خوش آمدید - امروز : پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
خانه » سرگرمی » تعبیر خواب » تعبیر خواب روغن + تعبیر خواب روغن زیتون و روغن حیوانی

تعبیر خواب روغن + تعبیر خواب روغن زیتون و روغن حیوانی

تعبیر خواب روغن و معنی روغن زیتون در خواب

تعبیر خواب روغن + تعبیر خواب روغن زیتون و روغن حیوانی

تعبیر خواب روغن + تعبیر خواب روغن زیتون و روغن حیوانی

تعبیر خواب روغن چیست؟ دیدن روغن در خواب بیانگر رزق و روزی پاک و حلال یا علم سودمند است. از نظر استعاری خواب روغن بیانگر این است که شما نیاز دارید که عشق و دلسوزی بیشتری در زندگی تان نشان دهید. برای مطالعه تعابیر بیشتر با مجموعه تعبیر خواب نماگرد همراه ما باشید.

 

تعبیر خواب روغن

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

روغن در خواب، بر رزق و روزی پاک و حلال یا علم سودمند دلالت دارد و اگر کسی ببیند که بدن خود را با آن میمالد، اگر بیمار باشد، شفا می یابد. روغن زیتون به علم، برکت، هدایت، شفا و رزق و روزی حلال تعبیر می شود.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

روغن زیت مال و نعمت باشد. اگر بیند روغن بی اندازه بر سر می مالید، چنانکه روغن از سر او می چکید، دلیل بر اندوه و مصیبت کند. اگر بیند کسی روغن بر سر وی می مالید، آن که روغن می مالید، از بهر کاری با وی مکر و حیله سازد.

جابر مغربی می گوید:

روغن ها خوردن و بر خود مالیدن جمله آرایش است، لکن اگر بی اندازه بود غم و اندوه است. اگر بیند روغن بر سینه خود می مالید، دلیل که سوگند به دروغ خورد.

اسماعیل بن اشعث گوید:

روغن ها به تاویل غم و اندوه بود مگر روغن زیت که که خوردن آن مال بود و در مالیدن بد بود.

در سر زمین رویاها آمده:

 • خواب روغن : نتایج عالی و پرسود و علامت یک محصول پربرکت برای کشاورزان
 • شما تجارت روغن می کنید : شانس – پول
 • روغن بزرگ : پول بدست می آورید .
 • روغن کرچک بکار می برید : خوشبختی

 

تعبیر خواب روغن زیتون

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

دیدن جمله روغن ها در خواب خوب است بخصوص روغن زیتون که از روغن های مبارک است. چنان که در خواب ببینید که روغن زیتون می خورید به مال و نعمت می رسید و پولی از راه درست به دست شما می آید. برخی از معبران روغن را میراث دانسته اند و برخی مال و نعمت و روی هم رفته دیدن روغن در خواب خوب است.

ابن سیرین می‌گوید:

تعبیر روغن زیتون، علم و دانش و حکمت می‌باشد، ‌‌‌‌

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

تعبیرش مال و نعمت و خیر و برکت می‌باشد.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی روغن زیتون را تصفیه و صاف می‌کنی و از آن می‌خوری، یـعـنـی به اندازه آن خیر و منفعت به دست می‌آوری،

اسماعیل بن اشعث نیز می‌گوید:

تعبیر خوردن روغن زیتون، مال و اموال می‌باشد،‌‌‌‌‌ ولی اگر ببینی روغن زیتون به بدن خودت می‌مالی، یـعـنـی سوگند دروغ می‌خوری و خلاف وعده می‌کنی، همانطور که در قرآن کریم آمده: وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَیُدْهِنُونَ _ آنان همین را می‌خواهند که تو سازش کنی و آن‌ها هم با تو بسازند (قلم-۹)

در سر زمین رویاها آمده:

روغن زیتون بکار می برید : شادی بزرگ

 

تعبیر خواب روغن بادام

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

روغن بادام وپسته میراث به وی رسد

 

تعبیر خواب روغن جوز

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن روغن جوز روزی حلال باشد

 

تعبیر خواب روغن حیوانی

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی روغن گاو، داری و یا کسی به تو بخشیده است و از آن می‌خوری، یـعـنـی هم مال و اموال به دست می‌آوری و هم ارث و میراث و به طور کلی تعبیر روغن گاو از سایر روغن‌ها بهتر می‌باشد.

