موجب می‌شود مردم تو را تحسین و ستایش کنند و در جهان به خوبی مشهور شوی .

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی از مغز بادام تلخ، روغن بیرون می‌آید، یـعـنـی به اندازه روغنی که دیده‌ای، از مرد خسیسی به تو سود و منفعت می‌رسد.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی از مغز گردو روغن می‌گیری، یـعـنـی از شخص خسیسی مال و اموال به دست می‌آوری.

 

هم اکنون مطالعه کنید

تعبیر خواب ادویه ، تعبیر خواب دارچین ، تعبیر خواب رب

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا