تعبیر خواب

تعبیر خواب پیاز – معنی خوردن پیاز در خواب چیست؟

4/5 - (15 امتیاز)

معنی و تعبیر دیدن پیاز و خرد کردن پیاز در خواب

 

تعبیر خواب پیاز - معنی خوردن پیاز در خواب چیست؟
تعبیر خواب پیاز – معنی خوردن پیاز در خواب چیست؟

تعبیر خواب پیاز چیست؟ پیاز اشتها انگیز است اما دهان را بدبو می کند و تا چند ساعت بوی بد آن در دهان باقی می ماند. دیدن پیاز در خواب بیانگر سخنان نسنجیده ای که گاه می گوییم و بعد به زشتی آن توجه پیدا می کنیم و سخنانی که به ناحق پشت سر این و آن می زنیم که خودمان می دانیم درست نیست.

 

تعبیر خواب پیاز

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

پیاز در خواب خوردن بر سه وجه است.

اول: مال حرام،

دوم: غیبت و سخن زشت.

سوم: پشیمانی در کارها.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

دیدن پیاز در خواب از یک طرف فراخی روزی و نعمت است و از سویی دیگر خوردن مال حرام.

اگر در خواب دیدیم که مقداری زیاد پیاز داریم خواب ما گویای آنست که چیزهایی به دست می آوریم که از نظر مالی در کارهای ما گشایشی به وجود می آورد.

آنلی بیتون می گوید:

دیدن مقداری پیاز در خواب ، علامت آن است که افرادی با بغض و حسد به موفقیت شما خواهند نگریست

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن پیاز در خواب، خوب و خوردن آن در خواب، بد است.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

پیاز در خواب مال حرام است و سخن ناخوش و زشت، و اگر بیننده خواب مصلح و مستور است، به جهد خود را از خوردن حرام رفع کند.

اگر بیننده خواب مصلح نباشد، دلیل که مال حرام جمع کند و پیوسته در وی سخنان زشت گویند، خاصه چون پیاز سرخ است.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب پیاز : مشاجره

از زمین پیاز میکنید : مشاجره.

پیاز میپزید یا سرخ می کنید : یک دوست به ملاقات شما میآید.

پیاز میکارید : یک شانس ، که امیدش را نداشتید .

پیاز مخیرید : احساسات شما جریحه دار شده.

پیاز پرورش میدهید : رقیبان زندگی را بر شما سخت می کنند.

 

تعبیر خواب خوردن پیاز

امام جعفر صادق علیه السلام می فرمایند:

خوردن پیاز در خواب یا خوردن مال حرام است، یا به زبان آوردن سخن زشت و نابجا یا پشیمانی و ندامت است.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

خوردن پیاز پخته در خواب ، دلیل که سرانجام از حرام خوردن توبه کند و به خدای تعالی بازگردد.

لیلا برایت می گوید:

خوردن پیاز در خواب، بیانگر موفقیت در انجام کارهایتان است

آنلی بیتون می گوید:

خوردن پیاز در خواب، علامت غلبه بر تمام مخالفان است.

در سرزمین رویاها آمده:

پیاز میخورید : 1- یک راز فاش می شود. 2- مشاجرات شغلی

 

تعبیر خواب پیاز رسیده

ابراهیم کرمانی می گوید:

اگر بیننده خواب مصلح نباشد، دلیل که مال حرام جمع کند و پیوسته در وی سخنان زشت گویند، خاصه چون پیاز سرخ است.

لیلا برایت می‌گوید:

دیدن پیاز قرمز در خواب، نشانه‌ی نومیدی است.

آنلی بیتون می گوید:

دیدن پیاز رسیده در خواب، علامت آن است که در حرفه شما آنقدر رقابت وجود خواهد داشت که امور را جالب توجه جلوه بدهد.

 

تعبیر خواب پیاز - معنی خوردن پیاز در خواب چیست؟
تعبیر خواب پیاز – معنی خوردن پیاز در خواب چیست؟

 

تعبیر خواب پیاز پخته

ابراهیم کرمانی می گوید:

اگر پیاز پخته خورد، دلیل که سرانجام از حرام خوردن توبه کند و به خدای تعالی بازگردد.