 

تعبیر خواب روغن + تعبیر خواب روغن زیتون و روغن حیوانی

تعبیر خواب روغن + تعبیر خواب روغن زیتون و روغن حیوانی

 

تعبیر خواب روغن دنبه و کنجد

ابن سیرین می‌گوید:

تعبیر روغن دنبه و روغن کنجد، علم و دانش و حکمت می‌باشد

 

تعبیر خواب روغن خوش

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

روغن خوش به خواب دیدن، دلیل بر شش وجه است.

اول: زن خوب روی ( زن زیبارو)

دوم: کنیزک با جمال ( کنیز زیبا)

سوم: ثنای نیکو ( مدح و تمجید)

چهارم: منفعت

پنجم: سخنهای خوش ( سخنهاى خوب و خوشایند)

ششم: طبعهای نیک ( قریحه و ذوق نیکو)

 

تعبیر خواب روغن کتان

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن روغن کتان و روغنی که تعلق به سوختن دارد رنج اندکی به وی رسد

 

تعبیر خواب روغن شاه بلوط یا قسط

ابن سیرین می‌گوید:

تعبیر روغن شاه بلوط و روغن قسط، سود و منفعت از طرف رومی‌ها می‌باشد.

 

تعبیر خواب روغن گل یا بنفشه

ابن سیرین می‌گوید:

 • تعبیر روغن بنفشه، سود و منفعت از طرف شخصی زمیندار و صاحب و ملک و املاک می‌باشد.
 • اگر ببینی در داخل شیشه روغن گل یا روغن بنفشه می‌باشد، یـعـنـی با زن ثروتمند و دینداری ازدواج می‌کنی.

 

تعبیر خواب روغن ماهی

در سر زمین رویاها آمده:

روغن ماهی : کارهای شما چنان پیشرفت می کند که ابداً انتظارش را نداشته اید .

 

تعبیر خواب روغن گندیده

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

روغن گندیده (بد بو)، دلیل بر سه وجه است.

اول: زن ( زن رؤسا).

دوم: مرد فاسق.

سوم: سخنهای زشت به انکار ( سخنهاى زشت که براى انکار و رد کسى گویند).

 

تعبیر خواب روغن + تعبیر خواب روغن زیتون و روغن حیوانی

تعبیر خواب روغن + تعبیر خواب روغن زیتون و روغن حیوانی

 

تعبیر خواب دبه روغن

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

تعبیرهای دبۀ روغن عبارتند از:

۱- مرد امانت‌دار

۲- زن

۳- خدمتکار

۴- قوام دین

۵- تندرستی

۶- عمر دراز

۷- مال و نعمت

۸- خیر و برکت

۹- ارث و میراث از طرف زن‌ها

ابن سیرین می‌گوید:

 • اگر ببینی دبۀ روغن داری یا کسی به تو داده است، یـعـنـی بین تو و فردی امانت‌دار ارتباط و مصاحبتی دوستانه برقرار می‌شود و به اندازه کوچکی و بزرگی دبه از او خیر می‌بینی، ولی
 • اگر دبه را کهنه و کثیف ببینی، یـعـنـی از آن مرد شر و ضرر و زیان به تو خواهد رسید
 • اگر ببینی دبه روغن را از دست داده‌ای، یـعـنـی ارتباط و مصاحبت خود را با آن شخص قطع می‌کنی.

 

تعبیر خواب روغن‌ مالی سر و بدن

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • اگر در خواب ببینید که دیگری روغن به سر شما می مالد فریب می خورید و کسی که روغن می مالد به شما دروغ می گوید و مکر و نیرنگ در کارتان به کار می برد و اگر شما به سر دیگری روغن بمالید همین تعبیر را دارد که شما او را می فریبید. ابن سیرین از اشعث نقل می کند که روغن ها همه غم و اندوه هستند مگر روغن زیتون که مال و نعمت است.
 • اگر ببینید که لباس شما به روغن آلوده شده غمین و اندوهگین می شوید. دیدن روغن های خوشبو در خواب عموما خوب است

ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید:

اگر ببینی به سر خودت بیش از اندازه روغن مالیده‌ای به طوری که چکه می‌کند، یـعـنـی دچار غم و مصیبت خواهی شد.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی به سر خودت روغن می‌مالی، تعبیرش زینت و آرایش دنیا می‌باشد. اگر ببینی آن روغنی که سر خودت مالیده‌ای، ناخوشایند و گندیده بوده است، یـعـنـی مردم از تو بدگوئی می‌کنند، ولی اگر ببینی به سر خودت روغن‌های خوشبوئی مثل روغن گل و یاسمن و بنفشه و… مالیده‌ای، تعبیرش زینت و آراستگی و تحسین و ستایش می‌باشد.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی کسی به سر تو روغن می‌مالد، یـعـنـی بر تو مکر و حیله‌ای ترتیب می‌دهد.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی همۀ بدن تو روغنی شده است، یـعـنـی بیمار می‌شوی.

اسماعیل بن اشعث می‌گوید:

اگر ببینی لباس تو روغن‌آلود شده است، یـعـنـی غمگین و ناراحت می‌شوی.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی روغن را به سینۀ خودت مالیده‌ای، یـعـنـی قسم و سوگند دروغ می‌خوری.

اسماعیل بن اشعث می‌گوید:

اگر ببینی روغن زیتون به بدن خودت می‌مالی، سوگند دروغ می‌خوری و خلاف وعده می‌کنی، همانطور که در قرآن کریم آمده: وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَیُدْهِنُونَ _ آنان همین را می‌خواهند که تو سازش کنی و آن‌ها هم با تو بسازند (قلم-۹) 

 

تعبیر خواب روغن + تعبیر خواب روغن زیتون و روغن حیوانی

تعبیر خواب روغن + تعبیر خواب روغن زیتون و روغن حیوانی

 

تعبیر خواب روغن فروش

آنلی بیتون می گوید:

اگر کسی خواب ببیند روغن خرید و فروش می کند ، علامت آن است که روابط عاشقانه ای ناموفق را تجربه خواهد نمود زیرا توقع او بیش از حد معمول است .

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

روغن فروش در خواب، به عالم یا شخصی که در علم و مال، با دیگران شراکت دارد، تعبیر می شود.

در سر زمین رویاها آمده:

روغن می فروشید : مرگ یک دشمن

 

تعبیر خواب روغن گیر

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

بدان که روغن گیر درخواب یاری دهند و کسی بود که با وی بیامیزد.

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

تعبیر روغن‌گیر، شخصی می‌باشد که یاری کنندۀ کسی است که با او معاشرت و همنشینی داشته باشد.

تعبیرگری می‌گوید:

اگر ببینی روغن‌گیری می‌کنی، یـعـنـی کاری انجام می‌دهی که موجب می‌شود مردم تو را تحسین و ستایش کنند و در جهان به خوبی مشهور شوی .

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی از مغز بادام تلخ، روغن بیرون می‌آید، یـعـنـی به اندازه روغنی که دیده‌ای، از مرد خسیسی به تو سود و منفعت می‌رسد.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی از مغز گردو روغن می‌گیری، یـعـنـی از شخص خسیسی مال و اموال به دست می‌آوری.

 

هم اکنون مطالعه کنید

تعبیر خواب ادویه ، تعبیر خواب دارچین ، تعبیر خواب رب

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

یک ستارهدو ستارهسه ستارهچهار ستارهپنج ستاره (امتیازی ثبت نشده است)
Loading...

10 + سه =

باز نشر مطالب فقط با ذکر منبع و لینک مطلب در سایت namagard.com مجاز است.