آنلی بیتون می گوید:

دیدن پیاز پخته در خواب، نشانه کسب منافع اندک از طریق شغل و حرفه است.

 

تعبیر خوردن پیاز خام

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر در خواب ببینیم که پیاز خام می خوریم در روزهای آینده سخنی زشت و نابجا خواهیم گفت که بعد موجب شرمندگی خودمان خواهد شد.

 

تعبیر خواب پیاز پوست کندن و جاری شدن اشک

تعبیر گری می گوید:

اگر ببینی با شدت بسیار زیادی اشک میریزی و چشمانت قرمز رنگ شده است شادمانی شما دو چندان می شود و بی تردید می باید منتظر وقوع اتفاقات جدید و خوشایند در زندگی باشی

اگر ببینی مرده ای این کار را انجام میدهد خوب نیست و بیانگر رزق یا روزی حرام و جاری شدن سخنان زشت از زبان صاحب رویاست

 

تعبیر خواب پیاز پوست کندن

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید به هنگام پوست کندن پیاز از چشمهایتان اشک سرازیر می‌شود، علامت آن است که رقبا شما را شکست خواهند داد.

 

تعبیر خواب پوست کندن پیاز 

سفید:

علامه مدنی می گویند:

اگر کسی خواب ببیند پیازی را با رنگ سفید پوست میگیرد به این علامت است که تعداد زیادی از رنج ها دلخوری ها و دردسرهایی که از قبل و یا در گذشته برای او پیشامد کرده است بتدریج از بین خواهند رفت و روزگاری خوش برای ایشان شروع خواهد شد

قهوه ای:

علامه مدنی می گویند:

اگر پیاز قهوه ای رنگی را پوست گرفتی باز هم نیکوست و به این نشانه است که مصیبت و یا غم مرگ و یا بیماری نزدیکان از سمت شما دفع می شود

سرخ:

علامه مدنی می گویند:

اگر ببینی پیاز سرخ رنگ را پوست میگیری به این معناست که به کسی در زندگانی خود تکیه خواهی کرد که از قدرت و روحیه بسیار بالایی برخوردار است ، توجه داشتید که برای سه رنگ سه تعبیر جداگانه اورده شد و همین اهمیت این موضوع را در رویاهای ما نشان میدهد.

 

تعبیر خواب پیاز - معنی خوردن پیاز در خواب چیست؟
تعبیر خواب پیاز – معنی خوردن پیاز در خواب چیست؟

 

تعبیر خواب خرد کردن پیاز

محمد ابن سیرین می گوید:

اگر کسی خواب ببیند تعدادی پیاز را با چاقو و یا کارد خرد میکند دلیل بر اینکه در روزهای آینده اتفاقات تلخ و ناخوشایندی موجب میشود تا او رنجور و غمگین شود و برای این اتفاق های بسیار گریه کند

ابراهیم کرمانی می گوید:

خرد کردن پیاز در خواب معنای خوبی ندارد و بیشتر دلالت بر پدید آمدن حوادثی است که ما اصلا آن ها را دوست نداریم

 

تعبیر خواب خرد کردن پیاز توسط دیگران

معبرین غربی می گویند:

 • اگر این شخص پدر خانواده باشد، نیکو نیست و بیشتر دلالت بر ناامید شدن و یا بدشانسی در زندگی است
 • اگر برادر باشد، علامت آن است که در حرفه شما آنقدر رقابت وجود خواهد داشت که امور را جالب توجه جلوه بدهد.
 • اگر فردی که مشغول انجام این کار بود خواهر باشد، نشانه کسب منافع اندک از طریق شغل و حرفه است.
 • اگر پیرزن و یا پیرمرد مشغول این کار بود، بیانگر موفقیت در انجام کارهایتان است

 

مطالب مرتبط

تعبیر خواب اسفناج ، تعبیر خواب آویشن ، تعبیر خواب گیاه

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

یک دیدگاه

 1. سلام وقت بخیر من خواب دیدم دخترخالم همه پیازهامونو تو کوچه میندازه من باهاش دعوا میکنم بعدش بارون شدید میگیره وسیل میاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا